Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2023-12-05

Sammanträde 2023-12-05

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport november

Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Bilagor
Kommundirektörens rapport november 2023.pdf

2 Antagande av detaljplan för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM-2017-1023-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Återremissen anses besvarad.
2. Detaljplan för Fasanvägen etapp 13 antas.

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för Fasanvägen etapp 13 återremitterades på Kommunfullmäktiges sammanträde 23 november 2023.

I återremissen yrkades att förvaltningen ska presentera ett mer kostnadseffektivt förslag kring gatukostnaderna vilket även detaljplanen kan beröras av gällande justeringar av befintliga fastighetsgränser när kommunen löser in mark.
Förslaget har under processen utarbetats utifrån ett så kostnadseffektivt genomförande som möjligt. Åtgärder för att hålla kostnaderna nere innefattar bland annat:
* långsiktigt partneringsamarbete för kostnadseffektivt genomförande
* gatubredder har jämkats mellan trafikförvaltningens riktlinjer, långsiktigt hållbara gator med kommunalt huvudmannaskap, dagvatten och skyfallshantering, topografi och fastighetsägarnas önskemål
* överstandard enbart där det behövs
* mängden markinlösen har minimerats utifrån givna förutsättningar.

När kommunen tar över gatorna som väghållare i ett område för permanent boende ska gatorna fungera över en lång tid, både ur trafik-, säkerhets- och driftsperspektiv. Därför ges gatorna i området en generell standardhöjning, främst för gående och cyklister. Minsta mått för att två personbilar ska kunna mötas är 4,15 meter med utrymmesklass C. I föreslagen detaljplan har gator med gångbana en 4,4 meter bred körbana, då gångbanan begränsar möjligheten att köra åt sidan vid ett möte. Gatubredden för lokalgata med och utan målpunkt går därför inte att minska.

Om gångbanor tas bort, för att minska överstandarden, skulle det krävas omprojekteringar och ett nytt granskningsskede. Detta skulle innebära:
* en försämrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, jämfört med antagandeförslaget
* ytterligare kostnader
* en förlängd process med ökad risk för ett VA-föreläggande från Länsstyrelsen.

En faktor som påverkar kostnadsbilden är att kostnaden för anläggande av gator har ökat med 30 % de senaste två åren, vilket är något som kommunen inte kan råda över.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget är optimerat enligt ovanstående förutsättningar och att en minskad överstandard inte är försvarbar utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detaljplan för Fasanvägen etapp 13 kan gå vidare för antagande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 130.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 § 130 (SD) Reservation.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §130 (M) Särskilt yttrande.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 27.pdf
Reservation (S), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf
Särskilt yttrande (MP), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, antagande - Reviderad 2023-10-24.pdf
Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1 (oktober 2023).pdf
Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2 (oktober 2023).pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf
Bilaga 3. Bilaga 1 till planbeskrivningen (Kartor över markinlösen).pdf
Bilaga 4. Bilaga 2 till planbeskrivningen (Fastighetskonsekvensbeskrivning).xlsx
Bilaga 5. Granskningsutlåtande Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf
Bilaga 6. PM Utredning VA samt utökade byggrätter (NAI Svefa 2014-03-07).pdf
Bilaga 7. Trafikutredning Östra Tyresö (Trivector 2018-04-25).pdf
Bilaga 8. PM Markmiljö (Golder 2018-10-05).pdf
Bilaga 9. Inventering av skyddsvärda träd (Ekologigruppen 2018-12-17).pdf
Bilaga 10. Landskapsanalys och naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2018-12-20).pdf
Bilaga 11. Markteknisk undersökningsrapport (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 12. PM Geologi och Bergteknik (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 13. PM Geoteknik (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 14. PM Riskbedömning Bergslänter (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 15. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13 (WRS 2019-08-19).pdf
Bilaga 16. Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2020-08-31).pdf
Bilaga 17. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17 (Bjerking 2020-09-15).pdf
Bilaga 18. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 19. PM Dagvatten (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 20. PM Geotekniskt utlåtande (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 21. PM Sulfidprovtagning av berg (Sweco 2020-10-19).pdf
Bilaga 22. PM Trafik (Sweco 2021-05-24).pdf
Bilaga 23. Kompletterande PM Trafik (Afry 2022-07-08).pdf
Bilaga 24. Trafikbuller (Structor rev 22-09-27).pdf
BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf
BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf
BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf
BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf
Bilaga 25. Östra Tyresö Trafik-PM (Afry 22-10-12).pdf
Bilaga 26. Tekniskt PM Dagvatten (Sweco 22-11-22).pdf
Bilaga 27. PM Ras och skred (Golder rev 2022-12-09).pdf
Bilaga 28. PM Skyfall detaljplan(Sweco rev 2023-09-26).pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 24.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf
Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf
Bilagor
2 BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf (1 224 kb) 2 Bilaga 10. Landskapsanalys och naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2018-12-20).pdf (24 277 kb) 2 Bilaga 11. Markteknisk undersökningsrapport (Golder 2019-04-12).pdf (19 433 kb) 2 Bilaga 12. PM Geologi och Bergteknik (Golder 2019-04-12).pdf (3 876 kb) 2 Bilaga 13. PM Geoteknik (Golder 2019-04-12).pdf (9 243 kb) 2 Bilaga 14. PM Riskbedömning Bergslänter (Golder 2019-04-12).pdf (5 570 kb) 2 Bilaga 15. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13 (WRS 2019-08-19).pdf (7 348 kb) 2 Bilaga 16. Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2020-08-31).pdf (14 757 kb) 2 Bilaga 17. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17 (Bjerking 2020-09-15).pdf (12 800 kb) 2 Bilaga 18. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Sweco 2020-09-30).pdf (13 924 kb) 2 Bilaga 19. PM Dagvatten (Sweco 2020-09-30).pdf (8 647 kb) 2 Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1 (oktober 2023).pdf (1 550 kb) 2 Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2 (oktober 2023).pdf (1 666 kb) 2 BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf (1 284 kb) 2 Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf (15 293 kb) 2 Bilaga 20. PM Geotekniskt utlåtande (Sweco 2020-09-30).pdf (689 kb) 2 Bilaga 21. PM Sulfidprovtagning av berg (Sweco 2020-10-19).pdf (6 714 kb) 2 Bilaga 22. PM Trafik (Sweco 2021-05-24).pdf (7 607 kb) 2 Bilaga 23. Kompletterande PM Trafik (Afry 2022-07-08).pdf (707 kb) 2 Bilaga 24. Trafikbuller (Structor rev 22-09-27).pdf (1 687 kb) 2 Bilaga 25. Östra Tyresö Trafik-PM (Afry 22-10-12).pdf (2 567 kb) 2 Bilaga 26. Tekniskt PM Dagvatten (Sweco 22-11-22).pdf (2 647 kb) 2 Bilaga 27. PM Ras och skred (Golder rev 2022-12-09).pdf (4 090 kb) 2 Bilaga 28. PM Skyfall detaljplan(Sweco rev 2023-09-26).pdf (2 922 kb) 2 BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf (1 220 kb) 2 Bilaga 3. Bilaga 1 till planbeskrivningen (Kartor över markinlösen).pdf (9 295 kb) 2 BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf (1 284 kb) 2 Bilaga 4. Bilaga 2 till planbeskrivningen (Fastighetskonsekvensbeskrivning).pdf (261 kb) 2 Bilaga 5. Granskningsutlåtande Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf (962 kb) 2 Bilaga 6. PM Utredning VA samt utökade byggrätter (NAI Svefa 2014-03-07).pdf (2 302 kb) 2 Bilaga 7. Trafikutredning Östra Tyresö (Trivector 2018-04-25).pdf (3 893 kb) 2 Bilaga 8. PM Markmiljö (Golder 2018-10-05).pdf (4 289 kb) 2 Bilaga 9. Inventering av skyddsvärda träd (Ekologigruppen 2018-12-17).pdf (4 682 kb) 2 Kommunstyrelsen 2023-11-07 § 130 (SD) Reservation.pdf (149 kb) 2 Kommunstyrelsen 2023-11-07 §130 (M) Särskilt yttrande.pdf (181 kb) 2 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 24.pdf (117 kb) 2 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 130.pdf (115 kb) 2 Reservation (S), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf (100 kb) 2 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf (113 kb) 2 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 27.pdf (112 kb) 2 Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf (30 kb) 2 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf (186 kb) 2 Särskilt yttrande (MP), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf (131 kb) 2 Tjänsteskrivelse - Detaljplan Fasanvägen etapp 13, antagande - svar på återremiss.pdf (129 kb) 2 Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, antagande - Reviderad 2023-10-24.pdf (730 kb)

3 Antagande av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13

Diarienummer KSM2017-1030-254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Återremissen anses besvarad.
2. Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp13 antas.

Beskrivning av ärendet
Gatukostnadsutredningen för Fasanvägen etapp 13 återremitterades på Kommunfullmäktiges sammanträde 23 november 2023.

I återremissen yrkades att förvaltningen ska presentera ett mer kostnadseffektivt förslag kring gatukostnaderna.

Förslaget har under processen utarbetats utifrån ett så kostnadseffektivt genomförande som möjligt. Åtgärder för att hålla kostnaderna nere innefattar bland annat:
* långsiktigt partneringsamarbete för kostnadseffektivt genomförande
* gatubredder har jämkats mellan trafikförvaltningens riktlinjer, långsiktigt hållbara gator med kommunalt huvudmannaskap, dagvatten och skyfallshantering, topografi och fastighetsägarnas önskemål
* överstandard enbart där det behövs
* mängden markinlösen har minimerats utifrån givna förutsättningar.

När kommunen tar över gatorna som väghållare i ett område för permanent boende ska gatorna fungera över en lång tid, både ur trafik-, säkerhets- och driftsperspektiv. Därför ges gatorna i området en generell standardhöjning, främst för gående och cyklister. Minsta mått för att två personbilar ska kunna mötas är 4,15 meter med utrymmesklass C. I föreslagen detaljplan har gator med gångbana en 4,4 meter bred körbana, då gångbanan begränsar möjligheten att köra åt sidan vid ett möte. Gatubredden för lokalgata med och utan målpunkt går därför inte att minska.

Om gångbanor tas bort, för att minska överstandarden, skulle det krävas omprojekteringar och ett nytt granskningsskede. Detta skulle innebära:
* en försämrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, jämfört med antagandeförslaget
* ytterligare kostnader
* en förlängd process med ökad risk för ett VA-föreläggande från Länsstyrelsen.

En faktor som påverkar kostnadsbilden är att kostnaden för anläggande av gator har ökat med 30 % de senaste två åren, vilket är något som kommunen inte kan råda över.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget är optimerat enligt ovanstående förutsättningar och att en minskad överstandard inte är försvarbar utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att gatukostnadsutredningen för Fasanvägen etapp 13 kan gå vidare för antagande.

Bilagor
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 131.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §131 (M) Särskilt yttrande.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 § 131 (KD) Särskilt yttrande.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 28.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 1. Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 rev 231004.pdf
Bilaga 2. Granskningsutlåtande för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13 rev 231003.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 25.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 2.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2 .pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 49.pdf
Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf

4 Kommunstyrelsens nämndplan 2024

Diarienummer 2023/KS 0351

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelsen fastställer nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2024.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till nämnd- och förvaltningsplan för kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelseförvaltningen består dels av de samlade centrala staberna; HR, ekonomi, IT & digitalisering och kommunikation samt två kontor; stöd- och servicekontoret och samhällsbyggnadskontoret. I årets nämndplan är de fyra staberna samordnade med stöd- och servicekontoret under namnet centrala funktioner med gemensamma mål och ekonomi. Därför är nämndplanen för 2024 uppdelat i två delar som beskriver.
* Centrala funktioner
* Samhällsbyggnadskontoret

En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 1.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 72.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens nämndplan 2024.pdf
Kommunstyrelsens nämndplan 2024.pdf
Bilaga till nämndplan för kommunstyrelsen - prioriterade områden.pdf

5 Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036

Diarienummer 2023/KS 0276

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036 godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att i samverkan med respektive nämnd genomföra de uppdrag som återfinns under rubrikerna pågående uppdrag samt starta upp föreslagna uppdrag att prioritera under 2024.
3. Uppdrag från tidigare planer som inte längre är aktuella avslutas.
4. Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen integreras i kommunplaneprocessen och ska ligga till grund för investeringsprogrammet.

Beskrivning av ärendet
En sammanhållen anläggnings- och lokalförsörjningsplan med underlag för kommunens kort- och långsiktiga behov av verksamhetslokaler och anläggningar utifrån minst ett 10-årsperspektiv ska tas fram årligen.

Kommunstyrelseförvaltningen redovisar nu en revidering av anläggnings- och lokalförsörjningsplanen som avser planeringsperioden 2024-2036. I denna revidering finns verksamheters behov av lokaler från alla nämnder.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 73.pdf
Tjänsteskrivelse Anläggnings- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.pdf
Anläggning- och lokalförsörjningsplan 2024-2036.pdf
Förslag prioritering nya uppdrag 2024.pdf

6 Taxa för Tyresö kommuns avfallsavgifter år 2024

Diarienummer KSM-2023-988

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för avfallsavgifter 2024 antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2024 och ersätter tidigare avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 52.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot EU-, nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 4-6 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2022 § 52 nu gällande avfallstaxa.

Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs-punkter:
* Implementering av EU-direktiv som innebär att matavfallsinsamlingen övergår till ett obligatorium med start från 31 december 2023.
* Sveriges kommuner övertar insamlingsansvaret för förpackningar 1 januari 2024 som idag samlas in via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling vid flerbostadshus.
* Prognostiserade kostnadsökningar för avfallsentreprenader med 8,9 procent.
* Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat ur ett flerårsperspektiv.

Jämfört med 2023 års avfallsavgifter innebär förslaget till ny avfallstaxa en kostnadsökning med cirka 23 kr per hushåll i småhus och månad och för ett genomsnittshushåll i flerbostadshus cirka 16 kr mer per lägenhet och månad. Tömning av rättsorterat matavfall föreslås vara fortsatt kostnadsfri. För kunder med slamtömning innebär förslaget en kostnadsökning med 20 kr per månad.
Enligt 2023 års jämförelse av avfallsavgifter som gjordes för Sveriges kommuner samt Storstockholm, är avfallsavgifterna i Tyresö billigare än Sverigesnittet och Tyresö placerar sig på 104:e lägsta, respektive 12:e lägsta. Även med föreslagna avgiftshöjningar inför 2024, kommer en typlägenhet i Tyresö ha lägre avfallsavgifter än Sverigesnittet år 2023.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 41.pdf
Särskilt yttrande (KD), hållbarhetsutskottet 2023-11-22 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för avfallsavgifter 2024.pdf
Avfallstaxa 2024.pdf
Bilaga 1. Maxtaxa hemsortering flerbostadshus.pdf
Bilaga 2. Prövning av barnens bästa.pdf

7 Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2024

Diarienummer KSM-2023-1049.051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2024 och ersätter tidigare taxa antagen av kommunfullmäktige den 17 januari 2023 § 159.

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 17 januari 2023 § 159 av kommunfullmäktige och började gälla den 1 april 2023.
En översyn av taxan har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, ökade kostnader för slam- och spillvattenbehandling, dricksvattenleveranser och indexförändringar men även mot bakgrund av ökade kostnader för klimatanpassningsåtgärder och ett allt större resurs- och renoveringsbehov.
Höjningen inför 2024 föreslås mot bakgrund av bland annat kraftigt ökade kostnader för inköp av vattentjänster från SVOA, samt ökade kapitaltjänstkostnader, avskrivnings- och räntekostnader från färdigställda projekt.
Som följd av de ovan beskrivna kostnadsökningarna behöver brukningsavgifterna, både de rörliga och fasta, från och med 1 januari 2024 höjas med tjugotvå (22) procent för att kompensera för de ökade kostnaderna.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2024.pdf
Bilaga 1. Taxa för Tyresö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning 2024.pdf
Bilaga 2. Sammanställning av kostnadsförändringar 2023_2024.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-03-30 § 6.pdf
Särskilt yttrande (KD) kommunfullmäktige 2023-03-30 § 6.pdf

8 Vatten- och avloppsplan med tillhörande handlingsplaner

Diarienummer KSM2023-1068

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Vatten- och avloppsplan med tillhörande handlingsplaner godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun saknar idag en långsiktig vatten- och avloppsplan (VA-plan). Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-07, §266 fick kommundirektören i uppdrag att ta fram en strategisk VA-plan med kompletterande handlingsplaner för att underlätta den fortsatta planeringen av VA-verksamheten. VA-planen tillsammans med dess tillhörande planer, drift- och förnyelseplanering för VA-ledningsnät och vattenförsörjningsplanen, utgör kommunens strategiska inriktning gällande vatten- och avloppsplanering.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Vatten- och avloppsplan med tillhörande handlingsplaner.pdf
Bilaga 1. VA-plan.pdf
Bilaga 1. VA-plan Reviderad efter hållbarhetsutskottet.pdf
Bilaga 2. Drift- och förnyelseplan för VA-ledningsnät.pdf
Bilaga 2. Drift- och förnyelseplan för VA-ledningsnät Reviderad efter hållbarhetsutskottet.pdf
Bilaga 3. Vattenförsörjningsplan.pdf

9 Fortsatt arbete för god status i Öringesjön, reningsåtgärder för dagvatten

Diarienummer 2021/SBF 0061 90

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att fortsätta förstudien om dagvattenåtgärder i Öringesjön
2. Kommundirektören ges i uppdrag att uppsöka samarbete med Nacka kommun för reningsarbetet av Öringesjön
3. Förslag om att skjuta fram redan beslutade medel till år 2024-2025 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2021-08-24 §184 beslut om att påbörja förstudier för fortsatt arbete för god status i Öringesjön. En av förstudierna gäller dagvattenhantering där det i förstudien närmare ska utredas anläggande av reningsanläggningar. För dessa åtgärder har 1,5 miljoner kronor avsatts för åren 2022-2023. Arbetet med att planera för dagvattenåtgärderna är inte klart och föreslås därför fortsätta under 2024. Delar av finansieringsmedeln har förbrukats under 2022-2023 men 900 000 kronor föreslås skjutas fram till år 2024-2025.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 46.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 184.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 45.pdf
Tjänsteskrivele Åtgärder för god status i Öringesjön.pdf

10 Markanvisningsavtal avseende del av kvarter 13 och 15 inom Norra Tyresö centrum

Diarienummer KSM-2023-1051

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förslag till markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och S1F Stenbiten 1 Förvaltning AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens vice ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till markanvisningsavtal för del av de kommunägda fastigheterna Bollmora 2:1, Forellen 15 och Bollmora 1:94. Avtalet ger exploatören S1F Stenbiten 1 förvaltning AB som äger intilliggande mark rätt att ensam förhandla med kommunen om förvärv och exploatering av markområdena utifrån de villkor som anges i avtalet. Syftet med avtalet är att klargöra förutsättningarna för fortsatt arbete med blivande kvarter 13 och 15 inom Norra Tyresö centrum.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 32.pdf
Tjänsteskrivelse markanvisningsavtal, reviderad efter stadsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse markanvisningsavtal 231017.pdf
Tjänsteskrivelse markanvisningsavtal, reviderad efter stadsbyggnadsutskottet.pdf
Markanvisningsavtal NTC kv 13 och 15 underskrivet av exploatör, reviderad efter stadsbyggnadsutskottet.pdf
Bilaga 1 Karta marköverlåtelser.pdf
Bilaga 2 Definition ljus BTA.pdf

11 Etablering av publika laddstationer på kommunens mark

Diarienummer KSM2022-112.510

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Den rekommenderade lösningen i den bilagda förstudien godkänns.
2. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10.

Beskrivning av ärendet
Fler publika laddstationer behöver etableras i Tyresö för att möta behoven från elbilsägare och möjliggöra omställningen till en elektrifierad fordonsflotta i enlighet med klimatmålen. Kommunstyrelseförvaltningen har som en del i uppdraget att ta fram en plan för utveckling av laddinfrastruktur gjort en förstudie om hur kommunen kan arbeta för att upplåta kommunal mark för etableringar av publika laddstationer. Förstudien rekommenderar att kommunen beslutar om ett arbetssätt att låta laddaktörer etablera laddstationer genom nyttjanderättsavtal.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 44.pdf
Särskilt yttrande (SD), hållbarhetsutskotter 2023-11-22 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse Etablering av pulika laddstationer på kommunens mark.pdf
Bilaga 1. Förstudie Etablering av publika laddstationer på kommunens mark.pdf
Bilaga 2. Nyttjanderättsavtal Tyresö kommun laddstolpar mall tillgänglighetsanpassad.pdf
Bilaga 3. Anvisningar för utformning av laddstationerna och elskåp.pdf
Bilaga 4. Klimatplanen, Bedömning av barnets bästa_211022.pdf

12 Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid Willys parkering

Diarienummer KSM2023-1091.261

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid Willys parkering godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till nyttjanderättsavtal med Vattenfall AB för upplåtelse av mark för elfordonsladdare på kommunalägd mark som angränsar parkeringen vid Willys vid Bollmora Gårdsväg 1. Syftet med markupplåtelsen är att ge förutsättningar för att öka antalet elfordonsladdare i kommunen. Avtalet reglerar markupplåtelse, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförandet och förvaltandet av elfordonsladdare med tillhörande anordningar. Nyttjanderättstiden är 10 år.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse markupplåtelse laddinfrastruktur Willys.pdf
Bilaga 1. Nyttjanderättsavtal InCharge laddstation Willys.pdf
Bilaga 2. Anläggningens placering och utformning.pdf
Bilaga 3. Anvisningar för utformning av laddstationerna och elskåp.pdf
Bilaga 4. Ledning för grävning.pdf

13 Återrapport - Ordförandeuppdrag om utredning om missförhållande på Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0280 013

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Ordförandeuppdragets återrapportering noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (s) med flera mottog den 23 september 2021 ett mail med farhågor om missförhållanden på Tyresö Bostäder AB (TyBo).

Med anledning av det anmälda och med anledning av uppgifter som inkommit till förvaltningen om eventuella missförhållanden på TyBo har åtgärder vidtagits. En arbetsmiljöutredning har genomförts av Starck & Partner, en granskning av bolagets inköpsrutiner och avtal har genomförts av Ernst & Young och en polisanmälan har upprättats i syfte att få klarlagt om brottsliga gärningar begåtts.
Polisen inledde en förundersökning som lades ner. Arbetsmiljöutredningen och granskningen av inköpsrutiner och avtal har lett till en rad förändringar och åtgärder inom TyBo. Nämnas kan att en ny VD och ny ledningsgrupp har tillsatts, att det har tagits fram riktlinjer, policydokument och ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att en inköpsansvarig har anställts.
Förvaltningen föreslår nu att kommunstyrelsen noterar att uppdraget är återrapporterat och att utredningen därmed kan avslutas.

På sammanträdet föredrar Ken Lundén, VD Tyresö Bostäder AB, tillsammans med Mia Knutsson, kommunjurist.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 71.pdf
Tjänsteskrivelse återrapport - Ordförandeuppdrag om utredning om missförhållande på TYBO AB.pdf
Bilaga 1. Ordförandeuppdrag samt del av anmälan.pdf
Bilaga 2. TYBOs svar till kommunen på revisionsskrivelse.pdf

14 Förlängning av samverkansavtal mellan Nacka kommun, Tyresö kommun, Värmdö kommun och Brottsofferjouren Nacka-Tyresö- Värmdö

Diarienummer 2023/KS 0281 012

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Förlängning av samverkansavtal under perioden 2024-01-01 - 2026-12-31 godkänns.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Tyresö och Värmdö är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer och deras närstående samt vittnen. Föreningen började sin verksamhet 1994.

Brottsofferjouren har verksamhet i de tre kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö.
I samverkansavtalet slås fast att samtliga tre samverkande kommuner ska lämna ett årligt bidrag till Brottsofferjouren om 5 kronor per invånare baserat på invånarantalet i respektive kommun den 30 september varje år och att bidraget sedan ska utbetalas under första kvartalet nästkommande år.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 77.pdf
Tjänsteskrivelse Förlängning av samverkansavtal uppdaterad.pdf
Förlängning av Samverkansavtal.pdf
Samverkansavtal BOJ.pdf

15 Uppdrag om pilotprojekt - Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Diarienummer 2023/KS 0352

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utforska möjligheter till och genomföra ett eller flera IOP som pilotprojekt för att utöka samarbetet med civilsamhället.
2. Pilotprojektens resultat ska redovisas i kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en överenskommelse mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. Det är ett sätt att lösa samhällsutmaningar och jobba tillsammans.

Ofta skapas idéburna offentliga partnerskap på initiativ av en organisation i det civila samhället, men det behöver inte vara så. Det viktiga är att båda parter är villiga att skapa ett partnerskap och att det inte är kommunen som ensidigt beställer. När två eller fler parter hittat varandra och vill fortsätta arbeta tillsammans är det viktigt att undersöka om ett idéburet offentligt partnerskap är rätt modell för samarbetet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 74.pdf
Tjänsteskrivelse Uppdrag om pilotprojekt - Idéburet offentligt partnerskap (IOP).pdf

16 Upphävande av riktlinje för tjänsteresor och resepolicy för Tyresö kommun

Diarienummer 2023/KSP 0057 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Riktlinje för tjänsteresor fastställd av kommunstyrelsen 2014-05-13 § 88 (Dnr 2014/KS 0242 003) upphävs.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Resepolicy för Tyresö kommun fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-16 § 61 (Dnr 2012/KS 0209 91) upphävs.

Beskrivning av ärendet
I dagsläget finns två styrdokument som beskriver villkoren för tjänsteresor.
* Kommunfullmäktige fattade beslut år 2013 om policy för tjänsteresor KF 2013-05-16 § 61.
* Kommunstyrelsen fattade beslut om riktlinjer för tjänsteresor år 2014, KS 2014-05-13 § 88.

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av resepolicy och riktlinjer för tjänsteresor i syfte att se om de stämmer överens med nuvarande målsättningar, hur vi reser i dag, gällande rutiner och organisationens behov.

Kommunplan och klimatplan sträcker sig längre än nuvarande policy och riktlinje för tjänsteresor.

Mot bakgrund att kommunplan och klimatplan utrycker det som ska uppnås föreslår kommunstyrelseförvaltningen att det inte längre behövs en policy för tjänsteresor och att istället endast låta ett styrdokument i form av en riktlinje vara den grund som beskriver förhållningssätt och genomförande av tjänsteresor.

Kommunstyrelseförvaltingen föreslår att nya uppdaterade riktlinje för tjänsteresor för anställda tas fram som beskriver hur våra tjänsteresor ska genomföras för att uppnå kommunplanens och klimatplanens mål. En sådan riktlinje antas av kommundirektören i enlighet med Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning; 2021/KS 0246.

Nuvarande resepolicy och riktlinjer för tjänsteresor föreslås därför upphävas.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 75.pdf
Bilaga 1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-04-29 § 73.pdf
Bilaga 2. Riktlinjer för tjänsteresor KS 2014-05-13.pdf

17 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2023/KS 0050 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 76.pdf
Tjänsteskrivelse delegationsordning.pdf
Bilaga Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf

18 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-11-22, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2023-11-22
Hållbarhetsutskottet 2023-11-22, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2023-11-21
Stadsbyggnadsutskottet 2023-11-22 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-11-22

Bilagor
Delegationsbeslut avgångsvederlag.pdf
Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret.pdf

19 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0363 008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor
TYBO sammanträde 238.pdf
SKR Cirkulär 23_47 474328_1_1.PDF
SKR Cirkulär 23_48 474281_2_1.PDF
SKR Cirkulär 23_49.pdf
Cirkulär 23_52.pdf
Närvaro och anslag SÖFN 20231103.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2023-11-22 § 69.docx
Nämndplan byggnadsnämnden 2024.pdf
Tjänsteskrivelse nämndplan BN 2024.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-11-20 § 91.docx
Nämnd- och förvaltningsplan 2024.pdf
Bilaga 3 Nämndspecifika styrdokument.pdf
Bilaga 4 Ersättningar.pdf
Bilaga 5 Uppföljning av privata och kommunala utförare 2024.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS 2023-26.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS 2023-29.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS 2023-25.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS 2023-27.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS 2023-28.pdf

§146 Kommundirektörens rapport november

Diarienummer 2023/KS 0017

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektör Cynthia Runefjärd informerar kommunstyrelsen om aktuella händelser.

Bilagor
Kommundirektörens rapport november 2023.pdf

§147 Antagande av detaljplan för Fasanvägen etapp 13 *

Diarienummer KSM-2017-1023-214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Återremissen anses besvarad.
2. Detaljplan för Fasanvägen etapp 13 antas.

Jäv
Anki Svensson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservationer
Peter Freij (M) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Bjarne Vifell (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Detaljplan för Fasanvägen etapp 13 återremitterades på Kommunfullmäktiges sammanträde 23 november 2023.

I återremissen yrkades att förvaltningen ska presentera ett mer kostnadseffektivt förslag kring gatukostnaderna vilket även detaljplanen kan beröras av gällande justeringar av befintliga fastighetsgränser när kommunen löser in mark.

Förslaget har under processen utarbetats utifrån ett så kostnadseffektivt genomförande som möjligt. Åtgärder för att hålla kostnaderna nere innefattar bland annat:
* långsiktigt partneringsamarbete för kostnadseffektivt genomförande
* gatubredder har jämkats mellan trafikförvaltningens riktlinjer, långsiktigt hållbara gator med kommunalt huvudmannaskap, dagvatten och skyfallshantering, topografi och fastighetsägarnas önskemål
* överstandard enbart där det behövs
* mängden markinlösen har minimerats utifrån givna förutsättningar.

När kommunen tar över gatorna som väghållare i ett område för permanent boende ska gatorna fungera över en lång tid, både ur trafik-, säkerhets- och driftsperspektiv. Därför ges gatorna i området en generell standardhöjning, främst för gående och cyklister. Minsta mått för att två personbilar ska kunna mötas är 4,15 meter med utrymmesklass C. I föreslagen detaljplan har gator med gångbana en 4,4 meter bred körbana, då gångbanan begränsar möjligheten att köra åt sidan vid ett möte. Gatubredden för lokalgata med och utan målpunkt går därför inte att minska.

Om gångbanor tas bort, för att minska överstandarden, skulle det krävas omprojekteringar och ett nytt granskningsskede. Detta skulle innebära:
* en försämrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, jämfört med antagandeförslaget
* ytterligare kostnader
* en förlängd process med ökad risk för ett VA-föreläggande från Länsstyrelsen.

En faktor som påverkar kostnadsbilden är att kostnaden för anläggande av gator har ökat med 30 % de senaste två åren, vilket är något som kommunen inte kan råda över.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget är optimerat enligt ovanstående förutsättningar och att en minskad överstandard inte är försvarbar utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att detaljplan för Fasanvägen etapp 13 kan gå vidare för antagande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Återremissen anses besvarad.
2. Detaljplan för Fasanvägen etapp 13 antas.

Yrkanden
Bjarne Vifell (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Peter Freij (M) ändringsyrkar enligt följande: Breviksvägens gång- och cykelbana ska vara i samma bredd som tidigare etapp på Breviksvägen intill Orrnäset på 2-2.2 meter. Gångvägen på Fasanvägen tas bort. Rödhakevägens gångväg ska vara 1.2 meter.

Ulf Perbo (KD) biträder Peter Freijs (M) ändringsyrkande.
Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Raymond Moubé (C) och Christoffer Holmström (S) yrkar bifall på ordförandeförslaget och avslag på Peter Freijs (M) ändringsyrkande.

Beslutsgång
Först ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget att föreslå kommunfullmäktige att anta detaljplan för Fasanvägen etapp 13. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Ordföranden ställer därefter frågan om kommunstyrelsen avslår Peter Freijs (M) ändringsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Peter Freijs (M) ändringsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Peter Freijs (M) ändringsyrkande.

Sist ställer ordföranden frågan kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget att föreslå kommunfullmäktige att anse återremissen besvarad och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-11-23 § 80.pdf
Voteringsprotokoll kommunfullmäktie 2023-11-23 Votering 1.pdf
Återremissyrkande (SD) Kommunfullmäktige 2023-11-23 § 80.pdf
Särskilt yttrande (L) Kommunfullmäktige 2023-11-23 § 80.pdf
Särskilt yttrande (V) Kommunfullmäktige 2023-11-23 §§ 80.pdf
Särskilt yttrande (S) Kommunfullmäktige 2023-11-23 § 80.pdf
Särskilt yttrande (MP) Kommunfullmäktige 2023-11-23 § 80.pdf
Tjänsteskrivelse - Detaljplan Fasanvägen etapp 13, antagande - svar på återremiss.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 130.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 § 130 (SD) Reservation.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §130 (M) Särskilt yttrande.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 27.pdf
Reservation (S), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf
Särskilt yttrande (MP), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf
Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, antagande - Reviderad 2023-10-24.pdf
Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1 (oktober 2023).pdf
Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2 (oktober 2023).pdf
Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf
Bilaga 3. Bilaga 1 till planbeskrivningen (Kartor över markinlösen).pdf
Bilaga 4. Bilaga 2 till planbeskrivningen (Fastighetskonsekvensbeskrivning).xlsx
Bilaga 5. Granskningsutlåtande Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf
Bilaga 6. PM Utredning VA samt utökade byggrätter (NAI Svefa 2014-03-07).pdf
Bilaga 7. Trafikutredning Östra Tyresö (Trivector 2018-04-25).pdf
Bilaga 8. PM Markmiljö (Golder 2018-10-05).pdf
Bilaga 9. Inventering av skyddsvärda träd (Ekologigruppen 2018-12-17).pdf
Bilaga 10. Landskapsanalys och naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2018-12-20).pdf
Bilaga 11. Markteknisk undersökningsrapport (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 12. PM Geologi och Bergteknik (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 13. PM Geoteknik (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 14. PM Riskbedömning Bergslänter (Golder 2019-04-12).pdf
Bilaga 15. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13 (WRS 2019-08-19).pdf
Bilaga 16. Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2020-08-31).pdf
Bilaga 17. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17 (Bjerking 2020-09-15).pdf
Bilaga 18. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 19. PM Dagvatten (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 20. PM Geotekniskt utlåtande (Sweco 2020-09-30).pdf
Bilaga 21. PM Sulfidprovtagning av berg (Sweco 2020-10-19).pdf
Bilaga 22. PM Trafik (Sweco 2021-05-24).pdf
Bilaga 23. Kompletterande PM Trafik (Afry 2022-07-08).pdf
Bilaga 24. Trafikbuller (Structor rev 22-09-27).pdf
BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf
BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf
BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf
BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf
Bilaga 25. Östra Tyresö Trafik-PM (Afry 22-10-12).pdf
Bilaga 26. Tekniskt PM Dagvatten (Sweco 22-11-22).pdf
Bilaga 27. PM Ras och skred (Golder rev 2022-12-09).pdf
Bilaga 28. PM Skyfall detaljplan(Sweco rev 2023-09-26).pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 24.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf
Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf

Bilagor
§ 147 § 147 Reservation (M) Kommunstyrelsen 2023-12-05.pdf (63 kb) § 147 § 147 Reservation (SD) Kommunstyrelsen 2023-12-05.pdf (516 kb) § 147 BILAGA 1 EQ 50 kmh.pdf (1 224 kb) § 147 Bilaga 10. Landskapsanalys och naturvärdesinventering (Ekologigruppen 2018-12-20).pdf (24 277 kb) § 147 Bilaga 11. Markteknisk undersökningsrapport (Golder 2019-04-12).pdf (19 433 kb) § 147 Bilaga 12. PM Geologi och Bergteknik (Golder 2019-04-12).pdf (3 876 kb) § 147 Bilaga 13. PM Geoteknik (Golder 2019-04-12).pdf (9 243 kb) § 147 Bilaga 14. PM Riskbedömning Bergslänter (Golder 2019-04-12).pdf (5 570 kb) § 147 Bilaga 15. Dagvattenutredning för Fasanvägen etapp 13 (WRS 2019-08-19).pdf (7 348 kb) § 147 Bilaga 16. Översiktlig miljöteknisk markundersökning (Sweco 2020-08-31).pdf (14 757 kb) § 147 Bilaga 17. Dagvattenutredning Inre Brevik etapp 1, 14 och 17 (Bjerking 2020-09-15).pdf (12 800 kb) § 147 Bilaga 18. Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik (Sweco 2020-09-30).pdf (13 924 kb) § 147 Bilaga 19. PM Dagvatten (Sweco 2020-09-30).pdf (8 647 kb) § 147 Bilaga 1a. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 1 (oktober 2023).pdf (1 550 kb) § 147 Bilaga 1b. Plankarta Fasanvägen etapp 13, del 2 (oktober 2023).pdf (1 666 kb) § 147 BILAGA 2 MAX 50 kmh.pdf (1 284 kb) § 147 Bilaga 2. Planbeskrivning Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf (15 293 kb) § 147 Bilaga 20. PM Geotekniskt utlåtande (Sweco 2020-09-30).pdf (689 kb) § 147 Bilaga 21. PM Sulfidprovtagning av berg (Sweco 2020-10-19).pdf (6 714 kb) § 147 Bilaga 22. PM Trafik (Sweco 2021-05-24).pdf (7 607 kb) § 147 Bilaga 23. Kompletterande PM Trafik (Afry 2022-07-08).pdf (707 kb) § 147 Bilaga 24. Trafikbuller (Structor rev 22-09-27).pdf (1 687 kb) § 147 Bilaga 25. Östra Tyresö Trafik-PM (Afry 22-10-12).pdf (2 567 kb) § 147 Bilaga 26. Tekniskt PM Dagvatten (Sweco 22-11-22).pdf (2 647 kb) § 147 Bilaga 27. PM Ras och skred (Golder rev 2022-12-09).pdf (4 090 kb) § 147 Bilaga 28. PM Skyfall detaljplan(Sweco rev 2023-09-26).pdf (2 922 kb) § 147 BILAGA 3 EQ 40 kmh.pdf (1 220 kb) § 147 Bilaga 3. Bilaga 1 till planbeskrivningen (Kartor över markinlösen).pdf (9 295 kb) § 147 BILAGA 4 MAX 40 kmh.pdf (1 284 kb) § 147 Bilaga 4. Bilaga 2 till planbeskrivningen (Fastighetskonsekvensbeskrivning).pdf (261 kb) § 147 Bilaga 5. Granskningsutlåtande Fasanvägen etapp 13 (oktober 2023).pdf (962 kb) § 147 Bilaga 6. PM Utredning VA samt utökade byggrätter (NAI Svefa 2014-03-07).pdf (2 302 kb) § 147 Bilaga 7. Trafikutredning Östra Tyresö (Trivector 2018-04-25).pdf (3 893 kb) § 147 Bilaga 8. PM Markmiljö (Golder 2018-10-05).pdf (4 289 kb) § 147 Bilaga 9. Inventering av skyddsvärda träd (Ekologigruppen 2018-12-17).pdf (4 682 kb) § 147 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-11-23 § 80.pdf (133 kb) § 147 Kommunstyrelsen 2023-11-07 § 130 (SD) Reservation.pdf (149 kb) § 147 Kommunstyrelsen 2023-11-07 §130 (M) Särskilt yttrande.pdf (181 kb) § 147 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 24.pdf (117 kb) § 147 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 130.pdf (115 kb) § 147 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-12-05 § 147.pdf (130 kb) § 147 Reservation (S), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf (100 kb) § 147 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 1.pdf (113 kb) § 147 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 27.pdf (112 kb) § 147 Särskilt yttrande (KD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1.pdf (30 kb) § 147 Särskilt yttrande (L) Kommunfullmäktige 2023-11-23 § 80.pdf (211 kb) § 147 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 1 .pdf (186 kb) § 147 Särskilt yttrande (MP) Kommunfullmäktige 2023-11-23 § 80.pdf (135 kb) § 147 Särskilt yttrande (MP), Stadsbyggnadsutskottet 2023-10-25 § 27.pdf (131 kb) § 147 Särskilt yttrande (S) Kommunfullmäktige 2023-11-23 § 80.pdf (58 kb) § 147 Särskilt yttrande (V) Kommunfullmäktige 2023-11-23 §§ 80.pdf (57 kb) § 147 Tjänsteskrivelse - Detaljplan Fasanvägen etapp 13, antagande - svar på återremiss.pdf (126 kb) § 147 Tjänsteskrivelse Fasanvägen etapp 13, antagande - Reviderad 2023-10-24.pdf (730 kb) § 147 Voteringsprotokoll kommunfullmäktie 2023-11-23 Votering 1.pdf (138 kb) § 147 Återremissyrkande (SD) Kommunfullmäktige 2023-11-23 § 80.pdf (135 kb)

§148 Antagande av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 *

Diarienummer KSM2017-1030-254

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Återremissen anses besvarad.
2. Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 antas.

Jäv
Anki Svensson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Reservationer
Peter Freij (M) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).
Bjarne Vifell (SD) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Gatukostnadsutredningen för Fasanvägen etapp 13 återremitterades på Kommunfullmäktiges sammanträde 23 november 2023.
I återremissen yrkades att förvaltningen ska presentera ett mer kostnadseffektivt förslag kring gatukostnaderna.
Förslaget har under processen utarbetats utifrån ett så kostnadseffektivt genomförande som möjligt. Åtgärder för att hålla kostnaderna nere innefattar bland annat:
* långsiktigt partneringsamarbete för kostnadseffektivt genomförande
* gatubredder har jämkats mellan trafikförvaltningens riktlinjer, långsiktigt hållbara gator med kommunalt huvudmannaskap, dagvatten och skyfallshantering, topografi och fastighetsägarnas önskemål
* överstandard enbart där det behövs
* mängden markinlösen har minimerats utifrån givna förutsättningar.

När kommunen tar över gatorna som väghållare i ett område för permanent boende ska gatorna fungera över en lång tid, både ur trafik-, säkerhets- och driftsperspektiv. Därför ges gatorna i området en generell standardhöjning, främst för gående och cyklister. Minsta mått för att två personbilar ska kunna mötas är 4,15 meter med utrymmesklass C. I föreslagen detaljplan har gator med gångbana en 4,4 meter bred körbana, då gångbanan begränsar möjligheten att köra åt sidan vid ett möte. Gatubredden för lokalgata med och utan målpunkt går därför inte att minska.

Om gångbanor tas bort, för att minska överstandarden, skulle det krävas omprojekteringar och ett nytt granskningsskede. Detta skulle innebära:
* en försämrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, jämfört med antagandeförslaget
* ytterligare kostnader
* en förlängd process med ökad risk för ett VA-föreläggande från Länsstyrelsen.

En faktor som påverkar kostnadsbilden är att kostnaden för anläggande av gator har ökat med 30 % de senaste två åren, vilket är något som kommunen inte kan råda över.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att förslaget är optimerat enligt ovanstående förutsättningar och att en minskad överstandard inte är försvarbar utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att gatukostnadsutredningen för Fasanvägen etapp 13 kan gå vidare för antagande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Återremissen anses besvarad.
2. Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 antas.

Yrkanden
Bjarne Vifell (SD) yrkar avslag på ordförandeförslaget.
Peter Freij (M) ändringsyrkar enligt följande: Breviksvägens gång- och cykelbana ska vara i samma bredd som tidigare etapp på Breviksvägen intill Orrnäset på 2-2.2 meter. Gångvägen på Fasanvägen tas bort. Rödhakevägens gångväg ska vara 1.2 meter.

Mats Lindblom (L), Inger Gemicioglu (V) och Christoffer Holmström (S) yrkar bifall på ordförandeförslaget och avslag på Peter Freijs (M) ändringsyrkande.

Beslutsgång
Först ställer ordföranden frågan kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget att föreslå kommunfullmäktige att anse återremissen besvarad och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Sedan ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget att föreslå kommunfullmäktige att gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp13 antas.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Sist ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår Peter Freijs (M) ändringsyrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Peter Freijs (M) ändringsyrkande. Kommunstyrelsen avslår Peter Freijs (M) ändringsyrkande.

Bilagor
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-11-23 § 81.pdf
Voteringsprotokoll kommunfullmäktige 2023-11-23 Votering 2.pdf
Återremissyrkande (SD) Kommunfullmäktige 2023-11-23 § 81.pdf
Särskilt yttrande (L) Kommunfullmäktige 2023-11-23 § 81.pdf
Särskilt yttrande (V) Kommunfullmäktige 2023-11-23 §§ 81.pdf
Särskilt yttrande (S) Kommunfullmäktige 2023-11-23 § 81.pdf
Särskilt yttrande (MP) Kommunfullmäktige 2023-11-23 § 81.pdf
Tjänsteskrivelse - Gatukostnadsutredning Fasanvägen 13, antagande, svar på återremiss.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 131.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 §131 (M) Särskilt yttrande.pdf
Kommunstyrelsen 2023-11-07 § 131 (KD) Särskilt yttrande.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 28.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13.pdf
Bilaga 1. Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 rev 231004.pdf
Bilaga 2. Granskningsutlåtande för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13 rev 231003.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 25.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 2.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2 .pdf
Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2.pdf
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 49.pdf
Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf
Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf

Bilagor
§ 148 § 148 Reservation (M) Kommunstyrelsen 2023-12-05.pdf (63 kb) § 148 § 148 Reservation (SD) Kommunstyrelsen 2023-12-05.pdf (518 kb) § 148 Bilaga 1. Gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13 rev 231004.pdf (1 849 kb) § 148 Bilaga 2. Granskningsutlåtande för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13 rev 231003.pdf (1 955 kb) § 148 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-11-23 § 81.pdf (129 kb) § 148 Kommunstyrelsen 2023-11-07 § 131 (KD) Särskilt yttrande.pdf (57 kb) § 148 Kommunstyrelsen 2023-11-07 §131 (M) Särskilt yttrande.pdf (181 kb) § 148 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-02-21 § 25.pdf (108 kb) § 148 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-11-07 § 131.pdf (108 kb) § 148 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2023-12-05 § 148.pdf (121 kb) § 148 Reservation (SD) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2.pdf (517 kb) § 148 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 49.pdf (147 kb) § 148 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-02-08 § 2.pdf (103 kb) § 148 Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-10-25 § 28.pdf (106 kb) § 148 Särskilt yttrande (C) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf (201 kb) § 148 Särskilt yttrande (L) Kommunfullmäktige 2023-11-23 § 81.pdf (211 kb) § 148 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2021-06-16 § 49 Beslut om samråd för gatukostnadsutredning Fasanvägen etapp 13.pdf (56 kb) § 148 Särskilt yttrande (M) Stadsbyggnadsutskottet 2023-02-08 § 2 .pdf (186 kb) § 148 Särskilt yttrande (MP) Kommunfullmäktige 2023-11-23 § 81.pdf (135 kb) § 148 Särskilt yttrande (S) Kommunfullmäktige 2023-11-23 § 81.pdf (58 kb) § 148 Särskilt yttrande (V) Kommunfullmäktige 2023-11-23 §§ 81.pdf (57 kb) § 148 Tjänsteskrivelse - Gatukostnadsutredning Fasanvägen 13, antagande, svar på återremiss.pdf (126 kb) § 148 Tjänsteskrivelse Beslut om antagande av gatukostnadsutredning för Fasanvägen etapp 13.pdf (133 kb) § 148 Voteringsprotokoll kommunfullmäktige 2023-11-23 Votering 2.pdf (137 kb) § 148 Återremissyrkande (SD) Kommunfullmäktige 2023-11-23 § 81.pdf (134 kb)

§149 Kommunstyrelsens nämndplan 2024

Diarienummer 2023/KS 0351

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelsen fastställer nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2024.

Deltar inte i beslutet
Anki Svensson (M) meddelar att de tjänstgörande Moderaterna inte deltar i beslutet.

Per Carlberg (SD) meddelar att de tjänstgörande Sverigedemokraterna inte deltar i beslutet.

Ulf Perbo (KD) deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till nämnd- och förvaltningsplan för kommunstyrelsens förvaltning.

Kommunstyrelseförvaltningen består dels av de samlade centrala staberna; HR, ekonomi, IT & digitalisering och kommunikation samt två kontor; stöd- och servicekontoret och samhällsbyggnadskontoret. I årets nämndplan är de fyra staberna samordnade med stöd- och servicekontoret under namnet centrala funktioner med gemensamma mål och ekonomi. Därför är nämndplanen för 2024 uppdelat i två delar som beskriver.
* Centrala funktioner
* Samhällsbyggnadskontoret

En prövning av barnets bästa har genomförts och återfinns i bilaga 1.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen fastställer nämndplanen för kommunstyrelsens verksamhetsområden för 2024.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 72.pdf
Tjänsteskrivelse kommunstyrelsens nämndplan 2024.pdf
Kommunstyrelsens nämndplan 2024.pdf
Bilaga till nämndplan för kommunstyrelsen - prioriterade områden.pdf

§150 Ärendet utgår - justeras på nästkommande sammanträde - Anläggnings- och lokalförsörjningsplanen 2024-2036

§151 Taxa för Tyresö kommuns avfallsavgifter år 2024 *

Diarienummer KSM-2023-988

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för avfallsavgifter 2024 antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2024 och ersätter tidigare avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 52.

Beskrivning av ärendet
Avfallstaxan är självfinansierad samt miljöstyrande och ska bidra till att styra mot EU-, nationella och lokala mål inom avfallsområdet. Miljöbalken 27 kap. 4-6 § ger kommunen möjlighet att ta ut avgift på ett sådant sätt att miljöanpassad avfallshantering främjas.

Kommunfullmäktige fastställde den 21 juni 2022 § 52 nu gällande avfallstaxa.
Den nuvarande taxan behöver justeras med anledning av följande utgångs-punkter:
* Implementering av EU-direktiv som innebär att matavfallsinsamlingen övergår till ett obligatorium med start från 31 december 2023.
* Sveriges kommuner övertar insamlingsansvaret för förpackningar 1 januari 2024 som idag samlas in via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling vid flerbostadshus.
* Prognostiserade kostnadsökningar för avfallsentreprenader med 8,9 procent.
* Bevara en hållbar ekonomi i enlighet med självkostnadsprincipen - avgiftsuttaget får enbart täcka kostnaderna som verksamheten genererar och ska inte ackumulera varken positivt eller negativt resultat ur ett flerårsperspektiv.

Jämfört med 2023 års avfallsavgifter innebär förslaget till ny avfallstaxa en kostnadsökning med cirka 23 kr per hushåll i småhus och månad och för ett genomsnittshushåll i flerbostadshus cirka 16 kr mer per lägenhet och månad. Tömning av rättsorterat matavfall föreslås vara fortsatt kostnadsfri. För kunder med slamtömning innebär förslaget en kostnadsökning med 20 kr per månad.
Enligt 2023 års jämförelse av avfallsavgifter som gjordes för Sveriges kommuner samt Storstockholm, är avfallsavgifterna i Tyresö billigare än Sverigesnittet och Tyresö placerar sig på 104:e lägsta, respektive 12:e lägsta. Även med föreslagna avgiftshöjningar inför 2024, kommer en typlägenhet i Tyresö ha lägre avfallsavgifter än Sverigesnittet år 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Taxa för avfallsavgifter 2024 antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2024 och ersätter tidigare avfallstaxa antagen av kommunfullmäktige den 21 juni 2022 § 52.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 41.pdf
Särskilt yttrande (KD), hållbarhetsutskottet 2023-11-22 § 41.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för avfallsavgifter 2024.pdf
Avfallstaxa 2024.pdf
Bilaga 1. Maxtaxa hemsortering flerbostadshus.pdf
Bilaga 2. Prövning av barnens bästa.pdf

§152 Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning år 2024 *

Diarienummer KSM-2023-1049.051

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2024 och ersätter tidigare taxa antagen av kommunfullmäktige den 17 januari 2023 § 159.

Reservationer
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga)

Beskrivning av ärendet
Nuvarande taxa för kommunalt vatten och avlopp (VA-taxa) antogs den 17 januari 2023 § 159 av kommunfullmäktige och började gälla den 1 april 2023.
En översyn av taxan har genomförts baserat på förväntade kostnadsförändringar, ökade kostnader för slam- och spillvattenbehandling, dricksvattenleveranser och indexförändringar men även mot bakgrund av ökade kostnader för klimatanpassningsåtgärder och ett allt större resurs- och renoveringsbehov.
Höjningen inför 2024 föreslås mot bakgrund av bland annat kraftigt ökade kostnader för inköp av vattentjänster från SVOA, samt ökade kapitaltjänstkostnader, avskrivnings- och räntekostnader från färdigställda projekt.

Som följd av de ovan beskrivna kostnadsökningarna behöver brukningsavgifterna, både de rörliga och fasta, från och med 1 januari 2024 höjas med tjugotvå (22) procent för att kompensera för de ökade kostnaderna.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning antas.
2. Taxan gäller från och med 1 januari 2024 och ersätter tidigare taxa antagen av kommunfullmäktige den 17 januari 2023 § 159.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar att ärendet återremitteras med uppdraget att se över möjligheterna att dämpa höjningen av taxan 2024 för att hitta en mer balanserad höjning under kommande år. Sett under en treårsperiod ska resultatet för VA-verksamheten vara plus minus noll.

Ulf Perbo (KD) och Per Carlberg (SD) biträder Anki Svenssons (M) återremissyrkande.

Anita Mattsson (S) yrkar avslag på Anki Svenssons (M) återremissyrkande och att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.

Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anki Svensson (M) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.

Ordföranden ställer sedan frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Särskilda yttranden
Ulf Perbo (KD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 42.pdf
Tjänsteskrivelse Taxa för Tyresö kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2024.pdf
Bilaga 1. Taxa för Tyresö kommun allmänna vatten- och avloppsanläggning 2024.pdf
Bilaga 2. Sammanställning av kostnadsförändringar 2023_2024.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2023-03-30 § 6.pdf
Särskilt yttrande (KD) kommunfullmäktige 2023-03-30 § 6.pdf

§153 Vatten- och avloppsplan med tillhörande handlingsplaner

Diarienummer KSM2023-1068

Kommunstyrelsens beslut
- Vatten- och avloppsplan med tillhörande handlingsplaner godkänns.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun saknar idag en långsiktig vatten- och avloppsplan (VA-plan). Under kommunstyrelsens sammanträde 2021-12-07, §266 fick kommundirektören i uppdrag att ta fram en strategisk VA-plan med kompletterande handlingsplaner för att underlätta den fortsatta planeringen av VA-verksamheten. VA-planen tillsammans med dess tillhörande planer, drift- och förnyelseplanering för VA-ledningsnät och vattenförsörjningsplanen, utgör kommunens strategiska inriktning gällande vatten- och avloppsplanering.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Vatten- och avloppsplan med tillhörande handlingsplaner godkänns med redaktionella ändringar som presenteras på sammanträdet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 43.pdf
Tjänsteskrivelse Vatten- och avloppsplan med tillhörande handlingsplaner.pdf
Bilaga 1. VA-plan Reviderad efter hållbarhetsutskottet.pdf
Bilaga 2. Drift- och förnyelseplan för VA-ledningsnät Reviderad efter hållbarhetsutskottet.pdf
Bilaga 3. Vattenförsörjningsplan.pdf

§154 Fortsatt arbete för god status i Öringesjön, reningsåtgärder för dagvatten *

Diarienummer 2021/SBF 0061 90

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommundirektören ges i uppdrag att fortsätta förstudien om dagvattenåtgärder i Öringesjön
2. Kommundirektören ges i uppdrag att uppsöka samarbete med Nacka kommun för reningsarbetet av Öringesjön
3. Förslag om att skjuta fram redan beslutade medel till år 2024-2025 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen fattade 2021-08-24 §184 beslut om att påbörja förstudier för fortsatt arbete för god status i Öringesjön. En av förstudierna gäller dagvattenhantering där det i förstudien närmare ska utredas anläggande av reningsanläggningar. För dessa åtgärder har 1,5 miljoner kronor avsatts för åren 2022-2023. Arbetet med att planera för dagvattenåtgärderna är inte klart och föreslås därför fortsätta under 2024. Delar av finansieringsmedeln har förbrukats under 2022-2023 men 900 000 kronor föreslås skjutas fram till år 2024-2025.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att fortsätta förstudien om dagvattenåtgärder i Öringesjön
2. Kommundirektören ges i uppdrag att uppsöka samarbete med Nacka kommun för reningsarbetet av Öringesjön
3. Förslag om att skjuta fram redan beslutade medel till år 2024-2025 godkänns.

Yrkanden
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 46.pdf
Tjänsteskrivelse Fortsatt arbete för god status i Öringesjön, reningsåtgärder för dagvatten.pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-08-24 § 184.pdf
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2021-06-16 § 45.pdf
Tjänsteskrivele Åtgärder för god status i Öringesjön.pdf

§155 Markanvisningsavtal avseende del av kvarter 13 och 15 inom Norra Tyresö

Diarienummer KSM-2023-1051

Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och S1F Stenbiten 1 Förvaltning AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens vice ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Jäv
Anita Mattsson (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har tagit fram ett förslag till markanvisningsavtal för del av de kommunägda fastigheterna Bollmora 2:1, Forellen 15 och Bollmora 1:94. Avtalet ger exploatören S1F Stenbiten 1 förvaltning AB som äger intilliggande mark rätt att ensam förhandla med kommunen om förvärv och exploatering av markområdena utifrån de villkor som anges i avtalet. Syftet med avtalet är att klargöra förutsättningarna för fortsatt arbete med blivande kvarter 13 och 15 inom Norra Tyresö centrum.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förslag till markanvisningsavtal mellan Tyresö kommun och S1F Stenbiten 1 Förvaltning AB godkänns.
2. Kommunstyrelsens vice ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Yrkanden
Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Marie Åkesdotter (MP), Raymond Moubé (C), Christoffer Holmström (S), Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Särskilda yttranden
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Per Carlberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
Mats Lindblom (L) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 32.pdf
Tjänsteskrivelse markanvisningsavtal, reviderad efter stadsbyggnadsutskottet.pdf
Tjänsteskrivelse markanvisningsavtal 231017.pdf
Tjänsteskrivelse markanvisningsavtal, reviderad efter stadsbyggnadsutskottet.pdf
Markanvisningsavtal NTC kv 13 och 15 underskrivet av exploatör, reviderad efter stadsbyggnadsutskottet.pdf
Bilaga 1 Karta marköverlåtelser.pdf
Bilaga 2 Definition ljus BTA.pdf

§156 Etablering av publika laddstationer på kommunens mark

Diarienummer KSM2022-112.510

Kommunstyrelsens beslut
1. Den rekommenderade lösningen i den bilagda förstudien godkänns.
2. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10.

Reservationer
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och avser inkomma med en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Fler publika laddstationer behöver etableras i Tyresö för att möta behoven från elbilsägare och möjliggöra omställningen till en elektrifierad fordonsflotta i enlighet med klimatmålen. Kommunstyrelseförvaltningen har som en del i uppdraget att ta fram en plan för utveckling av laddinfrastruktur gjort en förstudie om hur kommunen kan arbeta för att upplåta kommunal mark för etableringar av publika laddstationer. Förstudien rekommenderar att kommunen beslutar om ett arbetssätt att låta laddaktörer etablera laddstationer genom nyttjanderättsavtal.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Den rekommenderade lösningen i den bilagda förstudien godkänns.
2. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 10.

Yrkanden
Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att ta fram förslag om differentierad kostnad för nyttjanderättsavtalen som utgår från vilken typ av laddare som aktören vill etablera. Där kommunen premierar aktörer som vill etablera snabbladdare före långsammare laddningsalternativ. Samt ta fram en "kostnadstrappa" för detta, enligt ovan princip.
Anita Mattsson (S) yrkar avslag på Anki Svenssons (M) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anki Svenssons (M) yrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) yrkande.

Särskilda yttranden
Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande inlämnat till hållbarhetsutskottet 2023-11-22 § 44.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 44.pdf
Särskilt yttrande (SD), hållbarhetsutskotter 2023-11-22 § 44.pdf
Tjänsteskrivelse Etablering av pulika laddstationer på kommunens mark.pdf
Bilaga 1. Förstudie Etablering av publika laddstationer på kommunens mark.pdf
Bilaga 2. Nyttjanderättsavtal Tyresö kommun laddstolpar mall tillgänglighetsanpassad.pdf
Bilaga 3. Anvisningar för utformning av laddstationerna och elskåp.pdf
Bilaga 4. Klimatplanen, Bedömning av barnets bästa_211022.pdf

§157 Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid Willys

Diarienummer KSM2023-1091.261

Kommunstyrelsens beslut
1. Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid Willys parkering godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat ett förslag till nyttjanderättsavtal med Vattenfall AB för upplåtelse av mark för elfordonsladdare på kommunalägd mark som angränsar parkeringen vid Willys vid Bollmora Gårdsväg 1. Syftet med markupplåtelsen är att ge förutsättningar för att öka antalet elfordonsladdare i kommunen. Avtalet reglerar markupplåtelse, ansvarsförhållanden och ekonomiska frågor kopplat till genomförandet och förvaltandet av elfordonsladdare med tillhörande anordningar. Nyttjanderättstiden är 10 år.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Nyttjanderättsavtal för upplåtelse av mark för elfordonsladdare vid Willys parkering godkänns.
2. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören får i uppgift att underteckna avtalet och eventuella erforderliga handlingar för avtalets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 45.pdf
Tjänsteskrivelse markupplåtelse laddinfrastruktur Willys.pdf
Bilaga 1. Nyttjanderättsavtal InCharge laddstation Willys.pdf
Bilaga 2. Anläggningens placering och utformning.pdf
Bilaga 3. Anvisningar för utformning av laddstationerna och elskåp.pdf
Bilaga 4. Ledning för grävning.pdf

§158 Återrapport - Ordförandeuppdrag om utredning om missförhållande på Tyresö

Diarienummer 2021/KS 0280 013

Kommunstyrelsens beslut
- Ordförandeuppdragets återrapportering noteras.

Jäv
Marie Åkesdotter (MP) och Chris Helin (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (s) med flera mottog den 23 september 2021 ett mail med farhågor om missförhållanden på Tyresö Bostäder AB (TyBo).

Med anledning av det anmälda och med anledning av uppgifter som inkommit till förvaltningen om eventuella missförhållanden på TyBo har åtgärder vidtagits. En arbetsmiljöutredning har genomförts av Starck & Partner, en granskning av bolagets inköpsrutiner och avtal har genomförts av Ernst & Young och en polisanmälan har upprättats i syfte att få klarlagt om brottsliga gärningar begåtts.
Polisen inledde en förundersökning som lades ner. Arbetsmiljöutredningen och granskningen av inköpsrutiner och avtal har lett till en rad förändringar och åtgärder inom TyBo. Nämnas kan att en ny VD och ny ledningsgrupp har tillsatts, att det har tagits fram riktlinjer, policydokument och ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet samt att en inköpsansvarig har anställts.
Förvaltningen föreslår nu att kommunstyrelsen noterar att uppdraget är återrapporterat och att utredningen därmed kan avslutas.
På sammanträdet föredrar Ken Lundén, VD Tyresö Bostäder AB, tillsammans med Mia Knutsson, kommunjurist.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ordförandeuppdragets återrapportering noteras.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 71.pdf
Tjänsteskrivelse återrapport - Ordförandeuppdrag om utredning om missförhållande på TYBO AB.pdf
Bilaga 1. Ordförandeuppdrag samt del av anmälan.pdf
Bilaga 2. TYBOs svar till kommunen på revisionsskrivelse.pdf

§159 Förlängning av samverkansavtal mellan Nacka kommun, Tyresö kommun,

Diarienummer 2023/KS 0281 012

Kommunstyrelsens beslut
1. Förlängning av samverkansavtal under perioden 2024-01-01 - 2026-12-31 godkänns.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Den lokala brottsofferjouren i Nacka, Tyresö och Värmdö är en ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som har till ändamål att stödja brottsoffer och deras närstående samt vittnen. Föreningen började sin verksamhet 1994. Brottsofferjouren har verksamhet i de tre kommunerna Nacka, Tyresö och Värmdö.

I samverkansavtalet slås fast att samtliga tre samverkande kommuner ska lämna ett årligt bidrag till Brottsofferjouren om 5 kronor per invånare baserat på invånarantalet i respektive kommun den 30 september varje år och att bidraget sedan ska utbetalas under första kvartalet nästkommande år.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Förlängning av samverkansavtal under perioden 2024-01-01 - 2026-12-31 godkänns.
2. Förslaget till beslut föreslås finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 Gemensam verksamhet.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 77.pdf
Tjänsteskrivelse Förlängning av samverkansavtal uppdaterad.pdf
Förlängning av Samverkansavtal.pdf
Samverkansavtal BOJ.pdf

§160 Uppdrag om pilotprojekt - Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Diarienummer 2023/KS 0352

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utforska möjligheter till och genomföra ett eller flera IOP som pilotprojekt för att utöka samarbetet med civilsamhället.
2. Pilotprojektens resultat ska redovisas i kommunstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en överenskommelse mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. Det är ett sätt att lösa samhällsutmaningar och jobba tillsammans.

Ofta skapas idéburna offentliga partnerskap på initiativ av en organisation i det civila samhället, men det behöver inte vara så. Det viktiga är att båda parter är villiga att skapa ett partnerskap och att det inte är kommunen som ensidigt beställer. När två eller fler parter hittat varandra och vill fortsätta arbeta tillsammans är det viktigt att undersöka om ett idéburet offentligt partnerskap är rätt modell för samarbetet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att utforska möjligheter till och genomföra ett eller flera IOP som pilotprojekt för att utöka samarbetet med civilsamhället.
2. Pilotprojektens resultat ska redovisas i kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 74.pdf
Tjänsteskrivelse Uppdrag om pilotprojekt - Idéburet offentligt partnerskap (IOP).pdf

§161 Upphävande av riktlinje för tjänsteresor och resepolicy för Tyresö kommun *

Diarienummer 2023/KSP 0057 003

Kommunstyrelsens beslut
- Riktlinje för tjänsteresor fastställd av kommunstyrelsen 2014-05-13 § 88 (Dnr 2014/KS 0242 003) upphävs.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Resepolicy för Tyresö kommun fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-16 § 61 (Dnr 2012/KS 0209 91) upphävs.

Beskrivning av ärendet
I dagsläget finns två styrdokument som beskriver villkoren för tjänsteresor.
* Kommunfullmäktige fattade beslut år 2013 om policy för tjänsteresor KF 2013-05-16 § 61.
* Kommunstyrelsen fattade beslut om riktlinjer för tjänsteresor år 2014, KS 2014-05-13 § 88.

Kommunstyrelseförvaltningen har gjort en översyn av resepolicy och riktlinjer för tjänsteresor i syfte att se om de stämmer överens med nuvarande målsättningar, hur vi reser i dag, gällande rutiner och organisationens behov.

Kommunplan och klimatplan sträcker sig längre än nuvarande policy och riktlinje för tjänsteresor.

Mot bakgrund att kommunplan och klimatplan utrycker det som ska uppnås föreslår kommunstyrelseförvaltningen att det inte längre behövs en policy för tjänsteresor och att istället endast låta ett styrdokument i form av en riktlinje vara den grund som beskriver förhållningssätt och genomförande av tjänsteresor.
Kommunstyrelseförvaltingen föreslår att nya uppdaterade riktlinje för tjänsteresor för anställda tas fram som beskriver hur våra tjänsteresor ska genomföras för att uppnå kommunplanens och klimatplanens mål. En sådan riktlinje antas av kommundirektören i enlighet med Tyresö kommuns plan för styrning, planering och uppföljning; 2021/KS 0246.

Nuvarande resepolicy och riktlinjer för tjänsteresor föreslås därför upphävas.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
- Riktlinje för tjänsteresor fastställd av kommunstyrelsen 2014-05-13 § 88 (Dnr 2014/KS 0242 003) upphävs.

Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
- Resepolicy för Tyresö kommun fastställd av kommunfullmäktige 2013-05-16 § 61 (Dnr 2012/KS 0209 91) upphävs.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 75.pdf
Bilaga 1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen 2013-04-29 § 73.pdf
Bilaga 2. Riktlinjer för tjänsteresor KS 2014-05-13.pdf

§162 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Diarienummer 2023/KS 0050 003

Kommunstyrelsens beslut
- Förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen antas.

Beskrivning av ärendet
I ärendet föreslås revideringar i befintlig delegationsordning för kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till reviderad delegationsordning för kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2023-11-22 § 76.pdf
Tjänsteskrivelse delegationsordning.pdf
Bilaga Delegationsordning med ändringsmarkeringar.pdf
Bilaga Delegationsordning utan ändringsmarkeringar.pdf

§163 Delegationsbeslut till kommunstyrelsen

Diarienummer 2022/KS 0405

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2023-11-22, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2023-11-22
Hållbarhetsutskottet 2023-11-22, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2023-11-21
Stadsbyggnadsutskottet 2023-11-22 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2023-11-22

Bilagor
Delegationsbeslut avgångsvederlag.pdf
Delegationsbeslut samhällsbyggnadskontoret.pdf

§164 Kommunstyrelsens meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0363 008

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Handlingar till kommunstyrelsen för kännedom.

Bilagor
TYBO sammanträde 238.pdf
SKR Cirkulär 23_47 474328_1_1.PDF
SKR Cirkulär 23_48 474281_2_1.PDF
SKR Cirkulär 23_49.pdf
Cirkulär 23_52.pdf
Närvaro och anslag SÖFN 20231103.pdf
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2023-11-22 § 69.docx
Nämndplan byggnadsnämnden 2024.pdf
Tjänsteskrivelse nämndplan BN 2024.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2023-11-20 § 91.docx
Nämnd- och förvaltningsplan 2024.pdf
Bilaga 3 Nämndspecifika styrdokument.pdf
Bilaga 4 Ersättningar.pdf
Bilaga 5 Uppföljning av privata och kommunala utförare 2024.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS 2023-26.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS 2023-29.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS 2023-25.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS 2023-27.pdf
Stockholms läns författningssamling 01FS 2023-28.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-11-29 § 112.docx
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2023-11-29 § 112.pdf

§165 Månadsrapportering till kommunstyrelsen för oktober

Diarienummer 2023/KS 0066 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Månadsrapport Tyresö kommun oktober.pdf

§166 Fastställande av krisledningsnämndens reglemente *

Diarienummer 2023/KS 0439

Kommunstyrelsens beslut
- Ärendet tas upp som ett extra ärende.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Förslag till reglemente för krisledningsnämnden antas och gäller till och med 2027-12-31.

Beskrivning av ärendet
Enligt överenskommelse mellan Sveriges kommuner och regioner (SKR) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ska alla kommuner fastställa reglemente för krisledningsnämnden senast den 31 december under den nya mandatperiodens första år.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ta upp ärendet som ett extra ärende.

Ordförande föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att förslag till reglemente för krisledningsnämnden antas och gäller till och med 2027-12-31.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Reglemente krisledningsnämnden.pdf
Bilaga 1 till krisledningsnämndens reglemente - ledamöter och ersättare.pdf