Din position: Hem > Stockholms stad > Stockholm Business Region > Sammanträde 2012-05-22

Sammanträde 2012-05-22

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stadshuset, Bråvallasalen, ingång Ragnar Östbergs Plan 1.

2 Utseende av protokolljusterare

4 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region

5 Fastställande av delegationsordning för Stockholm Business Region AB

6 Utseende av sekreterare till styrelsen för Stockholm Business Region AB

7 Yttrande över Association of Sweden Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

9 Yttrande över Luger AB:s ansökan om stöd till evenemang

10 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

11 Yttrande över Kungliga Motorbåt Klubbens ansökan om stöd till evenemang

12 Yttrande över Svenska Triathlonförbundets ansökan om stöd till evenemang

13 Yttrande över Whyshore Yachting & Marketings ansökan om stöd till evenemang

Anmälningsärenden

14 Anmälan av Equestrian Games AB:s återtagande av ansökan om stöd till evenemang

16 Rapport om medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM 2012

18 Anmälan av redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

19 Rapport från Stockholm Visitors Board

20 Rapport från Stockholm Business Region Development

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (144 kb)

§1 Föregående protokoll

Protokoll för styrelsemötet den 13 mars 2012 lades till handlingarna.

§2 Val av protokolljusterare

Jämte ordföranden Ulla Hamilton (M) utsågs Monia Benbouzid (MP) att justera dagens protokoll.

§3 Tertialbokslut 1 (2012) jämte prognos med VD kommentar

SBR 201.3.1-187/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna och överlämna VD kommentar avseende årsprognos och tertialrapport 1 2012 för koncernen Stockholm Business Region till Stockholms Stadshus AB.

2. Protokollet i denna paragraf förklaras omedelbart justerat.

§4 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region

SBR 201.4-188/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Arbetsordning och instruktion för verksamheten vid Stockholm Business Region fastställs för innevarande verksamhetsår (bilaga).

§5 Fastställande av delegationsordning för Stockholm Business Region

SBR 201.4-190/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Fastställa delegationsordningen för koncernen Stockholm Business Region.

Särskilt uttalande angavs av Carina Fréden Larsson (S) och Hans Kilsved (S) enligt följande.

“Förslag till beslut

1. Under rubriken Allmänna ärenden 1.1 ändras texten i kommentarsfältet till följande:

Begäran prövas i första hand av den som svarar för handlingen. Är denne osäker eller förordar avslag ska ärendet skyndsamt underställas VD eller Adm C.

2. Under rubriken Allmänna ärenden 1.2 ändras texten i kommentarsfältet till följande:

VD och Adm C ansvarar för att handlingar i förekommande fall sekretesskyddas inom respektive verksamhetsområde. Om beslut fattas om att inte utlämna handling ska detta skyndsamt meddelas skriftligen med besvärshänvisning till den som begär att få ut handlingen.

3. Efter 2.b införs en ny punkt som lyder: Varning från arbetsgivarens sida. Detta äger VDn rätt att besluta om. Anmälan av beslut sker inom bolaget.”

§6 Utseende av sekreterare till styrelsen för Stockholm Business Region

SBR 201.3.1-189/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Lena Häggdahl utses till styrelsens sekreterare.

§7 Yttrande över Association of Swedish Fashion Brands ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8.3-115/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja en marknadsföringsinsats till Association of Swedish Fashion Brands om 150000 kronor för marknadsföringen av Mercedez-Benz Fashion Week och Stockholm.

§8 Yttrande över If Stockholm Opens ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8.3-114/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja en marknadsföringsinsats till If Stockholm Open om 300000 kronor för marknadsföringen av IF Stockholm Open 2012 och Stockholm.

§9 Yttrande över Luger AB:s ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8.3-174/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja en marknadsföringsinsats till Luger AB om 300000 kronor för marknadsföringen av Stockholm Music Arts 2012 och Stockholm.

Särskilt uttalande angavs av Ulla Hamilton (M), Karl Bern (FP) och Christian Carlsson (KD) enligt följande.

”Det är viktigt att de som får marknadsföringsstöd genomför sin marknadsföring av evenemanget på ett sådant sätt att det inte sker ikonflikt med stadens arbete för att motverka illegal affischering. Därför ska detta påtalas för de som söker marknadsföringsbidrag, förslagsvis genom att beslutet om att bevilja marknadsföringsbidrag kommuniceras tillsammans med information om det regelverk som gäller för affischering i Stockholm.

Det är inte acceptabelt att bolag som mottar marknadsföringsstöd förekommer i sammanhang där affischer förekommer på icke lagenligt sätt. Bolagsledningen uppmanas därför att omgående påtala för mottagaren om detta uttalande.”

Särskilt uttalande angavs av Carina Fredén Larsson (S) och Hans Kilsved (S) enligt följande.

“Förslag till beslut

Styrelsen för Stockholm Business Region beviljar Stockholm Luger AB en marknadsföringsinsats om 400 000 kronor för marknadsföring av Stockholm Music & Arts och Stockholm.

Kulturfestivalen Stockholm Music & Arts är en ny festival med målsättning att bli en av de viktigste festivalerna i Europa. Arrangemanget innebär en välbehövlig förnyelse av Stockholms kulturliv och skulle tillvarata och utveckla det starka varumärke som Sverige och Stockholm har inom musikbranschen. Evenemanget uppfyller Stockholms stads evenemangspolicy och i en etableringsfas är det viktigt att festivalen når ut och hittar sin publik för att långsiktigt kunna leva vidare. Det föreslagna marknadsföringsbidraget ligger i linje med Socialdemokraternas strategi och övertygelse om vikten av att främja innovationer inom evenemangssektorn.”

§10 Yttrande över Stockholm Prides ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8-3-199/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja en marknadsföringsinsats om 450000 kronor till Stockholm Pride för marknadsföringen av Stockholm Pride 2012 och Stockholm.

Reservation angavs av Monia Benbouzid (MP), Erica Wright (MP), Carina Fredén Larsson (S) och Hans Kilsved (S) enligt följande.

”Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja Stockholm Pride en marknadsföringsinsats om 600 000 kronor för marknadsföring av Stockholm Pride 2012 och Stockholm.

Stockholm Pride är ett viktigt arrangemang som vi vill fortsätta stödja och ha ett långsiktigt samarbete med. Ett långsiktigt samarbete kräver att Stockholm Pride tar ansvar för att det finns en funktion eller organisation som klarar av att hantera de ekonomiska frågorna. Det är viktigt att organisationen genomför förbättringar av de ekonomiska rutinerna och tar ansvar för att de efterlevs.

Vi menar att ett bredare samarbete med Stockholms stad, som innebär annat än de årliga marknadsföringsstöden, kan öppna för mer hållbara och långsiktiga resultat. Vi ser gärna ett samarbete om stöd till arrangemang mellan SBR och Pride som sträcker sig över t.ex. 5 årsperioder: Detta för att stödja planeringen av Pride på bästa möjliga sätt och för bästa möjliga resultat.

Vi ser gärna att Stockholm Pride verkar för att hitta förslag på lösningar på hur detta årliga evenemang kan införlivas i en ordinarie verksamhet som helst är självbärande. För att möjliggöra detta är exempelvis ett nära samarbete med Stockholm stad en möjlig lösning. Andra lösningar bör beaktas.

Som en stad i världsklass är det viktigt att vi ser långsiktigt på vilken utveckling och vad som behövs för att staden ska utveckla sig och vara i framkant. Ekonomiskt stöd till Stockholm Pride är förutom ett ekonomiskt stöd för marknadsföring av själva festivalen också en marknadsföring av Stockholm som den moderna och öppna staden i världsklass vi önskar oss.”

§11 Yttrande över Kungliga Motorbåt Klubbens ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8-3-196/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja en marknadsföringsinsats till Kungliga Motorbåt Klubben om 150000 kronor för marknadsföringen av VM och EM för Formel 2 och Formel 4S på Riddarfjärden 2012 och Stockholm.

§12 Yttrande över Svenska Triathlonförbundets ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8-3-205/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja en marknadsföringsinsats till Svenska Triathlonförbundet om 400000 kronor för marknadsföringen av VM deltävlingen i Triathlon 2012 och Stockholm.

§13 Yttrande över Whyshore Yachting & Marketings ansökan om stöd till evenemang

SBR 203.8-3-208/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Bevilja en marknadsföringsinsats till Whyshore Yachting & Marketing om 150000 kronor till marknadsföringen av Stockholm Sailing Grand Prix 2012 och Stockholm.

§14 Anmälan av Equestrian Games AB:s återtagande av ansökan om stöd till evenemang

SBR 201.3.1-15/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna anmälan av Stockholm Equestrian Games AB:s återtagande av ansökan om stöd till evenemang.

§15 Anmälan av sammanställning av stöd till evenemang enligt delegationsordningen samt rapport vid utfall vid evenemang

SBR 201.3.1-4/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna anmälan av sammanställning av stöd till evenemang.

2. Godkänna anmälan av rapport av utfall vid evenemang.

§16 Rapport om medverkan vid fastighets- och investerarmässan MIPIM 2012

SBR 203.6-191/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna rapporten.

§17 Rapport angående Stockholm Media Lab

SBR 201.3.1-36:10/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna rapporten.

§18 Redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region

SBR 201.3.1-21/2012

Styrelsen för Stockholm Business Region beslutar följande.

1. Godkänna bilagda redovisning av kontorsyttranden lämnade av Stockholm Business Region.

§19 Rapport från Stockholm Visitors Board

Peter Lindqvist informerade i korthet om:

· Besöksutvecklingen är positiv för 1:a kvartalet. Antalet besökande sydeuropéer minskar vilket har uppvägts av Amerikanska marknaden och den nordiska.

· IBIS undersökningen, som tas fram vart 5 år, är klar. Rapporten beskriver resandet till, och inom Sverige. Den kommer senare att kompletteras med ekonomiska siffror som presenteras på Almedalsveckan av Tillväxtverket. Rapport kommer att skickas ut till styrelsen.

· Produktionen av skiften Whats on ses över.

· I samarbete med Trafikkontoret har 5 turistinformationsskyltar tagits fram som ska placeras ut på strategiska platser i staden i syfte att underlätta för besökare att hitta till kända attraktioner.

· Ett möte med taxinäringen har hållits med anledning av den fria prissättningen inom branschen. En broschyr kommer att tas fram med information om acceptabla priser per km som kommer att distribueras ut för största möjliga spridning.

§20 Rapport från Stockholm Business Region Development

Anna Gissler informerade i korthet om:

· Stockholmsmötet äger rum den 29 maj på Waterfront Buildning med temat infrastruktur. Hittills har 280 anmälningar inkommit.

· Aktiviteten med IPAD´s som Charlie Caper och Erik Rosales genomförde under MIPIM mässan i Cannes är mycket framgångsrik. Hittills har aktiviteten laddats ner 2 miljoner gånger på Youtube.

· En kartläggning om kreativa näringar kopplat till investeringsfrämjande håller på att tas fram och den 31 maj är det ett frukostmöte om Stockholm som dataspelskluster.

· Arbetet har inletts i Högdalen med inriktning på avfalls- och återvinning i syfte att skapa ett företagsområde i världsklass.

· E-lotsprojektet kommer att lanseras under september månad. E-lotsprojektet är en webbaserad guidning för företagare att hitta de tillstånd de behöver för att starta företag i Stockholms stad.

· Konjunkturrapporten för kvartal 1 innebär att sysselsättningen fortsätter att öka liksom de lediga jobben, men man ser en generell konjunkturdämpning med lägre tillväxttal i Stockholm.

· SBRD har inlett ett arbete tillsammans med bland annat Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen som hänger samman med Astra Zeneca nedläggning, i syfte att ta tillvara på kompetensen.

§21 VD rapporterar

Olle Zetterberg informerade i korthet om:

· SBR deltog på Filmfestivalen i Cannes tillsammans med Stockholm Film Commission den 21-22 maj.

· Stockholm har fått en ny attraktion på Djurgården, Hall of Fame, som håller till på den tidigare Lindagårdstomten.

· SBR deltog i aktiviteterna (främst ta emot de utländska journalisterna) i Kungsträdgården i samband med prinsessan Estelles dop.

· Spritmuseet invigs vecka 21.

· Det är många jubileer under året i Stockholm.

o Stockholms Stadium har 100 års jubileum, som inleds med en solskensvecka första veckan i juni..

o Strindberg 100 år. Jubileet avslutas den 22 januari 2013.

· Under Olle Zetterbergs semester vikarierar Peter Lindqvist under veckorna 25 – 28, 31 och Eva Camel för veckorna 29 – 30.

§24 Övrigt.

Ordföranden Ulla Hamilton önskade alla en trevlig sommar.