Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2010-04-19

Sammanträde 2010-04-19

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Redovisning av medarbetarenkät år 2009 (Adm) P

6 Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockhoms stad. Svar på remiss (S) *

7 Anmälan av protokoll 2 och 3/2010 från nämndens handikappråd (S)

8 Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 3 2010 (Adm)

9 Underlag till budget för 2011 och inriktning för 2012 och 2013 (Adm) *

10 Avveckling av förskottskassa (Adm)

11 Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2009 (Tp)

12 Programsamråd för Årstafältet. Svar på remiss (Tp) *

13 Förbud mot allmän motorfordonstrafik på Djurgårdsbron under vissa tider. Genomförandebeslut (Tp)

14 Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad Del 2. Inriktning, mål och åtgärder 2010-2020 (Tp)

15 EU kommissionens meddelande om en handlingsplan för rörlighet i städer. Anmälan om svar på remiss från Näringsdepartementet (Tp + Mf)

16 Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Antagande av program (Tp + Expl + Sbk + Mf + Östermalms stdf + Stockholms Hamn AB)

18 Statliga infrastrukturinvesteringar. Analys av utfallet för Stockholmsregionen (Tp)

19 Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning. Genomförandebeslut (Anl)

20 Ansökan om bidrag från FoU-gruppen för gator och trafik. Genomförandebeslut (Anl)

22 Reparation av Norrbro. Slutredovisning (Anl)

23 Renovering av Nordsydaxeln. Lägesrapport och reviderat genomförandebeslut (Anl)

24 Beträffande markupplåtelse samt bygglov för serveringsrörelse på Spelbomskans torg (T)

25 Lånecyklar. Förlängning av avtal med Clear Channel AB rörande Stockholm City bikes (T)

26 Installation av sopsug för papperskorgar på Mariatorget. Genomförandebeslut (Stm)

27 Stockholm - ren och hållbar stad. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss (A) *

28 AB Fortum Värmes orättfärdiga fakturering av kommunen. Motion (2010:4). Svar på remiss (A)

29 Upphandling avseende insamling och behandling av farligt avfall från stadens återvinningscentraler och miljöstationer (A)

30 Upphandling avseende behandling av fraktionen restavfall från stadens återvinningscentraler (A)

31 Status och strategi för stadens återvinningscentraler. Lägesrapport (A)

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser vice ordföranden Jan Valeskog (S) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker 3 maj 2010.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

 1. Fler kulturtavlor i hela Stockholm, från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD), Dnr T2010-000-01490

 2. Spårvägs- och stomnätsstrategi, från Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Anders Broberg (KD), Dnr T2009-330-01491

 3. Förödelse i Mörtviksparken, Vinterviken, från Annika Ödebrink (S), Dnr T2010-440-1492

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att överlämna skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Fråga om vilken information som ges till dem som söker upplåtelser på Medborgarplatsen

Mats Lindqvist (MP) frågar om vilken information som ges om vad man får och inte får göra till dem som söker upplåtelser på Medborgarplatsen m a a att platsen ger ett rörigt intryck.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt trafikkontoret att besvara frågan vid ett kommande sammanträde.

Fråga om när det blir vårstädning

Birgit Marklund Beijer (S) frågar när vårstädningen kommer att genomföras.

Ted Ell från avdelningen Stadsmiljö svarar att vårstädningen med sandupptagning till största delen är klar 1 maj i innerstaden samt på torg och centrumplatser i ytterstaden. Övriga gator beräknas vara städade den 15 maj. Viss reservation och lokala avvikelser finns för dessa tider med hänsyn till den vinter vi har haft.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handlingar

Inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 12 april 2010, och vad gäller senare inkomna skrivelser m m i promemoria av den 19 april 2010.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2010-010-00144

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 mars 2010.

§5 Redovisning av medarbetarenkät år 2009

Dnr T2010-200-00990

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§6 Nationella minoriteter och minoritetsspråk. Förslag till åtgärdsplan för Stockhoms stad. Svar på remiss

Dnr T2010-000-00610

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar kontorets yttrande som svar på remissen från kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 1 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Anmälan av protokoll 2 och 3/2010 från nämndens handikappråd

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger protokollet till handlingarna.

Ärendets handlingar

Protokoll från handikapprådets sammanträde nr 2 och 3 från den 25 februari resp.
11 mars 2010.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP) enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden anser att det är anmärkningsvärt att Handikapprådet förklarar att St Julianpriset inte längre ska delas ut. Likväl som att arbetet med att göra Stockholm till en mer tillgänglig stad ska fortsätta, finns det inget som säger att St Julianpriset inte ska fortsätta delas ut. St Julianpriset är ett mycket bra inslag i tillgänglighetsarbetet och nämnden förstår därför inte varför Handikapprådet informerar om att det ska upphöra. Vad gäller den omnämnda rampen i Stadshuset anser nämnden att den fortsättningsvis ska kunna användas vid de tillfällen den behövs.

§8 Anmälan av ekonomisk uppföljning mån 3 2010

Dnr T2010-112-00288

Beslut

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende den 12 april 2010.

§9 Underlag till budget för 2011 och inriktning för 2012 och 2013

Dnr T2010-110-00617

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner underlaget till budget för 2011 och inriktning för 2012 och 2013 och överlämnar det till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 28 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Vi anser att högre ambitioner bör formuleras på följande områden:

Trafiksäkerhetsarbetet måste formuleras helt annorlunda så att förutom de allmänna målsättningarna också en projektinventering genomförs där samtliga vägavsnitt och korsningar med bristfällig trafiksäkerhet karläggs och kostnadsbedöms. Ett trafiksäkerhetsprogram utan ett konkret åtgärdsprogram är ej ändamålsenligt.

Mängden insamlat matavfall som går till biologisk behandling måste öka mer än vad som uttrycks i underlaget. Genom särskilda kampanjer mot storhushåll och ökad insamling från enskilda hushåll kan detta bli möjligt. Sådana riktade insatser innebär självklart ökade kostnader.

Större satsningar bör ske för att spara energi i stadens byggnader. Potentialen är mycket stor och är dessutom lönsam att investera i.

Nordsydaxeln borde ha delats upp i två år mellan 2010 respektive 2011. Att genomföra allt under en längre tid under ett år kommer medföra mycket allvarliga framkomlighetsproblem i trafiken som riskerar kosta samhället miljardbelopp.

Bullerskyddsskärm liksom fönsterisolering längs Nynäsvägen bör genomföras. Att enbart genomföra fönsterisolering innebär att riktvärdena för utomhusbuller vid fasad överskrids betydligt. Det är inte rimligt när problemet kan åtgärdas med förhållandevis enkla bullerdämpande insatser.

I likhet med tidigare anser vi att spårväg Syd och tunnelbana till Karolinska bör prioriteras framför spårväg City på Kungsholmen som enligt SL får ett mycket litet resandetal. Att frångå samhällsekonomiska värderingar av trafikprojekt liksom Cederschiöldsöverenskommelsen på godtyckliga grunder är mycket allvarligt.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Kontorets underlag för kommande budgetar är vällovligt övergripande och innehåller många intressanta förslag till framtida satsningar. Det som inte framgår av underlaget är, hur kontoret i kommande budgetar ska klara det löpande underhållet. Alltför många underhållsprojekt har under den innevarande mandatperioden fått skjutas på framtiden eller delas upp på flera budgetår, vilket i respektive projektslut visat sig varit kostnadshöjande.

Städningen av stadens offentliga miljöer är eftersatt, skötseln av parker och grönområden är eftersatt, normalt underhåll av tekniska konstruktioner som broar tunnlar med mera är eftersatt. Detta beror inte på brister hos Trafikkontoret utan på bristen på ekonomiska resurser till kontorets underhållsplaner. Det finns i det redovisade underlaget heller inga beräkningar för hur mycket utrymme det kan komma att finnas för löneökningar i de framtida budgetarna.

Stockholms stad i sin helhet, inkluderande trafik och renhållningskontoret, står nu i början av ett kraftigt generationsskifte av de anställda medarbetarna. Om det ska vara möjligt att göra Stockholms stad till en attraktiv arbetsgivare för yngre generationer kompetenta potentiella kommunaltjänstemän, så måste man planera för att kunna attrahera dessa bland annat med intressant lönesättning. Det är strategiskt dumt att fortsätta att tro att framtida löneökningar ska kunna täckas ur verksamhetsbudgeten alena.

§10 Avveckling av förskottskassa

Dnr T2010-000-01134

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att trafikkontorets nuvarande förskottskassor avvecklas.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§11 Analys av flöden i Stockholmstrafiken. Utveckling och nuläge 2009

Dnr T2010-300-01181

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 30 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§12 Programsamråd för Årstafältet. Svar på remiss

Dnr T2010-512-00488

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ser positivt på utvecklingen av Årstafältet till en ny stadsdel och en kvalitativ stadspark. Sambandet mellan den nya stadsdelen och planerna för Söderstaden förlänger innerstadens kvalitéer av närhet och liv.

Nämnden instämmer i att det är viktigt med en fördjupad trafikanalys som innefattar en helhetssyn av trafikutvecklingen i området då samtliga exploateringar i Söderstaden påverkar hela trafiksystemet.

Trafiksäkerheten är en centralfråga i och med en nyexploatering och kontoret tar upp frågan på ett bra sätt. Nämnden vill instämma i att det är viktigt att göra rätt från början och anser därför att t.ex. skolor bör placeras så att barn och ungdomar inte utsätts för osäkra trafikmiljöer i onödan.

Då utvecklingen inom avfallshanteringsområdet går mot maskinell hämtning anser nämnden att det är positivt att det byggs in sopsugsanläggningar i den nya infrastrukturen. Nämnden anser att denna infrastruktur även kan användas i det kommunala renhållningsarbetet och kopplas samman med papperskorgar längs frekventa gångstråk och i parkmiljön. Därutöver anser nämnden att det är angeläget att det finns en modern och funktionell återvinningscentral i området även efter 2014.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 mars 2010. I utlåtandet föreslås följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag.

3) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag till beslut avslås.

 2. Trafik och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa nedanstående yttrande.

Årstafältet är en unik naturresurs för stockholmarnas rekreation, idrott och naturupplevelser. Detta stora, centralt belägna grönområde var länge avskuret av motorleder från omgivande stadsdelar, men sedan Årstalänkens trafik flyttades till Södra länken har Söderorts största gärde blivit mer tillgängligt och mycket attraktivt som rekreationsområde. Årstafältet har dessutom stor kulturhistorisk betydelse som gammalt odlingslandskap med ett välbevarat avsnitt av den medeltida Göta landsväg.

Enligt flera beslut av en enig stadsbyggnadsnämnd ska Årstafältet förädlas till en levande, ekologisk landskapspark. Planeringen för landskapsparken har gjorts i en mångårig process i nära samverkan mellan staden och boende främst i Årsta, Enskede och Östberga. Vissa delar av landskapsparken har redan genomförts – bland annat en dagvattendamm, det nya koloniområdet och en rekonstruerad stenvalvsbro som för Göta landsväg över bäckravinen mitt på fältet – men mycket återstår. Vi vill återuppta arbetet med att färdigställa Årstafältet till en viktig och attraktiv landskapspark, mitt i en levande och expansiv del av Stockholm som har utrymme för flera tusen nya bostäder.

Årsta och Östberga har förtätats kraftigt under de senaste åren, och den processen fortsätter. Vi vill gå vidare med det program för cirka 1500 bostäder i Årstastråket som initierades av den rödgröna majoriteten. Projektet med cirka 450 lägenheter på tidigare Årstalänken bör också snarast komma till stånd. Denna omfattande förtätning kräver tillgång till parker och grönområden i närområdet, och beslutet om program för Årstastråket fattades därför uttryckligen under förutsättning att en landskapspark skulle anläggas på Årstafältet.

Nya bostäder i Stockholm bör i första hand byggas på redan exploaterad mark. Att det remitterade programförslaget föreslår bebyggelse på ICA:s lagerfastighet är därför mycket välkommet. Staden bör verka för att även resten av partihallsområdet öster om Åbyvägen, bl a nuvarande Martin Olsson, ersätts med kvartersbebyggelse. Vi är också positiva till att planera för nya bostäder vid entrén till landskapsparken från Tvärbanans hållplats Årstafältet samt på sluttningarna upp mot Östbergahöjden från Östbergavägen, Ersta gårdsväg och Åbyvägen. Att gräva ned eller överdäcka Huddingevägen förbi fältet bör också övervägas, för att göra landskapsparken tillgängligare för fler människor och ge möjlighet att bygga ytterligare bostäder som förlängning av bebyggelsen på Årstastråket och Årstalänken.

Programförslagets inriktning på varierad kvartersbebyggelse i olika höjd ser vi positivt på för de områden som nämnts ovan. Med hänsyn till den goda tillgången till kollektivtrafik vid Årstaberg och den besvärliga vägtrafiksituationen i området är det särskilt viktigt att området utformas så att gång- och cykeltrafiken gynnas. Relativt låga parkeringstal kan möjliggöra billigare hyreslägenheter och göra plats för fler bostäder i kvarteren.

Årsta och Östberga bör alltså länkas samman med ett nytt bostadsområde invid det nuvarande Årstafältet. Lika viktigt är att de båda stadsdelarna knyts ihop med en attraktiv landskapspark på fältet. Det påbörjade arbetet med parken måste omedelbart återupptas, och Stockholms nyaste koloniområde ska få fortsätta att rota sig. Vi är övertygade om att landskapsparken på Årstafältet är en framtidssatsning; den största parken i södra Stockholm kommer att uppskattas mer och mer i takt med att Söderort förtätas och får många nya invånare.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) enligt följande:

Vi anser att det är bra att man lyfter fram trafiksituationen vid Östbergahöjden och att man nuföreslår en trafiklösning som binder samman stadsdelarna och gör Årstafältet tillgängligt från flera håll.Vi ser också positivt påatt man tittar på fler kollektiva trafiklösningar och att man lyfter fram Göta landsväg och dess historia.

Vi delar förvaltningens bedömning att det är helt nödvändigt att bedöma trafiksituationen på det primära trafiknätet i hela Söderort utifrån en helhetssyn där man också utgår från närliggande exploateringsområden.

§13 Förbud mot allmän motorfordonstrafik på Djurgårdsbron under vissa tider. Genomförandebeslut

Dnr T2010-320-01010

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om förbud mot allmän fordonstrafik på Djurgårdsbron under vissa tider i enlighet med de riktlinjer som framförs i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP) enligt följande:

Trafiken till och från Djurgården är under vissa tider mycket intensiv och leder till stora trafikproblem på Djurgården och relativt ofta längs Strandvägen. Nämnden anser att ett förbud mot allmän motorfordonstrafik på Djurgårdsbron under vissa tider är ett bra sätt att komma åt trafikproblematiken i det aktuella området.

Nämnden anser därutöver att det viktigt att finna fler lösningar på problemet. En viktig del är tillgången till parkeringsplatser. Det är därför positivt att Stockholms Stads Parkering AB undersöker möjligheterna att anlägga en ny parkeringsanläggning på den befintliga parkeringsytan vid Junibacken. Nämnden anser att kontoret, i den mån det är möjligt, är behjälpligt i det arbete som Stockholms Stads Parkering AB bedriver.

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Vi tycker återigen att det anmärkningsvärt att inte förvaltningen också har efterfrågat stadsdelsnämndens uppfattning i frågan. Det är uppenbart att förvaltningen måste se över sina rutiner när det gäller hur strategiska frågor kommuniceras med stadsdelsnämnderna.

§14 Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad Del 2. Inriktning, mål och åtgärder 2010-2020

Dnr T2007-300-04657

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att anta kontorets förslag till inriktning av stadens trafik­säkerhetsarbete fram till år 2020.

 2. Nämnden beslutar att kontorets förslag till trafiksäkerhetsprogram för perioden 2010-2020 ersätter Trafiksäkerhetsprogram för Stockholms stad 2005-2010.

 3. Nämnden ger trafikkontoret det sammanhållande ansvaret för att driva arbetet och de årliga handlingsplanerna.

 4. Nämnden ger trafikkontoret ansvaret för att årligen följa upp och utvärdera trafiksäkerhets­arbetet, programmet och delmålen samt att föreslå justeringar utifrån uppnådda resultat.

 5. Nämnden överlämnar kontorets förslag till kommunfullmäktige för godkännande.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 2 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Mats Lindqvist (MP) ) föreslår att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår återremiss enligt följande:

 1. Ärendet återremitteras för utformning av ett åtgärdsprogram

 2. Därutöver anförs följande:

Det är positivt att det i programmet har genomförts en kartläggning av delmål, indikatorer, mål och besparingspotential. Det räcker dock inte.

Trafiksäkerhetsarbetet måste förutom allmänna målsättningarna också få en projektinventering där samtliga vägavsnitt och korsningar med bristfällig trafiksäkerhet karläggs och kostnadsbedöms. Av karläggningen framgår klart att flertalet dödade och allvarligt skadade i trafik beror på höga hastigheter och farligt utformade huvudgator. För att programmet skall ha någon funktion överhuvudtaget måste farliga vägavsnitt redovisas och ett åtgärdsprogram utformas på kort och medellångt perspektiv. Ett trafiksäkerhetsprogram som detta, utan förslag på konkreta åtgärder, får ett mycket lågt värde.

Beslutsgång i delen om återremiss

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer det framlagda förslaget om att återremittera ärendet mot förslaget att avgöra ärendet i dag och finner att nämnden beslutar att avgöra ärendet vid dagens sammanträde.

Reservation i delen om återremiss

Vice ordföranden Jan Valeskog (S) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig i mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag om återremiss.

Därefter framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och Mats Lindqvist (MP) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP) enligt följande:

Nämnden anser att det är tillfredsställande att vi får ett arbetssätt som skapar en flexibilitet att snabbt hantera trafiksäkerhetsproblemen i och med att årliga handlingsplaner tas fram. Det sätter ett helt annat fokus för Stadens alla verksamheter inom trafiksäkerhetsfrågorna.

§15 EU kommissionens meddelande om en handlingsplan för rörlighet i städer. Anmälan av svar på remiss från Näringsdepartementet

Dnr T2010-310-00847

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets och miljöförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Handlingsplanens innehåll är i högsta grad politiskt. Det är därför tveksamt om kontoren ska lägga resurser på att besvara remisser där tiden inte medger att ärendet får en politisk behandling.

Att ha som utgångspunkt att ”säkerställa livskvalitén hos medborgarna och en minimal klimatpåverkan och samtidigt också säkerställa städernas ekonomiska utveckling”, är en ganska meningslös formulering. Själva kärnfrågan är ju hur man väljer att prioritera när konflikter uppstår mellan dessa intressen.

För oss är det självklart att livskvalitét och minimal klimatpåverkan är ett överordnat mål. Om inte dessa mål uppnås så kommer det i framtiden inte finnas möjlighet för någon ekonomisk utveckling alls.

§16 Övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden. Antagande av program

Dnr T2010-511-01105

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorens gemensamma förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att till kommunfullmäktige överlämna och åberopa kontorens gemensamma utlåtande för antagande av övergripande program för miljö och hållbar stadsutveckling i Norra Djurgårdsstaden.

Ärendets handling

Trafikkontorets, exploateringskontorets, stadsbyggnadskontorets, miljöförvaltningens, Östermalms stadsdelsförvaltnings och Stockholms Hamn AB:s gemensamma tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Mats Lindqvist (MP och Kajsa Stenfelt (V) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår följande:

 1. Redovisningen godkänns i huvudsak.

 2. Kontoret får i uppdrag att omarbeta delen ”hållbara transporter”

 3. Därutöver anförs följande:

Generellt sett är projektet spännande och har många ambitiösa och realistiska målsättningar som rör framtida energi- och återvinningssystem, klimatanpassad och grönskande utomhusmiljö samt hållbart vatten- och avloppssystem.

Det går dock starkt ifrågasätta realismen i delar av avsnittet om hållbara transporter. Att samtliga fordon, de boendes, besökande, och de cirka 200000 person - och lastbilar från färjorna i området skall vara fossilbränslefria till år 2030 framstår tyvärr inte som trovärdigt. I andra dokument i staden, regionplaneringen samt i aktuell forskning finns bedömningar att mellan 40-90 % av personbilarna skulle kunna vara miljöanpassade och fossilbränslefria till detta år. Att även alla lastbilar och andra tunga fordon till år 2030 helt skulle vara fossilbränslefria är än mindre realistiskt.

Att förbjuda boende att ha egna bilar genom att ha mycket låga parkeringstal går också starkt att ifrågasätta. I nya områden bosätter sig ofta bland annat en relativt stor andel barnfamiljer vilka ofta behöver bil. Trots att området ligger nära en utomordentlig nationell väganslutning i form av Norra Länken kommer varken boende eller besökande kunna angöra eller parkera i området enligt denna målformulering. Detta framstår som logistiskt sett mycket oklokt och dyrbart, inte minst om man har skäl att tro att det om 20 år kommer vara en stor majoritet av miljöanpassade fordon i Stockholmsregionen.

Spårväg City mellan centralen och norra Djurgårdsstaden bör inplaneras men bör inte byggas förrän man vet om första etappen med bostäder kan byggas som planerat och särskilt ifall andra etappen kan genomföras. Den förutsätter dels att Loudden kan flyttas vilket är mycket svårlöst och bägge etapperna förutsätter också att den bullrande hamnverksamheten kan förenas med bostäder, vilket Länsstyrelsen med hänvisningen till hamnen som riksintresse hittills har sagt nej till.

Mot denna bakgrund bör transportavsnittet omarbetas till mer verkliga samhällsekonomiska och miljömässiga förhållanden med utgångspunkten att också människor och företag i området skall kunna få en fungerande vardag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§18 Statliga infrastrukturinvesteringar. Analys av utfallet för Stockholmsregionen

Dnr T2010-300-01271

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger kontorets analys till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 6 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Att inte prioritera Mälarbanan är vansinne. Om Förbifart Stockholm ströks ur planen så skulle bygget av såväl Mälarbanans inre etapp, såväl som andra viktiga kollektivtrafikprojekt, kunna säkras.

§19 Upphandling av elenergi för trafikkontorets elförbrukning. Genomförandebeslut

Dnr T2010-620-00899

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar godkänna att upphandling av elenergi med elcertifikat får genomföras i enlighet med kontorets förslag.

 2. Nämnden uppdrar till förvaltningschefen att teckna avtal med upphandlad leverantör.

 3. Nämnden uppdrar åt trafikkontoret att inköpa el, förmedlad av upphandlad leverantör, enligt tidigare beslutad inköpsstrategi.

 4. Nämnden hemställer att kommunfullmäktige god­känner att trafikkontorets upphandling av elenergi får ske i särskild ordning.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 23 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Det är bra att kontoret äntligen avser att köpa in 100 % förnyelsebar el. Men vi emotser ett klargörande rörande vad kontoret menar att denna definition står för. Kontoret har tidigare utmärkt sig för en obstinat inställning avseende elupphandlingar, med ett rejält lågvattenmärke när man för en del år sedan, trots en annan gällande policy från kommunfullmäktige, valde att köpa in tysk brunkolsbaserad fulel. Rörande själva ärendet så ställer vi oss något konfunderade inför slutsatsen att det är bäst att kontoret köper in sin el själv, utan samverkan med övriga staden. Det är riktigt att man i elupphandlingar inte får någon mängdrabatt på större elförbrukning i sig. Men en totalt sett större elkund kan ändå gentemot elbolagen få större fördelar än om var och en av stadens förvaltningar och bolag handlar upp sin el för sig. Det bör även övervägas vad det ena eller andra förhållningssättet betyder för Stockholms stads kostnader totalt sett.

§20 Ansökan om bidrag från FoU-gruppen för gator och trafik. Genomförandebeslut

Dnr T2010-300-01244

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner ansökan avseende bidrag om
1,7 mnkr för projekt som syftar till miljöförbättrande åtgärder.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§21 Drift- och underhållsstrategi för trafikkontorets väghållning

Dnr T2010-400-01066

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Kontoret får i uppdrag att, i samråd med stadsledningskontoret och berörda förvaltningar, ta fram ett förslag till modell, där olika avvägningar och beslut avseende investeringar viktas även utifrån ett drift- och underhållsperspektiv.

 3. Därutöver anförs följande:

För första gången har en övergripande strategi för drift och underhåll tagits fram av ansvarig förvaltning. Syftet med strategin är säkra en stadig och driftekonomiskt hållbar drift- och underhållsplanering för stadens miljöer och anläggningar. Nämnden anser att det är mycket positivt och helt i linje med den borgerliga majoritetens syn på behovet av långsiktighet och systematik.

Trots att den borgerliga majoriteten har satsat betydande medel på att betala av på den underhållsskuld som den tidigare majoritetens underlåtenhet att prioritera underhållsåtgärder förorsakade, föreligger idag ett antal ändrade förutsättningar som förstärker behovet av drift- och underhållsinsatser samt reinvesteringar.

 • Stockholm växer och allt fler söker sig till regionen. Denna positiva utveckling med en ökad befolkning medför krav på och behov av utbyggda trafiklösningar för samtliga trafikslag, inklusive kollektivtrafiken, men även en ökad belastning och slitage på den befintliga infrastrukturen. Behovet av renhållning ökar också.
 • Befintliga konstruktioner blir allt äldre och bland annat finns ett stort antal broar och andra anläggningar, många från 1960-talet, som nu fordrar mer omfattande åtgärder, såsom större ombyggnader.
 • Den positiva utvecklingen med en mer sammanhållen stad och överbyggnader samt mer innerstadsliknande bebyggelse även i ytterstaden, ställer andra och högre krav på gatudrift och gatuunderhåll.
 • Prisutvecklingen är åter, efter en kortare nedgång, på väg uppåt igen. Väghållningens prisutveckling överstiger märkbart KPI.

Underhållsåtgärder behöver genomföras med vissa mellanrum för att trygga anläggningens funktion under dess planerade livslängd. De flesta av gatuanläggningarna har en avskrivningstid på 30 år. Efter ca 30-40 år behövs mer omfattande renoveringsåtgärder eller total ombyggnad, i syfte att utöka livslängden. Sådana åtgärder som uppgraderar anläggningen, ger förlängd livslängd och/eller innebär andra tekniska lösningar, men ger oförändrad funktion, brukar kallas reinvesteringar. Reinvesteringar minskar befintliga underhållsskulder men reducerar inte behovet av årliga underhållsinsatser.

Staden kommer behöva avsätta en betydligt större andel av investeringsbudgeten på reinvesteringsåtgärder. Det kommer framöver att bli allt viktigare att bevara det mycket stora kapitalvärdet hos befintliga anläggningar samt därigenom även trygga deras funktion. Inom nämndens egen investeringsram kan uppemot hälften av utrymmet behöva avsättas för reinvesteringsåtgärder.

Nämnden anser, i likhet med kontoret, att det är viktigt att bättre belysa drift- och underhållskonsekvenserna vid stadens beslut om investeringsprojekt. En sådan dialog förs idag mellan ansvariga förvaltningar. För att skapa ett, för beslutsfattarna mer tydligt och transparant system, önskar nämnden att kontoret, i samråd med stadsledningskontoret och berörda förvaltningar, tar fram ett förslag till modell, där olika avvägningar och beslut avseende investeringar viktas även utifrån ett drift- och underhållsperspektiv. Syftet är att, i beslutsunderlag inför investeringar, på ett likartat sätt kunna beskriva hur olika avvägningar påverkar den långsiktiga drift- och underhållsekonomin. Det kan t.ex. vara så att det är lönsamt med en dyrare investeringsåtgärd om denna på ett väsentligt sätt sänker drifts- och underhållskostnaderna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010. I utlåtandet föreslås följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner den av kontoret framtagna drift- och underhållsstrategin.

 2. Nämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen som underlag för stadens strategiska överväganden kring investeringar och deras drift- och underhållskonsekvenser.

 3. Nämnden uppdrar åt kontoret att i samverkan med andra förvaltningar ta fram riktlinjer för ett driftekonomiskt byggande i staden.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) ställer sig bakom kontorets förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig med hänvisning till kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Mats Lindqvist (MP) enligt följande:

Under flera mandatperioder i följd så har underhållet allvarligt eftersatts. Detta beror på en fortlöpande underlåtenhet att ställa tillräckliga ekonomiska medel till förfogande för att underhålla all den infrastruktur som Trafik och renhållningsnämnden ansvarar för. Det är oftast ”roligare” att satsa på nya projekt med olika investeringar. Men att enbart satsa på investeringar och strunta i behovet av underhåll av de infrastrukturer som redan finns, är inte en politik som leder till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta är ett mycket bra underlag, som tydligt visar på den allt allvarligare bristen på underhållsmedel.

§22 Reparation av Norrbro. Slutredovisning

Dnr T2005-420-01705

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner slutredovisningen avseende reparation av Norrbro.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 19 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) enligt följande:

Vi kan glädjande nog konstatera att reparationen genomförts på ett framgångsrikt sätt. Lika trist är det att konstatera att det faktum att de borgerliga tidigare stoppat ombyggnationen av Gustav Adolfs torg gör att den vackra Norrrbro inte får den inramning den förtjänar. Hade ombyggnationen av Gustav Adolfs torg fått ske samtidigt som Norrbro, vilket socialdemokraterna krävde, att hela området fått ett fint ansiktslyft inför sommaren 2010.

§23 Renovering av Nordsydaxeln. Lägesrapport och reviderat genomförandebeslut

Dnr T2007-510-03586

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att godkänna trafikkontorets läges­- rapport om Nordsydaxeln samt att arbeten ska genomföras inom Söderleds­ tunneln med den tidplan som föreslås i kontorets utlåtande.

 2. Nämnden godkänner att Nordsydaxelprojektet fördyrats med 200 mnkr och att projektet får genomföras till en investeringsutgift om 1580 mnkr.

 3. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige godkänner nämndens reviderade genomförandebeslut och den tidplan som nämnden be­slutat för kvarvarande arbeten inom Nordsydaxeln.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP), Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) föreslår följande:

 1. Kontorets förslag avslås.

 2. Projektet delas i två etapper.

 3. Därutöver anförs följande:

Vi anser att projektet borde ha genomförts i två delar under 2010 respektive 2011. Att genomföra projektet under en enda lång period 2011 istället för två korta kommer innebära mycket allvarliga trafikstörningar till höga kostnader. Att genomföra ombyggnationen under två perioder med lugnare sommarmånader istället för en lång hektisk höst är att föredra.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§24 Beträffande markupplåtelse samt bygglov för serveringsrörelse på Spelbomskans torg

Dnr T2010-540-01073

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik och renhållningsnämnden avstyrker ansökan om markupplåtelse för serveringsverksamhet på Spelbomskans torg med stöd av ordningslagen
3 kap 2 och 15 §§.

Ärendets handling

- Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 mars 2010.

- Skrivelse från Advokatfirman Salomonsson, inkommen den 19 april 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Mats Lindqvist (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Möjligheten att förlägga serveringsverksamheten uppe på Observatoriekullen, alternativt vid foten av Observatoriekullen, öster om denna, bör utredas.

§25 Lånecyklar. Förlängning av avtal med Clear Channel AB rörande Stockholm City bikes

Dnr T2008-313-02337

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP):

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Nämnden anser att det är positivt att Trafikkontoret förlänger avtalet för Stockholms lånecykelsystem med Clear Channel Sverige AB. Lånecykelsystemet är en viktig del i Stadens arbete att göra cyklandet mer attraktivt i Stockholm. Det är beklagligt att etableringen tar den tid det tar men det är viktigt att komma ihåg att gaturummet är begränsat och att det finns många intressen i den offentliga miljön som måste tas i beaktan.

Nämnden anser att det är viktigt att både Trafikkontoret och Clear Channel, enligt det avtal som finns, arbetar för att tillgodose det stora intresset från stockholmarna. Det krävs en större kreativitet och flexibilitet från båda parter för att klara utmaningen med att hitta nya platser för lånecyklarna i en redan ansträngd innerstadsmiljö.

Nämnden önskar fler lånecykelstationer i närförort för att tillmötesgå den efterfråga som finns hos stockholmarna. Det finns även en efterfråga att införa lånecykelsystem i ytterstaden vilket visar på behovet av att få in fler aktörer på marknaden. Nämnden ser det som positivt och uppmuntrar fler aktörer att visa intresse för att kunna bemöta den efterfrågan som finns, även i ytterstaden.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende. I utlåtandet föreslås:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om en förlängning av innevarande”Avtal om lånecykelsystem i Stockholms innerstad och vissa närförorter” fram till 31 oktober 2017.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP) ställer sig bakom ett eget förslag till beslut. (se beslutet)

2) Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag.

3) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

 1. Trafik-och renhållningsnämnden beslutar om en förlängning av innevarande”Avtal om lånecykelsystem i Stockholms innerstad och vissa närförorter” fram till 31 oktober 2017.

 2. Trafik-och renhållningsnämnden beslutar om en skyndsam utbyggnad av lånecykelsystemet i enlighet med följande:

För att bygga ut antalet lånecykelstationer i enlighet med avtalet behöver 90 parkeringsplatser tas i anspråk, vilket motsvarar 3 promille av Stockholms alla parkeringsplatser. I ett första steg tas skyndsamt fram lånecykelstationer på de fem områden där det är allra mest akut: vid Centralstationen, på Birger Jarlsgatan, vid Östermalmstorg, på Djurgården samt i City. Därefter ska systemet byggas ut även till ytterstaden.

 1. Centralstationen. Lånecykelstationen togs bort pga Citybanan och det behöver därför skapas nya stationer, både i anslutning till utgången mot Vasagatan och mot Klarabergsviadukten. De närmaste stationerna finns idag på Bryggargatan och utanför Sheraton, vilket är alldeles för långt bort.

 2. Birger Jarlsgatan. Det finns idag inga stationer på Birger Jarlsgatan. Det behövs minst tre stationer.

 3. Östermalmstorg. Det finns inga lånecykelstationer i närheten, närmaste station är Norrmalmstorg eller Fältöversten. Generellt behövs det fler stationer på hela Östermalm. När systemet byggdes upp låg ”småbygglov” på stadsdelsnämnderna. På Östermalm gillade varken dåvarande ordförande eller chefstjänstemän idén med lånecyklar, vilket fortfarande märks genom färre stationer i den stadsdelen jämfört med övriga.

 4. Djurgården. Det finns en liten station i Allmänna gränd (stadens mark). Ansökan om att bygga ut denna station har fått avslag från Trafikkontoret (det är ingen reklamskylt som ska byggas så det räcker med marklov). Djurgårdsförvaltningen har i flera omgångar sagt nej. Det är framförallt turisterna som vill ha möjlighet att ställa ifrån sig cykeln när de besöker Djurgården.

 5. City. I City finns ett nätverk av lånecykelstationer, men nätverket behöver förtätas. Cyklister vill inte gå mer än absolut nödvändigt från det att de ställt ifrån sig cykeln till sin målpunkt. Idealet vore att det är 300 till 500 meter mellan stationerna i city. Idag är det snarare 800 meter upp till kilometer mellan stationerna.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP).

Reservation

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till kontorets förslag.

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§26 Installation av sopsug för papperskorgar på Mariatorget. Genomförandebeslut

Dnr T2010-702-01098

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att arbeta vidare med sopsugssystem för insamling av avfall från papperskorgar på Mariatorget samt ger förvaltningschefen i uppdrag att teckna avtal med vald leverantör.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 22 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§27 Stockholm – ren och hållbar stad. Skrivelse till kommunstyrelsen.

Dnr T2010-440-00741

Protokollsutdrag

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna kontorets utlåtande till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 26 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m fl (M), Inge-Britt Lundin (FP) och vice ordföranden Jan Valeskog m fl (S) ställer sig bakom kontorets förslag. (se beslutet)

2) Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) föreslår följande:

1 Trafikkontoret får i uppdrag att tillsammans med övriga berörda förvaltningar ta fram en strategi för att komma åt förpackningsavfallet vid källan.

Under snart två decennier har avfall och nedskräpning från förpackningar varit ett allt mer växande problem. Förpackningsinsamlingens brist på ansvar och vilja till lösningar fortsätter att drabba staden. Den borgerliga sidans allehanda löften inför det förra valet om att åtgärda den ökande nedskräpningen i Stockholm har inte infriats.

Kontorets svar på skrivelsen, som sammanfattningsvis kan uttolkas som att man egentligen inte kan göra så mycket åt problemet med den ökande nedskräpningen, visar på ett tämligen uppgivet förhållningssätt till problemet. Ansvaret för de här frågorna är med dagens kommunala organisation alltför uppsplittrat.

Det är tydligt att Stockholms stad behöver ett enhetligt förhållningssätt visavi de verksamhetsutövare som genom matförsäljning och annat indirekt sprider förpackningsavfall över stadens gator, parker och torg. Ett betydligt ökat samarbete mellan i första hand Trafik och renhållningskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Social och arbetsmarknadsförvaltningen och Miljöskyddsförvaltningen behövs.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Reservation

Mats Lindqvist (MP) och Kajsa Stenfelt (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt gemensamma förslag.

§28 AB Fortum Värmes orättfärdiga fakturering av kommunen.

Dnr T2010-000-00709

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att bordlägga ärendet.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 24 mars 2010.

§29 Upphandling avseende insamling och behandling av farligt avfall från stadens återvinningscentraler och miljöstationer

Dnr T2010-702-01108

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Att hantera avfall från staden är en av Trafikkontorets kärnverksamheter, och skall därför inte läggas ut på entreprenad, utan så långt möjligt bedrivas i egen regi.

§30 Upphandling avseende behandling av fraktionen restavfall från stadens återvinningscentraler

Dnr T2010-702-01107

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen samt ger förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 25 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Kajsa Stenfelt (V) enligt följande:

Att hantera avfall från staden är en av Trafikkontorets kärnverksamheter, och skall därför inte läggas ut på entreprenad, utan så långt möjligt bedrivas i egen regi.

§31 Status och strategi för stadens återvinningscentraler. Lägesrapport

Dnr T2010-702-01109

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

Ärendets handling

Trafikkontorets tjänsteutlåtande i rubricerat ärende från den 29 mars 2010.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Ulla Hamilton m fl (M) och Inge-Britt Lundin (FP) enligt följande:

Nämnden anser att det är av särskild vikt att Trafikkontoret i samråd med Stockholmsregionens avfallsråd får till stånd en snar lösning på problemet med de inpasseringssystem som upprättats i flertalet kommuner. Det är inte rimligt med en kommunarrest som hindrar regionens invånare att åka till närmsta återvinningsstation bara för att kommunerna inte kan lösa problemet med ofinansierat verksamhetsavfall.