Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2011-05-31

Sammanträde 2011-05-31

Datum
Klockan
Plats

88 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

89 Rapportering om uppdrag att stärka ungdomars inflytande

Dnr 2011/KS 0188 005

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Kommunfullmäktiges uppdrag om att stärka ungas inflytande (KF 2010-04-15 § 61) är avslutat i och med denna rapportering.

- Inom ramen för Projekt medborgarfokus utarbetas förslag på hur arbetet med att stärka ungas inflytande skulle kunna genomföras. Projektet återkommer i kommunplan 2013-2015 med konkreta förslag som har anknytning till såväl övriga insatser kring inflytande, som till nämndernas och förvaltningarnas löpande arbete.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade i april 2010 att en arbetsgrupp skulle tillsättas och få i uppdrag att närmare utforma åtgärder som bör genomföras för att stärka ungdomars inflytande i kommunen. Demokratiberedningen har utifrån uppdraget i kommunfullmäktige bjudit in ungdomar vid två tillfällen för att diskutera hur ungdomars inflytande skulle kunna stärkas. Diskussionerna resulterade emellertid inte i några konkreta förslag till åtgärder.

För den fortsatta hanteringen föreslår kommundirektören att det inom ramen för Projekt medborgarfokus utarbetas förslag på hur arbetet med att öka ungas inflytande skulle kunna genomföras, och att projektet återkommer i kommunplan 2013-2015 med konkreta förslag som har anknytning till såväl övriga insatser kring inflytande som nämndernas och förvaltningarnas löpande arbete.

90 Kommunplan 2012-2014

Dnr 2011/KS 0151 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

1. fastställa utdebiteringen för 2012 till 19,48 kronor per skattekrona,

2. den i kommunplanens kapitel 2 redovisade visionen för år 2030 ska ligga till grund för den verksamhet kommunen bedriver och planerar liksom för kommunens insatser och påverkan utanför den egna verksamheten,

3. fastställa de kommungemensamma mål för år 2014 som framgår av kapitel 4 i kommunplanen,

4. fastställa de mål för år 2014 som anges för olika verksamhetsområden som anges i kapitel 5 i kommunplanen,

5. fastställa driftbudgetar för budgetåren 2012-2014 enligt vad som framgår av bilagorna 1 och 2 i kommunplanen,

6. fastställa resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2012-2014 enligt bilagorna 3 och 4 till kommunplanen,

7. fastställa det investeringsprogram för perioden 2012-2014 som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen,

8. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om smärre omfördelningar mellan anslagen inom en nämnd om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse inom nämndens verksamheter,

9. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om sådana omslutningsförändringar i driftbudgetramarna som, utan att förändra nettoramarna och målen för verksamhetsområdet, föranleds av att verksamheternas externa intäkter blir annorlunda än vad som är känt när kommunfullmäktige godkänner kommunplanen,

10. upphäva de regelverk som anges under punkt 9.5 i kommunplanen,

11. godkänna de förändrade principer för investeringsprogrammets uppställning som redovisas i kapitel 6,

12. lån får tas upp inom en ram på 650 miljoner kronor (beslutet redan fattat, KF 2011-03-24, §27),

13. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld till Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1 690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

14. godkänna att behovet av fler omsorgsplatser för äldre tillgodoses genom upphandling av omsorgsplatser på det sätt som beskrivs i kapitel 6 och bemyndiga kommunstyrelsen att sälja fastigheten Näsby 4:1469 till bedömt marknadsvärde till den som vinner upphandlingen.

Kommunstyrelsens beslut
1 upphäva riktlinjer för internationellt samarbete (KS 2010-08-31 § 124) och kvalitetsgaranti om service (KS 2001-12-18 §206) och att

2 ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att föra över ansvaret för verksamhetsområdet Fritidsanläggningar från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden och lämna förslag om det.

3 Kommunstyrelsen noterar att socialnämndens förslag till kommunstyrelsen i beslut 2011-05-04 § 1028 behandlas i kommunplanen.

Beskrivning av ärendet
Förslaget till kommunplan har utarbetats enligt den nya styrprocess som
fastställdes av kommunfullmäktige den 14 april 2011.

De förslag som kommunstyrelsen lämnar i kommunplanen ersätter bl.a. de
förslag som tidigare har lämnats i Strategi- och budgetplan, KELP-dokument och investeringsprogram.

91 Ekonomisk uppföljning per 30 april 2011

Dnr 2011/KS 0193 10

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den ekonomiska rapporten för första tertialet 2011 godkänns.

Kommunstyrelsens beslut

- Fastighetsenhetens resultat för 2010 räknas inte in i enhetens balanserade resultat.

- Centralköket upphör att vara resultatenhet från och med innevarande år.

- Fritidsgårdar och särskola upphör att vara resultatenheter.

Beskrivning av ärendet
I bilaga redovisas kommunens ekonomiska uppföljning per 30 april 2011.

92 Arvoden till förtroendevalda i Södertörns överförmyndarnämnd

Dnr 2011/ KS 0181 003

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av § 2 i "Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda" samt § 2 i bilaga 3 godkänns.

- Bestämmelserna gäller från och med 1 januari 2011.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har från och med den 1 januari 2011 bildat en gemensam nämnd med Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn och Haninge kommuner för överförmyndarfrågor. Varje kommun har enligt kommunallagen att besluta om ersättning för sina representanter i nämnden. Med anledning av detta föreslås nedan förändringar i kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.

93 Revidering av lokala ordningsföreskrifter i Tyresö kommun

Dnr 2011/KS 0067 006

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun revideras enligt bifogat förslag.

- Föreskrifterna träder i kraft den dag då de har kungjorts i Stockholms läns författningssamling. Vid ikraftträdandet upphör Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) att gälla.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen har på förekommen anledning gjort en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun och lämnar förslag om att kommunfullmäktige reviderar föreskrifterna.

94 Antagande av avfallsentreprenader 2011-2016

Dnr 2011/KSTK 0031 83

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

Beskrivning av ärendet
Samhälllsbyggnadsförvaltningen har under våren 2011 genomfört upphandling av avfallsentreprenader i tre delar rörande insamling av hushållsavfall, slam från enskilda VA-anläggningar och fettavfall samt insamling och behandling av farligt avfall.

Upphandlingsärendet är belagt med sekretess. Beslutsunderlaget presenteras för kommunstyrelsens ledamöter vid sammanträdet.

95 Detaljplan för föreningslokal vid BRF Sjötungan på del av fastigheten Bollmora S:9 - beslut om antagande

Dnr 2011/KSM 0118

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för föreningslokal för brf Sjötungan på del av fastigheten
Bollmora S:9 antas

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för föreningslokal vid Brf. Sjötungan. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en ny föreningslokal med garage i souterrängvåning i brf. Sjötungans sydöstra del.

Planen har varit utsänd på samråd under tiden 13 oktober - 14 november 2010 enligt enkelt förfarande.Under samrådstiden inom 23 yttranden. Eftersom stora förändringar gjordes i planen efter samrådet gick processen över till normalt förfarande.

Det nya planförslaget har ställts ut under perioden 7 april - 8 maj 2011. Inga förändringar har gjorts i planförslaget efter utställningen.

96 Detaljplan för bostadsbebyggelse m.m. vid Bollmora allé - beslut om utställning

Dnr 2011/KSM 0026

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslag till
detaljplan för bostäder vid Bollmora allé

Beskrivning av ärendet
Planen syftar till att möjliggöra centrumnära bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Den nya bebyggelsen kommer att skapa en ny entré till Tyresö kommun tillsammans med den nya rondellen på Tyresövägen. Därför kan bebyggelsen närmast Tyresövägen få en mer utmanande och spännande arkitektur. Idag saknas en tydlig bebyggelsestruktur i området och med det nya planförslaget skapas en stadsmässighet med tydliga kvarter i området.

Beslut om planuppdrag gavs av planberedningen den 9 juni 2010. Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 feburari till och med 17 feburari 2011. Under samrådstiden har 12 synpunkter inkommit.

Efter behandling i kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor har följande bilagor tillkommit: markradonundersökning, undersökning av markföroreningar, trafikanalys.

97 Avtal om upplåtelse av mark för en återvinningsstation i Tyresö Strand

Dnr 2011/KSM 0178

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Avtal för upplåtelse av mark för återvinningsstation i Tyresö strand, Tyresö kommun godkänns

- Mark- och exploateringschef Anders Lind och samhällsbyggnadschef Åke Skoglund ges i uppdrag att underteckna avtalet.

Beskrivning av ärendet
Den nuvarande återvinningsstationen vid Maria Sofias väg i Tyresö strand måste flyttas i samband med att seniorbostäderna i kvarteret "Porträttet" byggs. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny placering och ett avtal om upplåtelse av marken.

Observera att det avtal som presenteras i bilaga i utskicket endast är ett utkast.

98 Principer för serveringstider

Dnr 2011/KS 0184 013

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Principerna för serveringstider ska tillämpas i avvaktan på att riktlinjer enligt alkohollagen antagits.

- Säkerhetsenheten får i uppdrag att påbörja arbetet med riktlinjer
enligt kraven i alkohollagen.

Beskrivning av ärendet
I alkohollagen finns ett visst utrymme till lokal anpassning av när och var servering av alkoholdrycker ska tillåtas. Om det finns risk för olägnheter eller risker för människors hälsa får kommunen avslå en ansökan om serveringstillstånd även om den sökande uppfyller lagens övriga krav.

Enligt den nya alkohollagen, som började gälla den 1 januari 2011, ska kommunerna ha riktlinjer som bland annat anger hur lokaliseringen av restauranger och tillåtna serveringstider ska bedömas.

Stadens folkhälsoinstitut (FHI) har fått uppdrag att ta fram en modell för de kommunala riktlinjerna. Modellen bedöms vara klar i juni 2011. Eftersom det kommer in ansökningar och förfrågningar om servering efter klockan 01:00 har säkerhetsenheten tagit fram ett förslag till principer som kan tillämpas fram tills de nya riktlinjerna har antagits.

99 Svar på motion om att stärka den biologiska mångfalden i Tyresö kommun

Dnr 2010/KS 0244 001

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad i och med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Lilian Nylinder (MP) har inkommit med en motion om att stärka den biologiska mångfalden i Tyresö kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett yttrande angående motionen, daterat den 19 april 2011, och föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttrandet.

Ordförandeutlåtande
Att värna den biologiska mångfalden är ett brett och viktigt uppdrag. Mångfalden är ett av de nationella miljömålen som finns i Sverige och 2010 var av FN utropat till den biologiska mångfaldens år - så frågan är viktig. Kommunen uppmärksammade också året med en utställning i Servicecentret som blev välbesökt.

I det yttrande som Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat påtalas att vi här i Tyresö Kommun på olika sätt jobba för att både skydda natur och slå vakt om den biologiska mångfalden. En del av det arbetet handlar om information och utbildning - som till exempel Naturskolan och naturguidningar, och inte minst den information som delges medborgarna via vår hemsida. Vårt deltagande i det regionala samarbetet Södertörnsekologerna är också ett sätt att söka värna den biologiska mångfalden. Att 60 % av Tyresö yta är naturskyddad, vilket gör kommunen till en av landets mest skyddade kommuner är också bra. En annan del av arbetet handlar om att gå vidare för att skydda ytterligare natur i vår kommun - närmast genom etableringen av naturreservatet vid Dyviks lövängar och därefter finns långt gångna planer för ytterligare ett reservat. Diskussioner förs också om ytterligare något/några områden i kommunen. Kommunen har också en grönplan som utgör en viktig del, och som bland annat tar upp frågor kring parker och annat vilket spelar roll - då det handlar om rätt sorts plantering och en bra naturvård.

Ytterligare en del av arbetet handlar om vår fysiska planering. Ett exempel är att både i planerna för Trädgårdsstadens tredje etapp och för den så kallade UR-tomten finns parkmark med och natur bevaras i stor utsträckning. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan kommer att påbörjas inom kort för att vara färdigt till 2014, den biologiska mångfalden är givetvis en viktig frågeställning som kommer att finnas med i det arbetet.

Vi anser därför att motionen bör anses besvarad då kommunen jobbar efter goda intentioner och att vårt översiktsplaneringsarbete är på väg att starta.

100 Svar på motion om att öka grön design i Tyresö kommun genom gröna tak och fasader

Dnr 2010/KS 0345 91

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad i och med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

- Tyresö kommun ska inventera vilka kommunala byggnader som kan beläggas med gröna tak.

- Tyresö kommun ska, i samband med planeringen av ett projekt som innehåller grön design, bjuda in privata intressenter till ett kunskapsseminarium.

- I nämndplanen för kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor ska ett mål kring grön design arbetas in.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Maria Salomonsson (MP) och Peter Söderlund (MP) har inkommit med en motion om att öka grön design i Tyresö kommun genom gröna tak och fasader.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett yttrande angående motionen, daterat den 16 februari 2011, och föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttrandet.

Ordförandeutlåtande
Från majoritetens sida ser vi positivt på arbetet med grön design. I den klimatstrategi som antogs i kommunen våren 2010 finns gröna tak med som en av de åtgärder som är viktiga. Vi har redan i flera projekt haft med gröna tak som en del - några exempel är den planerade bebyggelsen i Bäverbäcken och Järnet 6 med flera. Sedan tidigare finns också gröna tak på olika platser i kommunen som samtliga miljöhus inom Brf Sjötungan. Vi tror alltså mycket på detta och vill fortsätta arbeta med grön design - inte bara tak.

Vi tycker därför att det är lämpligt att kartlägga var vi på våra befintliga kommunala byggnader, inklusive Tyresö Bostäder, kan öka den gröna designen. Vi anser vidare att grön design ska övervägas i allt nytt som planeras i kommunen. Vi menar då att det är vikigt att öka kunskapen hos privata fastighetsägare och vi vill därför att förvaltningen tar initiativ till ett seminarium i ämnet i samband med ett kommande byggprojekt där grön design ingår. Vår förhoppning är att det ska inspirera andra fastighetsägare till att kartlägga sina möjligheter och vidta egna åtgärder.

Gröna tak finns som nämnts med i vår klimatstrategi. Därför är det naturligt att arbeta in ett mål kring grön design i den nämndplan som efter sommaren ska tas fram för Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet (MSU).

Grön design är också en fråga som bör belysas i den översiktsplan som ska tas fram under den innevarande mandatperioden.

101 Motion om att utreda boulebanebristen i Tyresö

Dnr 2010/KS 0094 71

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till att en lösning är på
gång för att åtgärda frågan om tillgång till boulebana med mera inomhus.

Beskrivning av ärendet
Peter Bylund (MP), Kristjan Vaigur (S) och Inger Gemicioglu (V) har lämnat en gemensam motion till kommunfullmäktige om att utreda boulebanebristen i Tyresö.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att bygga/hyra en boulebanehall samt att utreda möjligheten att genom en flexibel lösning sammanvända hallen med andra sporter och verksamheter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett yttrande över förslagen i motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad i positiv anda eftersom en lösning är på gång för att åtgärda frågan om tillgång till boulebana med mera inomhus.

102 Anmälan om delegationsbeslut

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av ekonomichef
2011-05-03 Delegationsbeslut om lån
Dnr 2011/KS 0172 11

103 Meddelanden

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

Beskrivning av ärendet
Nedan redovisas meddelanden till kommunstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Landsting - cirkulär

2011:21 Budgetförutsättningar för åren 2011-2015.

2011:22 Möjlighet att träffa samverkansavtal kring nationell godkänd idrottsutbildning (NIU).

2011:23 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare.

2011:24 Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2012.

2011:25 Studie av kommunernas arbete med RS.

2011:27 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 33 om det förelegat laga grund för avsked av läkare som framkallat hot.

Övriga meddelanden

KPA Pension
- Ny pensionsrapport: Olika villkor - stor okunskap. Verklighet för förtroendevalda.

Nätverket KOMPASS
- Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2010.

Polismyndigheten i Stockholms län
- Året 2010 med hållbarhetsredovisning.

SKL Kommentus AB
- Informationsbrev om utdelning 2011-05-19 till aktieägarna i SKL Kommentus AB.

Stockholms läns landsting
- Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting.

Sveriges kommuner och landsting
- 310 val, 2010 års kommun- och landstingsval.
- Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi - maj 2011.

Södertörnskommunernas samarbetskommitté
- Minnesanteckningar från sammanträde med Södertörnskommunernas samarbetskommitté den 14 april 2011.

Tyresö Bostäder AB
- Protokoll från bolagsstämma den 15 mars 2011.
Bilagor till protokoll
Anslagsbevis.pdf (470 kb)

§88 Kommundirektörens rapport

Dnr 2011/KS 0019 002

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Beskrivning av ärendet

Kommundirektören redovisar i bilaga frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§89 Rapportering om uppdrag att stärka ungdomars inflytande

Dnr 2011/KS 0188 005

Kommunstyrelsens beslut

- Kommunfullmäktiges uppdrag om att stärka ungas inflytande (KF 2010-04-15 § 61) är avslutat i och med denna rapportering.

- Inom ramen för Projekt medborgarfokus utarbetas förslag på hur arbetet med att stärka ungas inflytande skulle kunna genomföras. Projektet återkommer i kommunplan 2013-2015 med konkreta förslag som har anknytning till såväl övriga insatser kring inflytande, som till nämndernas och förvaltningarnas löpande arbete.

Reservation

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade stöttat Martin Nilssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

_____

Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade i april 2010 att en arbetsgrupp skulle tillsättas och få i uppdrag att närmare utforma åtgärder som bör genomföras för att stärka ungdomars inflytande i kommunen. Demokratiberedningen har utifrån uppdraget i kommunfullmäktige bjudit in ungdomar vid två tillfällen för att diskutera hur ungdomars inflytande skulle kunna stärkas. Diskussionerna resulterade emellertid inte i några konkreta förslag till åtgärder.

För den fortsatta hanteringen föreslår kommundirektören att det inom ramen för Projekt medborgarfokus utarbetas förslag på hur arbetet med att öka ungas inflytande skulle kunna genomföras, och att projektet återkommer i kommunplan 2013-2015 med konkreta förslag som har anknytning till såväl övriga insatser kring inflytande som nämndernas och förvaltningarnas löpande arbete.

Ordförandeförslag

- Att kommunfullmäktiges uppdrag om att stärka ungas inflytande (KF 2010-04-15 § 61) är avslutat i och med denna rapportering.

- Att det inom ramen för Projekt medborgarfokus utarbetas förslag på hur arbetet med att stärka ungas inflytande skulle kunna genomföras. Projektet återkommer i kommunplan 2013-2015 med konkreta förslag som har anknytning till såväl övriga insatser kring inflytande, som till nämndernas och förvaltningarnas löpande arbete.

Yrkanden

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till den första att-satsen och bifall till den andra att-satsen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§90 Kommunplan 2012-2014

Dnr 2011/KS 0151 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

 1. fastställa utdebiteringen för 2012 till 19,48 kronor per skattekrona,
 1. den i kommunplanens kapitel 2 redovisade visionen för år 2030 ska ligga till grund för den verksamhet kommunen bedriver och planerar liksom för kommunens insatser och påverkan utanför den egna verksamheten,
 1. fastställa de kommungemensamma mål för år 2014 som framgår av kapitel 4 i kommunplanen,
 1. fastställa de mål för år 2014 som anges för olika verksamhetsområden som anges i kapitel 5 i kommunplanen,
 1. fastställa driftbudgetar för budgetåren 2012-2014 enligt vad som framgår av bilagorna 1 och 2 i kommunplanen,
 1. fastställa resultaträkningar, finansieringsanalyser och balansräkningar för budgetåren 2012-2014 enligt bilagorna 3 och 4 till kommunplanen,
 1. fastställa det investeringsprogram för perioden 2012-2014 som redovisas i bilaga 5 till kommunplanen,
 1. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om smärre omfördelningar mellan anslagen inom en nämnd om det behövs för att uppnå en bättre samlad måluppfyllelse inom nämndens verksamheter,
 1. godkänna att kommunstyrelsen får besluta om sådana omslutningsförändringar i driftbudgetramarna som, utan att förändra nettoramarna och målen för verksamhetsområdet, föranleds av att verksamheternas externa intäkter blir annorlunda än vad som är känt när kommunfullmäktige godkänner kommunplanen,
 1. upphäva de regelverk som anges under punkt 9.5 i kommunplanen,
 1. godkänna de förändrade principer för investeringsprogrammets uppställning som redovisas i kapitel 6,
 1. lån får tas upp inom en ram på 650 miljoner kronor (beslutet redan fattat, KF 2011-03-24, §27),
 1. godkänna att kommunen sammantaget tecknar borgen såsom för egen skuld till Tyresö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 1690 miljoner kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader,

 1. godkänna att behovet av fler omsorgsplatser för äldre tillgodoses genom upphandling av omsorgsplatser på det sätt som beskrivs i kapitel 6 och bemyndiga kommunstyrelsen att sälja fastigheten Näsby 4:1469 till bedömt marknadsvärde till den som vinner upphandlingen.

Kommunstyrelsens beslut

1 upphäva riktlinjer för internationellt samarbete (KS 2010-08-31 § 124) och kvalitetsgaranti om service (KS 2001-12-18 §206) och att

2 ge kommundirektören i uppdrag att utreda förutsättningarna för att föra över ansvaret för verksamhetsområdet Fritidsanläggningar från kommunstyrelsen till kultur- och fritidsnämnden och lämna förslag om det.

3 Kommunstyrelsen noterar att socialnämndens förslag till kommunstyrelsen i beslut 2011-05-04 § 1028 behandlas i kommunplanen.

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till Socialdemokraternas egna budgetförslag.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kommer att lämna egna budgetförslag till kommunfullmäktige.

Till protokollet förs även att Marie Åkesdotter (MP) inte deltar i beslutet med hänvisning till Miljöpartiets egna budgetförslag samt att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt inte hade deltagit i beslutet med hänvisning till Vänsterpartiets egna budgetförslag.

_____

Beskrivning av ärendet

Förslaget till kommunplan har utarbetats enligt den nya styrprocess som

fastställdes av kommunfullmäktige den 14 april 2011.

De förslag som kommunstyrelsen lämnar i kommunplanen ersätter bl.a. de

förslag som tidigare har lämnats i Strategi- och budgetplan, KELP-dokument och investeringsprogram.

MBL-förhandlingar har förts den 31 maj 2011. Kommundirektören redogör vid sammanträdet för innehållet i protokollet. Protokollet kommer att biläggas beslutsunderlaget till kommunfullmäktige.

Ordförandeförslag

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Kommunplan 2012-2014 enligt förslag.

Yrkanden

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag (se bilaga).

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Martin Nilssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§91 Ekonomisk uppföljning per 30 april 2011

Dnr 2011/KS 0193 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Den ekonomiska rapporten för första tertialet 2011 godkänns.

Kommunstyrelsens beslut

- Fastighetsenhetens resultat för 2010 räknas inte in i enhetens balanserade resultat.

- Centralköket upphör att vara resultatenhet från och med innevarande år.

- Fritidsgårdar och grundsärskola upphör att vara resultatenheter.

Särskilt yttrande

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

_____

Beskrivning av ärendet

I bilaga redovisas kommunens ekonomiska uppföljning per den 30 april 2011.

§92 Arvoden till förtroendevalda i Södertörns överförmyndarnämnd

Dnr 2011/ KS 0181 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Revidering av § 2 i ”Bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda” samt § 2 i bilaga 3 godkänns.

- Bestämmelserna gäller från och med 1 januari 2011.

_____

Beskrivning av ärendet

Tyresö kommun har från och med den 1 januari 2011 bildat en gemensam nämnd med Botkyrka, Huddinge, Nynäshamn och Haninge kommuner för överförmyndarfrågor. Varje kommun har enligt kommunallagen att besluta om ersättning för sina representanter i nämnden. Med anledning av detta föreslås nedan förändringar i kommunens bestämmelser om ersättning till förtroendevalda.

§93 Revidering av lokala ordningsföreskrifter i Tyresö kommun

Dnr 2011/KS 0067 006

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Lokala ordningsföreskrifter för Tyresö kommun revideras enligt bifogat förslag.

- Föreskrifterna träder i kraft den dag då de har kungjorts i Stockholms läns författningssamling. Vid ikraftträdandet upphör Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) att gälla.

Kommunstyrelsens beslut

- Säkerhetsenheten ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med ytterligare information angående förbud mot alkoholförtäring.

Reservation

Martin Nilsson (S) reserverar sig mot beslutet.

_____

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen har på förekommen anledning gjort en översyn av de lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun och lämnar förslag om att kommunfullmäktige reviderar föreskrifterna.

Ordförandeförslag

Att de lokala ordningsföreskrifterna för Tyresö kommun revideras enligt bifogat förslag, att de träder i kraft den dag då de har kungjorts i Stockholms läns författningssamling och att Tyresö kommuns föreskrifter (01FS 1996:90) då upphör att gälla samt att säkerhetsenheten ges i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med ytterligare information angående förbud mot alkoholförtäring.

Yrkanden

Martin Nilsson (S) yrkar på återremiss i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkandet om återremiss och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat enligt ordförandeförslaget.

§94 Antagande av avfallsentreprenader 2011-2016

Dnr 2011/KSTK 0031 83

Kommunstyrelsens beslut

- Anbudsgivare 2 antas för delentreprenader 1 (hushållsavfall) och 2 (fettavfall och slam) samt anbudsgivare 3 antas för delentreprenad 3 (farligt avfall).

- Samhällsbyggnadschef Åke Skoglund ges i uppdrag att meddela tilldelningsbeslut

- Kommunchef Bo Renman samt samhällsbyggnadschef Åke Skoglund ges i uppdrag att teckna slutliga entreprenadavtal med berörda entreprenörer

- Ärendet förklaras omedelbart justerat.

_____

Ärendebeskrivning

Samhälllsbyggnadsförvaltningen har under våren 2011 genomfört upphandling av avfallsentreprenader i tre delar rörande insamling av hushållsavfall, slam från enskilda VA-anläggningar och fettavfall samt insamling och behandling av farligt avfall.

Upphandlingen av Avfallsentreprenad 2011 mottog totalt sju anbud. Efter genomförd anbudsutvärdering föreslås kommunstyrelsen besluta att anta en anbudsgivare till delentreprenader 1 och 2 samt ytterligare en anbudsgivare för delentreprenad 3.

Upphandlingsärendet är belagt med sekretess till dess beslut är fattat i ärendet.

§95 Detaljplan för föreningslokal vid BRF Sjötungan på del av fastigheten Bollmora S:9 - beslut om antagande

Dnr 2011/KSM 0118

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Detaljplan för föreningslokal för brf Sjötungan på del av fastigheten

Bollmora S:9 antas

Jäv

Fredrik Saweståhl (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

_____

Beskrivning av ärendet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för föreningslokal vid Brf. Sjötungan. Planens syfte är att göra det möjligt att uppföra en ny föreningslokal med garage i souterrängvåning i brf. Sjötungans sydöstra del.

Planen har varit utsänd på samråd under tiden 13 oktober – 14 november 2010 enligt enkelt förfarande.Under samrådstiden inom 23 yttranden. Eftersom stora förändringar gjordes i planen efter samrådet gick processen över till normalt förfarande.

Det nya planförslaget har ställts ut under perioden 7 april – 8 maj 2011. Inga förändringar har gjorts i planförslaget efter utställningen.

Vid sammanträdet finns möjlighet att ta del av bilagor till inkomna yttranden.

§96 Detaljplan för bostadsbebyggelse m.m. vid Bollmora allé - beslut om utställning

Dnr 2011/KSM 0026

Kommunstyrelsens beslut

- Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslag till

detaljplan för bostäder vid Bollmora allé

Reservation

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet. Martin Nilsson (S) lämnar skriftlig reservation.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade stöttat Martin Nilssons (S) yrkande.

_____

Beskrivning av ärendet

Planen syftar till att möjliggöra centrumnära bostäder i ett kollektivtrafiknära läge. Den nya bebyggelsen kommer att skapa en ny entré till Tyresö kommun tillsammans med den nya rondellen på Tyresövägen. Därför kan bebyggelsen närmast Tyresövägen få en mer utmanande och spännande arkitektur. Idag saknas en tydlig bebyggelsestruktur i området och med det nya planförslaget skapas en stadsmässighet med tydliga kvarter i området.

Beslut om planuppdrag gavs av planberedningen den 9 juni 2010. Förslaget har varit ute på samråd under tiden 23 feburari till och med 17 feburari 2011. Under samrådstiden har 12 synpunkter inkommit.

Efter behandling i kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor har följande bilagor tillkommit: markradonundersökning, undersökning av markföroreningar, trafikanalys.

Ordförandeförslag

Att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för bostäder vid Bollmora allé.

Yrkanden

Martin Nilsson (S) yrkar att minst 30 procent hyresrätter och minst 30 procent bostadsrätter ska beaktas vid nybyggnation.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Martin Nilssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§97 Avtal om upplåtelse av mark för en återvinningsstation i Tyresö Strand

Dnr 2011/KSM 0178

Kommunstyrelsens beslut

- Avtal för upplåtelse av mark för återvinningsstation i Tyresö strand, Tyresö kommun godkänns

- Mark- och exploateringschefen och chefen för samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att underteckna avtalet.

_____

Beskrivning av ärendet

Den nuvarande återvinningsstationen vid Maria Sofias väg i Tyresö strand måste flyttas i samband med att seniorbostäderna i kvarteret ”Porträttet” byggs. Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny placering och ett avtal om upplåtelse av marken.

Yrkande

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till föreslaget beslut.

§98 Principer för serveringstider

Dnr 2011/KS 0184 013

Kommunstyrelsens beslut

- Principerna för serveringstider ska tillämpas i avvaktan på

att riktlinjer enligt alkohollagen antagits.

- Säkerhetsenheten får i uppdrag att påbörja arbetet med riktlinjer

enligt kraven i alkohollagen.

_____

Beskrivning av ärendet

I alkohollagen finns ett visst utrymme till lokal anpassning av när och var servering av alkoholdrycker ska tillåtas. Om det finns risk för olägenheter eller risker för människors hälsa får kommunen avslå en ansökan om serveringstillstånd även om den sökande uppfyller lagens övriga krav.

Enligt den nya alkohollagen, som började gälla den 1 januari 2011, ska kommunerna ha riktlinjer som bland annat anger hur lokaliseringen av restauranger och tillåtna serveringstider ska bedömas.

Stadens folkhälsoinstitut (FHI) har fått i uppdrag att ta fram en modell för de kommunala riktlinjerna. Modellen bedöms vara klar i juni 2011. Eftersom det kommer in ansökningar och förfrågningar om servering efter klockan 01:00 har säkerhetsenheten tagit fram ett förslag till principer som kan tillämpas fram tills de nya riktlinjerna har antagits.

§99 Svar på motion om att stärka den biologiska mångfalden i Tyresö kommun

Dnr 2010/KS 0244 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad i och med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Reservation

Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation mot beslutet.

Protokollsanteckning

Till protokollet förs att Elisabet Hedlund (V) om hon hade haft rösträtt hade stöttat Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

_____

Beskrivning av ärendet

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP) och Lilian Nylinder (MP) har inkommit med en motion om att stärka den biologiska mångfalden i Tyresö kommun.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett yttrande angående motionen, daterat den 19 april 2011, och föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttrandet.

Ordförandeutlåtande

Att värna den biologiska mångfalden är ett brett och viktigt uppdrag. Mångfalden är ett av de nationella miljömålen som finns i Sverige och 2010 var av FN utropat till den biologiska mångfaldens år – så frågan är viktig. Kommunen uppmärksammade också året med en utställning i Servicecentret som blev välbesökt.

I det yttrande som Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnat påtalas att vi här i Tyresö Kommun på olika sätt jobba för att både skydda natur och slå vakt om den biologiska mångfalden. En del av det arbetet handlar om information och utbildning – som till exempel Naturskolan och naturguidningar, och inte minst den information som delges medborgarna via vår hemsida. Vårt deltagande i det regionala samarbetet Södertörnsekologerna är också ett sätt att söka värna den biologiska mångfalden. Att 40 % av Tyresö yta är naturskyddad, vilket gör kommunen till en av landets mest skyddade kommuner är också bra. En annan del av arbetet handlar om att gå vidare för att skydda ytterligare natur i vår kommun – närmast genom etableringen av naturreservatet vid Dyviks lövängar och därefter finns långt gångna planer för ytterligare ett reservat. Diskussioner förs också om ytterligare något/några områden i kommunen. Kommunen har också en grönplan som utgör en viktig del, och som bland annat tar upp frågor kring parker och annat vilket spelar roll – då det handlar om rätt sorts plantering och en bra naturvård.

Ytterligare en del av arbetet handlar om vår fysiska planering. Ett exempel är att både i planerna för Trädgårdsstadens tredje etapp och för den så kallade UR-tomten finns parkmark med och natur bevaras i stor utsträckning. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan kommer att påbörjas inom kort för att vara färdigt till 2014, den biologiska mångfalden är givetvis en viktig frågeställning som kommer att finnas med i det arbetet.

Vi anser därför att motionen bör anses besvarad då kommunen jobbar efter goda intentioner och att vårt översiktsplaneringsarbete är på väg att starta.

Ordförandeförslag

Att motionen anses besvarad i och med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen med följande tilläggsyrkanden:

- Att utreda förutsättningarna för att Tyresö ska bli en GMO-fri zon – att kommunen tar officiell ställning emot hälso- och miljöriskabla genmanipulerade produkter och åtar sig att i upphandlingar ställa krav på GMO-fria produkter.

- Att ta upp en diskussion med arrendatorn för Uddby gård om att ställa om till en KRAV-certifierad gård som bedriver ekologiskt jordbruk.

- Att för att kunna stärka kommunens park- och grönområden anslå medel i kommunplanen för 2012 om 0,5 mkr.

- Att för att kunna arbeta mer med information om vikten av biologisk mångfald, anslå medel till Naturskolan i kommunplanen för 2012 om 0,4 mkr.

Martin Nilsson (S) yrkar bifall till första och andra att-satserna i Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Ordföranden ställer proposition på Martin Nilssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§100 Svar på motion om att öka grön design i Tyresö kommun genom gröna tak och fasader

Dnr 2010/KS 0345 91

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad i och med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.

- Tyresö kommun ska inventera vilka kommunala byggnader som kan beläggas med gröna tak.

- Tyresö kommun ska, i samband med planeringen av ett projekt som innehåller grön design, bjuda in privata intressenter till ett kunskapsseminarium.

- I nämndplanen för kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor ska ett mål kring grön design arbetas in.

Reservation

Martin Nilsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig mot beslutet. Marie Åkesdotter (MP) lämnar skriftlig reservation.

_____

Beskrivning av ärendet

Peter Bylund (MP), Marie Åkesdotter (MP), Maria Salomonsson (MP) och Peter Söderlund (MP) har inkommit med en motion om att öka grön design i Tyresö kommun genom gröna tak och fasader.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett yttrande angående motionen, daterat den 16 februari 2011, och föreslår att motionen ska anses besvarad med hänvisning till yttrandet.

Ordförandeutlåtande

Från majoritetens sida ser vi positivt på arbetet med grön design. I den klimatstrategi som antogs i kommunen våren 2010 finns gröna tak med som en av de åtgärder som är viktiga. Vi har redan i flera projekt haft med gröna tak som en del – några exempel är den planerade bebyggelsen i Bäverbäcken och Järnet 6 med flera. Sedan tidigare finns också gröna tak på olika platser i kommunen som samtliga miljöhus inom Brf Sjötungan. Vi tror alltså mycket på detta och vill fortsätta arbeta med grön design – inte bara tak.

Vi tycker därför att det är lämpligt att kartlägga var vi på våra befintliga kommunala byggnader, inklusive Tyresö Bostäder, kan öka den gröna designen. Vi anser vidare att grön design ska övervägas i allt nytt som planeras i kommunen. Vi menar då att det är vikigt att öka kunskapen hos privata fastighetsägare och vi vill därför att förvaltningen tar initiativ till ett seminarium i ämnet i samband med ett kommande byggprojekt där grön design ingår. Vår förhoppning är att det ska inspirera andra fastighetsägare till att kartlägga sina möjligheter och vidta egna åtgärder.

Gröna tak finns som nämnts med i vår klimatstrategi. Därför är det naturligt att arbeta in ett mål kring grön design i den nämndplan som efter sommaren ska tas fram för Miljö- och Samhällsbyggnadsutskottet (MSU).

Grön design är också en fråga som bör belysas i den översiktsplan som ska tas fram under den innevarande mandatperioden.

Ordförandeförslag

Att motionen ska anses besvarad i och med samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande samt att:

- Tyresö kommun ska inventera vilka kommunala byggnader som kan beläggas med gröna tak.

- Tyresö kommun ska, i samband med planeringen av ett projekt som innehåller grön design, bjuda in privata intressenter till ett kunskapsseminarium.

- I nämndplanen för kommunstyrelsens utskott för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor ska ett mål kring grön design arbetas in.

Yrkanden

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) bifallsyrkande och finner att kommunstyrelsen har avslagit detsamma.

Kommunstyrelsen har därmed beslutat i enlighet med ordförandeförslaget.

§101 Motion om att utreda boulebanebristen i Tyresö

Dnr 2010/KS 0094 71

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

- Motionen anses besvarad med hänvisning till att en lösning är på

gång för att åtgärda frågan om tillgång till boulebana med mera inomhus.

Särskilt yttrande

Marie Åkesdotter (MP) lämnar särskilt yttrande.

Martin Nilsson (S) lämnar särskilt yttrande.

_____

Beskrivning av ärendet

Peter Bylund (MP), Kristjan Vaigur (S) och Inger Gemicioglu (V) har lämnat en gemensam motion till kommunfullmäktige om att utreda boulebanebristen i Tyresö.

I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att utreda möjligheten att bygga/hyra en boulebanehall samt att utreda möjligheten att genom en flexibel lösning sammanvända hallen med andra sporter och verksamheter.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har lämnat ett yttrande över förslagen i motionen och föreslår att motionen ska anses besvarad i positiv anda eftersom en lösning är på gång för att åtgärda frågan om tillgång till boulebana med mera inomhus.

§102 Anmälan om delegationsbeslut

Kommunstyrelsens beslut

- Anmälan om delegationsbeslut noteras.

_____

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegering.

Delegationsbeslut fattade av ekonomichef

2011-05-03 Delegationsbeslut om lån
Dnr 2011/KS 0172 11

§103 Meddelanden

Kommunstyrelsens beslut

- Informationen noteras

_____

Beskrivning av ärendet

Nedan redovisas meddelanden till kommunstyrelsen.

Sveriges Kommuner och Landsting – cirkulär

2011:21 Budgetförutsättningar för åren 2011-2015.

2011:22 Möjlighet att träffa samverkansavtal kring nationell godkänd idrottsutbildning (NIU).

2011:23 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för lärare och förskollärare.

2011:24 Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2012.

2011:25 Studie av kommunernas arbete med RS.

2011:27 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 33 om det förelegat laga grund för avsked av läkare som framkallat hot.

Övriga meddelanden

Finansdepartementet

- Betänkandet likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen (SOU 2011:39).

KPA Pension

- Ny pensionsrapport: Olika villkor – stor okunskap. Verklighet för förtroendevalda.

Nätverket KOMPASS

- Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2010.

Polismyndigheten i Stockholms län

- Året 2010 med hållbarhetsredovisning.

SKL Kommentus AB

- Informationsbrev om utdelning 2011-05-19 till aktieägarna i SKL Kommentus AB.

Stockholms läns landsting

- Årsstatistik 2011 för Stockholms län och landsting.

Sveriges kommuner och landsting

- 310 val, 2010 års kommun- och landstingsval.

- Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens ekonomi – maj 2011.

Södertörnskommunernas samarbetskommitté

- Minnesanteckningar från sammanträde med Södertörnskommunernas samarbetskommitté den 14 april 2011.

Tyresö Bostäder AB

- Protokoll från bolagsstämma den 15 mars 2011. Dnr 2011/KS 0202 005.