Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2017-02-23

Sammanträde 2017-02-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tyresö gymnasium, Farmarstigen 7

1 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
En fråga har lämnats in till sammanträdet. Frågor kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut. Eventuella frågor som lämnas in trycks upp till sammanträdet.

Mathias Tegner (S) ställer en fråga angående användningen av extratjänster i kommunen (bilaga). Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), men lämnas över till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) för besvarande. Andreas Jonsson (M) besvarar frågan.

Bilagor
Fråga angående användning av extratjänster i kommunen.pdf

2 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
Inga nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Interpellationer kan lämnas in efter att kallelsen har skickats ut.

3 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Två nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

Inger Gemicioglu (V) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in motionen "Skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida" (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) och Anders Erixon (V) lämnar in motionen "Starta en skrivar/författarskola vid kommunens kulturskola" (bilaga).

Bilagor
Motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf
Motion om att starta en skrivar alt författarskola vid kommunens Kulturskola.pdf

4 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelserna i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.

Beskrivning av ärendet
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
Henrik Mellström (SD) har utsetts till ny ledamot och Daniel Johansson (SD) har utsetts till ny ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige.

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Nasrin Isfandary (MP)
ersättare i kommunfullmäktige

Matilda Lundh (M)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Avsägelsen gäller från och med den 28 februari 2017.

5 Marköverlåtelseavtal gällande del av Näsby 4:1469 och Basilikan 1

Dnr 2017 KSM 0060.256

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Blåbärsriset 28 Ekonomisk Förening godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Bostäder vid Basilikagränd har upprättats för att möjliggöra cirka 20 nya radhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 14 miljoner kronor för den överlåtna marken. Kommunen förvärvar mark av Tyresö Bostäder AB för cirka 250 000 kronor.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §20.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-01-25 §1.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal.pdf
Marköverlåtelseavtal underskrivet 170121.pdf
Bilaga 1 Detaljplan.pdf
Bilaga 2 Registreringsbevis.pdf
Bilaga 3 Del av Näsby 4_1469.pdf
Bilaga 4 Del av Basilikan 1.pdf
Bilaga 5 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 7 Energiriktlinjer.pdf

6 Antagande av detaljplan för bostäder vid Basilikagränd

Dnr 2015 KSM 0599.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för bostäder vid Basilikagränd antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Basilikan 1. Planen omfattar ett område som är ca 6800 kvm och möjliggör 20 nya bostäder i form av radhus. Detaljplanen var utställd för granskning 12 april 2016 - 3 maj 2016. Till detaljplanen har ett kvalitetsprogram tagits fram som knyts till markanvisningsavtalet för att säkerställa att genomfört projekt innehåller de kvaliteter som presenterats och utvärderats i den tidigare genomförda markanvisningstävlingen.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för bostäder vid Basilikagränd.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §21.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-01-25 §2.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Plankarta-Kryddvagen.pdf
Kryddvägen 3 planbeskrivning.pdf
Kvalitetsprogram Basilikagränd 170109.pdf
Granskningsutlåtande_Kryddvägen3.pdf

7 Antagande av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden

Dnr 2015/KSM0173.214

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera antas.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 mars 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram detaljplaneförslag för en ny skola samt nytt vård- och omsorgsboende vid Fornudden i Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015 samt på granskning mellan den 19 januari 2016 - 16 februari 2016. Detaljplanen har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Kommunstyrelsen beredde ärendet 10 januari och föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 26 januari och beslutade om minoritetsåterremiss med motiveringen att ärendet kompletteras med ett jämförelsealternativ där Fornuddens skola byggs om och byggs till på befintlig plats, samt ett förslag till lokalisering av nytt äldreboende. Ärendet har åter beretts i kommunstyrelsen den 7 februari. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för skola vår- och omsorgsboende vid Fornudden inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 3.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 4.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 5.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Antagande av detaljplan för skola vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 1.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 2.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 3.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 4.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 3.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 4.pdf
Protokollsutdrag från MSU gällande detaljplan Fornudden.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf
Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf
Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf
Granskningsutlåtande_Fornudden.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Bilaga Alstringsresultat.pdf
Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf
Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf
Bilagor
7 Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf (3 663 kb) 7 Bilaga Alstringsresultat.pdf (15 747 kb) 7 Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf (423 kb) 7 Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf (58 kb) 7 Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf (233 kb) 7 Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf (197 kb) 7 Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf (1 951 kb) 7 Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf (524 kb) 7 Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf (1 405 kb) 7 Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf (1 594 kb) 7 Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf (5 824 kb) 7 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 1.pdf (22 569 kb) 7 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 2.pdf (37 347 kb) 7 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 3.pdf (48 573 kb) 7 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 4.pdf (31 845 kb) 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 1.pdf (25 852 kb) 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 2.pdf (47 114 kb) 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 3.pdf (19 837 kb) 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 4.pdf (45 459 kb) 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 1.pdf (27 126 kb) 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 2.pdf (41 109 kb) 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 3.pdf (34 790 kb) 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 4.pdf (36 564 kb) 7 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 5.pdf (21 472 kb) 7 Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf (6 570 kb) 7 PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf (1 319 kb) 7 Protokollsutdrag från MSU gällande detaljplan Fornudden.pdf (3 035 kb) 7 Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf (336 kb) 7 Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf (89 kb) 7 Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Antagande av detaljplan för skola vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (468 kb) 7 Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf (482 kb)

8 Riktlinjer för lokalförsörjning

Dnr 2015/KS 0306 003

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
1. Riktlinjer för lokalförsörjning antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att följa upp tillämpningen av riktlinjerna och återrapportera till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunledningsutskottet har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för lokalförsörjning till kommunstyrelsen för slutgiltigt antagande i kommunfullmäktige. Syftet är att arbeta med lokalförsörjning efter en enhetlig strategi och skapa en samsyn i dessa frågor. Lokalkostnader utgör en betydande del av verksamhetens kostnader och bedömningen är att genom en väl fungerande lokalförsörjningsprocess kan kostnaderna optimeras.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för lokalförsörjning samt att kommundirektören ges i uppdrag att följa upp tillämpningen av riktlinjerna och återrapporetera till kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §24.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §7.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för lokalförsörjning.pdf
Riktlinjer för lokalförsörjning.pdf
Bilaga 1 Processbeskrivning lokalförsörjning.pptx
Bilaga 2 Beställningsblankett lokalförsörjning.pdf

9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2016/KS 0050 51

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2016.

Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-01-25 § 1004.pdf

10 Svar på motion om skjutbana i Gimmersta

Dnr 2014/KS 0109 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera, alla från Miljöpartiet, inkom den 13 februari 2014 med en motion om skjutbanan i Gimmersta. Motionärerna föreslår:

- att Tyresö kommun utreder alternativ till Gimmersta skjutbana, även inomhus
- att skjutbanan i Gimmersta avvecklas.

Motionen remitterades för förslag till besvarande till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att motionens första att-sats bifalls samt att den andra att-satsen avslås.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan om flytt av Gimmersta skjutbana under 2015 och fann då ingen lämplig ny plats, vare sig utomhus eller i befintliga kommunala lokaler inom kommunen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande anger i sitt ordförandeutlåtande hur frågan om skjutbanan planeras hanteras och föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §29.pdf
MSU Protokollutdrag 2017-01-25 §8.pdf
PU från KFN 141020 § 73 Skutbana i Gimmersta.pdf
Motion om skjutbana i Gimmersta.pdf

11 Svar på motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0369 001

Kommunfullmäktiges förslag till beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Jörgen Bengtsson har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en äldrenämnd i Tyresö kommun samt att ge denna immunitet. Kommunstyrelsens ordförande besvarar motionen i sitt ordförandeutlåtande.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §30.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §11.pdf
Motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun.pdf

§11 Anmälan och besvarande av frågor

Dnr 2017/KS 0021 001

Beskrivning av ärendet
Två frågor har lämnats in till sammanträdet. Frågorna listas nedan.

Mathias Tegner (S) ställer en fråga angående användningen av extratjänster i kommunen (bilaga). Frågan är ställd till kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M), men lämnas över till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) för besvarande. Andreas Jonsson (M) lämnar ett skriftligt svar (bilaga).

Carl Johan Karlson (S) ställer en fråga angående avtal som garanterar kommunen tillgång till platser i särskilt boende (bilaga). Frågan är ställd till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M). Andreas Jonsson (M) lämnar ett skriftligt svar (bilaga).

Bilagor
Fråga angående användning av extratjänster i kommunen.pdf
Svar på fråga angående användning av extratjänster i kommunen.pdf
Fråga avseende avtal om platser i särskilt boende.pdf
Svar på fråga avseende avtal om platser i särskilt boende.pdf

 

 

§12 Anmälan och besvarande av interpellationer

Dnr 2017/KS 0020 001

Beskrivning av ärendet
Två nya interpellationer har lämnats in till sammanträdet. Interpellationerna listas nedan.

Carl Johan Karlson (S) lämnar in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) angående framtidsplanerna för Björkbackens äldreboende (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Eija Räty (S) lämnar in en interpellation till socialnämndens ordförande Andreas Jonsson (M) angående ohälsa bland personal inom äldreomsorgen (bilaga). Interpellationen kommer att behandlas vid ett kommande sammanträde.

Bilagor
Interpellation angående Björkbackens äldreboende.pdf
Interpellation angående ohälsa bland personalen inom äldreomsorgen.pdf

 

 

§13 Anmälan av nya motioner

Dnr 2017/KS 0022 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionerna lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Två nya motioner har lämnats in till sammanträdet.

Inger Gemicioglu (V) och Lilian Nylinder (MP) lämnar in motionen "Skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida" (bilaga).

Inger Gemicioglu (V) och Anders Erixon (V) lämnar in motionen "Starta en skrivar/författarskola vid kommunens kulturskola" (bilaga).

Bilagor
Motion om att skapa en motionsbank på Tyresö kommuns webbsida.pdf
Motion om att starta en skrivar alt författarskola vid kommunens kulturskola.pdf

 

 

§14 Avsägelser och fyllnadsval

Dnr 2017/KS 0023 001

Kommunfullmäktiges beslut
1. Ny sammanräkning från Länsstyrelsen noteras.
2. Avsägelserna i kommunfullmäktige godkänns och lämnas till Länsstyrelsen för ny sammanräkning.
3. Övriga avsägelser godkänns.
4. Förslagen till fyllnadsval godkänns.

Beskrivning av ärendet
Ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige
Henrik Mellström (SD) har utsetts till ny ledamot och Daniel Johansson (SD) har utsetts till ny ersättare för Sverigedemokraterna i kommunfullmäktige.

Avsägelser som lämnats in till sammanträdet
Nasrin Isfandary (MP)
ersättare i kommunfullmäktige

Matilda Lundh (M)
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. Avsägelsen gäller från och med den 28 februari 2017.

Beatrice Rubeling (S)
ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden

Fredrik Melin (S)
ersättare i socialnämnden

Rita Axelsson Florio (S)
ersättare i barn- och utbildningsnämnden

Ulrica Roselius (M)
ombud i Svealands Kustvattenvårdsförbund

Björn Kangas (M)
nämndeman i Nacka tingsrätt

Förslag på fyllnadsval som lämnats in till sammanträdet
Christoffer Holmström (S)
ordinarie ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Beatrice Rubeling (S)

Jesper McNae (S)
ersättare i socialnämnden efter Fredrik Melin (S)

Sara Granestrand (S)
ersättare i barn- och utbildningsnämnden efter Rita Axelsson Florio (S)

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20170223.pdf (179 kb)

§15 Marköverlåtelseavtal gällande del av Näsby 4:1469 och Basilikan 1

Dnr 2017 KSM 0060.256

Kommunfullmäktiges beslut
1. Marköverlåtelseavtal mellan Tyresö kommun och Blåbärsriset 28 Ekonomisk Förening godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig för de tjänstgörande sverigedemokratiska ledamöternas räkning.

Beskrivning av ärendet
Förslag till detaljplan för Bostäder vid Basilikagränd har upprättats för att möjliggöra cirka 20 nya radhus. Det markanvisningsavtal som tidigare tecknats behöver justeras något i samband med detaljplanens antagande och ett förslag till marköverlåtelseavtal har därför tagits fram. Ett kvalitetsprogram har också arbetats fram och biläggs avtalet. Exploatören ersätter kommunen med cirka 14 miljoner kronor för den överlåtna marken. Kommunen förvärvar mark av Tyresö Bostäder AB för cirka 250 000 kronor.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att godkänna marköverlåtelseavtalet samt att ge kommunstyrelsens ordförande och chefen för stadsbyggnadsförvaltningen i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) och Anders Wickberg (SD) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Anders Wickberg (SD) yrkar avslag.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill avslå kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §20.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-01-25 §1.pdf
Tjänsteskrivelse marköverlåtelseavtal.pdf
Marköverlåtelseavtal underskrivet 170121.pdf
Bilaga 1 Detaljplan.pdf
Bilaga 2 Registreringsbevis.pdf
Bilaga 3 Del av Näsby 4_1469.pdf
Bilaga 4 Del av Basilikan 1.pdf
Bilaga 5 Kvalitetsprogram.pdf
Bilaga 6 Dagvattenutredning.pdf
Bilaga 7 Energiriktlinjer.pdf

§16 Antagande av detaljplan för bostäder vid Basilikagränd

Dnr 2015 KSM 0599.214

Kommunfullmäktiges beslut
- Detaljplan för bostäder vid Basilikagränd antas.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för del av fastigheterna Näsby 4:1469 och Basilikan 1. Planen omfattar ett område som är ca 6800 kvm och möjliggör 20 nya bostäder i form av radhus. Detaljplanen var utställd för granskning 12 april 2016 - 3 maj 2016. Till detaljplanen har ett kvalitetsprogram tagits fram som knyts till markanvisningsavtalet för att säkerställa att genomfört projekt innehåller de kvaliteter som presenterats och utvärderats i den tidigare genomförda markanvisningstävlingen.

Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplanen för bostäder vid Basilikagränd.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §21.pdf
MSU Protokollsutdrag 2017-01-25 §2.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Plankarta-Kryddvagen.pdf
Kryddvägen 3 planbeskrivning.pdf
Kvalitetsprogram Basilikagränd 170109.pdf
Granskningsutlåtande_Kryddvägen3.pdf

 

§17 Antagande av detaljplan för skola, vård- och omsorgsboende vid Fornudden

Dnr 2015/KSM0173.214

Kommunfullmäktiges beslut
- Ärendet återremitteras, genom minoritetsåterremiss, för att kompletteras med ett jämförelsealternativ där Fornuddens skola byggs om och byggs till på befintlig plats samt ett förslag till lokalisering av ett nytt äldreboende.

Jäv
Karl Johan Karlson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen fick den 11 mars 2015 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att upprätta ett förslag till detaljplan för skola, förskola, äldreboende och bostäder vid Fornudden inom, eller inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram detaljplaneförslag för en ny skola samt nytt vård- och omsorgsboende vid Fornudden i Trollbäcken. Planförslaget var på samråd mellan den 26 maj 2015 och 10 augusti 2015 samt på granskning mellan den 19 januari 2016 - 16 februari 2016. Detaljplanen har upprättats med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Kommunstyrelsen beredde ärendet 10 januari och föreslog kommunfullmäktige att anta detaljplanen. Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 26 januari och beslutade att återremittera ädendet. Ärendet har åter beretts i kommunstyrelsen den 7 februari. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för skola vår- och omsorgsboende vid Fornudden inom del av fastigheterna Kumla 3: 1264, 3: 93, 3: 1247, 3: 656 med flera.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Martin Nilsson (S), Peter Bylund (MP), Inger Gemicioglu (V) och Rickard Ljung (MP) yttrar sig.

Yrkande
Martin Nilsson (S) yrkar att ärendet återremitteras för att kompletteras med ett jämförelsealternativ där Fornuddens skola byggs om och byggs till på befintlig plats, samt ett förslag till lokalisering av ett nytt äldreboende (bilaga). Peter Bylund (MP), Inger Gemicioglu (V) och Rickard Ljung (MP) biträder återremissyrkandet.

Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut samt avslag på återremissyrkande från Martin Nilsson (S) med flera.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras. Ordföranden ställer därefter frågan om ärendet ska avgöras idag. Kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs idag.

Omröstning begärs och följande röstordning fastställs:
- Den som vill att ärendet avgörs idag röstar ja
- Den som vill att ärendet återremitteras för att kompletteras med ett jämförelsealternativ där Fornuddens skola byggs om och byggs till på befintlig plats, samt ett förslag till lokalisering av ett nytt äldreboende röstar nej.
Resultat: 26 ja, 21 nej och 4 avstår. Se bifogat röstningsprotokoll (votering 1).

Kommunfullmäktige beslutar genom minoritetsåterremiss att ärendet återremitteras för att kompletteras med ett jämförelsealternativ där Fornuddens skola byggs om och byggs till på befintlig plats, samt ett förslag till lokalisering av ett nytt äldreboende röstar nej.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 3.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 4.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 5.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Antagande av detaljplan för skola vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 1.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 2.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 3.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 4.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 1.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 2.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 3.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 4.pdf
Protokollsutdrag från MSU gällande detaljplan Fornudden.pdf
Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf
Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf
Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf
Granskningsutlåtande_Fornudden.pdf
Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf
Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf
Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf
PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf
Bilaga Alstringsresultat.pdf
Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf
Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf
Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf
Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf
Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf
Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf
Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf
Motivering för återremissyrkande.pdf
Röstningsprotokoll § 17 votering 1.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§17_prot_20170223.pdf (176 kb)
Bilagor
§ 17 Antagande_planbeskrivning_fornudden_skola_vårdboende.pdf (3 663 kb) § 17 Bilaga Alstringsresultat.pdf (15 747 kb) § 17 Bilaga Fördjupad utredning gällande trafikutformning.pdf (423 kb) § 17 Bullerutredning_illustration_Åkerlöfhallin141121.pdf (58 kb) § 17 Bullerutredning_Åkerlöfhallin_Fornudden 141121.pdf (233 kb) § 17 Dagvattenutredning_WSP141029_Bilaga1 Systemförslag.pdf (197 kb) § 17 Dagvattenutredning_WSP141029_Äldreboende Fornuddsparken.pdf (1 951 kb) § 17 Detaljplan Fornudden_skola_vårdboende_PKantagande.pdf (524 kb) § 17 Geoteknik_Fornudden_GOLDER_20150831.pdf (1 405 kb) § 17 Geoteknik_Fornuddsparken_SWECO141009.pdf (1 594 kb) § 17 Geoteknik_Kumla_3_93_WSP100623__markutredning WSP100930_anm_sanering.pdf (5 824 kb) § 17 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 1.pdf (22 569 kb) § 17 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 2.pdf (37 347 kb) § 17 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 3.pdf (48 573 kb) § 17 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2017-01-26 §5 del 4.pdf (31 845 kb) § 17 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 1.pdf (25 852 kb) § 17 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 2.pdf (47 114 kb) § 17 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 3.pdf (19 837 kb) § 17 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-01-10 § 5 del 4.pdf (45 459 kb) § 17 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 1.pdf (27 126 kb) § 17 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 2.pdf (41 109 kb) § 17 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 3.pdf (34 790 kb) § 17 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 4.pdf (36 564 kb) § 17 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §22 del 5.pdf (21 472 kb) § 17 Markteknisk undersökningsrapport_INKL BILAGOR_liten.pdf (6 570 kb) § 17 Motivering för återremissyrkande.pdf (46 kb) § 17 PM_20151113_Trafik_Fornudden.pdf (1 319 kb) § 17 Protokollsutdrag från MSU gällande detaljplan Fornudden.pdf (3 035 kb) § 17 Röstningsprotokoll § 17 votering 1.pdf (9 kb) § 17 Tekniskt PM miljö grundvatten_slutversion.pdf (336 kb) § 17 Tjänsteskrivelse beslut om antagande Fornudden.pdf (89 kb) § 17 Tjänsteskrivelse kommunstyrelseförvaltningen Antagande av detaljplan för skola vård- och omsorgsboende vid Fornudden.pdf (468 kb) § 17 Trafikmätning_Trafikia_Fornuddsvägen_141110.pdf (482 kb)

§18 Riktlinjer för lokalförsörjning

Dnr 2015/KS 0306 003

Kommunfullmäktiges beslut
1. Riktlinjer för lokalförsörjning antas.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att följa upp tillämpningen av riktlinjerna och återrapportera till kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av kommunledningsutskottet har kommunstyrelseförvaltningen tagit fram förslag till riktlinjer för lokalförsörjning till kommunstyrelsen för slutgiltigt antagande i kommunfullmäktige. Syftet är att arbeta med lokalförsörjning efter en enhetlig strategi och skapa en samsyn i dessa frågor. Lokalkostnader utgör en betydande del av verksamhetens kostnader och bedömningen är att genom en väl fungerande lokalförsörjningsprocess kan kostnaderna optimeras.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för lokalförsörjning samt att kommundirektören ges i uppdrag att följa upp tillämpningen av riktlinjerna och återrapportera till kommunstyrelsen.

Yttrande
Mats Lindblom (L) yttrar sig.

Yrkande
Mats Lindblom (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §24.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §7.pdf
Tjänsteskrivelse Riktlinjer för lokalförsörjning.pdf
Riktlinjer för lokalförsörjning.pdf
Bilaga 1 Processbeskrivning lokalförsörjning.pptx
Bilaga 2 Beställningsblankett lokalförsörjning.pdf

§19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL samt 9 § LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Dnr 2016/KS 0050 51

Kommunfullmäktiges beslut
- Rapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Redovisning av gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum enligt socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Även avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen från avbrottet innefattas. Vid detta sammanträde redovisas ej verkställda beslut per den 31 december 2016.

Socialnämnden har behandlat ärendet och föreslår kommunfullmäktige att notera rapporten.

Bilagor
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-01-25 § 1004.pdf

 

 

§20 Svar på motion om skjutbana i Gimmersta

Dnr 2014/KS 0109 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Marie Åkesdotter, Peter Söderlund, Lilian Nylinder och Luis Arias Vera, alla från Miljöpartiet, inkom den 13 februari 2014 med en motion om skjutbanan i Gimmersta. Motionärerna föreslår:

- att Tyresö kommun utreder alternativ till Gimmersta skjutbana, även inomhus 
- att skjutbanan i Gimmersta avvecklas.

Motionen remitterades för förslag till besvarande till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kultur- och fritidsnämnden.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att motionens första att-sats bifalls samt att den andra att-satsen avslås.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utrett frågan om flytt av Gimmersta skjutbana under 2015 och fann då ingen lämplig ny plats, vare sig utomhus eller i befintliga kommunala lokaler inom kommunen. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets ordförande anger i sitt ordförandeutlåtande hur frågan om skjutbanan planeras hanteras och föreslår att motionen ska anses besvarad. Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, miljö- och samhällsbyggnadsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Rickard Ljung (MP), Mats Lindblom (L), Dick Bengtson (M) och Peter Bylund (MP) yttrar sig.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (L) och Dick Bengtson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Rickard Ljung (MP) och Peter Bylund (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill anse motionen besvarad. Ordföranden ställer frågan om kommunfullmäktige vill bifalla motionen. Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §29.pdf
MSU Protokollutdrag 2017-01-25 §8.pdf
PU från KFN 141020 § 73 Skutbana i Gimmersta.pdf
Motion om skjutbana i Gimmersta.pdf

§21 Svar på motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun

Dnr 2016/KS 0369 001

Kommunfullmäktiges beslut
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Sverigedemokraterna Per Carlberg och Jörgen Bengtsson har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om att ge kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en äldrenämnd i Tyresö kommun samt att ge denna immunitet. Kommunstyrelsens ordförande besvarar motionen i sitt ordförandeutlåtande.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet och kommunstyrelsen som föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionens första att-sats och i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Fredrik Saweståhl (M), Christina Melzen (L), Carl Johan Karlson (S), Inger Gemicioglu (V), Anna Steele (L) och Lilian Nylinder (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om motionen ska anses besvarad. Ordföranden ställer frågan om motionens första att-sats ska bifallas. Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses besvarad, enligt kommunstyrelsens förslag.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2017-02-07 §30.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2017-01-26 §11.pdf
Motion om inrättande av äldrenämnd i Tyresö kommun.pdf