Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-04-22

Sammanträde 2021-04-22

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 13 april 2021

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 14 april 2021

5 Månadsrapport mars 2021

7 Förskolerapport 2020 - Samlad rapport för förskola i Stockholms stad

8 Förslag till uppdaterade "Riktlinjer för fristående förskola i Stockholms stad"

9 Omställning av lokaler för grundsärskola samt tillskapande av kombisal på Sjöstadskolan

10 Återtagande av inriktningsbeslut för ny- och ombyggnation vid Söderholmsskolan

11 Ombyggnation av kök, kapacitetsanpassning av matsal samt omdisponering av caféyta på Södra Latins gymnasium

12 Ändring av namn på skolenhet

14 Ansökningar om godkännande för internationell skola på grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på gymnasienivå

16 Fler barn i förskola för bättre språkutveckling (SOU 2020:67)

- Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2021/201
Dnr. 1.6.1-2241/2021 (omedelbar justering)

17 Säkra Fryshusets trygghetsskapande verksamhet i Östberga

18 Tillgänglig skolstatistik och ett fungerande resursfördelningssystem

19 Rädda studentpalatset - Skrivelse från Kadir Kasirga (S)

20 Utred möjligheten att säga upp Al-Azharskolans hyresavtal i förtid - Skrivelse från Kadir Kasirga (S) och Tina Kratz (V)

21 Resursskolor - Skrivelse från Kadir Kasirga (S) och Tina Kratz (V)

22 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän (JO)

Dnr. 1.6.1-2028/2021 (omedelbar justering)

23 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av elev i gymnasieskolan

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§3 Anmälan av beslut från kommunfullmäktige och

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§7 Förskolerapport 2020

§8 Förslag till uppdaterade ”Riktlinjer för fristående förskola i

§10 Återtagande av inriktningsbeslut för ny - och

§11 Ombyggnation av kök, kapacitetsanpassning av

§12 Ändring av namn på skolenhet

§13 Ansökningar om godkännande av huvudman för fristående

§14 Ansökningar om godkännande för internationell skola på

§19 Rädda studentpalatset

§20 Utred möjligheten att säga upp Al-Azharskolans hyresavtal

§22 Yttrande till Riksdagens Ombudsmän (OJ)

§23 Prövning av rektors beslut om omedelbar avstängning av