Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5/2015

7 Ombyggnad av gång- och cykelförbindelse över Södertäljevägens påfartsramp i Marievik. Genomförandebeslut

8 Gatuåtgärder i samband med utbyggnad av Stockholmsarenan, etapp 1. Slutredovisning

9 Bullerdämpande åtgärder längs med Nynäsvägen genom gamla Enskede. Slutredovisning

10 Perstorpsvägen cykelbana. Slutredovisning

11 Fast förbindelse i form av gång- och cykelbro mellan Hässelby Villastad och Lambarön. Svar på skrivelse från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd

12 Införande av servicegaranti. Motion (2015:02) från Erik Slottner (KD). Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Nyttoparkeringstillstånd för hemtjänstpersonal. Motion från Dennis Wedin (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Staden måste börja tänka på cyklisterna vid stora avstängningar i kollektivtrafiken. Svar på skrivelse från Tobias Johansson (V)

15 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

16 Handlingsplan för stombusslinjenät i innerstaden. Planerat arbete under 2015

17 Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 1. Lägesrapport

18 Strategi för säkerställande av vissa kommunaltekniska ytor

19 Tillägg till avgifter för upplåtelse av offentlig plats avseende tillfälliga bostäder

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret, Dnr T2015-00024

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr T2015-00002

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5/2015, Dnr T2015-00407

§7 Ombyggnad av gång- och cykelförbindelse över Södertäljevägens påfartsramp i Marievik. Genomförandebeslut, Dnr T2014-01967

§8 Gatuåtgärder i samband med utbyggnad av Stockholmsarenan, etapp 1. Slutredovisning, Dnr T2011-410-00525

§9 Bullerdämpande åtgärder längs med Nynäsvägen genom gamla Enskede. Slutredovisning, Dnr T2007-321-01202

§10 Perstorpsvägen cykelbana. Slutredovisning, Dnr T2012-313-02478

§11 Fast förbindelse i form av gång- och cykelbro mellan Hässelby Villastad och Lambarön. Svar på skrivelse från Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd, Dnr T2013-420-03808

§12 Införande av servicegaranti. Motion (2015:02) från Erik Slottner (KD). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-00632

§13 Nyttoparkeringstillstånd för hemtjänstpersonal. Motion från Dennis Wedin (M). Svar på remiss från kommunstyrelsen, Dnr T2015-00863

§14 Staden måste börja tänka på cyklisterna vid stora avstängningar i kollektivtrafiken. Svar på skrivelse från Tobias Johansson (V), Dnr T2014-01507

§15 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning, Dnr T2015-01226

§16 Handlingsplan för stombusslinjenät i innerstaden. Planerat arbete under 2015, Dnr T2015-00084

§17 Framkomlighetsåtgärder för stombusslinje 1. Lägesrapport, Dnr T2015-01174

§18 Strategi för säkerställande av vissa kommunaltekniska ytor, Dnr T2015-00870

§19 Tillägg till avgifter för upplåtelse av offentlig plats avseende tillfälliga bostäder, Dnr T2015-01382