Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2007-03-22

Sammanträde 2007-03-22

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stockholm Business Region AB, Drottninggatan 33, sammanträdesrum Skeppsholmen

Beslutsärenden

3 Årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2006 för Stockholm Business Region

5 Granskningspromemoria 2006 avseende Stockholm Business Region och Stockholm Visitors Board

6 Redovisning av 2006 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

8 Förslag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010 för koncernen Stockholm Business Region

9 Förslag till inriktning för uppbyggnad av en service- och lotsfunktion för företagare och evenemangsarrangörer i Stockholms stad

Dnr 40-044/2007
Ärendet utgått

11 Stockholm Film Commission, ansökan om bidrag till verksamheten för 2007

12 Stiftelsen Stockholms Nyföretagarcentrum, beslut om att tillskjuta pengar

Anmälningsärenden

13 Synpunkter på inriktningen för arbetet med att identifiera regelförenklingar för företag, svar på förfrågan från regeringen, anmälan av kontorsyttrande

14 Spårombyggnad Årstabron-Älvsjö, kompletterande samråd i förstudieskedet, svar på remiss från Banverket, anmälan av kontorsyttrande

15 Förslag till detaljplan för fastigheten Solberga 1:1, del av Älvsjö centrum, i stadsdelen Solberga, S Dp 2005-09797-54 svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

16 Förslag till detaljplan för Älvsjö centrum, del av fastigheten Solberga 1:1 i stadsdelen Solberga, S Dp 2004-18069-54, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

17 Förslag till detaljplan för Vikingline terminalen i stadsdelen Södermalm, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

18 Rapport från dotterbolaget Stockholm Visitors Board

Mötesinformation

Justeras:
Kristina Axén Olin Carin Jämtin

Närvarande:

Ordföranden Kristina Axén Olin (m)

Vice ordförande Carin Jämtin (s)

Ledamöterna
Mikael Söderlund (m)
Mats Rudin (m)
Ulrika Francke (fp)
Olle Hammarström (s)
Paulo Silva (mp)

Tjänstgörande suppleanter
Joakim Gräns (m) ersättare för Madeleine Raukas (m)
Ulf Walther (s) ersättare för Maria Östberg-Svanelind (s)

Suppleanter
Lars Svärd (m)
Birgitta Wahlman (m)
Birgitta Borg (kd)
Cecilia Obermüller (mp).
Mounia Benbouzid (mp)

Övriga närvarande var VD Olle Zetterberg, Anna Gissler staben, Kristina Tidestav avdelningen för näringslivsutveckling och borgarrådssekreterare Thomas Andersson på finansroteln samt styrelsesekreterare Viviann Andersson.

Auktoriserade revisorn Sören Bergner, Deloitte AB, lekmannarevisor Bror Lord, lekmanna-revisorssuppleant Joen Lagerberg och revisor Maria Assarsson från Revisionskontoret var närvarande under punkt 1- 3.

Förhinder hade anmälts av ledamöterna Madeleine Raukas (m) och Maria Östberg-Svanelind (s) samt suppleanterna Anders Frostell (fp)och Karin Wanngård (s).

§1 Föregående protokoll

Protokoll från styrelsemöte 6 februari 2007 lades till handlingarna.

§2 Val av justeringsmän

Jämte ordföranden utsågs Carin Jämtin (s) att justera dagens protokoll.

§3 Årsredovisning och förvaltningsberättelse år 2006 för Stockholm Business Region

Dnr 12-028/2007

Auktoriserade revisorn Sören Bergner informerade om utfört arbete och övergripande bedömning bokslutsgranskning :

Utfört arbete

· Översiktlig granskning av delårsbokslut 2006-08-31

· Löpande granskning av förvaltning och rutiner/processer

· Bokslutsgranskning av Stockholm Business Region AB

Övergripande bedömning bokslutsgranskning

· Tillfredsställande kontroll över bokslutet

· Tillfredsställande intern kontroll i kritiska processer

· Inga förändringar i redovisningsprinciper

· Samarbetsvillig och tillmötesgående personal

Lekmannarevisor Bror Lord informerade om att han bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att den interna kontrollen har varit tillräcklig. En sammanfattande redogörelse för den utförda granskningen har redovisats i en särskild granskningspromemoria (Dnr 14-039/2007).

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bolagets årsredovisning och förvaltningsberättelse för år 2006

att förklara beslutet omedelbart justerat

§4 VD-kommentar avseende bokslut 2006 för koncernen Stockholm Business Region

Dnr 12-027/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna och överlämna VD:s kommentar med bokslut för 2006 avseende koncernen Stockholm Business Region till Stockholm Stadshus AB

att godkänna nedskrivning av andelar i dotterbolaget Stockholm Visitors Board med -5,4 mnkr

att godkänna och förklara beslutet omedelbart justerat

§5 Granskningspromemoria 2006 avseende Stockholm Business Region och Stockholm Visitors Board

Dnr 14-039/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna bolagets tjänsteutlåtande som svar på revisorernas granskningspromemoria

§6 Redovisning av 2006 års internkontrollarbete inom koncernen Stockholm Business Region

Dnr 14-040/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande redovisning av internkontrollarbetet 2006

§7 2007 års årsstämma vid Stockholm Business Regions dotterbolag Stockholm Visitors Board

Dnr 19-042/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att utse Olle Zetterberg och vid dennes förhinder Anna Gissler eller Viviann Andersson till ombud vid Stockholm Visitors Boards årsstämma för tiden

fram till årsstämman 2008.

att uppdra åt ombudet vid ordinarie årsstämma 2007 att rösta enligt vad som redovisats i detta utlåtande

att godkänna förslaget till förändrad standardbolagsordning för Stockholm Visitors Board

att förklara beslutet omedelbart justerat.

§8 Förslag till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010 för koncernen Stockholm Business Region

Dnr 42-041/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Paulo Silva (mp), Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) yrkar bifall till förslag från (mp)

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna förslaget till budget 2008 och inriktning för 2009 och 2010 för koncernen Stockholm Business Region

att ge styrelsen i dotterbolaget Stockholm Visitors Board i uppdrag att anpassa sin verksamhet efter de resultatkrav och verksamhetsmål som kommunfullmäktige kommer att besluta om

att ge styrelsen i dotterbolaget Stockholm Visitors Board i uppdrag att i den budget för 2008 som bolaget kommer att anta redovisa åtaganden som svarar mot stadens övergripande inriktningsmål och prioriterade inriktningar

att förklara beslutet omedelbart justerat

Reservation

Paulo Silva (mp), Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 8:1

Särskilt uttalande

Carin Jämtin m fl (s) med hänvisning till bilaga 8:2

§9 Förslag till inriktning för uppbyggnad av en service- och lotsfunktion för företagare och evenemangsarrangörer i Stockholms stad

Dnr 40-044/2007

Ärendet utgår.

§10 Rationaliseringsbeting och organisationsutredning för Stockholm Visitors Board

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag.

Carin Jämtin m fl (s) yrkar bifall till förslag från (s)

Paulo Silva (mp), Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) yrkar bifall till förslag från (mp)

Beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar i enlighet med tjänsteutlåtandet

att avyttra Sverigeshopen

att avveckla Hotellcentralen på centralstationen

att avveckla trycksakerna Utflykter& Äventyr och Hotels in Stockholm

att uppdragsupphandla publikationen What´s On

att Stockholmsutbildningen, Stockholmskortet, Stockholmsbroschyren och förmedlingsfunktionen behålls inom Stockholm Visitors Board

att sparade medel om 3,0 miljoner kronor genom ovanstående beslut satsas i offensiv marknadsföring av Stockholm som besöksort inom utvalda segment och marknader

att ge VD för Stockholm Visitors Board i uppdrag att genomföra ovanstående beslut

Reservation

Carin Jämtin m fl (s) med hänvisning till bilaga 10:1

Paulo Silva (mp), Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 10:2

Carin Jämtin (s) framförde att hon vill ha en plan över genomförandet.

Beslutades att en skriftlig redovisning kommer att skickas till styrelsen.

§11 Stockholm Film Commission, ansökan om bidrag till verksamheten för 2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förs lag.

Beslut

Styrelsen beslutar

att bevilja Stockholm Film Commission verksamhetsstöd med 250 000 kronor för 2007.

§12 Stiftelsen Stockholms Nyföretagarcentrum, beslut om att tillskjuta pengar

Dnr 48-058/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att tillskjuta 0,5 miljoner kronor som en engångssumma till Stiftelsen Stockholms Nyföretagarcentrum för att bidra till att återställa stiftelsens egna kapital under förutsättning att andra aktörer bidrar minst lika mycket.

Ordförande framförde önskemål om att få en återredovisning om läget för Stockholms Nyföretagarcentrum. Styrelsen beslutade också att bjuda in VD:n för Stockholms Nyföretagarcentrum till ett av Stockholm Business Regions styrelsesammanträden.

§13 Synpunkter på inriktningen för arbetet med att identifiera regelförenklingar för företag, svar på förfrågan från regeringen, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 40-045/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på förfrågan från regeringen

Särskilt uttalande

Paulo Silva (mp), Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) med hänvisning till bilaga 13:1

§14 Spårombyggnad Årstabron-Älvsjö, kompletterande samråd i förstudieskedet, svar på remiss från Banverket, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 03-018/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Banverket

§15 Förslag till detaljplan för fastigheten Solberga 1:1, del av Älvsjö centrum, i stadsdelen Solberga, S Dp 2005-09797-54 svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 41-019/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§16 Förslag till detaljplan för Älvsjö centrum, del av fastigheten Solberga 1:1 i stadsdelen Solberga, S Dp 2004-18069-54, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 41-023/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§17 Förslag till detaljplan för Vikingline terminalen i stadsdelen Södermalm, svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret, anmälan av kontorsyttrande

Dnr 41-049/2007

Yrkande

Ordförande yrkar bifall till VD:s förslag

Beslut

Styrelsen beslutar

att godkänna föreliggande kontorsyttrande som svar på remiss från Stadsbyggnadskontoret

§18 Rapport från dotterbolaget Stockholm Visitors Board

Olle Zetterberg informerade i korthet om aktuella verksamhetsfrågor på Stockholm Visitors Board, eftersom SVB:s VD Martin Rosborg deltog i Turmässan i Göteborg.

§19 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om aktuella verksamhetsfrågor på Stockholm Business Region.

§20 Övrigt

En skrivelse överlämnades av Paulo Silva (mp), Monia Benbouzid (mp), Cecilia Obermüller (mp) angående Miljöcentrum för företag mm, bilaga 20:1.