Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2021-05-04

Sammanträde 2021-05-04

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport 2021

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag. Handling under utarbetande.

2 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-04-21 § 43.pdf
Månadsrapport Tyresö kommun mars 2021.pdf
Månadsrapport Kommunstyrelseförvaltningen mars 2021.pdf
Månadsrapport projekt samhällsbyggnadskontoret mars 2021.pdf
Månadsrapport uppdrag strategi samhällsbyggnadskontoret mars 2021.pdf

3 Årsredovisning för 2020 Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0093 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2020 noteras.
3. Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder 2020 noteras.
4. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2021 att fatta beslut om:
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
- att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2020 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är ensam ägare till Tyresö Bostäder AB (TyBo) och kommunfullmäktige har utsett en person som ska representera ägaren vid bolagsstämmor. Nästa ordinarie bolagsstämma för TyBo genomförs i maj 2021. Då kommer TyBos årsredovisning att hanteras tillsammans med beslut om styrelseledamöterna och VD ska beviljas ansvarsfrihet.

Vid bolagsstämman representeras ägaren av den av kommunfullmäktige utsedda ägarrepresentanten - Anita Mattsson. För att ägarrepresentanten ska veta vad ägaren tycker i de frågor som behandlas på bolagsstämma måste ägaren inför bolagsstämman ge anvisningar till ägarrepresentanten.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för 2020 Tyresö Bostäder AB.pdf
Granskningsrapport och redogörelse TYBO 2020.pdf
Årsredovisning och koncernredovisning TYBO 2020.pdf
Revisionsberättelse TYBO 2020.pdf
Granskningsrapport lekmannarevisor TYBO Sign.pdf

4 Inriktning för vård- och omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2021/ÄON 0044 50

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

5 Information om investeringsbeslut av Tyresö Bostäder AB - Björkbacken

Diarienummer 2021/KS 0169

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

6 Investeringsprogram för Tyresö Bostäder AB

Diarienummer 2021/KS 0170

Beskrivning av ärendet
Handlingar under utarbetande.

7 Investering av kommunal infrastruktur vid exploatering av Kumla 3:1733 (Töresjövägen)

Diarienummer KSM-2021-155-251

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Budgeten, enligt bilaga 1, för investering i kommunal infrastruktur till stadsbyggnadsprojektet Kumla 3:1733 (Töresjövägen) godkänns.
2. Investeringen finansieras inom ramen för anslag till kommunstyrelsens förfogande.
3. Investeringsramen inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021.
4. Anläggande av kommunal infrastruktur får inledas.

Beskrivning av ärendet
Vid genomförande av detaljplan för Töresjövägen som omfattar fastigheten Kumla 3:1733 behöver investering i kommunal infrastruktur ske utanför detaljplaneområdet för att möjliggöra projektet. Detta omfattar trottoar, angöringsficka, belysning och infart. Budgeten för investeringen redovisas i bilaga 1 (sekretessbelagd).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-04-21 § 48..pdf
Kommunstyrelsen 9 mars 2021 § 55 (M) reservation.pdf
Tjänsteskrivelse - Investering av kommunal infrastruktur vid exploatering av Kumla 3_1733 (Töresjövägen).pdf
Tjänsteskrivelse - Investering av kommunal infrastruktur vid exploatering av Kumla 3 1733 Töresjövägen.pdf

8 Ett tryggare Granängsringen - Lokal m.m.

Diarienummer 2021/KS 0174 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Arbetet med att skapa ett Tryggare Granängsringen 800 tkr från kommunstyrelsens samlingsanslag för år 2021 beviljas.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i arbetet med att skapa ett tryggare Granängsringen föreslås nu att en lokal hyrs av Tyresö Bostäder, i anslutning till Granängstorget, för att skapa en mötesplats området. Målet är att skapa en plats för möten mellan människor i alla åldrar, nationaliteter, religioner och intressen. Ambitionen är att mötesplatsen ska bli en plats dit man söker sig till för att skapa kontakter och få upplevelser med mera. Detta ska ske genom just "möten" i form av föreningsliv, idrott, utbildningar, fika på caféet med mera. För att kunna starta upp mötesplatsen under 2021 kommer 800 tkr att äskas från kommunstyrelsen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Tryggare Granängsringen.pdf

9 Ansökan om utökade investeringsmedel för bygge av nytt stall på Fårdala gård

Diarienummer 2017/KFN 0070 71

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utökad investeringsbudget för byggnation av stall och utrymmen för personal och elever efter upphandling godkänns. Den utökade budgeten läggs till total budget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
2. Den utökning av rambudget som getts till kultur- och fritidsnämnden, med helårseffekt om 3,5 miljoner kr, nyttjas från 1 juli 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är skyldig att tillgodose en god djurhållning, ge förutsättningar till en god arbetsmiljö och tillgänglighet i ridanläggningen i Fårdala.

Kommunfullmäktige tog beslut den 24 oktober 2019 §75 att investeringen om 48 miljoner ska täcka kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen för personal och elever samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem. I kommunplanen inför 2021 avsattes 3,5 miljoner kronor i utökad budgetram för kultur- och fritidsnämnden, verksamhetsområde 9, för att täcka kommande hyreshöjning.

Upphandling har genomförts och vinnande anbud innebär en total budget på xx kronor. I och med att upphandling genomförts finns inget behov av sekretess i ärendet.

Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden förslår kommunfullmäktige att anta en investeringsbudget för nytt stall och utrymmen för personal och elever på xx kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har från och med budgetåret 2021 fått en ramförstärkning med 3,5 mnkr för tillkommande kapitalkostnader för stallanläggningen.

Eftersom kommunen river nuvarande stall för att bygga ett nytt stall med utrymmen för personal och elever kommer den genomsnittliga avskrivningstiden öka jämfört med tidigare beräkningar. Det innebär att den årliga kapitalkostnaden kommer att motsvara den tidigare beslutade ramförstärkningen.

För 2021, och fram till dess att stallet står klart sommaren 2022 kommer den beslutade ramförstärkningen bidra till ett överskott inom kultur- och fritidsförvaltningen med 3,5 mnkr på helårsbasis.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Utökad investeringsbudget för byggnation av stall och utrymmen för personal och elever efter upphandling godkänns. Den utökade budgeten läggs till total budget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
2. Den utökning av rambudget som getts till kultur- och fritidsnämnden, med helårseffekt om 3,5 miljoner kr, nyttjas från 1 juli 2022.

Bilagor
Signerad tjänsteskrivelse Ansökan om utökade investeringsmedel för bygge av nytt stall på Fårdala gård.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade investeringsmedel för bygge av nytt stall på Fårdala gård.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-04-26 § 26.pdf

10 Beslut om antagande av detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur

Diarienummer 2015/KSM0291.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur antas.

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny stadsmässig kvartersstruktur med nya byggrätter.

Dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 april 2016 §60 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att ställa ut Norra Tyresö Centrum etapp 3 på samråd. Detaljplanen upprättas enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande.

Detaljplanen var utskickad för granskning under perioden 27 januari - 17 februari 2021. Det har inkommit 17 yttranden. Dessa avsåg främst frågor kring dagvatten, brand, bussgata, önskemål om att inte bebygga kvarter 11, planområdets förändringar och synpunkter utanför planområdets avgränsning.

Synpunkter som inte tillgodoses är möjlighet till publik källsortering i området och att ändra bostadskvarter 11 till område för allmän plats natur.
En enklare prövning av barnets bästa har gjorts och beskrivs i planbeskrivningens avsnitt om barnperspektiv.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer, MKN.

Planarbetet finansieras genom planavtal. Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Byggaktör ansvarar för och finansierar utbyggnad av flerbostadshus inom kvarter 11. Avtal kopplade till genomförandet kommer tecknas i ett senare skede.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 26.pdf
§ 26 Reservation (M) Norra Tyresö Centrum etapp 3 kvarter 11 och infrastruktur.pdf
§ 26 Stadsbyggnadsutskottet 23 april 2021 Röstförklaring Norra Tyresö Centrum från Centerpartiet i Tyresö.pdf
Tjänsteskrivelse NTC etapp 3 kvarter 11 och infrastruktur.pdf
Plankarta_DP-NTC e3 kv11 och infra_antagande.pdf
Utkast_Granskningsutlåtande_NTC e3 kv 11 o infra.pdf
Utkast_Planbeskrivning_NTC Etapp 3, kv11 och infrastruktur 210406.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagnade av detaljplan för Norra Tyresö Centrum, etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur signerad.pdf

11 Beslut om antagande av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen

Diarienummer 2015KSM0918.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Detaljplan för Bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen antas.
2. Återremitteringen för att bereda en delning av detaljplanen för Apelvägen så att den del av detaljplanen som rör Bo Aktivts 55 boende kan antas av kommunfullmäktige anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.

Då ärendet är återremitterat från kommunfullmäktige den 25 mars 2021 § 51 redovisas både konsekvenserna av att anta hela detaljplanen respektive konsekvenserna av att endast anta den södra delen av planområdet.

Planförslagets utformning och syfte har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts innebär en minskad negativ påverkan på omgivningen; byggrätten för vårdboendet har en placering längre bort från befintliga bostäder, ena bostadskroppen i det södra området har en indragen översta våning mot Apelvägen, byggrätten i korsningen Apelvägen/Prästgårdsvägen ligger längre in från gatan samt ena bostadskroppen i det norra området i lamellhuset mot parkstråket har en våning lägre. Lamellhuset mot Tyresövägen har en våning lägre. Byggrätt för transformatorstation har tillkommit.

Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.
En formell prövning av barnets bästa har inte genomförts men planbeskrivningen redogör för planförslagets konsekvenser gällande miljö, hälsa, trygghet och säkerhet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för detaljplan Apelvägen.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 51.pdf
Särskilt yttrande (L) 2021-03-25 § 51.pdf
Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2021-03-25 §§ 48, 51 och 52.pdf
Utkast Granskningsutlåtande för Apelvägen.pdf
Utkast plankarta för Apelvägen etapp 1 södra.pdf
Gestaltningsprinciper för Apelvägen södra delen.pdf
16085 Rapport D Apelvägen FK 180327 inkl ritn.pdf
269600 Utlåtande geo_berg DPL Apelvägen.pdf
Bilaga 1 - Föroreningsberäkningar.pdf
Dagvattenutredning Apelvägen Wallenstam Tyresö_170901.pdf
Dagvattenutredning BoAktivt Tyresö samrådshandling 2016-05-13.pdf
Föreoreningsanalys.pdf
Kvalitetsprogram_BoAktivtTyresö_180711.pdf
PM brandskydd förstudie_tyresö REV C.PDF
PM Geoteknik Apelvägen.pdf
Planbeskrivning Apelvägen hela.pdf
Planbeskrivning Apelvägen södra delen.pdf

12 Initiativ från ledamot om att dela detaljplan för Apelvägen

Diarienummer 2021/KS 0021 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
Ledamotsinitiativet anses besvarat.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) inkom den 12 januari 2021 med ett ledamotinitiativ till kommunstyrelsen. I initiativet förslår Anki Svensson (M) att Apelvägens detaljplan delas så den delen som rör Bo Aktivts 55 boende bereds för att kunna antas av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2021 § 51 om en majoritetsåterremiss för att bereda en delning av detaljplanen för Apelvägen så att den del av detaljplanen som rör Bo Aktivts 55 boende kan antas av kommunfullmäktige.

Majoritetsåterremissen har beretts och besvarar ledamotsinitiativet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att anse ledamotsinitiativet besvarat, med hänvisning till svaret för återremissen, dnr KSM-2015-918-214.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Initiativ från ledamot avseende detaljplan Apelvägen.pdf
Ledamotsinitiativ från Anki Svensson (M).pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 26.pdf
KS § 26 (L) Reservation.pdf

13 Reviderad arbetsmiljöpolicy 2021

Diarienummer 2021/KSP 0015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Arbetsmiljöpolicy för Tyresö kommun fastställs.
2. Arbetsmiljöpolicyn ersätter nuvarande Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan arbetsmiljöpolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2007.

Beskrivning av ärendet
Kommunens arbetsmiljöpolicy har genomgått en översyn vilket har resulterat i ett förslag till uppdaterad arbetsmiljöpolicy. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att nå kommunens övergripande mål om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Arbetsmiljöpolicyn är nära kopplad till arbetet med måldelning och måluppföljning som syftar till att bidra till ökad motivation bland kommunens medarbetare.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Arbetsmiljöpolicy för Tyresö kommun fastställs.
2. Arbetsmiljöpolicyn ersätter nuvarande Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan arbetsmiljöpolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2007.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-04-21 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad arbetsmiljöpolicy.pdf
Arbetsmiljöpolicy.docx
Tjänsteskrivelse reviderad arbetsmiljöpolicy.pdf

14 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region Stockholm om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter

Diarienummer 2021/KS 0172

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse har rekommenderat Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län att anta en ny överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som används för vård och omsorg.

Syftet med överenskommelsen är att klargöra ansvarsfördelning och effektivisera processer inom hjälpmedelsområdet. Utgångspunkten har varit att förändringarna i den nya överenskommelsen ska vara så kostnadsneutrala som möjligt. Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat anta överenskommelsen och ersätter samtidigt tre tidigare överenskommelser avseende hjälpmedel.

Arbetsmarknads- och socialnämnden och äldre- och omsorgsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar Överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-03-31 § 21.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-03-29 § 22.pdf
Tjänsteskrivelse Överenskommelse om kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter.pdf
Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med konsekvensändringar.pdf
Rekommendation att anta ök om kostnadsansvar för hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel och medicintekniska produkter.pdf
Överenskommelse om kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter inklusive 4 bilagor.pdf
Signerad tjänsteskrivelse Överenskommelse om kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicinska produkter_påskriven.pdf

15 Uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram handlingsplan för snabbare hantering av bygglovsärenden

Diarienummer 2021/KS 0175 001

Beskrivning av ärendet
(Handlingar under utarbetande)

16 Redovisning av riktade statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/KS 0118 003

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag."

Beskrivning av ärendet
Enligt "Kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag", diarienummer 2019/KS 0216 003, ska kommunstyrelsen ta fram en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som finns att söka, förutom de statsbidrag som kommer från Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Där har ansvaret lagts hos arbetsmarknads- och socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen ska även ange vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de olika tillgängliga statsbidragen. De beslut nämnderna tar med anledning av statsbidragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i enlighet med ovanstående rutin.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag."

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-04-21 § 49.pdf
Tjänsteskrivelse riktade statsbidrag 2021.pdf
Riktade statsbidrag 2021.pdf
Tjänsteskrivelse - Riktade Statsbidrag 2021.pdf

17 Slutrapport projekt Speldosans förskola

Diarienummer KSM2021181

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Slutredovisning noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet Speldosan som omfattar uppställning av tillfälliga paviljonger vid förskolan Speldosan anpassningar i den befintliga förskolan för att kunna möta det ökade antalet barn och pedagoger som kommer att vistas i lokalerna. Projektet påbörjades i maj 2020 och avslutades i februari 2021.

Projektets budget sattes till 10 miljoner kronor. Utfallet blev drygt 5,5 miljoner kronor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen notera informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-04-21 § 51.pdf
Tjänsteskrivelse - Slutrapportering Speldosan.pdf
Slutrapport Speldosan paviljonger KLU 4.0.pdf
Kostnadsfördelning Speldosan.pdf
Presentation slutrapport Speldosan.pptx
Tjänsteskrivelse - Slutrapport projekt Speldosans förskola.pdf

18 Motion, Förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden

Diarienummer 2020/KS 0180 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij och Dick Bengtsson från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förbättrad språkkompetens för personal inom välfärden. Motionärerna framhåller att det är grundläggande att kunna förstå och göra sig förstådd i verksamheter som riktar sig till personer med demenssjukdomar samt olika former av funktionsnedsättningar. Samspelet och samtalet mellan personalen och den som behöver stöd är grundläggande för kvaliteten i insatsen.
Motionärerna yrkar:
* Att förvaltningen utreder vilka insatser som behöver göras inom olika verksamheter för att höja personalens kompetens i svenska språket.
* Att Tyresö skapar förutsättningar för arbetsplatsförlagd språkutbildning för befintlig personal där man ska få språkträning och möjlighet till att utvecklas i svenska språket.
* Att Tyresö snarast inför språktest för anställning inom äldreomsorgen, hemtjänsten och LSS- verksamheten.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för besvarande. Äldre- och omsorgsförvaltningens svar har även remitterats till kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet för eventuella synpunkter. Synpunkter från respektive råd bifogas till ärendet. Under äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 22 februari återremitterades ärendet för att klargöra kommunala pensionärsrådets ställningstagande som remissinstans då rådets synpunkter enbart undertecknats av PRO. I det bifogade protokollsutdraget från kommunala pensionärsrådets sammanträde den 2 februari framgår att rådet instämmer i förvaltningens tjänsteskrivelse och att PROs skriftliga tillägg överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden. Med andra ord står kommunala pensionärsrådet som avsändare för tillägget från PRO.

Äldre- och omsorgsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-03-29 § 23.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion språkkompetens i välfärden.pdf
Synpunker från kommunala funktionshindersrådet avseende motion om språkkompetens.pdf
Synpunkter från PRO avseende motion om språkkompetens för personal inom välfärden.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-02-02 § 2.pdf
Motion, Förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden.pdf

19 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-04-21, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2021-04-21
Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23, se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-04-23

Bilagor
Delegationsbeslut TA-planer och schakttillstånd jan-mars 2021.pdf
Delegationsbeslut flyttning och skrotning av fordon jan-mars 2021.pdf
Delegationsbeslut godkända upplåtesler av allmän plats jan-mars 2021.pdf
Delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter jan-mars 2021.pdf
Delegationsbeslut om anställning 210409.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag.pdf

20 Kommunstyrelsens meddelanden 2021

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-03-23 § 15.pdf
Byggnadsnämndplan 2021.pdf
Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar Viktig information från SKR, cirkulär 21..html
Missiv.html
Förstudie hanteringen av covid-19 Tyresö.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2021-03-12.pdf
SBFF meddelandehtml.html
SBFF Protokoll 2021-03-26.pdf
SBFF Meddelande om justering.pdf
Huvudöverenskommelse HÖK 21 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Viktig information från SKR och Sobona, Cirkulär 21.16.html
Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2020.pdf
Tjänsteskrivelse årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-03-29 § 21.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-03-29 § 21.pdf
Bokslut 2020 signerat.pdf
Statistik BOJ NTV 2020.pdf
Verksamhetsberättelse 2020. pdf.pdf
Verksamhetsplan 2021.pdf
Viktig information från SKR och Sobona (Cirkulär).html
Samverkansöverenskommelsen polis kommun - Uppföljning 2020.pdf
§ 23 KF 2021-03-25 - Godkännande av reviderat reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
TYBO Sammanträde nr 209.pdf
Svealandskusten2020.pdf
Revidering av reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd för att möjliggöra distansdeltagande.docx.pdf
Framsida och beslutande.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-03-31 § 22.pdf

§109 Kommundirektörens rapport 2021

Diarienummer 2021/KS 0010 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
T.f. kommundirektör Torstein Tysklind lämnar muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

§110 Månadsrapportering till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0011 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektörens ledningsgrupp rapporterar månadsvis om viktiga händelser samt uppföljning av mål, investeringar och ekonomi.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-04-21 § 43.pdf
Månadsrapport Tyresö kommun mars 2021.pdf
Månadsrapport Kommunstyrelseförvaltningen mars 2021.pdf
Månadsrapport projekt samhällsbyggnadskontoret mars 2021.pdf
Månadsrapport uppdrag strategi samhällsbyggnadskontoret mars 2021.pdf

§111 Årsredovisning för 2020 Tyresö Bostäder AB *

Diarienummer 2021/KS 0093 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2020 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2020 noteras.
3. Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder 2020 noteras.
4. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2021 att fatta beslut om:
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
- att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun är ensam ägare till Tyresö Bostäder AB (TyBo) och kommunfullmäktige har utsett en person som ska representera ägaren vid bolagsstämmor. Nästa ordinarie bolagsstämma för TyBo genomförs i maj 2021. Då kommer TyBos årsredovisning att hanteras tillsammans med beslut om styrelseledamöterna och VD ska beviljas ansvarsfrihet.

Vid bolagsstämman representeras ägaren av den av kommunfullmäktige utsedda ägarrepresentanten - Anita Mattsson. För att ägarrepresentanten ska veta vad ägaren tycker i de frågor som behandlas på bolagsstämma måste ägaren inför bolagsstämman ge anvisningar till ägarrepresentanten.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Verksamheten vid Tyresö Bostäder AB 2020 bedöms ha varit förenlig med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Vidare föreslår ordföranden att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
2. Årsredovisningen för Tyresö Bostäder 2020 noteras.
3. Koncernredovisningen för Tyresö Bostäder 2020 noteras.
4. Tyresö kommuns ägarrepresentant för Tyresö Bostäder AB ges i uppdrag att vid Tyresö Bostäders ordinarie bolagsstämma i maj 2021 att fatta beslut om:
- att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen,
- att disponera vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och
- att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Årsredovisning för 2020 Tyresö Bostäder AB.pdf
Granskningsrapport och redogörelse TYBO 2020.pdf
Årsredovisning och koncernredovisning TYBO 2020.pdf
Revisionsberättelse TYBO 2020.pdf
Granskningsrapport lekmannarevisor TYBO Sign.pdf

§112 Inriktning för vård- och omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum

Diarienummer 2021/ÄON 0044 50

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen godkänner nämndens förslag till inriktning för ombyggnation av Björkdalen.
2. Kommunstyrelsen beaktar nämndens behov av utökade budgetanslag för verksamhetsområde äldreomsorg med anledning av det nya vård- och omsorgsboendet till kommunplaneprocessen 2023, samt beaktar kompensation för del av år i kommunplaneprocessen 2022.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig med hänvisning till gemensamt inlämnad reservation i äldre- och omsorgsnämnden, bilaga.
Per Carlberg (SD) reserverar sig emot beslutet.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommunstyrelsen godkänner nämndens förslag till inriktning för ombyggnation av Björkdalen.
2. Kommunstyrelsen beaktar nämndens behov av utökade budgetanslag för verksamhetsområde äldreomsorg med anledning av det nya vård- och omsorgsboendet till kommunplaneprocessen 2023, samt beaktar kompensation för del av år i kommunplaneprocessen 2022.

Yrkande
Anki Svensson (M) och Peter Freij (M) yrkar återremiss med följande motivering: "för att utreda kostnaderna för alternativ 3 samt dygnskostnaderna för samtliga alternativ". I det fall att återremissyrkandet faller yrkar Anki Svensson (M) och Peter Freij (M) avslag till ordförandeförslaget.

Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) biträder Anki Svenssons (M) och Peter Freijs (M) återremissyrkande. I det fall att återremissyrkandet faller yrkar Ulrika Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) avslag till ordförandeförslaget.

Martin Nilsson (S), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V) och Susann Ronström (S) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras under dagens sammanträde. Därefter ställer ordföranden frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Anki Svensson (M) och Peter Freij (M). Ordföranden finner att ärendet avgörs under dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-04-26 § 33.pdf
Omröstningsprotokoll äldre- och omsorgsnämnden 2021-04-26 § 33 votering 1.pdf
Omröstningsprotokoll äldre- och omsorgsnämnden 2021-04-26 § 33 votering 2.pdf
Reservation M, KD och C, Äldre- och omsorgsnämnden § 33 .pdf
Tjänsteskrivelse Inriktning för vård- och omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum.pdf
Bilaga - Björkbacken komplettering till kommunstyrelsen.pdf
Bilaga 1 - Programhandling - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 2 - Byggnadsbeskrivning - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 3 - Rumsfunktionsprogram - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 4 - Typrumsbeskrivning - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf
Bilaga 5 - BJÖRKBACKEN UTREDNING-K.pdf
Bilaga 5 - Björkdalen Utredning EL-system.pdf
Bilaga 5 - Utredning VVS-installationer Björkdalen.pdf
Bilaga 6 - Kostnadsbedömning Ombyggnad Björkdalens Äldreboende_20200327.pdf
Bilaga 7 - Verksamhetssynpunkter till kommande projektering.pdf
Bilaga 8 - Synpunkter medicinskt ansvarig sjuksköterska.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-05-04 § 19.pdf

Bilagor
§ 112 Bilaga - Björkbacken komplettering till kommunstyrelsen.pdf (202 kb) § 112 Bilaga 1 - Programhandling - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf (9 097 kb) § 112 Bilaga 2 - Byggnadsbeskrivning - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf (173 kb) § 112 Bilaga 3 - Rumsfunktionsprogram - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf (1 007 kb) § 112 Bilaga 4 - Typrumsbeskrivning - Underlag för fortsatt projektering 2020-03-31.pdf (194 kb) § 112 Bilaga 5 - BJÖRKBACKEN UTREDNING-K.pdf (97 kb) § 112 Bilaga 5 - Björkdalen Utredning EL-system.pdf (164 kb) § 112 Bilaga 5 - Utredning VVS-installationer Björkdalen.pdf (223 kb) § 112 Bilaga 6 - Kostnadsbedömning Ombyggnad Björkdalens Äldreboende_20200327.pdf (302 kb) § 112 Bilaga 7 - Verksamhetssynpunkter till kommande projektering.pdf (213 kb) § 112 Bilaga 8 - Synpunkter medicinskt ansvarig sjuksköterska.pdf (122 kb) § 112 Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-05-04 § 19.pdf (151 kb) § 112 Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-05-04 § 112.pdf (167 kb) § 112 Omröstningsprotokoll äldre- och omsorgsnämnden 2021-04-26 § 33 votering 1.pdf (660 kb) § 112 Omröstningsprotokoll äldre- och omsorgsnämnden 2021-04-26 § 33 votering 2.pdf (660 kb) § 112 Reservation M, KD och C, Äldre- och omsorgsnämnden § 33 .pdf (116 kb) § 112 Tjänsteskrivelse Inriktning för vård- och omsorgsboende inom Björkbackens äldrecentrum.pdf (241 kb) § 112 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-04-26 § 33.pdf (182 kb)

§113 Information om investeringsbeslut av Tyresö Bostäder AB - Björkbacken

Diarienummer 2021/KS 0169

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Protokoll från Tyresö Bostäder AB:s sammanträde nr 211 bifogas till kommunstyrelsen för notering.

Bilagor
Protokoll Tyresö Bostäder AB Sammanträde nr 211.pdf

§114 Investeringsprogram för Tyresö Bostäder AB *

Diarienummer 2021/KS 0170

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Investeringsprogram för Tyresö Bostäder AB fastställs. Programmet förs in i kommunkoncernens investeringsprogram.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig emot beslutet.

Särskilt yttrande
Ulrica Riis-Pedersen (C) anmäler en röstförklaring.

Beskrivning av ärendet
I enlighet med investeringspolicyn har bolagsstyrelsen i Tyresö Bostäder AB tagit fram en plan för strategiska investeringar. Planen ligger till grund för förslaget till investeringsprogram för Tyresö Bostäder. Planen innehåller 4 bostadsprojekt, investering i ombyggnation av Björkdalen till ett modernt vård- och omsorgsboende samt en upprustning av Granängsringen.

Kommunstyrelseförvaltningen förespråkar att projekten läggs in i investeringsprogrammet med undantag av upprustningen av Granängsringen. Detta projekt har ingen klar förstudie, och bör därför vänta till ett senare beslutstillfälle.

Investeringsprogrammet omfattar totalt 600 mnkr.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa investeringsprogrammet för Tyresö Bostäder AB. Programmet förs in i kommunkoncernens investeringsprogram.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Mats Larsson (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) yrkar avslag till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen avslår ordförandeförslaget. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Investeringsprogram Tyresö Bostäder AB.pdf
Bilaga 1 Prövning av barnets bästa (Investeringsprogram för Tyresö Bostäder AB).pdf

§115 Investering av kommunal infrastruktur vid exploatering av Kumla 3:1733

Diarienummer KSM-2021-155-251

Kommunstyrelsens beslut
1. Budgeten, enligt bilaga 1, för investering i kommunal infrastruktur till stadsbyggnadsprojektet Kumla 3:1733 (Töresjövägen) godkänns.
2. Investeringen finansieras inom ramen för anslag till kommunstyrelsens förfogande.
3. Investeringsramen inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021.
4. Anläggande av kommunal infrastruktur får inledas.
Anki Svensson (M) och Ulf Perbo (KD) deltar ej i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Vid genomförande av detaljplan för Töresjövägen som omfattar fastigheten Kumla 3:1733 behöver investering i kommunal infrastruktur ske utanför detaljplaneområdet för att möjliggöra projektet. Detta omfattar trottoar, angöringsficka, belysning och infart. Budgeten för investeringen redovisas i bilaga 1 (sekretessbelagd).

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Budgeten, enligt bilaga 1, för investering i kommunal infrastruktur till stadsbyggnadsprojektet Kumla 3:1733 (Töresjövägen) godkänns.
2. Investeringen finansieras inom ramen för anslag till kommunstyrelsens förfogande.
3. Investeringsramen inarbetas i kommunstyrelsens plan för strategiska investeringar för 2021.
4. Anläggande av kommunal infrastruktur får inledas.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Martin Nilsson (S) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-04-21 § 48..pdf
Kommunstyrelsen 9 mars 2021 § 55 (M) reservation.pdf
Tjänsteskrivelse - Investering av kommunal infrastruktur vid exploatering av Kumla 3_1733 (Töresjövägen).pdf
Tjänsteskrivelse - Investering av kommunal infrastruktur vid exploatering av Kumla 3 1733 Töresjövägen.pdf

§116 Ett tryggare Granängsringen – Lokal m.m.

Diarienummer 2021/KS 0174 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Sammanträdet ajourneras 19:50-20:00.
2. För arbetet med att skapa ett Tryggare Granängsringen beviljas 800 tkr från kommunstyrelsens samlingsanslag.

Beskrivning av ärendet
Som ett led i arbetet med att skapa ett tryggare Granängsringen föreslås nu att en lokal hyrs av Tyresö Bostäder, i anslutning till Granängstorget, för att skapa en mötesplats området. Målet är att skapa en plats för möten mellan människor i alla åldrar, nationaliteter, religioner och intressen. Ambitionen är att mötesplatsen ska bli en plats dit man söker sig till för att skapa kontakter och få upplevelser med mera. Detta ska ske genom just "möten" i form av föreningsliv, idrott, utbildningar, fika på caféet med mera. För att kunna starta upp mötesplatsen under 2021 kommer 800 tkr att äskas från kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja 800 tkr från kommunstyrelsens samlingsanslag för arbetet med att skapa ett Tryggare Granängsringen samt att kommunstyrelsen bifaller Martin Nilssons (S) tilläggsyrkande.

Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att sammanträdet ajourneras i 10 minuter.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Martin Nilsson (S) tilläggsyrkar att senast under år 2022 ska en första utvärdering av verksamheten behandlas av kommunstyrelsen.

Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Inger Gemicioglu (V), Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till Martin Nilssons (S) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller Martin Nilssons (S) tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i 10 minuter. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Tryggare Granängsringen.pdf

§117 Ansökan om utökade investeringsmedel för bygge av nytt stall på Fårdala gård

Diarienummer 2017/KFN 0070 71

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Utökad investeringsbudget för byggnation av stall och utrymmen för personal och elever efter upphandling godkänns. Den utökade budgeten läggs till total budget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
2. Den utökning av rambudget som getts till kultur- och fritidsnämnden, med helårseffekt om 3,5 miljoner kr, nyttjas från 1 juli 2022.

Beskrivning av ärendet
Kommunen är skyldig att tillgodose en god djurhållning, ge förutsättningar till en god arbetsmiljö och tillgänglighet i ridanläggningen i Fårdala.

Kommunfullmäktige tog beslut den 24 oktober 2019 §75 att investeringen om 48 miljoner ska täcka kostnader för hagar, nytt stall, maskinhall, utrymmen för personal och elever samt mekanisk gödselränna, gummimatta i stallgångar och värmepumpsystem. I kommunplanen inför 2021 avsattes 3,5 miljoner kronor i utökad budgetram för kultur- och fritidsnämnden, verksamhetsområde 9, för att täcka kommande hyreshöjning.

Upphandling har genomförts och vinnande anbud innebär en total budget på xx kronor. I och med att upphandling genomförts finns inget behov av sekretess i ärendet.

Kultur- och fritidsförvaltningen förslår att kultur- och fritidsnämnden förslår kommunfullmäktige att anta en investeringsbudget för nytt stall och utrymmen för personal och elever på xx kronor.

Kultur- och fritidsnämnden har från och med budgetåret 2021 fått en ramförstärkning med 3,5 mnkr för tillkommande kapitalkostnader för stallanläggningen.

Eftersom kommunen river nuvarande stall för att bygga ett nytt stall med utrymmen för personal och elever kommer den genomsnittliga avskrivningstiden öka jämfört med tidigare beräkningar. Det innebär att den årliga kapitalkostnaden kommer att motsvara den tidigare beslutade ramförstärkningen.

För 2021, och fram till dess att stallet står klart sommaren 2022 kommer den beslutade ramförstärkningen bidra till ett överskott inom kultur- och fritidsförvaltningen med 3,5 mnkr på helårsbasis.

Kultur- och fritidsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta:
1. Utökad investeringsbudget för byggnation av stall och utrymmen för personal och elever efter upphandling godkänns. Den utökade budgeten läggs till total budget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
2. Den utökning av rambudget som getts till kultur- och fritidsnämnden, med helårseffekt om 3,5 miljoner kr, nyttjas från 1 juli 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:

1. Utökad investeringsbudget för byggnation av stall och utrymmen för personal och elever efter upphandling godkänns. Den utökade budgeten läggs till total budget vid kommande beslut om investeringsprogram för 2022, enligt Kultur- och fritidsförvaltningens förslag.
2. Den utökning av rambudget som getts till kultur- och fritidsnämnden, med helårseffekt om 3,5 miljoner kr, nyttjas från 1 juli 2022.

Yrkande
Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C), Inger Gemicioglu (V), Per Carlberg (SD), Martin Nilsson (S) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Fårdala kompletterande.pdf
Signerad tjänsteskrivelse Ansökan om utökade investeringsmedel för bygge av nytt stall på Fårdala gård.docx.pdf
Tjänsteskrivelse Ansökan om utökade investeringsmedel för bygge av nytt stall på Fårdala gård.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2021-04-26 § 26.pdf

§118 Beslut om antagande av detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter

Diarienummer 2015/KSM0291.214

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur antas.

Beskrivning av ärendet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny stadsmässig kvartersstruktur med nya byggrätter.

Dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen fick den 18 april 2016 §60 i uppdrag av miljö- och samhällsbyggnadsutskottet att ställa ut Norra Tyresö Centrum etapp 3 på samråd. Detaljplanen upprättas enligt PBL (SFS 2010:900) i dess lydelse efter 1 januari 2015 med standardförfarande.

Detaljplanen var utskickad för granskning under perioden 27 januari - 17 februari 2021. Det har inkommit 17 yttranden. Dessa avsåg främst frågor kring dagvatten, brand, bussgata, önskemål om att inte bebygga kvarter 11, planområdets förändringar och synpunkter utanför planområdets avgränsning.

Synpunkter som inte tillgodoses är möjlighet till publik källsortering i området och att ändra bostadskvarter 11 till område för allmän plats natur.

En enklare prövning av barnets bästa har gjorts och beskrivs i planbeskrivningens avsnitt om barnperspektiv.

Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra negativ påverkan på miljökvalitetsnormer, MKN.

Planarbetet finansieras genom planavtal. Kommunen ansvarar för utbyggnad av allmän plats. Byggaktör ansvarar för och finansierar utbyggnad av flerbostadshus inom kvarter 11. Avtal kopplade till genomförandet kommer tecknas i ett senare skede.

Stadsbyggnadsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
Detaljplan för Norra Tyresö Centrum etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur antas.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Marie Åkesdotter (MP), Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V), Ulf Perbo (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2021-04-23 § 26.pdf
§ 26 Reservation (M) Norra Tyresö Centrum etapp 3 kvarter 11 och infrastruktur.pdf
§ 26 Stadsbyggnadsutskottet 23 april 2021 Röstförklaring Norra Tyresö Centrum från Centerpartiet i Tyresö.pdf
Tjänsteskrivelse NTC etapp 3 kvarter 11 och infrastruktur.pdf
Plankarta_DP-NTC e3 kv11 och infra_antagande.pdf
Utkast_Granskningsutlåtande_NTC e3 kv 11 o infra.pdf
Utkast_Planbeskrivning_NTC Etapp 3, kv11 och infrastruktur 210406.pdf
Tjänsteskrivelse Beslut om antagnade av detaljplan för Norra Tyresö Centrum, etapp 3, kvarter 11 och infrastruktur signerad.pdf

§119 Beslut om antagande av detaljplan för bostäder och vård- och omsorgsboende

Diarienummer 2015KSM0918.214

Detta beslut är upphävt genom kommunstyrelsens beslut 2021-06-01 § 132.

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet avgörs under dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Detaljplan för Bostäder och vård- och omsorgsboende vid Apelvägen avslås.

3. Återremitteringen för att bereda en delning av detaljplanen för Apelvägen så att den del av detaljplanen som rör Bo Aktivts 55+ boende kan antas av kommunfullmäktige anses besvarad.

Reservation
Martin Nilsson (S) och Ulrica Riis-Pedersen (C) anmäler skriftliga reservationer.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP), Mats Lindblom (L), Ulf Perbo (KD), Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD) och Inger Gemicioglu (V) anmäler särskilda yttranden.

Beskrivning av ärendet
Detaljplanens syfte är att möjliggöra uppförandet av nya bostäder, centrumlokaler, verksamhetslokaler och vårdboende med tillhörande gemensamhets- och utevistelseytor samt parkering.

Då ärendet är återremitterat från kommunfullmäktige den 25 mars 2021 § 51 redovisas både konsekvenserna av att anta hela detaljplanen respektive konsekvenserna av att endast anta den södra delen av planområdet.

Planförslagets utformning och syfte har inte påverkats i sak av genomförda förändringar efter granskningen. De justeringar som har gjorts innebär en minskad negativ påverkan på omgivningen; byggrätten för vårdboendet har en placering längre bort från befintliga bostäder, ena bostadskroppen i det södra området har en indragen översta våning mot Apelvägen, byggrätten i korsningen Apelvägen/Prästgårdsvägen ligger längre in från gatan samt ena bostadskroppen i det norra området i lamellhuset mot parkstråket har en våning lägre. Lamellhuset mot Tyresövägen har en våning lägre. Byggrätt för transformatorstation har tillkommit.

Utifrån inkomna synpunkter under granskningen gör kommunen bedömningen att det med de kompletteringar och bearbetningar som gjorts är möjligt att gå vidare med planförslaget till beslut om antagande.

En formell prövning av barnets bästa har inte genomförts men planbeskrivningen redogör för planförslagets konsekvenser gällande miljö, hälsa, trygghet och säkerhet.

Yrkande
Martin Nilsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till det utskickade förslaget.

Anki Svensson (M) yrkar avslag till beslutspunkt 1 och bifall till beslutspunkt 2. I övrigt yrkar hon att kommunstyrelsen enbart ska anta endast den södra delen av detaljplanen som rör Bo Aktivts 55+ boende.

Per Carlberg (SD) och Ulf Perbo (KD) biträder Anki Svenssons (M) yrkanden.
Mats Lindblom (L) yrkar att detaljplanen för Apelvägen återremitterats för omtag av hela planarbetet genom att starta om från början med ett eller flera helt nya planuppdrag, följt av en tidig medborgardialog enligt den nya process som introducerats under denna mandatperiod. Innan det eller de nya planuppdragen ges, ska en behovsanalys för samhällsfastigheter inom planområdet presenteras inklusive andra eventuella lokaler som kommunen ser ett eget behov av eller som kan vara av intresse för att ge invånarna i Strand-området och Östra Tyresö den service som efterfrågas. I det fall att återremissyrkandet faller yrkar Mats Lindblom (L) avslag till det utskickade förslaget.

Marie Åkesdotter (MP) biträder Mats Lindbloms (L) återremissyrkande. I det fall att återremissyrkandet faller yrkar hon bifall till det utskickade förslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras under dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt yrkande från Mats Lindblom (L).

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som vill att ärendet återremitteras röstar ja.
Den som vill att ärendet avgörs under dagens sammanträde röstar nej.
Resultat: 3 ja och 12 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 1.

Ordföranden finner att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt punkt 2 i utskickat förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt punkt 1 i utskickat förslag om att bifalla hela detaljplanen. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt Anki Svenssons (M) yrkande om att anta detaljplanens södra del.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som yrkar bifall till antagande av hela detaljplanen röstar ja.
Den som yrkar bifall till antagande av detaljplanens södra del röstar nej.
Resultat: 7 ja, 6 nej, 2 avstår. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 2.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen har beslutat enligt punkt 1 i utskickat förslag om att bifalla hela detaljplanen.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att bifalla beslutspunkt 1 om att anta hela detaljplanen. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att avslå beslutspunkt 1.

Votering begärs och följande röstordning fastställs:
Den som yrkar avslag till att antagande av hela detaljplanen röstar ja.
Den som yrkar bifall till antagande av hela detaljplanen röstar nej.
Resultat: 8 ja och 7 nej. Hur var och en röstat framgår ur bilagt röstningsprotokoll votering 3.

Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att avslå detaljplanen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för detaljplan Apelvägen.pdf
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 51.pdf
Särskilt yttrande (L) 2021-03-25 § 51.pdf
Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2021-03-25 §§ 48, 51 och 52.pdf
Utkast Granskningsutlåtande för Apelvägen.pdf
Utkast plankarta för Apelvägen etapp 1 södra.pdf
Gestaltningsprinciper för Apelvägen södra delen.pdf
16085 Rapport D Apelvägen FK 180327 inkl ritn.pdf
269600 Utlåtande geo_berg DPL Apelvägen.pdf
Bilaga 1 - Föroreningsberäkningar.pdf
Dagvattenutredning Apelvägen Wallenstam Tyresö_170901.pdf
Dagvattenutredning BoAktivt Tyresö samrådshandling 2016-05-13.pdf
Föreoreningsanalys.pdf
Kvalitetsprogram_BoAktivtTyresö_180711.pdf
PM brandskydd förstudie_tyresö REV C.PDF
PM Geoteknik Apelvägen.pdf
Planbeskrivning Apelvägen hela.pdf
Planbeskrivning Apelvägen södra delen.pdf

Bilagor
§ 119 Omröstningstningsprotokoll kommunstyrelsen 2021-05-04 § 119 votering 1.pdf (408 kb) § 119 Omröstningstningsprotokoll kommunstyrelsen 2021-05-04 § 119 votering 2.pdf (408 kb) § 119 Omröstningstningsprotokoll kommunstyrelsen 2021-05-04 § 119 votering 3.pdf (406 kb) § 119 Reservation (C) § 119 Apelvägen.pdf (201 kb) § 119 Reservation (S) § 119 Belsut om antagande Apelvägen.pdf (413 kb) § 119 Särskilt yttrande (KD) §119 Apelvägen.pdf (212 kb) § 119 Särskilt yttrande (L) § 119 Apelvägen.pdf (240 kb) § 119 Särskilt yttrande (M) § 119 Apelvägen.pdf (62 kb) § 119 Särskilt yttrande (MP) § 119 Antagande av detaljplan Apelvägen.pdf (423 kb) § 119 Särskilt yttrande (SD) § 119 Antagande av detaljplan för Apelvägen.pdf (627 kb) § 119 Särskilt yttrande (V) § 119 Apelvägen.pdf (283 kb) 11 16085 Rapport D Apelvägen FK 180327 inkl ritn.pdf (924 kb) 11 269600 Utlåtande geo_berg DPL Apelvägen.pdf (11 954 kb) 11 Bilaga 1 - Föroreningsberäkningar.pdf (254 kb) 11 Dagvattenutredning Apelvägen Wallenstam Tyresö_170901.pdf (3 931 kb) 11 Dagvattenutredning BoAktivt Tyresö samrådshandling 2016-05-13.pdf (1 247 kb) 11 Föreoreningsanalys.pdf (185 kb) 11 Gestaltningsprinciper för Apelvägen södra delen.pdf (3 230 kb) 11 Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2021-03-25 § 51.pdf (200 kb) 11 Kvalitetsprogram_BoAktivtTyresö_180711.pdf (17 823 kb) 11 Omröstningsprotokoll Kommunfullmäktige 2021-03-25 §§ 48, 51 och 52.pdf (16 kb) 11 Planbeskrivning Apelvägen hela.pdf (5 832 kb) 11 Planbeskrivning Apelvägen södra delen.pdf (3 151 kb) 11 PM brandskydd förstudie_tyresö REV C.pdf (502 kb) 11 PM Geoteknik Apelvägen.pdf (1 186 kb) 11 Särskilt yttrande (L) 2021-03-25 § 51.pdf (89 kb) 11 Tjänsteskrivelse för detaljplan Apelvägen.pdf (459 kb) 11 Utkast Granskningsutlåtande för Apelvägen.pdf (1 470 kb) 11 Utkast plankarta för Apelvägen etapp 1 södra.pdf (360 kb)

§120 Initiativ från ledamot om att dela detaljplan för Apelvägen

Diarienummer 2021/KS 0021 001

Kommunstyrelsens beslut
- Ledamotsinitiativet anses besvarat.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) inkom den 12 januari 2021 med ett ledamotinitiativ till kommunstyrelsen. I initiativet förslår Anki Svensson (M) att Apelvägens detaljplan delas så den delen som rör Bo Aktivts 55 + boende bereds för att kunna antas av kommunfullmäktige.

Kommunfullmäktige beslutade 25 mars 2021 § 51 om en majoritetsåterremiss för att bereda en delning av detaljplanen för Apelvägen så att den del av detaljplanen som rör Bo Aktivts 55+ boende kan antas av kommunfullmäktige.
Majoritetsåterremissen har beretts och besvarar ledamotsinitiativet. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därför kommunstyrelsen att anse ledamotsinitiativet besvarat, med hänvisning till svaret för återremissen, dnr KSM-2015-918-214.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ledamotsinitiativet anses besvarat.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse - Initiativ från ledamot avseende detaljplan Apelvägen.pdf
Ledamotsinitiativ från Anki Svensson (M).pdf
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2021-01-12 § 26.pdf
KS § 26 (L) Reservation.pdf

§121 Reviderad arbetsmiljöpolicy 2021 *

Diarienummer 2021/KSP 0015

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet avgörs under dagens sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
2. Arbetsmiljöpolicy för Tyresö kommun fastställs.
3. Arbetsmiljöpolicyn ersätter nuvarande Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan arbetsmiljöpolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2007.

Särskilt yttrande
Inger Gemicioglu (V) anmäler ett särskilt yttrande.

Beskrivning av ärendet
Kommunens arbetsmiljöpolicy har genomgått en översyn vilket har resulterat i ett förslag till uppdaterad arbetsmiljöpolicy. En bra arbetsmiljö är en förutsättning för att nå kommunens övergripande mål om att bli Sveriges bästa offentliga arbetsgivare. Arbetsmiljöpolicyn är nära kopplad till arbetet med måldelning och måluppföljning som syftar till att bidra till ökad motivation bland kommunens medarbetare.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Arbetsmiljöpolicy för Tyresö kommun fastställs.
2. Arbetsmiljöpolicyn ersätter nuvarande Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan arbetsmiljöpolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2007.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Arbetsmiljöpolicy för Tyresö kommun fastställs.
2. Arbetsmiljöpolicyn ersätter nuvarande Arbetsmiljöpolicy med handlingsplan arbetsmiljöpolicy som fastställdes av kommunfullmäktige 2007.

Yrkande
Inger Gemicioglu (V) yrkar på återremiss med motiveringen att ytterligare bereda ärendet avseende huvudmännens arbetsmiljöansvar.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska avgöras under dagens sammanträde. Ordföranden ställer frågan om ärendet återremitteras enligt yrkande från Inger Gemicioglu (V). Ordföranden finner att ärendet ska avgöras under dagens sammanträde.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-04-21 § 50.pdf
Tjänsteskrivelse Reviderad arbetsmiljöpolicy.pdf
Arbetsmiljöpolicy.docx
Tjänsteskrivelse reviderad arbetsmiljöpolicy.pdf

§122 Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Region

Diarienummer 2021/KS 0172

Kommunstyrelsens beslut
- Överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter antas.

Beskrivning av ärendet
Storsthlms styrelse har rekommenderat Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län att anta en ny överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för medicintekniska produkter som används för vård och omsorg.

Syftet med överenskommelsen är att klargöra ansvarsfördelning och effektivisera processer inom hjälpmedelsområdet. Utgångspunkten har varit att förändringarna i den nya överenskommelsen ska vara så kostnadsneutrala som möjligt. Överenskommelsen börjar gälla tre månader från att alla parter beslutat anta överenskommelsen och ersätter samtidigt tre tidigare överenskommelser avseende hjälpmedel.

Arbetsmarknads- och socialnämnden och äldre- och omsorgsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen antar Överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överenskommelsen mellan Region Stockholm och kommunerna i Stockholms län om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter antas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-03-31 § 21.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-03-29 § 22.pdf
Tjänsteskrivelse Överenskommelse om kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter.pdf
Gällande överenskommelse om vård och omsorg för äldre med konsekvensändringar.pdf
Rekommendation att anta ök om kostnadsansvar för hjälpmedel, förbrukningshjälpmedel och medicintekniska produkter.pdf
Överenskommelse om kostnadsansvar hjälpmedel och medicintekniska produkter inklusive 4 bilagor.pdf
Signerad tjänsteskrivelse Överenskommelse om kostnadsansvar för hjälpmedel och medicintekniska produkter.pdf
Tjänsteskrivelse 2021-03-01 Överenskommelse om fördelning av kostnadsansvar för hjälpmedel och medicinska produkter_påskriven.pdf

§123 Uppdrag till byggnadsnämnden att ta fram handlingsplan för snabbare

Diarienummer 2021/KS 0175 001

Kommunstyrelsens beslut
1. Byggnadsnämnden ges i uppdrag att upprätta och redovisa en handlingsplan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan handlägga bygglovsärenden snabbare.
2. Byggnadsnämnden återrapporterar arbetet med handlingsplanen månadsvis till kommunstyrelsen från och med den 1 juni 2021.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta och redovisa en handlingsplan för hur nämnden hållbart och långsiktigt kan handlägga bygglovsärenden snabbare (bilaga).

Arbetet med handlingsplanen ska återrapporteras till kommunstyrelsen månadsvis.

Kommunstyrelsen kan göra de framställningar hos nämnder som behövs för att säkerställa att en effektiv och ändamålsenlig verksamhet upprätthålls, detta i enlighet med kommunstyrelsens reglemente §§ 2 och 3.

Yrkande
Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till det utskickade förslaget.

Beslutsgång
Ordförande Mats Lindblom (L) ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller det utskickade förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Ordförandeförslag - Uppdrag till byggnadsnämnden.docx.pdf

§124 Redovisning av riktade statsbidrag 2021

Diarienummer 2021/KS 0118 003

Kommunstyrelsens beslut
- Kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag."

Beskrivning av ärendet
Enligt "Kommunövergripande rutiner för hantering av statsbidrag", diarienummer 2019/KS 0216 003, ska kommunstyrelsen ta fram en sammanställning över vilka riktade statsbidrag som finns att söka, förutom de statsbidrag som kommer från Skolverket, Socialstyrelsen och Migrationsverket. Där har ansvaret lagts hos arbetsmarknads- och socialnämnden respektive barn- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsen ska även ange vilka nämnder som har ansvaret för att bevaka och söka de olika tillgängliga statsbidragen. De beslut nämnderna tar med anledning av statsbidragen ska återrapporteras till kommunstyrelsen i enlighet med ovanstående rutin.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen noterar kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag."

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelseförvaltningens sammanställning över statsbidrag noteras och sänds över till berörda nämnder för behandling i enlighet med "Kommunövergripande rutiner för hantering av riktade statsbidrag."

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-04-21 § 49.pdf
Tjänsteskrivelse riktade statsbidrag 2021.pdf
Riktade statsbidrag 2021.pdf
Tjänsteskrivelse - Riktade Statsbidrag 2021.pdf

§125 Slutrapport projekt Speldosans förskola

Diarienummer KSM2021181

Kommunstyrelsens beslut
- Slutredovisning noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet Speldosan som omfattar uppställning av tillfälliga paviljonger vid förskolan Speldosan anpassningar i den befintliga förskolan för att kunna möta det ökade antalet barn och pedagoger som kommer att vistas i lokalerna. Projektet påbörjades i maj 2020 och avslutades i februari 2021.

Projektets budget sattes till 10 miljoner kronor. Utfallet blev drygt 5,5 miljoner kronor.

Kommunledningsutskottet har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen notera informationen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2021-04-21 § 51.pdf
Tjänsteskrivelse - Slutrapportering Speldosan.pdf
Slutrapport Speldosan paviljonger KLU 4.0.pdf
Kostnadsfördelning Speldosan.pdf
Presentation slutrapport Speldosan.pptx
Tjänsteskrivelse - Slutrapport projekt Speldosans förskola.pdf

§126 Motion, Förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden *

Diarienummer 2020/KS 0180 001

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
- Motionen anses besvarad.

Beskrivning av ärendet
Peter Freij och Dick Bengtson från Moderaterna har lämnat in en motion till kommunfullmäktige om förbättrad språkkompetens för personal inom välfärden. Motionärerna framhåller att det är grundläggande att kunna förstå och göra sig förstådd i verksamheter som riktar sig till personer med demenssjukdomar samt olika former av funktionsnedsättningar. Samspelet och samtalet mellan personalen och den som behöver stöd är grundläggande för kvaliteten i insatsen.

Motionärerna yrkar:
* Att förvaltningen utreder vilka insatser som behöver göras inom olika verksamheter för att höja personalens kompetens i svenska språket.
* Att Tyresö skapar förutsättningar för arbetsplatsförlagd språkutbildning för befintlig personal där man ska få språkträning och möjlighet till att utvecklas i svenska språket.
* Att Tyresö snarast inför språktest för anställning inom äldreomsorgen, hemtjänsten och LSS- verksamheten.

Motionen har remitterats till äldre- och omsorgsnämnden för besvarande. Äldre- och omsorgsförvaltningens svar har även remitterats till kommunala funktionshindersrådet och kommunala pensionärsrådet för eventuella synpunkter. Synpunkter från respektive råd bifogas till ärendet. Under äldre- och omsorgsnämndens sammanträde den 22 februari återremitterades ärendet för att klargöra kommunala pensionärsrådets ställningstagande som remissinstans då rådets synpunkter enbart undertecknats av PRO. I det bifogade protokollsutdraget från kommunala pensionärsrådets sammanträde den 2 februari framgår att rådet instämmer i förvaltningens tjänsteskrivelse och att PROs skriftliga tillägg överlämnas till äldre- och omsorgsnämnden. Med andra ord står kommunala pensionärsrådet som avsändare för tillägget från PRO.

Äldre- och omsorgsnämnden har berett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Anki Svensson (M), Peter Freij (M), Ulf Perbo (KD) och Per Carlberg (SD) yrkar bifall till motionen.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget om att motionen anses besvarad. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget.

Bilagor
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-03-29 § 23.pdf
Tjänsteskrivelse svar på motion språkkompetens i välfärden.pdf
Synpunker från kommunala funktionshindersrådet avseende motion om språkkompetens.pdf
Synpunkter från PRO avseende motion om språkkompetens för personal inom välfärden.pdf
Kommunala pensionärsrådet protokollsutdrag 2021-02-02 § 2.pdf
Motion, Förbättring av språkkompetensen för personal inom välfärden.pdf

§127 Anmälan av delegationsbeslut till kommunstyrelsen 2021

Diarienummer 2021/KS 0009 001

Kommunstyrelsens beslut
- Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2021-04-21, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2021-04-21
Stadsbyggnadsutskottet 2021-04-23, se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2021-04-23

Bilagor
Delegationsbeslut TA-planer och schakttillstånd jan-mars 2021.pdf
Delegationsbeslut flyttning och skrotning av fordon jan-mars 2021.pdf
Delegationsbeslut godkända upplåtesler av allmän plats jan-mars 2021.pdf
Delegationsbeslut lokala trafikföreskrifter jan-mars 2021.pdf
Delegationsbeslut om anställning 210409.pdf
Delegationsbeslut avseende överenskommelse om avgångsvederlag.pdf

§128 Kommunstyrelsens meddelanden 2021

Diarienummer 2020/KS 0314 001

Kommunstyrelsens beslut
- Informationen noteras.

Bilagor
Byggnadsnämnden protokollsutdrag 2021-03-23 § 15.pdf
Byggnadsnämndplan 2021.pdf
Beloppsjusteringar i avtal om försäkringsersättning vid trafikskador på kommunala anläggningar Viktig information från SKR, cirkulär 21..html
Missiv.html
Förstudie hanteringen av covid-19 Tyresö.pdf
Minnesanteckningar Södertörnskommunernas ledningsgrupp 2021-03-12.pdf
SBFF meddelandehtml.html
SBFF Protokoll 2021-03-26.pdf
SBFF Meddelande om justering.pdf
Huvudöverenskommelse HÖK 21 med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd Viktig information från SKR och Sobona, Cirkulär 21.16.html
Årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2020.pdf
Tjänsteskrivelse årsrapport för granskning av socialtjänstens verksamheter 2020.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-03-29 § 21.docx
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2021-03-29 § 21.pdf
Bokslut 2020 signerat.pdf
Statistik BOJ NTV 2020.pdf
Verksamhetsberättelse 2020. pdf.pdf
Verksamhetsplan 2021.pdf
Viktig information från SKR och Sobona (Cirkulär).html
Samverkansöverenskommelsen polis kommun - Uppföljning 2020.pdf
§ 23 KF 2021-03-25 - Godkännande av reviderat reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd.pdf
TYBO Sammanträde nr 209.pdf
Svealandskusten2020.pdf
Revidering av reglemente för Södertörns överförmyndarnämnd för att möjliggöra distansdeltagande.docx.pdf
Framsida och beslutande.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2021-03-31 § 22.pdf

§129 Initiativ från ledamot om att införa kommunala ordningsvakter i Tyresö

Diarienummer 2021/KS 0171

Kommunstyrelsens beslut
- Initiativet överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Anki Svensson (M) har inkommit med ett ledamotinitiativ. I initiativet föreslås kommunstyrelsen ställa sig positiv till en utökad trygghetssatsning med anlitande av kommunala ordningsvakter. Vidare föreslås att kommundirektören ges i uppdrag att frigöra ekonomiska resurser inom ramen för att finansiera trygghetssatsningen.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att initiativet överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen för beredning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Ledamotsinitiativ - ordningsvakter.pdf

§130 Initiativ från ledamot om att underteckna Kommittén Demokratin 100 år:s

Diarienummer 2021/KS 0173

Kommunstyrelsens beslut
- Initiativet överlämnas till kommunstyrelseförvaltningen för beredning.

Beskrivning av ärendet
Ett ledamotsinitiativ har inkommit från Inger Gemicioglu (V) om att Tyresö kommun undersöker möjligheterna för att kommunen ska underteckna Deklarationen för en stark demokrati.

Ordförandeförslag
Ordförande Mats Lindblom (L) föreslår att kommunstyrelsen överlämnar initiativet till kommunstyrelseförvaltningen för beredning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Ledamotsinitiativ (V) Deklarationen för en stark demokrati 30 april 2021.pdf