Din position: Hem > Tyresö kommun > Äldre- och omsorgsnämnden > Sammanträde 2024-02-19

Sammanträde 2024-02-19

Datum
Klockan
18:30
Plats
Myggdalen samt digitalt

1 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ÄON 0143

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Caroline Roshanmeidan, säkerhetssamordnare vid kommunstyrelseförvaltningen, presenterar sig för nämnden helt kort.

2 Återrapportering: Brukarundersökning Äldreomsorg 2023

Diarienummer 2023/ÄON 0120 50

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Återrapporteringen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen visade att resultatet
för 2023 generellt förändrats i en positiv riktning och till viss del förblivit
oförändrat. Resultatet var i många frågor mer positiva än tidigare år, främst
inom SÄBO. Dock finns utvecklingsområden som verksamheterna behöver
arbeta vidare med.

Till följd av resultaten i brukarundersökningen begärde äldre- och
omsorgsförvaltningen in åtgärdsplaner från vård- och omsorgsboendena.
För att komma till rätta med identifierade utvecklingsområden har
verksamheterna upprättat åtgärdsplaner som beskriver de förbättringsområden
som verksamheten ska arbeta vidare med.

Bilagor
Tjänsteskrivelse återrapportering brukarundersökning ÄO.pdf
Analys och åtgärdsplan Krusmyntan.pdf
Analys- Åtgärdsplan Villa Basilika 2023.pdf
Analys- Åtgärdsplan Sköndalsvillan 2023.pdf
Analys- handlingsplan Villa Fornudden 2023.pdf
Analys- handlingsplan Trollängen VoB 2023.pdf

3 Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi, enhet 2

Diarienummer 2024/ÄON 0007

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Granskningsrapporten av hemtjänst egen regi, enhet 2 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden efter att samtliga enheter granskats, senast den 23 september 2024.

Beskrivning av ärendet
Kvalitetcontroller från Tyresö kommun har under december 2023 och januari 2024 genomfört en granskning av hemtjänsten i egen regi, enhet 2. Resultatet i granskningen tyder på att enheten är framåtsträvande och arbetar lösningsfokuserat. Ledning och medarbetare upplevs ha ett gott och framgångsrikt samarbete och majoriteten av medarbetarna uppger att de har en hög trivsel på arbetet och i sin grupp. Enheten bedöms vara välfungerande utifrån undersökta kriterier, dock finns brister att åtgärda och utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Bilagor
Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 2.pdf
Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 2.pdf

4 Orientering om personuppgiftsincidenter för äldre- och omsorgsnämnden 2023.

Diarienummer 2023/ÄON 0148

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.
Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa. Informationen kommer att föredras på mötet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse information personuppgiftsincidenter 2023.pdf
Incidentrapportering Nämnd ÄON - 2024.pptx

5 Svar på remiss - Granskning av kvaliteten inom hemtjänsten

Diarienummer 2023/ÄON 0131

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Tjänsteskrivelsens bilaga antas som äldre- och omsorgsnämndens svar
till kommunens revisorer gällande granskningen av kvalitet inom
hemtjänsten.

Beskrivning av ärendet
Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av Tyresö kommuns revisorer
genomfört en granskning med syftet att bedöma om äldre- och
omsorgsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt arbete med att utveckla och
säkra kvaliteten inom kommunens hemtjänst. I tidigare granskningsrapport av
hemtjänsten som genomfördes under 2021 lämnades fyra rekommendationer
som äldre- och omsorgsnämnden lämnat synpunkter och svar på.

I den uppföljande granskningen som genomfördes under 2023 är EY:s
sammanfattande bedömning att äldre- och omsorgsnämnden har tydliggjort
uppföljningen av kvalitetsmålen och sett över kraven som kommunen ställer
på de privata utförarna. Efter genomförd granskning är den sammanfattande
bedömningen från kommunens revisorer att äldre- och omsorgsnämnden i allt
väsentligt säkerställer hemtjänstens arbete med att utveckla och säkra kvaliteten i kommunens hemtjänst. Dock lämnade kommunens revisorer fem
rekommendationer de önskar svar på.

I tjänsteskrivelsens bilaga presenteras förvaltningens förslag till nämndens svar till kommunens revisorer.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-12-11 § 99.pdf
Granskning av kvaliten inom hemtjänsten.pdf
Revisionsskrivelse Granskning av kvalitet inom hemtjänsten.pdf
korrespondens om uppskov.pdf
Tjänsteskrivelse svar uppföljande granskning kvalitet Htj.pdf
Bilaga med svar - Uppföljande granskning av kvalitén inom hemtjänsten slutlig version.pdf

6 Tillgänglighetsplan 2024

Diarienummer 2024/ÄON 0016

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Äldre- och omsorgsnämnden noterar tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 och överlämnar förslagen till äldre- och omsorgsförvaltningen för hantering.

Beskrivning av ärendet
Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit fram förslag på aktiviteter med målsättningar till tillgänglighetsplanen för år 2024. Som underlag för arbetet har bland annat tidigare aktiviteter och prioriterade områden, rådets önskemål samt förslag på aktiviteter från några av de tillgänglighetsansvariga på förvaltningarna legat.

Kommunstyrelsen har nu beslutat att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 behandlas av respektive nämnd.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 10.pdf
Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024.pdf

7 Svar på motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen

Diarienummer 2024/ÄON 0018

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Per Carlberg, Jörgen Nilsson och Monica Clevesjö från Sverigedemokraterna i
Tyresö har i mars 2023 inkommit med en motion till kommunfullmäktige om
obligatorisk begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den
kommunala omsorgen.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden.
Äldreomsorgsförvaltningen redovisar att förfaringssättet redan tillämpas
framför allt inom äldreomsorgen. Förvaltningschefen har även uppdragit åt
omsorgsverksamheten för personer med funktionsnedsättning att begära
utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning. Riktlinjer och rutiner utarbetas
för att förtydliga hanteringen inom förvaltningen.

Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i
kommunfullmäktige

Ordförandeutlåtande
Ordförandens svar på motionen

Vi anser nog alla att det är av högsta prioritet att alla personer som av olika anledningar är av behov av omsorg av något slag i Tyresö kommun ska känna sig trygga. Enligt förvaltningens svar pågår det redan arbete, dels med att man inom äldreomsorgen alltid ber personer som eventuellt ska erbjudas anställning att lämna in ett utdrag från belastningsregistret. Och att rutiner är under framtagande även inom området funktionsnedsättning.

Jag känner ett stort förtroende för förvaltningen och dess arbete varför jag därmed anser motionen vara besvarad

Bilagor
Motion (SD) om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.pdf
Förvaltningens motionssvar belastningsregistret.pdf
Ordförandeutlåtande motion belastningsregistret.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 4.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 2.pdf

8 Svar på motion angående språkkrav för personal inom välfärden

Diarienummer 2023/ÄON 0126

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige
* Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Moderaterna i Tyresö har lämnat in en motion om språkkrav för personal inom välfärden. Äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden har berett motionen och lämnar svar om språkkrav och språkkompetens inom verksamheter i välfärden. Förvaltningarna har överlämnat underlag inför beslut.
Även kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och valt att göra så.

Ordförandeutlåtande
Ordförandeutlåtande gällande språkkrav för personal inom välfärden

Precis som motionärerna skriver i motionen har Tyresö kommun aktivt och historiskt arbetat med språkutvecklingen inom de verksamheter motionärerna pekar på. Vuxenutbildningen på C3L är en viktig samarbetspartner med äldre- och omsorgsverksamheterna. Där kompetensutvecklas personal både i språk och vårdutveckling. Under höst/vinter har 30 licenser införskaffats för att personalen inom hemtjänst ska kunna ta del av digitala kurser i yrkessvenska.
I förvaltningens svar framgår det tydligt att språk och annan verksamhetsutveckling är viktiga frågor som vi i styret tar på största allvar.
Vi i styret tycker självklart att alla kommuninnevånare som är i behov av olika insatser har rätt att erbjudas personal som hanterar språket förståeligt
Det är olyckligt att man i oppositionen verkar tycka att "modell Botkyrka" är det enda rådande sättet att nå målet. En modell som poängsätter människors kunskaper är inte den väg vi vill ha inom äldre och omsorgen i Tyresö. Vi tror att den väg vi slagit in på ökar våra möjligheter till att behålla och få personal till våra verksamheter.

Därmed yrkar jag på avslag till motionen

Bilagor
Motion (M) angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden_ÄON.pdf
Ordförande utlåtande gällande språkkrav för personal inom välfärden.pdf
Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 64.pdf
Yttrande över motion om språkkrav .pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 50.pdf
Synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf

9 Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2023

Diarienummer 2024/ÄON 0015

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 4; omsorg om personer
med funktionsnedsättning och verksamhetsområde 5; äldreomsorg
med måluppfyllelse samt uppföljning av kommungemensamma
uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och
riskhanteringsplan godkänns
2. Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet
Året som gick innehöll flera viktiga händelser, bl. a. öppnades en ny gruppbostad enligt LSS på Bansjövägen. Björkbackens vård och omsorgsboende avvecklades samt att inriktningsbeslut kring nytt vård och omsorgboende antogs och boendestöd i kommunal regi startades upp.

Inom målområdena blev tre av fyra områden gröna; medarbetare, kvalité och leverans. Målområde ekonomi visade rött.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen sjönk avsevärt.

Utfallet i medarbetarenkäten visade på stora förbättringar inom flera områden.
Utvecklingsarbetet kring digitaliseringen fortsatte och flera projekt inom digitaliseringen sjösattes under året.

Flertalet stora utbildningsinsatser för medarbetarna genomfördes under året.
Resultatet i brukarundersökningarna visade att åtskilliga områden inom såväl äldreomsorgen och funktionsnedsättningsområdet hade förbättrats men också att det fanns förbättringsområden att arbeta vidare med.

Resultatet för året visade ett underskott. Orsaken till underskottet berodde huvudsakligen på omställningskostnader för avvecklingen av Björkbackens vård och omsorgsboende.

Politiska prioriteringar följsammades och kommungemensamma uppdrag fullföljdes enligt plan.

Riskhanteringsplanen följdes upp och åtgärder vidtogs där behov förelåg.
Verksamhetsberättelsen innehåller även ett barnbokslut.

Bilagor
Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf
Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf
Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf
Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf

10 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0144

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

11 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0146

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

Följande delegationsbeslut anmäls:
- Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen januari 2024.

Bilagor
1. Delegationsbeslut 4 kap 2 SOL - Januari 2024.pdf

12 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0147

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till beslut
* Meddelandena noteras.

Beskrivning av ärendet
Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:

- Antal köpta platser.
- Tyresös synpunkter på remiss avseende Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel.
- Nyhetsbrev Myndigheten för delaktighet januari 2024.
- Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 6 februari 2024.
- Protokoll kommunala pensionärsrådet 6 februari 2024.

Bilagor
Köpta platser 2024.pdf
Tyresös synpunkter - Remiss avseende Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf
Nyhetsbrev MFD januari 2024.html
Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 6 februari 2024.pdf
Protokoll kommunala pensionärsrådet 6 februari 2024.pdf

§10 Orientering om personuppgiftsincidenter för äldre- och omsorgsnämnden

Diarienummer 2023/ÄON 0148

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

 - Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet

Inom kommunen är det varje nämnd som är personuppgiftsansvariga för den personuppgiftsbehandling som förvaltningen utför.

Ett led i att ge nämnden insyn i effektiviteten av vidtagna skyddsåtgärder för personuppgiftsbehandlingen är att årligen redovisa en summering av de personuppgiftsincidenter som inträffat under året, samt lärdomar från dessa. Informationen kommer att föredras på mötet.

Bilagor

Tjänsteskrivelse information personuppgiftsincidenter 2023.pdf

Incidentrapportering Nämnd ÄON - 2024.pptx

§11 Nämndspecifik utbildning

Diarienummer 2023/ÄON 0143

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

- Informationen noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Caroline Roshanmeidan, säkerhetssamordnare vid kommunstyrelseförvaltningen, presenterar sig för nämnden helt kort.

§12 Återrapportering: Brukarundersökning Äldreomsorg 2023

Diarienummer 2023/ÄON 0120 50

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

- Återrapporteringen godkänns.

 

Beskrivning av ärendet

Den nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen visade att resultatet för 2023 generellt förändrats i en positiv riktning och till viss del förblivit oförändrat. Resultatet var i många frågor mer positiva än tidigare år, främst inom SÄBO. Dock finns utvecklingsområden som verksamheterna behöver arbeta vidare med.
Till följd av resultaten i brukarundersökningen begärde äldre- och 
omsorgsförvaltningen in åtgärdsplaner från vård- och omsorgsboendena.
För att komma till rätta med identifierade utvecklingsområden har 
verksamheterna upprättat åtgärdsplaner som beskriver de förbättringsområden 
som verksamheten ska arbeta vidare med. 

Ordförandeförslag

Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att återrapporteringen godkänns.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse återrapportering brukarundersökning ÄO.pdf

Analys och åtgärdsplan Krusmyntan.pdf

Analys-  Åtgärdsplan Villa Basilika 2023.pdf

Analys-  Åtgärdsplan Sköndalsvillan 2023.pdf

Analys-  handlingsplan Villa Fornudden 2023.pdf

Analys-  handlingsplan Trollängen VoB 2023.pdf

§13 Granskningsrapport hemtjänst kommunal regi, enhet 2

Diarienummer 2024/ÄON 0007

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

1. Granskningsrapporten av hemtjänst egen regi, enhet 2 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden efter att samtliga enheter granskats, senast den 23 september 2024.

 

Beskrivning av ärendet

Kvalitetcontroller från Tyresö kommun har under december 2023 och januari 2024 genomfört en granskning av hemtjänsten i egen regi, enhet 2. Resultatet i granskningen tyder på att enheten är framåtsträvande och arbetar lösningsfokuserat. Ledning och medarbetare upplevs ha ett gott och framgångsrikt samarbete och majoriteten av medarbetarna uppger att de har en hög trivsel på arbetet och i sin grupp. Enheten bedöms vara välfungerande utifrån undersökta kriterier, dock finns brister att åtgärda och utvecklingsområden att arbeta vidare med.

Ordförandeförslag

Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. Granskningsrapporten av hemtjänst egen regi, enhet 2 noteras.
2. Åtgärder till följd av granskningen återrapporteras till äldre- och omsorgsnämnden efter att samtliga enheter granskats, senast den 23 september 2024.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse granskning hemtjänst egen regi, enhet 2.pdf

Granskningsrapport hemtjänst egen regi, enhet 2.pdf

§14 Svar på remiss - Granskning av kvaliteten inom hemtjänsten

Diarienummer 2023/ÄON 0131

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

- Tjänsteskrivelsens bilaga antas som äldre- och omsorgsnämndens svar till kommunens revisorer gällande granskningen av kvalitet inom hemtjänsten. 

Beskrivning av ärendet

Ernst & Young AB (EY) har på uppdrag av Tyresö kommuns revisorer 
genomfört en granskning med syftet att bedöma om äldre- och 
omsorgsnämnden säkerställer ett ändamålsenligt arbete med att utveckla och 
säkra kvaliteten inom kommunens hemtjänst. I tidigare granskningsrapport av 
hemtjänsten som genomfördes under 2021 lämnades fyra rekommendationer 
som äldre- och omsorgsnämnden lämnat synpunkter och svar på. 
I den uppföljande granskningen som genomfördes under 2023 är EY:s 
sammanfattande bedömning att äldre- och omsorgsnämnden har tydliggjort 
uppföljningen av kvalitetsmålen och sett över kraven som kommunen ställer 
på de privata utförarna. Efter genomförd granskning är den sammanfattande 
bedömningen från kommunens revisorer att äldre- och omsorgsnämnden i allt 
väsentligt säkerställer hemtjänstens arbete med att utveckla och säkra kvaliteten i kommunens hemtjänst. Dock lämnade kommunens revisorer fem 
rekommendationer de önskar svar på. 

I tjänsteskrivelsens bilaga presenteras förvaltningens förslag till nämndens svar till kommunens revisorer. 

Ordförandeförslag

Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:

- Tjänsteskrivelsens bilaga antas som äldre- och omsorgsnämndens svar till kommunens revisorer gällande granskningen av kvalitet inom hemtjänsten. 

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor

Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-12-11 § 99.pdf

Granskning av kvaliten inom hemtjänsten.pdf

Revisionsskrivelse Granskning av kvalitet inom hemtjänsten.pdf

korrespondens om uppskov.pdf

Tjänsteskrivelse svar uppföljande granskning kvalitet Htj.pdf

Bilaga med svar - Uppföljande granskning av kvalitén inom hemtjänsten slutlig version.pdf

§15 Tillgänglighetsplan 2024

Diarienummer 2024/ÄON 0016

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

- Äldre- och omsorgsnämnden noterar tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 och överlämnar förslagen till äldre- och omsorgsförvaltningen för hantering.

Beskrivning av ärendet

Kommunala tillgänglighetsrådet har tagit fram förslag på aktiviteter med målsättningar till tillgänglighetsplanen för år 2024. Som underlag för arbetet har bland annat tidigare aktiviteter och prioriterade områden, rådets önskemål samt förslag på aktiviteter från några av de tillgänglighetsansvariga på förvaltningarna legat. 

Kommunstyrelsen har nu beslutat att tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 behandlas av respektive nämnd.

Ordförandeförslag

Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:

- Äldre- och omsorgsnämnden noterar tillgänglighetsplanens förslag till aktiviteter 2024 och överlämnar förslagen till äldre- och omsorgsförvaltningen för hantering.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2024-01-16 § 10.pdf

Tillgänglighetsplan Tyresö kommun 2024.pdf

§16 Svar på motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning

Diarienummer 2024/ÄON 0018

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet

Per Carlberg, Jörgen Nilsson och Monica Clevesjö från Sverigedemokraterna i 
Tyresö har i mars 2023 inkommit med en motion till kommunfullmäktige om 
obligatorisk begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.
Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden.
Äldreomsorgsförvaltningen redovisar att förfaringssättet redan tillämpas 
framför allt inom äldreomsorgen. Förvaltningschefen har även uppdragit åt 
omsorgsverksamheten för personer med funktionsnedsättning att begära 
utdrag ur belastningsregistret vid nyanställning. Riktlinjer och rutiner utarbetas 
för att förtydliga hanteringen inom förvaltningen.

Svar på motionen ska beredas i kommunstyrelsen och beslutas i 
kommunfullmäktige

Ordförandeförslag

Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- Motionen anses besvarad.

Ordförandeutlåtande

Ordförandens svar på motionen

Vi anser nog alla att det är av högsta prioritet att alla personer som av olika anledningar är av behov av omsorg av något slag i Tyresö kommun ska känna sig trygga. Enligt förvaltningens svar pågår det redan arbete, dels med att man inom äldreomsorgen alltid ber personer som eventuellt ska erbjudas anställning att lämna in ett utdrag från belastningsregistret. Och att rutiner är under framtagande även inom området funktionsnedsättning.

Jag känner ett stort förtroende för förvaltningen och dess arbete varför jag därmed anser motionen vara besvarad

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor

Motion (SD) om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen.pdf

Förvaltningens motionssvar belastningsregistret.pdf

Ordförandeutlåtande motion belastningsregistret.pdf

Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 4.pdf

Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2024-02-06 § 2.pdf

§17 Svar på motion angående språkkrav för personal inom välfärden *

Diarienummer 2023/ÄON 0126

Äldre- och omsorgsnämndens förslag till kommunstyrelsen för förslag till kommunfullmäktige

- Motionen avslås.

Reservationer

Torbjörn Skarin (M) reserverar sig för de tjänstgörande moderata ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet

Moderaterna i Tyresö har lämnat in en motion om språkkrav för personal inom välfärden. Äldre- och omsorgsnämnden och arbetsmarknads- och socialnämnden har berett motionen och lämnar svar om språkkrav och språkkompetens inom verksamheter i välfärden. Förvaltningarna har överlämnat underlag inför beslut. 

Även kommunala tillgänglighetsrådet och kommunala pensionärsrådet har beretts möjlighet att yttra sig över motionen och valt att göra så.

Ordförandeförslag

Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

- Motionen avslås.

Ordförandeutlåtande

Ordförandeutlåtande gällande språkkrav för personal inom välfärden

 

Precis som motionärerna skriver i motionen har Tyresö kommun aktivt och historiskt arbetat med språkutvecklingen inom de verksamheter motionärerna pekar på. Vuxenutbildningen på C3L är en viktig samarbetspartner med äldre- och omsorgsverksamheterna. Där kompetensutvecklas personal både i språk och vårdutveckling. Under höst/vinter har 30 licenser införskaffats för att personalen inom hemtjänst ska kunna ta del av digitala kurser i yrkessvenska.

 I förvaltningens svar framgår det tydligt att språk och annan verksamhetsutveckling är viktiga frågor som vi i styret tar på största allvar.

Vi i styret tycker självklart att alla kommuninnevånare som är i behov av olika insatser har rätt att erbjudas personal som hanterar språket förståeligt

Det är olyckligt att man i oppositionen verkar tycka att ”modell Botkyrka” är det enda rådande sättet att nå målet. En modell som poängsätter människors kunskaper är inte den väg vi vill ha inom äldre och omsorgen i Tyresö. Vi tror att den väg vi slagit in på ökar våra möjligheter till att behålla och få personal till våra verksamheter.

Därmed yrkar jag på avslag till motionen           

Yrkanden

Torbjörn Skarin (M), Jörgen Nilsson (SD) och Giovanna Carlsson (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget och att äldre- och omsorgsnämnden ska föreslå att motionen bifalls.

Tom Nilstierna (C), Tony Thorén (L), och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget.

 

Torbjörn Skarin (M) begär votering.

 

Ordföranden meddelar att den som yrkar bifall till ordförandeförslaget röstar ja och att den som yrkar bifall till motionen röstar nej.

Omröstningsresultat: 6 ja, 5 nej, se bifogat omröstningsprotokoll.

 

Ordföranden finner att äldre- och omsorgsnämnden beslutar i enlighet med ordförandeförslaget.

Bilagor

Motion (M) angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf

Tjänsteskrivelse Svar på motion om språkkrav för personal inom välfärden_ÄON.pdf

Ordförande utlåtande gällande språkkrav för personal inom välfärden.pdf

Kommunala tillgänglighetsrådet protokollsutdrag 2023-11-29 § 64.pdf

Yttrande över motion om språkkrav .pdf

Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2023-12-08 § 50.pdf

Synpunkter på motion angående språkkrav för personal inom välfärden.pdf

Omröstningsprotokoll ÄON 2024-02-19 § 17.pdf

§18 Verksamhetsberättelse för äldre- och omsorgsnämnden 2023

Diarienummer 2024/ÄON 0015

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 4; omsorg om personer 
med funktionsnedsättning och verksamhetsområde 5; äldreomsorg 
med måluppfyllelse samt uppföljning av kommungemensamma 
uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och 
riskhanteringsplan godkänns
2. Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras.

Beskrivning av ärendet

Året som gick innehöll flera viktiga händelser, bl. a. öppnades en ny gruppbostad enligt LSS på Bansjövägen. Björkbackens vård och omsorgsboende avvecklades samt att inriktningsbeslut kring nytt vård och omsorgboende antogs och boendestöd i kommunal regi startades upp.

Inom målområdena blev tre av fyra områden gröna; medarbetare, kvalité och leverans. Målområde ekonomi visade rött.

Sjukfrånvaron inom förvaltningen sjönk avsevärt.

Utfallet i medarbetarenkäten visade på stora förbättringar inom flera områden.

Utvecklingsarbetet kring digitaliseringen fortsatte och flera projekt inom digitaliseringen sjösattes under året.

Flertalet stora utbildningsinsatser för medarbetarna genomfördes under året.

Resultatet i brukarundersökningarna visade att åtskilliga områden inom såväl äldreomsorgen och funktionsnedsättningsområdet hade förbättrats men också att det fanns förbättringsområden att arbeta vidare med.

Resultatet för året visade ett underskott.  Orsaken till underskottet berodde huvudsakligen på omställningskostnader för avvecklingen av Björkbackens vård och omsorgsboende.

Politiska prioriteringar följsammades och kommungemensamma uppdrag fullföljdes enligt plan.

Riskhanteringsplanen följdes upp och åtgärder vidtogs där behov förelåg.

Verksamhetsberättelsen innehåller även ett barnbokslut.

 

Ordförandeförslag

Ordförande Susann Ronström (S) föreslår att äldre- och omsorgsnämnden beslutar att:

1. Verksamhetsberättelse för verksamhetsområde 4; omsorg om personer 
med funktionsnedsättning och verksamhetsområde 5; äldreomsorg 
med måluppfyllelse samt uppföljning av kommungemensamma 
uppdrag, nämndens prioriteringar, ekonomiskt resultat och 
riskhanteringsplan godkänns
2. Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023 noteras.

Beslutsgång

Ordföranden ställer frågan om äldre- och omsorgsnämnden bifaller ordförandeförslaget och finner att äldre- och omsorgsnämnden bifaller det.

Bilagor

Tjänsteskrivelse verksamhetsberättelse ÄOO 2023 (1).pdf

Verksamhetsberättelse ÄON 2023.pdf

Verksamhetsberättelse Anhörigstöd 2023.pdf

Bilaga 2 Uppföljning av politiska uppdrag 2023.pdf

§19 Information från förvaltningen

Diarienummer 2023/ÄON 0144

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

- Informationen noteras

 

Beskrivning av ärendet

John Henriksson, förvaltningschef för äldre- och omsorgsförvaltningen, lämnar tillsammans med medarbetare från förvaltningen muntlig information vid sammanträdet rörande äldre- och omsorgsnämndens verksamhetsområden.

§20 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2023/ÄON 0146

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

- Anmälda delegationsbeslut noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Äldre- och omsorgsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till tjänsteperson och ordförande enligt nämndens delegationsordning. Anmälan av delegationsbeslut innebär inte att nämnden får fastställa eller ompröva besluten. Nämnden redogörs för beslut fattade enligt nämndens delegationsordning samt beslut tagna enligt 4 kap 2 § Socialtjänstlagen (SoL).

 

Följande delegationsbeslut anmäls:

Statistik över delegationsbeslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen januari 2024.

Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för habiliteringsersättning.

Delegationsbeslut om att ansöka om statsbidrag för habiliteringsersättning.

Delegationsbeslut om ansökan om prestationsbaserat statsbidrag för att minska andelen timanställningar inom kommunalt finansierad vård och omsorg om äldre, 2023.

Bilagor

Delegationsbeslut 4 kap 2 SOL - Januari 2024.pdf

Delegationsbeslut ansökan habiliteringsersättning_signerad.pdf

Delegationsbeslut ansökan habiliteringsersättning_signerad.pdf

Delegationsbeslut ansökan om prestationsbaserat statsbidrag, signerad.pdf

§21 Meddelanden

Diarienummer 2023/ÄON 0147

Äldre- och omsorgsnämndens beslut

- Meddelandena noteras.

 

Beskrivning av ärendet

Äldre- och omsorgsnämnden redovisas följande meddelanden:

 

- Antal köpta platser. 

- Tyresös synpunkter på remiss avseende Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel.

- Nyhetsbrev Myndigheten för delaktighet januari 2024.

- Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 6 februari 2024.

- Protokoll kommunala pensionärsrådet 6 februari 2024. 

 

Bilagor

Köpta platser 2024.pdf

Tyresös synpunkter - Remiss avseende Läkemedelsverkets föreskrifter om handel med vissa receptfria läkemedel.pdf

Nyhetsbrev MFD januari 2024.html

Protokoll kommunala tillgänglighetsrådet 6 februari 2024.pdf

Protokoll kommunala pensionärsrådet 6 februari 2024.pdf