Din position: Hem > Stockholms stad > Utbildningsnämnden > Sammanträde 2021-08-26

Sammanträde 2021-08-26

Datum
Klockan
16:45
Plats
Hantverkargatan 2F, plan 2, Lokal: Insikten (sammanträdena är ej öppna för allmänheten)

1 Val av justerare och dag för justering

Anmälningsärenden

2 Anmälan av protokoll

2:1 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens förvaltningsgrupp den 17 augusti 2021

2:2 Anmälan av protokoll från utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor den 18 augusti 2021

4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

5 Månadsrapport juli 2021

Beslutsärenden

6 Kämpingeskolan - inhyrning och verksamhetsanpassningar inför evakuering

7 Ny skola på Bromstens IP

8 Namn på ny skolenhet

Dnr. 1.3.1-5356/2021 (omedelbar justering)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Ledningssystem för elevhälsans psykologiska och medicinska insatser

11 Rapport om skolors arbete med sex- och samlevnadsundervisningen

12 Fyllnadsnominering till utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

13 En tioårig grundskola (SOU 2021:33)

- Remiss från kommunstyrelsen, KS 2021/751
Dnr. 1.6.1-4533/2021 (omedelbar justering)

14 Staden bör garantera att det finns arbetskläder till all förskolepersonal

15 Stockholm stads EU-policy - revidering 2021

- Remiss från kommunstyrelsen, KS 2021/216
Dnr. 1.6.1-3244/2021 (omedelbar justering)

16 En ny policy för modersmålsundervisningen i Stockholms stad

- Remiss från kommunstyrelsen, KS 2021/329
Dnr. 1.6.1-3564/2021 (omedelbar justering)

17 Införa frukost i skolan

- Remiss från kommunstyrelsen, KS 2021/362
Dnr. 1.6.1-3571/2021 (omedelbar justering)

18 Handlingsplan för minskat klotter

19 Förslag till detaljplan för Sätra Centrum

20 Öppna Skolplattformen

21 Svar på frågor från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Dnr. 1.4.2-5345/2021 (omedelbar justering)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Anmälan av protokoll

§4 Anmälan av delegationsbeslut, inkomna handlingar m.m.

§8 Namn på ny skolenhet

§10 Ledningssystem för elevhälsans psykologiska och medicinska insatser

§12 Fyllnadsnominering till utbildningsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§21 Svar på frågor från Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)