Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-12-15

Sammanträde 2016-12-15

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och dag för justering.

2 Verksamhetsplan och budget 2017

Dnr 1.1-686/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Verksamhetsplan 2017 för Spånga-Tensta godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen och stadens revisorer
2. Omslutningsförändringar, bilaga 5, om 193,6 mnkr godkänns och anmäls till kommunstyrelsen
3. Budgetjusteringar begärs hos kommunstyrelsen med 3,0 mnkr för att motverka hemlöshet, i enlighet med bilaga 2
4. Ansökan om medel för klimatinvesteringar görs hos kommunstyrelsen om 1,0 mnkr, se bilaga 3 och bilaga 4
5. Anmäla ideskiss för ansökan om medel ur sociala investeringsfonder hos kommunstyrelsen om 3 mnkr, för tre år, se bilaga 13, samt 9,6 mnkr för fyra år, se bilaga 14
6. Ge stadsdelsdirektören i uppdrag att ansöka om medel ur sociala investeringsfonden utifrån ideskisser i bilaga 13, 14 och 23
7. Ansöka om medel för giftfri förskola görs hos kommunstyrelsen om 1,0 mnkr
8. Ansöka om medel för kompetensutvecklingsinsatser görs hos kommunstyrelsen om 3,3 mnkr, se bilagorna 16, 17, 18, 19, 20 och 21
9. Ansökan om medel ur CM2 för vattenhantering, för Hjulsta Vattenpark om 2,5 mnkr, se bilaga 11
10. Ansökan om medel ur CM2 för vattenhantering, för Bällstaån om 3,1 mnkr, se bilaga 12
11. Priser till nämndens utförarenheter fastställs i enlighet med detta ärende
12. Internkontrollplan 2017, bilaga 22, godkänns
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
2. 1.1-686-2016 Bilaga 1 - Plan för uppföljning av upphandlade entreprenörer.pdf (30 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 10 - Personal och kompetensförsörjningsplan 17-19.pdf (407 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 11 - Ansökan ur cm2 Hjulsta Vattenpark_3.pdf (395 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 12 Ansökan ur cm2 driftåtgärder Bällstaån.pdf (427 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 13 - Ansökan om medel ur sociala investeringsfonder.pdf (412 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 14 Ansökan om medel ur sociala investeringsfonder Techgård.pdf (404 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 15 - Blankettsett till SLK.pdf (225 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 16 KUS - Ansökan medarbetarprogram.pdf (211 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 17 KUS - Ansökan svenska språket.pdf (207 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 18 KUS - Ansökan Juridisk utbildning.pdf (210 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 19 KUS - Ansökan Kost.pdf (208 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 2 - Ansökan om medel för att motverka hemlöshet.pdf (284 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 20 KUS - Ansökan hedersproblematik.pdf (206 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 21 KUS - Ansökan HBTQ.pdf (206 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 22 - Plan for internkontroll.pdf (830 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 23 ideskiss - insatser sociala investeringsfonden.pdf (421 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 3 - Ansökan investeringsmedel klimatåtgärder 2017.pdf (519 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 4 - KLIMAT Ansökan Ekonomisk beskrivning 2017.pdf (17 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 5 - Omslutningsförändringar.pdf (182 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 6 - Peng funktionsnedsättning.pdf (66 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 7 - Prestationer äldreomsorg.pdf (53 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 8 - Priser äldreomsorg.pdf (89 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 9 - Antal köpta platser IoF.pdf (57 kb)

3 Föreningsbidrag 2017, förlängd tid för komplettering av vissa uppgifter

Dnr 5.4-531/2016
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ärendet om föreningsbidrag ska behandlas på februarinämnden,

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att de föreningar som i sin ansökan inte uppfyller kraven på jämnställd styrelse eller återrapportering enligt riktlinjerna ska ges möjlighet att korrigera detta senast den 22 december 2016.

4 Svar på remiss om motion om sommarlovsberedskap mot tvångsäktenskap

Dnr 1.5.1-603/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga- Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen,

2. Spånga- Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

5 Svar på remiss om levande lokala centrum (riktlinje för centrumutveckling)

Dnr 1.5.3-583/2016
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

6 Svar på remiss om "Grönare Stockholm - Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden"

Dnr 1.5.1-740/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen,

2. Spånga- Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

7 Svar på remiss om vision 2040 - Ett Stockholm för alla

Dnr 1.5.1-752/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen,

2. Spånga- Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

8 Svar på remiss om Kungörande och inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans ombyggnad av delen Duvbo-Spånga i Stockholms och Sundbybergs

kommun, Stockholms län
Dnr 1.5.1-727/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen,

2. Spånga- Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

9 Svar på remiss om serveringstillstånd för restaurang Upper West Lunda AB

Dnr 1.5.2-670/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att tillstyrka ansökan om serveringstillstånd till restaurang Upper West AB som remissvar till Tillståndsenheten på socialförvaltningen,

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

10 Remissvar översiktsplan för Stockholm, dnr 2015-10143

Dnr 1.5.3-729/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen om Översiktsplan för Stockholm,

2. Spånga- Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.

11 Månadsrapport för november 2016

Dnr 1.2.1-6/2016
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsrapporten för november 2016.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Anmälan av - Granskning av delårsrapport 2016-08-31

Dnr 1.6-741/2016
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga delårsrapporten till handlingarna.

13 Anmälan av brukarundersökning inom Socialpsykiatri 2016

14 Anmälan av sommarjobb 2016 - Spånga-Tensta

Dnr 1.6-668/2016
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten för sommarjobb 2016 till handlingarna.

15 Anmälan av rapport - Samtal med män om kvinnors upplevda otrygghet i Tensta

Dnr 1.2.5-736/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten Samtal med män om kvinnors otrygghet i Tensta till handlingarna.

16 Anmälan av medborgarförslag om bullerplank utmed Hjulsta koloniområde

Dnr 1.2.4-680/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om bullerplank utmed Hjulsta koloniområde.

17 Anmälan av medborgarförslag om trafiksäkerhet för cyklar på Duvbovägen i Bromsten

Dnr 1.2.4-697/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om trafiksäkerhet för cyklar på Duvbovägen i Bromsten.

18 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

Dnr 1.1-7/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Dnr 1.1-3/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokoll från den 28 september 2016 och den 2 november 2016 till handlingarna.

20 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Dnr 1.1-2/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokoll från den 27 september 2016 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober 2016

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

23:a Information, nämndens och förvaltningens frågor

23:b Anmälan av utförd granskning av eventuell påverkan av förvaltningens tjänstemän

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Verksamhetsplan och budget 2017

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
2. 1.1-686-2016 Bilaga 1 - Plan för uppföljning av upphandlade entreprenörer.pdf (30 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 10 - Personal och kompetensförsörjningsplan 17-19.pdf (407 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 11 - Ansökan ur cm2 Hjulsta Vattenpark_3.pdf (395 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 12 Ansökan ur cm2 driftåtgärder Bällstaån.pdf (427 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 13 - Ansökan om medel ur sociala investeringsfonder.pdf (412 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 14 Ansökan om medel ur sociala investeringsfonder Techgård.pdf (404 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 15 - Blankettsett till SLK.pdf (225 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 16 KUS - Ansökan medarbetarprogram.pdf (211 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 17 KUS - Ansökan svenska språket.pdf (207 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 18 KUS - Ansökan Juridisk utbildning.pdf (210 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 19 KUS - Ansökan Kost.pdf (208 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 2 - Ansökan om medel för att motverka hemlöshet.pdf (284 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 20 KUS - Ansökan hedersproblematik.pdf (206 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 21 KUS - Ansökan HBTQ.pdf (206 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 22 - Plan for internkontroll.pdf (830 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 23 ideskiss - insatser sociala investeringsfonden.pdf (421 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 3 - Ansökan investeringsmedel klimatåtgärder 2017.pdf (519 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 4 - KLIMAT Ansökan Ekonomisk beskrivning 2017.pdf (17 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 5 - Omslutningsförändringar.pdf (182 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 6 - Peng funktionsnedsättning.pdf (66 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 7 - Prestationer äldreomsorg.pdf (53 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 8 - Priser äldreomsorg.pdf (89 kb) 2. 1.1-686-2016 Bilaga 9 - Antal köpta platser IoF.pdf (57 kb)
Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20161215.pdf (317 kb)

§3 Föreningsbidrag 2017, förlängd tid för komplettering av vissa uppgifter

§6 Svar på remiss om "Grönare Stockholm - Förslag till nya riktlinjer för planering, genomförande och förvaltning av stadens parker och naturområden"

§8 Svar på remiss om Kungörande och inbjudan till granskning av järnvägsplan för Mälarbanans ombyggnad av delen Duvbo-Spånga i Stockholms och Sundbybergs kommun, Stockholms län

§11 Månadsrapport för november 2016

§18 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation

§19 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

§20 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§21 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under oktober 2016

§22 Kurser och konferenser

§23:A Information, nämndens och förvaltningens frågor

§23:B Anmälan av utförd granskning av eventuell påverkan av förvaltningens tjänstemän