Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2018-05-02

Sammanträde 2018-05-02

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport maj 2018

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport (handling under utarbetande) samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Ekonomisk rapport april 2018.pdf
Månadsuppföljning mars 2018.pdf

2 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2017 *

Dnr 2018/KS 0124 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2017 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2017 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §77.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag direktionssammanträde 2018-03-16 årsbokslut 2017.pdf
Tjänsteutlåtande, Årsbokslut 2017, Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Årsredovisning 2017, Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Revisorernas skrivelser gällande årsredovisning 2017 för Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

3 Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2017 *

Dnr 2018/KS 0118 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2017 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2017 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §78.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd protokoll 2018-02-28 § 22.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd årsredovisning 2017.pdf
Revisionsberättelse 2017 Haninge kommun inklusive Södertörns överförymndarnämnd.pdf
Granskning av årsbokslut 2017 - Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

4 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017 *

Dnr 2018/KS 0169 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017 redovisas i bilagor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §79.pdf
Protokollsutdrag §17 Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Protokollsutdrag § 18 Granskning Årsredovisning 2017 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsrapport 2017 pwc Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf

5 Förvärv av del av Erstavik 6:1 (Skifte 2) *

Dnr KSM-2018-493

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen förvärvar del av fastigheten Nacka Erstavik 6:1 (skifte 2) av Stockholms stad för en köpeskilling motsvarande 68 400 000 kronor.
Kommunstyrelsens förslag till beslut
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att slutföra förhandlingarna gällande köpekontrakt för del av Erstavik 6:1 (skifte 2) samt tillhörande justering av kommungränsen.
3. Förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna köpekontraktet samt övriga erforderliga handlingar i ärendet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har under flera år fört diskussioner med Stockholms stad (Fastighetskontoret) om ett förvärv av del av fastigheten Erstavik 6:1, skifte 2. Skiftet är beläget i Nacka kommun men ägs av Stockholm stad. Området ligger till större delen söder om Tyresövägen och gränsar till befintlig bostadsbebyggelse i Lindalen, men även del av Tyresövägen och ett område norr om denna ingår i skiftet.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunen förvärvar del av fastigheten Nacka Erstavik 6:1 (skifte 2) av Stockholms stad för en köpeskilling motsvarande 68 400 000 kronor. Utskottet föreslår också att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att slutföra förhandlingarna om köpekontrakt för del av Erstavik 6:1 (skifte 2) samt tillhörande justering av kommungränsen och ge förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att underteckna köpekontraktet samt övriga erforderliga handlingar i ärendet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten.

Bilagor
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Förvärv av del av Erstavik 61.pdf

6 Beslut om antagande av detaljplan för förskola vid Akvarievägen

Dnr 2017KSM0094.214

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Detaljplan för Förskola vid Akvarievägen antas.

Beskrivning av ärendet
Planen möjliggör uppförandet av en förskola med tillhörande utemiljö och parkering. Förskolan placeras parallellt med Alby gårdsväg. Förskolan kan uppföras i två våningar med teknikutrymmen på del av taket och till en byggnadsarea om 1250 kvm, komplementbyggnader får uppföras till en sammanlagd byggnadsarea på 150 kvm. Planförslaget var på samråd mellan den 4 juli - 31 augusti 2017 samt på granskning mellan den 6 februari - 27 februari 2018. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).

Ärendet har beretts av miljö- pch samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar detaljplanen för Förskola vid Akvarievägen.

Bilagor
Protokollsutdrag från MSU, beslut om antagande.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning_antagande_förskola vid Akvarievägen.pdf
DP-Förskola vid Akvarievägen_PKAntagande_FOKUS_2-PLANKARTA_A2-L_1-500.pdf
Kvalitetsprogram_Förskola vid Akvarievägen_antagande.pdf
granskningsutlåtande_antagande_Akvarievägen_utan namn.pdf

7 Beslut om rivning av byggnader inom fastigheterna Tyresö 1:787 samt Tyresö 1:540

Dnr KSM-2018-556

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheterna Tyresö 1:787 (Prästgårdsvägen 3) samt Tyresö 1:540 (Prästgårdsvägen 7A) när detaljplanen för Apelvägen antagits.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med en ny detaljplan för bostäder och ett vårdboende vid Apelvägen. Detaljplanen väntas kunna tas upp för beslut om antagande i juni. Inom detaljplaneområdet finns flera bebyggda fastigheter som är i kommunal ägo och där befintliga byggnader behöver rivas inför genomförandet av den nya detaljplanen.

Fastigheten Tyresö 1:787 är belägen vid Prästgårdsvägen 3 och har tidigare varit uthyrd som bostad men är nu tomställd. Fastigheten Tyresö 1:540 vid Prästgårdsvägen 7A förvärvade kommunen 2015 och byggnaden har stått tom sedan dess. Byggnaderna på bägge fastigheterna är äldre sommarstugor som har bedömts vara i för dåligt skick för att kunna fortsätta hyras ut och därför föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att de rivs så snart detaljplanen antagits, dels för att undvika att dessa står tomma längre än nödvändigt och dels ur en säkerhetsaspekt.

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheterna Tyresö 1:787 (Prästgårdsvägen 3) samt Tyresö 1:540 (Prästgårdsvägen 7A) när detaljplanen för Apelvägen antagits.

Bilagor
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Rivning av byggnader på Prästgårdsvägen.pdf

8 Svar på remiss från Länsstyrelsen om rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall

Dnr KSM-2018-444-210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens remissvar antas som svar på förslag till rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall - stöd i fysisk planering.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är inbjuden av Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland att komma med synpunkter på förslag till rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall. Länsstyrelserna har uppmärksammat att det finns en efterfrågan och ett behov av en tydlig vägledning när det gäller risken för översvämning till följd av skyfall och på vilket sätt denna risk ska beaktas i den fysiska planeringen. Förslaget är ett faktablad som beskriver hur länsstyrelserna rekommenderar att risken för översvämning till följd av skyfall konkret behöver hanteras i enskilda detaljplaner. Faktabladet innehåller en vägledning till hur kommunen kan hantera frågan i samtliga skeden i planprocessen. Rekommendationen gäller hantering av översvämningsrisk till följd av skyfall vid ny bebyggelse och hanterar därav inte översväinning från havet, sjö eller vattendrag.

Rekommendationen innehåller fyra punkter:
Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsrcgn.
Risken för översvänining från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder säkerställs.
Bebyggelse som bedöms som samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhets nivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en
översvämning.
Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen och föreslår att stadsbyggnadsförvaltningens remissvar antas som svar på förslag till rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall - stöd i fysisk planering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall.pdf
Missiv till REMISS - rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall.pdf
REMISS - Rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall.pdf

9 Svar på remissen Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

Dnr KSM-2018-546-210

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stockholms stads remiss "Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad" besvaras med det Södertömsgemensamma yttrandet.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått Stockholms stads remiss Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad, vilken syftar till att samlat presentera stadens strategiska arbete med godstrafik under perioden 2018-2022. Planen ska ligga till grund för att skapa ett effektivare, säkrare och mer miljöanpassat transportsystem. Handlingsplanen är en konkretisering av stadens Framkomlighetsstrategi och är en vidareutveckling av den tidigare strategiska inriktningen för bättre leveranstrafik som gällt 2014-2017. I förslaget till handlingsplan finns nya mål och uppdaterade aktiviteter. Förslag till mål är:

1. Tillgänglighet och förutsägbarhet för godstransporter ska öka
2. Lösningar för godstransporter ska bidra till en minskad miljöpåvekran och en attraktiv stad
3. Planering för godstransporter ska ske i nära samverkan mellan staden och andra aktörer

Remissen besvaras med ett gemensant yttrande med Södertörnskommunerna.

Bilagor
Yttrande över förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad.pdf
Södertörnskommunernas yttrande angående förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad.pdf
Remissbrev Handlingsplan Godstrafik 2018-2022.pdf
Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad - Remisshandling.pdf

10 Svar på remiss om grön infrastruktur- regional handlingsplan för Stockholms län

Dnr KSM-2018-406

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län angående förslag till handlingsprogram för grön infrastruktur i Stockholms län.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har skickat ut ett förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län på remiss. Förslaget bygger på ett regeringsuppdrag från 2015 till alla län. De regionala handlingsplanerna är ett första steg för att bygga upp kunskap och skapa en ändamålsenlig och långsiktig förvaltning av den gröna infrastrukturen i länet. Grön infrastruktur är ett begrepp som omfattar alla aspekter av hur landskapets sammanhang påverkar möjligheter för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster på land så väl som i vatten.

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen (handling under utarbetande) och tillstyrker förslaget till regional handlingsplan.

Bilagor
1,R2018-01-Missiv-for-remiss-gron-infrastruktur-20180215 (1).pdf
2,R2018-01-REMISS-Grön-infrastruktur-webb (2).pdf

11 Användning av lokaler på Björkbacken

Dnr 2018/KS 0185 84

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Björkbackens vård och omsorgsboende kommer successivt att flytta till nya lokaler. Boendeplatserna på avdelningarna Syrenen och Näckrosen inom Björkbacken har nyligen flyttats till det nya äldreboendet Villa Basilika. Björkbackens övriga boendeplatser kommer i etapp två flytta till det tillkommande äldreboendet som planeras att uppföras i Tyresö centrum och stå klart år 2020-2021.

Efter flytten enligt den första etappen har även en intern omflyttning genomförts. Korttidsvården/ växelvården för demenssjuka på avdelningen Linnean har flyttats till avdelningen Näckrosen och utökats med tre platser. Avdelningen Linnean med 7 platser och avdelningen Syrenen med 26 platser är nu tomma. Efter behovsinventering har en plan för hur lokalerna kan användas arbetats fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Användning av lokaler på Björkbacken.pdf

12 Utökning av förskoleplatser vid Kumla förskola

Dnr KSM20188589 301

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Nuvarande bibliotekslokaler i Trollbäcken omställs till förskola och biblioteksverksamheten i Trollbäcken flyttar tillfälligt till Kumla allé.

Beskrivning av ärendet
I samband med lokalförsörjningsplanen för perioden fram till 2030 föreslogs att befintliga bibliotekslokaler i Kumla bibliotek omdanas för förskoleverksamhet och integreras med befintlig förskoleverksamhet i byggnaden. Biblioteksverksamheten flyttar tillfälligt till lokaler på Kumla allé för att sedan inrymmas i ny bebyggelse som ska uppföras vid Alléplan. Det råder osäkerhet kring projektets omfattning men den uppskattade budgeten ligger mellan 2-5 miljoner kronor.

Kommunledingsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyreslen beslutar att nuvarande bibliotekslokaler i Trollbäcken omställs till förskola och biblioteksverksamheten i Trollbäcken flyttar tillfälligt till Kumla allé. Sedan kommunledningsutskottet har tjänsteskrivelsen kompletterats med kvadratmeterangivelser för biblioteksytor.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökning av förskoleplatser vid Kumla förskola.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §75.pdf

13 Redovisning av uppdrag om användning av lokaler i gymnasiet

Dnr 2016/KS 0224 84

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Redovisningen av uppdraget godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2016-05-31 § 97 uppdragit åt kommunstyrelseförvaltningen att ge förslag till användning av lokaler som frigörs när gymnasiets högskoleförberedande program avvecklas, samt för hur kvarvarande verksamheter ska få verksamhetsenliga lokaler. En förstudie har tagits fram och redovisas som bilaga. Förstudien förslår en ny inriktning för lokalnyttjandet, med fokus på flexibla lösningar för utbildningsverksamhet av olika slag, en mötesplats mellan utbildningsverksamhet och näringsliv samt ett vägledningscentrum och ett framtida etableringscentrum.

Byggnaden omvandlas till ett kunskaps- och arbetsmarknadscentrum där Centrum för arbete och integration ingår som en självklar del. Förstudien pekar även på möjligheten att Kompassen kan vara någon form av kulturhus med centrumnära läge. Projektet kan genomföras i fem etapper under en fyraårsperiod. Den totala kostnaden bedöms uppgå till 350-400 miljoner kronor varav hälften genereras av ackumulerat underhållsbehov.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget och ger kommundirektören i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §63.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdraget Användning av lokaler i gymnasiet - Mötesplats Kompassen.pdf
Förstudie Mötesplats Kompassen.pdf

14 Integrationsstrategi *

Dnr 2018/KS 0032 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Integrationsstrategin för Tyresö kommun antas med tilläggen i stycke 1:1 "Ett stort ansvar för att integrationen lyckas vilar på den enskilde individen" och i först i stycke 2:1 "I Tyresö gäller Arbetslinjen, vilket innebär ett mål om att få alla i egen försörjning så snart som möjligt.".
2. Integrationsstrategin införs som en del i styrprocessen.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Ett förslag arbetades fram och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta strategin. Vid kommunledningsutskottets behandling 2018-02-22 § 18 remitterades ärendet till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt beredningen för medborgardialog och mångfald för synpunkter och kompletteringar.

Nämnderna och beredningen har inkommit med synpunkter och integrationsstrategin har därefter bearbetats enligt redogörelse i tjänsteskrivelsen. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta integrationsstrategin för Tyresö kommun med tilläggen i stycke 1:1 "Ett stort ansvar för att integrationen lyckas vilar på den enskilde individen" och först i stycke 2:1 "I Tyresö gäller Arbetslinjen, vilket innebär ett mål om att få alla i egen försörjning så snart som möjligt." samt att integrationsstrategin införs som en del i styrprocessen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §65.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande av integrationsstrategi.pdf
Integrationsstrategi efter remissomgång.pdf
Integrationsstrategi med ändringsmarkeringar.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2018-03-13 § 5.pdf
Byggnadsnämnden Ordförandebeslut § B-2018-89 Svar på remiss om integrationsstrategi.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2018-03-28 § 13 Integrationsstrategi.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 27.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 1029.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 21.pdf

15 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi *

Dnr 2017/KS 0470 70

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utredningen noteras.
2. Beslut om eventuellt ny inriktning inom kulturskolan tas inför verksamhetsår 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2017-10-26 § 102 att ge utvecklingsförvaltingen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi. Sedan dess har intervjuer med representanter från bibliotek och kulturskolor i Stockholms län genomförts och ett förslag arbetats fram med föreslag om en breddning av begreppet skrivarskola med inriktning mot digitalt berättande.

Kultur- och fritidsnämnden och kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utredningen noteras samt att beslut om eventuellt ny inriktning inom kulturskolan tas inför verksamhetsår 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §64.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 24.pdf

16 Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund med anledning av ny kommunallag *

Dnr 2018/KS 0161 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2018-07-01. Därmed upphör nu gällande förbundsordning att gälla.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet
I den nya kommunallag (2017:725) som trädde i kraft 2018-01-01 påverkar vissa av ändringarna kommunalförbund och det finns därför behov av att revidera förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf). De områden där revideringar är aktuella rör digital anslagstavla, årsredovisningen och allmänhetens rätt att ställa frågor.

Det finns även behov av kompletterande ändringar enligt tidigare krav på sådant som ska regleras i förbundsordningen, men som saknas i nu gällande förbundsordning.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget till reviderad förbundsordningen fastställs att gälla från och med 2018-07-01, under förutsättning att kommunfullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget till reviderad förbundsordning att gälla från och med 2018-07-01. Därmed upphör nu gällande förbundsordning att gälla. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §80.pdf
Tjänsteskrivelse Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Förbundsordning för Smohf med föreslagna revideringar markerade.pdf

17 Förlängning av förordnande som borglig vigselförrättare *

Dnr 2018/KS 0150 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod för;
1) Ulrica Riis-Pedersen (C)
2) Ann-Christin Svensson (M)

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i nuläget 16 borgliga vigselförrättare förordnade av länsstyrelsen. För tre av dessa löper förordnandetiden ut 2018-09-30. Dessa tre är Peter Bylund (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ann-Christin Svensson (M). Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som utser borgliga vigselförrättare efter förslag från kommunen.

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att förlänga förordnandena för Ulrica Riis-Pedersen och Ann-Christin Svensson. Förordnandetiden förslås till utgången av nästa mandatperiod, det vill säga september 2022. På grund av att Peter Bylund (MP) flyttar från kommunen föreslås inte hans förordnande förlängas.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att föreslå Länsstyrelsen förlänga förordnandena som borgliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod för 1) Ulrica Riis-Pedersen (C) och 2) Ann-Christin Svensson (M).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §83.pdf
Tjänsteskrivelse Förlängning av förordnande som borglig vigselförrättare.pdf

18 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2018/KS 0172 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Delegering av arbetsmiljöuppgifter, kapitel 4, tas bort från kommunstyrelsens delegationsordning och ersätts av riktlinjer som fastställts av kommundirektören.
2. Reviderad delegationsordning med anledning av riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter, revidering enligt finanspolicyn och förtydliganden inom ekonomiområdet antas.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att kommundirektören har uppdaterat och fastställt riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter enligt uppdrag från kommunstyrelsen, behöver kommunstyrelsens delegationsordning revideras.

I gällande delegationsordning ingår för närvarande riktlinjer för delegering av arbetsmiljöuppgifter. Den delegering som enligt kommunallagen får ske av styrelses eller nämnds beslutanderätt till anställd i kommunen (6 kap 33 § KL) och förvaltningschefs rätt att vidaredelegera beslutanderätt ( 6 kap § 37 KL) förväxlas ibland med den fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ska ske enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter kan med fördel skiljas bort från kommunens delegationsordning för att undvika missförstånd.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att delegering av arbetsmiljöuppgifter, kapitel 4, tas bort från kommunstyrelsens delegationsordning och ersätts av riktlinjer som fastställts av kommundirektören.

Sedan kommunledningsutskottets behandling har ärendet kompletterats med ytterligare förslag till revidering inom ekonomiområdet: Delegationsordningen behöver även revideras enligt finanspolicyn samt förtydligas vad gäller borgensåtaganden och leasing/avbetalningsköp.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning enligt finanspolicyn samt andra förtydliganden inom ekonomiområdet.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §81.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning 2018-05-02.pdf
KS delegationsordning 2018-02-06 § 32.pdf

19 Svar på motion om att utöka antalet träffpunkter för pensionärer *

Dnr 2017/KS 0187 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att socialnämnden ska uppdras att undersöka möjligheterna för att utöka antalet öppna träffpunkter för Tyresös pensionärer. Motionen remitterades av kommunstyrelsen till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunala pensionärsrådet för förslag till besvarande.

Båda nämnder har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunala pensionärsrådet föreslår att motionen bifalls.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Tyresö kan redan i dag erbjuda ett brett utbud för seniorer som är anpassat och som stimulerar till aktivitet och samvaro. Men mycket kan bli mer och vi ser nu över hur fler aktiviteter skulle kunna skapas. Allt för att motverka ensamhet och bidra till en mer aktiv fritid och socialt liv längre upp i åren. Vid kommunstyrelsen den 6/2 beslutades att gå vidare med att starta ytterligare en träffpunktsverksamhet i Tyresö. Initiativet och den nya verksamheten, som öppnar inom ett par månader, tillmötesgår det önskemål som funnits från seniorföreningar i kommunen. Det beslutades också att kommunen löpande ska sammanställa och marknadsföra det samlade breda utbudet av aktiviteter riktade till seniorer, vilket vi inte varit tillräckligt bra på tidigare.

Det ska vara lätt och trevligt att vara senior i Tyresö och det ska alltid finnas saker att engagera sig i för den som vill.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §84.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 20.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1061.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2017-10-18 §29.pdf
Motion om att utöka antalet öppna träffpunkter för pensionärer.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 20.pdf

20 Svar på motion om Tyresövallen *

Dnr 2017/KS 0369 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats, om att påbörja arbetet med att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen i samarbete med berörda föreningar, anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats, om att Tyresö kommun ska erbjuda fotbollsklubbarna på Tyresövallen mark i anslutning till fotbollsplanerna för att föreningarna ska kunna uppföra en egen klubbstuga, avslås.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna lämnade in en motion om Tyresövallen till kommunfullmäktige den 18 oktober 2017. I motionen lämnas förslag om att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen samt att erbjuda fotbollsklubbarna mark på Tyresövallen med möjlighet till att uppföra egen klubbstuga.

Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott för förslag till besvarande. Kultur- och fritidsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen.

Ordförandeutlåtande
Läktaren vid A-plan ska bytas ut och kommer då att utökas. I den nya detaljplanen finns dessutom byggrätt för ytterligare läktare mot ishallen, vilket gott och väl skulle tillgodose eventuellt utökade behov i framtiden. Separat klubbstuga har inte tagits upp i de samtal som förts med kommunen utan föreningarna har gjort bedömningen att behoven med kansli, förråd och servering täcks genom planerad lösning i den nya ishallen.

Ishallen kommer även att integreras med en avfallsterminal. Under dessa byggnader byggs ett garage med 148 parkeringsplatser i anslutning till simhallen och Tyresövallen. Det gör markutnyttjandet effektivare och öppnar upp för fler funktioner. Samtidigt innebär det att vi kan gå vidare med planeringen och byggande av den nya gröna kärnan Norra Tyresö Centrum.

Att vi sedan motionen skrevs kunnat nå en bred överenskommelse om utvecklingen för hela området är jag mycket positiv till. Med ny restaurang, nya omklädningsrum, nya kanslilokaler och nya större läktare för fotbollsarenan blir investeringarna i Tyresövallen ett verkligt lyft. Inte bara för de verksamma föreningarna, utan för alla Tyresöbor.

I sommar tas det första spadtaget i projektet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §85.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-26 §8.pdf
Protokollsutdrag från MSU, svar på motion om Tyresövallen.pdf
Motion om Tyresövallen.pdf

21 Svar på motion om överfulla återvinningsstationer *

Dnr 2017/KS 0520 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om överfulla återvinningsstationer och föreslår att åtgärder ska vidtas för att dels utöka återvinningsstationernas kapacitet och dels minimera att stationerna blir fulla. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande.

Stadsbyggnadsförvaltningen har skrivit ett förslag till svar på motionen och föreslår att denna ska anses besvarad. Tyresö kommun har ett tecknat samverkansavtal med FTI AB som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att befintligt samverkansavtal redan omfattar tillräckliga åtgärder för att undvika överfulla återvinningsstationer.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Arbetet med återvinning och avfallshantering går framåt i Tyresö. De insamlade volymerna av förpackningar har skjutit i höjden sedan 2014 (+35%) och antalet tömningar har under samma tid ökat något mer. Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB (FTI), som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna i kommunen, har dock i perioder haft en sämre tömningsfrekvens än avsett och stationer har tillfälligt tagits bort (som i fallet med stationen i Raksta vilken nu åter är på plats). Jag håller med motionären om att detta är ett problem men samtidigt har kommunen en god dialog med FTI, som själva dessutom är väl medvetna om problematiken och arbetar för en lösning.

Att öka kapaciteten på stationerna bedöms inte i nuläget behövas utan det handlar alltså mer om att FTI måste få ordning på tömningsfrekvensen. Ett sätt att öka möjligheten att samla in förpackningar är däremot att etablera nya stationer. Stadsbyggnadsförvaltningen och FTI arbetar kontinuerligt för att hitta nya platser och behoven diskuteras på årliga samråd.

Bilagor
Protokollsutdrag från MSU, motion om överfulla återvinningsstationer.pdf
Motion om överfulla återvinningsstationer.pdf

22 Svar på motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten *

Dnr 2017/KS 0371 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson och Anita Mattsson från Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tyresö kommun ska inleda ett arbete för att återgå till lag (2007: 1091) om offentlig upphandling (LOU) istället för lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), när det gäller upphandling inom hemtjänst och socialpsykiatriskt boendestöd i hemmiljö. Motionen remitterades till socialnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §86.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 1030.pdf
Motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten.pdf

23 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen maj 2018

Dnr 2017/KS 0477 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-04-18, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-04-18
Kommunledningsutskottet 2018-04-18, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-04-18

24 Kommunstyrelsens meddelanden maj 2018

Dnr 2017/KS 0468 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.

Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:17, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm

Övriga meddelanden
Kommuninvest föreningsstämma 2018 kallelsehandlingar inklusive årsredovisning 2017, se https://kommuninvest.se/2018/03/kallelse-och-handlingar-till-foreningsstamma-2018/

Sveriges kommuner och landsting, skriften Automatiserade fordon i lokal och regional miljö, se https://webbutik.skl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=gor_sokning&AvanceradSokning=N&artnr=&varum=&artgrp=&Sprak_Suffix=SV&term=automatiserade+fordon

Bilagor
Sveriges kommuner och landsting Sammanträdesplan 2019.pdf
AB Vårljus protokoll 2018-03-15.pdf
Bilaga 1 - Årsredovisning Vårljus 2017.pdf
Bilaga 2 - Protokoll valberedning 2018-03-26.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2018-04-20.pdf
Årsredovisning 2017 Missiv Granskningsrapport PWC.pdf
Årsredovisning 2017 Revisionsrapport Granskning.PDF
Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.pdf
Kommunal ekonomi nr 2 2018 OPS i Tyresö funkar fint.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport mars 2018.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Mars 2018.pdf

§80 Kommundirektörens rapport maj 2018

Dnr 2018/KS 0001 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport maj 2018.pdf
Ekonomisk rapport april 2018.pdf
Månadsuppföljning mars 2018.pdf

§81 Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2017

Dnr 2018/KS 0124 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2017 noteras.
2. Förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionsberättelsen avser.

Jäv
Fredrik Saweståhl (M) och Anders Linder (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns brandförsvarsförbund 2017 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för förbundsdirektionen och de enskilda ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund för den tid revisionsberättelsen avser.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §77.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund protokollsutdrag direktionssammanträde 2018-03-16 årsbokslut 2017.pdf
Tjänsteutlåtande, Årsbokslut 2017, Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Årsredovisning 2017, Södertörns brandförsvarsförbund.pdf
Revisorernas skrivelser gällande årsredovisning 2017 för Södertörns brandförsvarsförbund.pdf

§82 Årsredovisning Södertörns överförmyndarnämnd 2017

Dnr 2018/KS 0118 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Södertörns överförmyndarnämnd 2017 noteras.
2. Ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd beviljas ansvarsfrihet.

Jäv
Anna Lund (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Södertörns överförmyndarnämnd 2017 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i Södertörns överförmyndarnämnd.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §78.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd protokoll 2018-02-28 § 22.pdf
Södertörns överförmyndarnämnd årsredovisning 2017.pdf
Revisionsberättelse 2017 Haninge kommun inklusive Södertörns överförymndarnämnd.pdf
Granskning av årsbokslut 2017 - Södertörns överförmyndarnämnd.pdf

§83 Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017

Dnr 2018/KS 0169 10

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Årsredovisning för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017 noteras.
2. Ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn beviljas ansvarsfrihet.

Beskrivning av ärendet
Årsredovisning med revisionsberättelse och revisionsrapport för Samordningsförbundet Östra Södertörn 2017 redovisas i bilagor.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera årsredovisningen samt att bevilja ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen för Samordningsförbundet Östra Södertörn.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §79.pdf
Protokollsutdrag §17 Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Årsredovisning 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Protokollsutdrag § 18 Granskning Årsredovisning 2017 Revisionsberättelse Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsrapport 2017 pwc Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf
Revisionsberättelse 2017 Samordningsförbundet Östra Södertörn.pdf

§84 Förvärv av del av Erstavik 6:1 (Skifte 2)

Dnr KSM-2018-493

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Kommunen förvärvar del av fastigheten Nacka Erstavik 6:1 (skifte 2) av Stockholms stad för en köpeskilling motsvarande 68 400 000 kronor.
Kommunstyrelsens beslut
2. Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att slutföra förhandlingarna gällande köpekontrakt för del av Erstavik 6:1 (skifte 2) samt tillhörande justering av kommungränsen.
3. Förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna köpekontraktet samt övriga erforderliga handlingar i ärendet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har under flera år fört diskussioner med Stockholms stad (Fastighetskontoret) om ett förvärv av del av fastigheten Erstavik 6:1, skifte 2. Skiftet är beläget i Nacka kommun men ägs av Stockholm stad. Området ligger till större delen söder om Tyresövägen och gränsar till befintlig bostadsbebyggelse i Lindalen, men även del av Tyresövägen och ett område norr om denna ingår i skiftet.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kommunen förvärvar del av fastigheten Nacka Erstavik 6:1 (skifte 2) av Stockholms stad för en köpeskilling motsvarande 68 400 000 kronor. Utskottet föreslår också att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att slutföra förhandlingarna om köpekontrakt för del av Erstavik 6:1 (skifte 2) samt tillhörande justering av kommungränsen och ge förvaltningschefen för stadsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande  i uppdrag att underteckna köpekontraktet samt övriga erforderliga handlingar i ärendet under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att köpa fastigheten.
 
Bilagor
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Förvärv av del av Erstavik 61.pdf

§85 Beslut om antagande av detaljplan för förskola vid Akvarievägen

Dnr 2017KSM0094.214

Kommunstyrelsens beslut
- Detaljplan för Förskola vid Akvarievägen antas.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar till särskilt yttrande från miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2018-01-24 § 2 (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) lämnar ersättaryttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Planen möjliggör uppförandet av en förskola med tillhörande utemiljö och parkering. Förskolan placeras parallellt med Alby gårdsväg. Förskolan kan uppföras i två våningar med teknikutrymmen på del av taket och till en byggnadsarea om 1250 kvm, komplementbyggnader får uppföras till en sammanlagd byggnadsarea på 150 kvm. Planförslaget var på samråd mellan den 4 juli - 31 augusti 2017 samt på granskning mellan den 6 februari - 27 februari 2018. Detaljplanen upprättas med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL).
 
Ärendet har beretts av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar detaljplanen för Förskola vid Akvarievägen.

Bilagor
Protokollsutdrag från MSU, beslut om antagande.pdf
Tjänsteskrivelse.pdf
Planbeskrivning_antagande_förskola vid Akvarievägen.pdf
DP-Förskola vid Akvarievägen_PKAntagande_FOKUS_2-PLANKARTA_A2-L_1-500.pdf
Kvalitetsprogram_Förskola vid Akvarievägen_antagande.pdf
granskningsutlåtande_antagande_Akvarievägen_utan namn.pdf

§86 Beslut om rivning av byggnader inom fastigheterna Tyresö 1:787 samt Tyresö 1:540

Dnr KSM-2018-556

Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheterna Tyresö 1:787 (Prästgårdsvägen 3) samt Tyresö 1:540 (Prästgårdsvägen 7A) när detaljplanen för Apelvägen antagits.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadsförvaltningen arbetar med en ny detaljplan för bostäder och ett vårdboende vid Apelvägen. Detaljplanen väntas kunna tas upp för beslut om antagande i juni. Inom detaljplaneområdet finns flera bebyggda fastigheter som är i kommunal ägo och där befintliga byggnader behöver rivas inför genomförandet av den nya detaljplanen.
 
Fastigheten Tyresö 1:787 är belägen vid Prästgårdsvägen 3 och har tidigare varit uthyrd som bostad men är nu tomställd. Fastigheten Tyresö 1:540 vid Prästgårdsvägen 7A förvärvade kommunen 2015 och byggnaden har stått tom sedan dess. Byggnaderna på bägge fastigheterna är äldre sommarstugor som har bedömts vara i för dåligt skick för att kunna fortsätta hyras ut och därför föreslår stadsbyggnadsförvaltningen att de rivs så snart detaljplanen antagits, dels för att undvika att dessa står tomma längre än nödvändigt och dels ur en säkerhetsaspekt.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen ger stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att riva befintliga byggnader inom fastigheterna Tyresö 1:787 (Prästgårdsvägen 3) samt Tyresö 1:540 (Prästgårdsvägen 7A) när detaljplanen för Apelvägen antagits.

Bilagor
Protokollsutdrag miljö- och samhällsbyggnadsutskottet Rivning av byggnader på Prästgårdsvägen.pdf

§87 Svar på remiss från Länsstyrelsen om rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall

Dnr KSM-2018-444-210

Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens remissvar antas som svar på förslag till rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall - stöd i fysisk planering.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är inbjuden av Länsstyrelserna i Stockholm och Västra Götaland att komma med synpunkter på förslag till rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall. Länsstyrelserna har uppmärksammat att det finns en efterfrågan och ett behov av en tydlig vägledning när det gäller risken för översvämning till följd av skyfall och på vilket sätt denna risk ska beaktas i den fysiska planeringen. Förslaget är ett faktablad som beskriver hur länsstyrelserna rekommenderar att risken för översvämning till följd av skyfall konkret behöver hanteras i enskilda detaljplaner. Faktabladet innehåller en vägledning till hur kommunen kan hantera frågan i samtliga skeden i planprocessen. Rekommendationen gäller hantering av översvämningsrisk till följd av skyfall vid ny bebyggelse och hanterar därav inte översvämning från havet, sjö eller vattendrag.
 
Rekommendationen innehåller fyra punkter:
1. Ny bebyggelse planeras så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en översvämning från minst ett 100-årsrcgn.
2. Risken för översvämning från ett 100-årsregn bedöms i detaljplan och eventuella skyddsåtgärder säkerställs.
3. Bebyggelse som bedöms som samhällsviktig verksamhet ges en högre säkerhets nivå och planeras så att funktionen kan upprätthållas vid en
översvämning.
4. Framkomligheten till och från planområdet bedöms och ska vid behov säkerställas.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen och  föreslår att stadsbyggnadsförvaltningens remissvar antas som svar på förslag till rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall - stöd i fysisk planering.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, rekommendationer för hantering av översvämning till följd av skyfall.pdf
Missiv till REMISS - rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall.pdf
REMISS - Rekommendationer för hantering av översvämning från skyfall.pdf

§88 Svar på remissen Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad

Dnr KSM-2018-546-210

Kommunstyrelsens beslut
- Stockholms stads remiss "Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad" besvaras med det Södertömsgemensamma yttrandet.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till det egna förslaget till yttrande (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade bifallit Marie Åkesdotters (MP) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har fått Stockholms stads remiss Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad, vilken syftar till att samlat presentera stadens strategiska arbete med godstrafik under perioden 2018-2022. Planen ska ligga till grund för att skapa ett effektivare, säkrare och mer miljöanpassat transportsystem. Handlingsplanen är en konkretisering av stadens Framkomlighetsstrategi och är en vidareutveckling av den tidigare strategiska inriktningen för bättre leveranstrafik som gällt 2014-2017. I förslaget till handlingsplan finns nya mål och uppdaterade aktiviteter. Förslag till mål är:
 
1. Tillgänglighet och förutsägbarhet för godstransporter ska öka
2. Lösningar för godstransporter ska bidra till en minskad miljöpåvekran och en attraktiv stad
3. Planering för godstransporter ska ske i nära samverkan mellan staden och andra aktörer
 
Remissen besvaras med ett gemensamt yttrande med Södertörnskommunerna.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att Stockholms stads remiss "Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad" besvaras med det Södertömsgemensamma yttrandet.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att remissen ska besvaras med Miljöpartiets förslag till yttrande (bilaga).

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Yttrande över förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad.pdf
Södertörnskommunernas yttrande angående förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad.pdf
Remissbrev Handlingsplan Godstrafik 2018-2022.pdf
Förslag till handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad - Remisshandling.pdf
Förslag MP Handlingsplan för godstrafik i Stockholms stad Svar på remiss från Stockholms stad.pdf

§89 Svar på remiss om grön infrastruktur - regional handlingsplan för Stockholms län

Dnr KSM-2018-406

Kommunstyrelsens beslut
- Stadsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som kommunstyrelsens svar på remiss från Länsstyrelsen i Stockholms län angående förslag till handlingsprogram för grön infrastruktur i Stockholms län.

Särskilt yttrande
Fredrik Saweståhl (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) lämnar gemensamt särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har skickat ut ett förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län på remiss. Förslaget bygger på ett regeringsuppdrag från 2015 till alla län. De regionala handlingsplanerna är ett första steg för att bygga upp kunskap och skapa en ändamålsenlig och långsiktig förvaltning av den gröna infrastrukturen i länet. Grön infrastruktur är ett begrepp som omfattar alla aspekter av hur landskapets sammanhang påverkar möjligheter för att bevara biologisk mångfald och ekosystemtjänster på land så väl som i vatten.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till svar på remissen och tillstyrker förslaget till regional handlingsplan.

Yrkande
Fredrik Saweståhl (M) yrkar att remissen besvaras med Moderaternas förslag till yttrande.
 
Mats Lindblom (L) yrkar att remissen besvaras med förvaltningens förslag till yttrande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Mats Lindbloms (L) yrkande. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Fredrik Saweståhls (M) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller Mats Lindbloms (L) yrkande.

Bilagor
Yttrande M GrönInfra.pdf
Tjänsteskrivelse Svar på remiss angående Grön infrastruktur regional handlingsplan för Stockholms län.pdf
1,R2018-01-Missiv-for-remiss-gron-infrastruktur-20180215 (1).pdf
2,R2018-01-REMISS-Grön-infrastruktur-webb (2).pdf

§90 Användning av lokaler på Björkbacken

Dnr 2018/KS 0185 84

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokrateras räkning till särskilt yttrande i kommunstyrelsen 2018-04-10 § 71 (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).
 
Inger Gemicioglu (V) hänvisar till ersättaryttrande i kommunstyrelsen 2018-04-10 § 71 (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Björkbackens vård och omsorgsboende kommer successivt att flytta till nya lokaler. Boendeplatserna på avdelningarna Syrenen och Näckrosen inom Björkbacken har nyligen flyttats till det nya äldreboendet Villa Basilika. Björkbackens övriga boendeplatser kommer i etapp två flytta till det tillkommande äldreboendet som planeras att uppföras i Tyresö centrum och stå klart år 2020-2021.
 
Efter flytten enligt den första etappen har även en intern omflyttning genomförts. Korttidsvården/ växelvården för demenssjuka på avdelningen Linnean har flyttats till avdelningen Näckrosen och utökats med tre platser. Avdelningen Linnean med 7 platser och avdelningen Syrenen med 26 platser är nu tomma. Efter behovsinventering har en plan för hur lokalerna kan användas arbetats fram.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Användning av lokaler på Björkbacken.pdf

§91 Utökning av förskoleplatser vid Kumla förskola

Dnr KSM20188589 301

Kommunstyrelsens beslut
- Nuvarande bibliotekslokaler i Trollbäcken omställs till förskola och biblioteksverksamheten i Trollbäcken flyttar tillfälligt till Kumla allé.

Beskrivning av ärendet
I samband med lokalförsörjningsplanen för perioden fram till 2030 föreslogs att befintliga bibliotekslokaler i Kumla bibliotek omdanas för förskoleverksamhet och integreras med befintlig förskoleverksamhet i byggnaden. Biblioteksverksamheten flyttar tillfälligt till lokaler på Kumla allé för att sedan inrymmas i ny bebyggelse som ska uppföras vid Alléplan. Det råder osäkerhet kring projektets omfattning men den uppskattade budgeten ligger mellan 2-5 miljoner kronor.
 
Kommunledingsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyreslen beslutar att nuvarande bibliotekslokaler i Trollbäcken omställs till förskola och biblioteksverksamheten i Trollbäcken flyttar tillfälligt till Kumla allé. Sedan kommunledningsutskottet har tjänsteskrivelsen kompletterats med kvadratmeterangivelser för biblioteksytor.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl föreslår att nuvarande bibliotekslokaler i Trollbäcken omställs till förskola och biblioteksverksamheten i Trollbäcken flyttar tillfälligt till Kumla allé.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar återremiss för framtagande av tydligare underlag kring ekonomi i projektet samt konsekvenser för biblioteket och skolan. Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökning av förskoleplatser vid Kumla förskola.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §75.pdf

§92 Redovisning av uppdrag om användning av lokaler i gymnasiet

Dnr 2016/KS 0224 84

Kommunstyrelsens beslut
1. Redovisningen av uppdraget godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) hänvisar för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning till särskilt yttrande i gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2018-04-19 § 21 (bilaga).
 
Anders Wickberg (SD) lämnar särskilt yttrande (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har 2016-05-31 § 97 uppdragit åt kommunstyrelseförvaltningen att ge förslag till användning av lokaler som frigörs när gymnasiets högskoleförberedande program avvecklas, samt för hur kvarvarande verksamheter ska få verksamhetsenliga lokaler. En förstudie har tagits fram och redovisas som bilaga. Förstudien förslår en ny inriktning för lokalnyttjandet, med fokus på flexibla lösningar för utbildningsverksamhet av olika slag, en mötesplats mellan utbildningsverksamhet och näringsliv samt ett vägledningscentrum och ett framtida etableringscentrum.
 
Byggnaden omvandlas till ett kunskaps- och arbetsmarknadscentrum där Centrum för arbete och integration ingår som en självklar del. Förstudien pekar även på möjligheten att Kompassen kan vara någon form av kulturhus med centrumnära läge. Projektet kan genomföras i fem etapper under en fyraårsperiod. Den totala kostnaden bedöms uppgå till 350-400 miljoner kronor varav hälften genereras av ackumulerat underhållsbehov.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen av uppdraget och ger kommundirektören i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att:
 
1. Redovisningen av uppdraget godkänns.
2. Kommundirektören får i uppdrag att återkomma med ett förslag hur kommunen kan gå vidare.

Yrkande
Anders Wickberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslag 1 och avslag till ordförandeförslag 2.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslag 1 och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslag 2. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslag 2. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslag 2.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §63.pdf
Tjänsteskrivelse Redovisning av uppdraget Användning av lokaler i gymnasiet - Mötesplats Kompassen.pdf
Förstudie Mötesplats Kompassen.pdf

§93 Integrationsstrategi

Dnr 2018/KS 0032 003

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Integrationsstrategin för Tyresö kommun antas med tilläggen i stycke 1:1 "Ett stort ansvar för att integrationen lyckas vilar på den enskilde individen" och i först i stycke 2:1 "I Tyresö gäller Arbetslinjen, vilket innebär ett mål om att få alla i egen försörjning så snart som möjligt.".
2. Integrationsstrategin införs som en del i styrprocessen.

Särskilt yttrande
Fredrik Saweståhl (M) lämnar särskilt yttrande/ersättaryttrande för Moderaternas ledamöters och ersättares räkning (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu hade yrkat avslag till Fredrik Saweståhls (M) tilläggsyrkande samt bifallit Marie Åkesdotters (MP) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden har i kommunplanen fått i uppdrag att ta fram en integrationsstrategi. Ett förslag arbetades fram och gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden föreslog kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta strategin. Vid kommunledningsutskottets behandling 2018-02-22 § 18 remitterades ärendet till barn- och utbildningsnämnden, byggnadsnämnden, gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden, socialnämnden samt beredningen för medborgardialog och mångfald för synpunkter och kompletteringar.
 
Nämnderna och beredningen har inkommit med synpunkter och integrationsstrategin har därefter bearbetats enligt redogörelse i tjänsteskrivelsen. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta integrationsstrategin för Tyresö kommun med tilläggen i stycke 1:1 "Ett stort ansvar för att integrationen lyckas vilar på den enskilde individen" och först i stycke 2:1 "I Tyresö gäller Arbetslinjen, vilket innebär ett mål om att få alla i egen försörjning så snart som möjligt." samt att integrationsstrategin införs som en del i styrprocessen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta integrationsstrategin för Tyresö kommun med tilläggen i stycke 1:1 "Ett stort ansvar för att integrationen lyckas vilar på den enskilde individen" och i först i stycke 2:1 "I Tyresö gäller Arbetslinjen, vilket innebär ett mål om att få alla i egen försörjning så snart som möjligt." samt att integrationsstrategin införs som en del i styrprocessen.

Yrkande
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) tilläggsyrkar för Moderaternas räkning att den första meningen i stycke 2:5 ändras så att den lyder: "Det är enligt lag kommunernas ansvar att under etableringstiden om två år ordna bostäder till personer som anvisas till kommunen.". Anita Mattsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Anna Lund (KD) yrkar avslag till Fredrik Saweståhls (M) tilläggsyrkande.
 
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att integrationsstrategin antas utan tilläggen i stycke 1:1 och 2:1.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta integrationsstrategin med tilläggen i stycke 1:1 och 2:1.  Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta integrationsstrategin utan tilläggen i stycke 1:1 och 2:1. Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta integrationsstrategin med tilläggen i stycke 1:1 och 2:1.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att införa integrationsstrategin som en del i styrprocessen och finner att kommunstyrelsen bifaller det.
 
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Fredrik Saweståhls (M) tilläggsyrkande om stycke 2:5 och finner att kommunstyrelsen avslår det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §65.pdf
Tjänsteskrivelse Antagande av integrationsstrategi.pdf
Integrationsstrategi efter remissomgång.pdf
Integrationsstrategi med ändringsmarkeringar.pdf
Beredningen för medborgardialog och mångfald protokollsutdrag 2018-03-13 § 5.pdf
Byggnadsnämnden Ordförandebeslut § B-2018-89 Svar på remiss om integrationsstrategi.pdf
Protokollsutdrag gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden 2018-03-28 § 13 Integrationsstrategi.pdf
Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 27.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 1029.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 21.pdf

§94 Redovisning av uppdrag att utreda möjligheten att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi

Dnr 2017/KS 0470 70

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utredningen noteras.
2. Beslut om eventuellt ny inriktning inom kulturskolan tas inför verksamhetsår 2019.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde 2017-10-26 § 102 att ge utvecklingsförvaltingen i uppdrag att utreda möjligheterna att starta en skrivar-/författarskola i Kulturskolans regi. Sedan dess har intervjuer med representanter från bibliotek och kulturskolor i Stockholms län genomförts och ett förslag arbetats fram med föreslag om en breddning av begreppet skrivarskola med inriktning mot digitalt berättande.
 
Kultur- och fritidsnämnden och kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utredningen noteras samt att beslut om eventuellt ny inriktning inom kulturskolan tas inför verksamhetsår 2019.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §64.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 24.pdf

§95 Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund med anledning av ny kommunallag

Dnr 2018/KS 0161 005

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Förslag till reviderad förbundsordning för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund fastställs att gälla från och med 2018-07-01. Därmed upphör nu gällande förbundsordning att gälla.
2. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.

Beskrivning av ärendet
I den nya kommunallag (2017:725) som trädde i kraft 2018-01-01 påverkar vissa av ändringarna kommunalförbund och det finns därför behov av att revidera förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund (Smohf). De områden där revideringar är aktuella rör digital anslagstavla, årsredovisningen och allmänhetens rätt att ställa frågor.
 
Det finns även behov av kompletterande ändringar enligt tidigare krav på sådant som ska regleras i förbundsordningen, men som saknas i nu gällande förbundsordning.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att förslaget till reviderad förbundsordningen fastställs att gälla från och med 2018-07-01, under förutsättning att kommunfullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut. Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslaget till reviderad förbundsordning att gälla från och med 2018-07-01. Därmed upphör nu gällande förbundsordning att gälla. Beslutet i punkt 1 gäller under förutsättning att fullmäktige i Nynäshamn och Haninge fattar likalydande beslut.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §80.pdf
Tjänsteskrivelse Ändring av förbundsordningen för Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund.pdf
Förbundsordning för Smohf med föreslagna revideringar markerade.pdf

§96 Förlängning av förordnande som borglig vigselförrättare

Dnr 2018/KS 0150 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Länsstyrelsen föreslås förlänga förordnandena som borgliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod för;
      1)      Ulrica Riis-Pedersen (C)
      2)      Ann-Christin Svensson (M)

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har i nuläget 16 borgliga vigselförrättare förordnade av länsstyrelsen. För tre av dessa löper förordnandetiden ut 2018-09-30. Dessa tre är Peter Bylund (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ann-Christin Svensson (M). Det är Länsstyrelsen i Stockholms län som utser borgliga vigselförrättare efter förslag från kommunen.
 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att föreslå länsstyrelsen att förlänga förordnandena för Ulrica Riis-Pedersen och Ann-Christin Svensson. Förordnandetiden förslås till utgången av nästa mandatperiod, det vill säga september 2022. På grund av att Peter Bylund (MP) flyttar från kommunen föreslås inte hans förordnande förlängas.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att föreslå Länsstyrelsen förlänga förordnandena som borgliga vigselförrättare i Tyresö kommun till och med utgången av nästa mandatperiod för 1) Ulrica Riis-Pedersen (C) och 2) Ann-Christin Svensson (M).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §83.pdf
Tjänsteskrivelse Förlängning av förordnande som borglig vigselförrättare.pdf

§97 Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning

Dnr 2018/KS 0172 003

Kommunstyrelsens beslut
1. Delegering av arbetsmiljöuppgifter, kapitel 4, tas bort från kommunstyrelsens delegationsordning och ersätts av riktlinjer som fastställts av kommundirektören.
2. Reviderad delegationsordning med anledning av riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter, revidering enligt finanspolicyn och förtydliganden inom ekonomiområdet antas.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av att kommundirektören har uppdaterat och fastställt riktlinjer för delegation av arbetsmiljöuppgifter enligt uppdrag från kommunstyrelsen, behöver kommunstyrelsens delegationsordning revideras.
 
I gällande delegationsordning ingår för närvarande riktlinjer för delegering av arbetsmiljöuppgifter. Den delegering som enligt kommunallagen får ske av styrelses eller nämnds beslutanderätt till anställd i kommunen (6 kap 33 § KL) och förvaltningschefs rätt att vidaredelegera beslutanderätt ( 6 kap § 37 KL) förväxlas ibland med den fördelning av arbetsmiljöuppgifter som ska ske enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Fördelningen av arbetsmiljöuppgifter kan med fördel skiljas bort från kommunens delegationsordning för att undvika missförstånd.
 
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att delegering av arbetsmiljöuppgifter, kapitel 4, tas bort från kommunstyrelsens delegationsordning och ersätts av riktlinjer som fastställts av kommundirektören.
 
Sedan kommunledningsutskottets behandling har ärendet kompletterats med ytterligare förslag till revidering inom ekonomiområdet: Delegationsordningen behöver även revideras enligt finanspolicyn samt förtydligas vad gäller borgensåtaganden och leasing/avbetalningsköp.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning enligt finanspolicyn samt andra förtydliganden inom ekonomiområdet.pdf
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §81.pdf
Tjänsteskrivelse Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.pdf
Kommunstyrelsens delegationsordning 2018-05-02.pdf
KS delegationsordning 2018-02-06 § 32.pdf

§98 Svar på motion om att utöka antalet träffpunkter för pensionärer

Dnr 2017/KS 0187 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Anders Wickberg (SD) reserverar sig.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar särskilt yttrande för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning (bilaga).

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Anders Wickberg från Sverigedemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att socialnämnden ska uppdras att undersöka möjligheterna för att utöka antalet öppna träffpunkter för Tyresös pensionärer. Motionen remitterades av kommunstyrelsen till socialnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunala pensionärsrådet för förslag till besvarande. 
 
Båda nämnder har behandlat motionen och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Kommunala pensionärsrådet föreslår att motionen bifalls.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Tyresö kan redan i dag erbjuda ett brett utbud för seniorer som är anpassat och som stimulerar till aktivitet och samvaro. Men mycket kan bli mer och vi ser nu över hur fler aktiviteter skulle kunna skapas. Allt för att motverka ensamhet och bidra till en mer aktiv fritid och socialt liv längre upp i åren. Vid kommunstyrelsen den 6/2 beslutades att gå vidare med att starta ytterligare en träffpunktsverksamhet i Tyresö. Initiativet och den nya verksamheten, som öppnar inom ett par månader, tillmötesgår det önskemål som funnits från seniorföreningar i kommunen. Det beslutades också att kommunen löpande ska sammanställa och marknadsföra det samlade breda utbudet av aktiviteter riktade till seniorer, vilket vi inte varit tillräckligt bra på tidigare. 
 
Det ska vara lätt och trevligt att vara senior i Tyresö och det ska alltid finnas saker att engagera sig i för den som vill.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Anders Wickberg (SD), Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anders Wickbergs (SD), Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §84.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2018-03-26 § 20.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2017-06-14 § 1061.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2017-10-18 §29.pdf
Motion om att utöka antalet öppna träffpunkter för pensionärer.pdf

§99 Svar på motion om Tyresövallen

Dnr 2017/KS 0369 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Motionens första att-sats, om att påbörja arbetet med att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen i samarbete med berörda föreningar, anses besvarad.
2. Motionens andra att-sats, om att Tyresö kommun ska erbjuda fotbollsklubbarna på Tyresövallen mark i anslutning till fotbollsplanerna för att föreningarna ska kunna uppföra en egen klubbstuga, avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Anita Mattsson, Karin Ljung och Beatrice Rubeling från Socialdemokraterna lämnade in en motion om Tyresövallen till kommunfullmäktige den 18 oktober 2017. I motionen lämnas förslag om att utveckla den befintliga läktaren på Tyresövallen samt att erbjuda fotbollsklubbarna mark på Tyresövallen med möjlighet till att uppföra egen klubbstuga.
 
Motionen remitterades till kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott för förslag till besvarande. Kultur- och fritidsnämnden och miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse den första att-satsen besvarad och att avslå den andra att-satsen.

Ordförandeutlåtande
Läktaren vid A-plan ska bytas ut och kommer då att utökas. I den nya detaljplanen finns dessutom byggrätt för ytterligare läktare mot ishallen, vilket gott och väl skulle tillgodose eventuellt utökade behov i framtiden. Separat klubbstuga har inte tagits upp i de samtal som förts med kommunen utan föreningarna har gjort bedömningen att behoven med kansli, förråd och servering täcks genom planerad lösning i den nya ishallen.
 
Ishallen kommer även att integreras med en avfallsterminal. Under dessa byggnader byggs ett garage med 148 parkeringsplatser i anslutning till simhallen och Tyresövallen. Det gör markutnyttjandet effektivare och öppnar upp för fler funktioner. Samtidigt innebär det att vi kan gå vidare med planeringen och byggande av den nya gröna kärnan Norra Tyresö Centrum.
 
Att vi sedan motionen skrevs kunnat nå en bred överenskommelse om utvecklingen för hela området är jag mycket positiv till. Med ny restaurang, nya omklädningsrum, nya kanslilokaler och nya större läktare för fotbollsarenan blir investeringarna i Tyresövallen ett verkligt lyft. Inte bara för de verksamma föreningarna, utan för alla Tyresöbor.
 
I sommar tas det första spadtaget i projektet.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionens första att-sats besvarad samt att avslå motionens andra att-sats.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §85.pdf
Kultur- och fritidsnämnden 2018-02-26 §8.pdf
Protokollsutdrag från MSU, svar på motion om Tyresövallen.pdf
Motion om Tyresövallen.pdf

§100 Svar på motion om överfulla återvinningsstationer

Dnr 2017/KS 0520 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig med hänvisning till motionen.

Beskrivning av ärendet
Mikael Ordenius från Miljöpartiet de gröna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om överfulla återvinningsstationer och föreslår att åtgärder ska vidtas för att dels utöka återvinningsstationernas kapacitet och dels minimera att stationerna blir fulla. Motionen remitterades till miljö- och samhällsbyggnadsutskottet för förslag till besvarande.
 
Stadsbyggnadsförvaltningen har skrivit ett förslag till svar på motionen och föreslår att denna ska anses besvarad. Tyresö kommun har ett tecknat samverkansavtal med FTI AB som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna. Stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att befintligt samverkansavtal redan omfattar tillräckliga åtgärder för att undvika överfulla återvinningsstationer.
 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Ordförandeutlåtande
Arbetet med återvinning och avfallshantering går framåt i Tyresö. De insamlade volymerna av förpackningar har skjutit i höjden sedan 2014 (+35%) och antalet tömningar har under samma tid ökat något mer. Förpacknings och Tidningsinsamlingen AB (FTI), som ansvarar för drift och skötsel av återvinningsstationerna i kommunen, har dock i perioder haft en sämre tömningsfrekvens än avsett och stationer har tillfälligt tagits bort (som i fallet med stationen i Raksta vilken nu åter är på plats). Jag håller med motionären om att detta är ett problem men samtidigt har kommunen en god dialog med FTI, som själva dessutom är väl medvetna om problematiken och arbetar för en lösning.
 
Att öka kapaciteten på stationerna bedöms inte i nuläget behövas utan det handlar alltså mer om att FTI måste få ordning på tömningsfrekvensen. Ett sätt att öka möjligheten att samla in förpackningar är däremot att etablera nya stationer. Stadsbyggnadsförvaltningen och FTI arbetar kontinuerligt för att hitta nya platser och behoven diskuteras på årliga samråd.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen ska anses besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Protokollsutdrag från MSU, motion om överfulla återvinningsstationer.pdf
Motion om överfulla återvinningsstationer.pdf

§101 Svar på motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten

Dnr 2017/KS 0371 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen avslås.

Reservation
Anita Mattsson (S) reserverar sig för de tjänstgörande socialdemokraternas räkning med hänvisning till motionen.
 
Marie Åkesdotter (MP) reserverar sig.

Protokollsanteckning
Inger Gemicioglu (V) hade yrkat bifall till motionen om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Carl Johan Karlson och Anita Mattsson från Socialdemokraterna har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att Tyresö kommun ska inleda ett arbete för att återgå till lag (2007: 1091) om offentlig upphandling (LOU) istället för lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV), när det gäller upphandling inom hemtjänst och socialpsykiatriskt boendestöd i hemmiljö. Motionen remitterades till socialnämnden som har behandlat ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen avslås.
 
Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) föreslår att kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.

Yrkande
Anita Mattsson (S) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Anita Mattssons (S) och Marie Åkesdotters (MP) yrkande. Kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2018-04-18 §86.pdf
Socialnämndens protokollsutdrag 2018-03-28 § 1030.pdf
Motion om att återskapa äkta valfrihet inom hemtjänsten.pdf

§102 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen maj 2018

Dnr 2017/KS 0477 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.
 
Utskottsprotokoll
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-04-18, se http://insynsverige.se/tyreso-miljoutskott/protokoll?date=2018-04-18
Kommunledningsutskottet 2018-04-18, se http://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/protokoll?date=2018-04-18

Beslut/Protokollsutdrag
§102_prot_20180502.pdf (193 kb)

§103 Kommunstyrelsens meddelanden maj 2018

Dnr 2017/KS 0468 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens meddelanden bifogas som bilagor. Meddelanden som inte finns med som bilagor listas nedan.
 
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting (SKL)
Cirkulär nummer 18:17, se http://brs.skl.se/skbibl/cirktoc.jsp?search2_cnr=17%3A*&db=CIRK&toc_length=20&from=1&currdoc=0&all=1&searchpage=brsbibl_cirk.htm
 
Övriga meddelanden
Kommuninvest föreningsstämma 2018 kallelsehandlingar inklusive årsredovisning 2017, se https://kommuninvest.se/2018/03/kallelse-och-handlingar-till-foreningsstamma-2018/
 
Sveriges kommuner och landsting, skriften Automatiserade fordon i lokal och regional miljö, se https://webbutik.skl.se/cgi-bin/ibutik/AIR_ibutik.fcgi?funk=gor_sokning&AvanceradSokning=N&artnr=&varum=&artgrp=&Sprak_Suffix=SV&term=automatiserade+fordon 

Bilagor
Sveriges kommuner och landsting Sammanträdesplan 2019.pdf
AB Vårljus protokoll 2018-03-15.pdf
Bilaga 1 - Årsredovisning Vårljus 2017.pdf
Bilaga 2 - Protokoll valberedning 2018-03-26.pdf
Södertörns brandförsvarsförbund direktionsprotokoll 2018-04-20.pdf
Årsredovisning 2017 Missiv Granskningsrapport PWC.pdf
Årsredovisning 2017 Revisionsrapport Granskning.PDF
Riktlinjer för fördelning av arbetsmiljöuppgifter.pdf
Kommunal ekonomi nr 2 2018 OPS i Tyresö funkar fint.pdf
Stadsbyggnadsförvaltningens månadsrapport mars 2018.pdf
Uppföljning av budget Plan och Exploatering Mars 2018.pdf