Din position: Hem > Tyresö kommun > Kommunstyrelsen > Sammanträde 2022-03-08

Sammanträde 2022-03-08

Datum
Klockan
18:30
Plats
Kommunhuset

1 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2022/KS 0007 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport februari 2022.pdf

2 Lokalutredning skolor i Östra Tyresö

Diarienummer 2021/KS 0393 12

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Lokalutredningen skolor i östra Tyresö, enligt uppdrag från lokalförsörjningsplanen 2021, godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utse en beställare för och genomföra en förstudie under 2022 med syfte att
a. bygga en kompletterande huskropp för lektionssalar och uppehållsrum samt anpassa befintlig byggnad så att nuvarande organisation och struktur kan bibehållas i Strandskolan
b. omfatta möjligheten att inrymma lokaler för fritidsgård eller folkbibliotek i den nya huskroppen
c. belysa andra möjliga placeringar av fritidsgård och folkbibliotek i Östra området
3. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier, med en budget om 400 tkr.

Beskrivning av ärendet
Strandskolan i Östra Tyresö har idag en organisation med fler elever än den maximala kapaciteten i lokalerna. Detta leder till flera risker i arbetsmiljön för elever och personal. Skolans kök med diskutrymme har även fått anmärkning från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som måste åtgärdas. Strandskolans överbeläggning kan inte lösas genom omflyttning av elever till andra befintliga skolor, då alla skolor i princip är fullbelagda idag.

Utredningens förslag innebär att en fördjupad förstudie genomförs. Syftet med förstudien är att ta fram underlag för beslut om att bygga en ny huskropp samt omdisponera befintlig skola för att behålla Strandskolans nuvarande struktur och organisation, fritidsgårdens behov och om möjligt också folkbibliotekets behov. I förstudien ingår att ta fram en genomförandeplan med tidplan samt budget för genomförandet. Förstudien ska också omfatta hur verksamheterna kan samverka kring lokalerna.

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har bilagan "Fördjupad utredning av Strandskolan" kompletterats med ett förord.
Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kommunledningsutskottet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 9.pdf
Reservation (M, C) kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 9.pdf
Särskilt yttrande (SD) kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 9.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 19.pdf
Reservation (C) (M) kultur- och fritidsnämnden 2022-02-21 § 19.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-02-23 § 16.pdf
Tjänsteskrivelse lokalutredning skolor östra Tyresö .pdf
Tjänsteskrivelse. Lokalutredning skolor i Östra Tyresö KFN.pdf
Tjänsteskrivelse, Lokalutredning östra Tyresö.pdf
Bilaga 1 Lokalutredning skolor i Östra Tyresö.pdf
Bilaga Befolkning skolor förskolor östra.pdf
Bilaga Behovsanalys folkbibliotek Strand.pdf
Bilaga Kravspecifikation Fritidsgård Östra Tyresö 21.pdf
Bilaga Status förskolor.pdf
Bilaga Utredning ventilation kök.pdf
Bilaga Viktiga faktorer Östra Tyresö 2022-02-09.pdf
Bilaga Fördjupad utredning av Strandskolan rev 20220224.pdf

3 Likabehandlingplan 2022

Diarienummer 2021/KSP 0020 20

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Uppdaterad likabehandlingsplan fastställs.

Beskrivning av ärendet
Kommunens likabehandlingsplan har genomgått en översyn vilket har resulterat i ett förslag till uppdaterad likabehandlingsplan. I den nya planen tydliggörs att Tyresö kommun som arbetsgivare ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering avseende samtliga sju diskrimineringsgrunder. Arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter samt att förebygga och förhindra alla former av trakasserier mot barn och studenter som deltar i eller söker till våra verksamheter har även förstärkts.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer den uppdaterade likabehandlingsplanen.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Likabehandlingsplan 2022 .pdf
Likabehandlingsplan 2022-2024.pdf
Likabehandlingsplan 2022-2024 med ändringsmarkeringar.pdf

4 Anslagsökning skolmiljarden

Diarienummer 2021/KS 0085 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Barn- och utbildningsnämndens anslag för 2022 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 7 946 334 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2023.

Beskrivning av ärendet
Bidraget Skolmiljarden syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Totalt fördelas 1,4 miljarder kronor. Medlen fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i respektive kommun.

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. För Tyresös del uppgår skolmiljarden till 7 946 334 kronor. Medlen kommer att betalas ut till kommunen under februari och juni 2022.

Ärendet har beretts av kommunstyrelseförvaltningen som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att barn- och utbildningsnämndens anslag för 2022 ökas genom en särskilt ettårs ramökning motsvarande 7 946 334 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2023.

Bilagor
Tjänsteskrivelse anslagsökning skolmiljarden.pdf

5 Ny visselblåsarlag

Diarienummer 2021/KS 0391 006

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. En visselblåsarfunktion införs i enlighet med bifogad rapport.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att tillse att en extern aktör för systemstöd, handläggning, utredning, återkoppling och uppföljning upphandlas.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att inrätta en intern visselblåsargrupp.
4. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Från och med den 17 juli i år är alla arbetsgivare med fler än 50 anställda skyldiga att ha inrättat interna rapporteringskanaler för att kunna ta emot anmälningar om missförhållanden. Bestämmelserna i den nya visselblåsarlagen innebär ett förstärkt skydd för arbetstagare som lämnar information om missförhållanden och som av sin arbetsgivare riskerar att utsättas för repressalier på grund av det. Lagen ska även ge ett skydd för andra kategorier av personer som rapporterar om missförhållanden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en funktion inrättas för att hantera visselblåsning i Tyresö kommun utifrån det nya regelverket.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. En visselblåsarfunktion införs i enlighet med bifogad rapport.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att tillse att en extern aktör för systemstöd, handläggning, utredning, återkoppling och uppföljning upphandlas.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att inrätta en intern visselblåsargrupp.
4. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse Nya visselblåsarlagen.pdf
Rapport Ny visselblåsarlag.pdf

6 Ändrad budget för valnämnden

Diarienummer 2022/KS 0036 10

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Valnämndens budget utökas med 500 000 kronor för år 2022.
2. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens medelreserv.

Beskrivning av ärendet
Förutsättningarna för valbudgeten har förändrats och nationellt görs bedömningen att det finns ett ökat hot mot allmänna val då omvärldsutvecklingen oroar och det har skett fler incidenter under föregående val än tidigare.

Kommunerna bör vidta åtgärder för att förebygga och skapa förmåga att hantera eventuella angrepp mot valens genomförande. Syftet med de höjda säkerhetsinsatserna är framförallt att säkerställa genomförandet av valet, förtroendet för valgenomförandet samt säkerheten för röstmottagarna och de som röstar. Kommunerna rekommenderas även att ta höjd för säkerhetsåtgärder kopplat till covid-19 och för att minska risken för smittspridning.

Med anledning av ovanstående har det framställs ett tilläggsäskande på 500 000 kronor till valnämnden för 2022 avseende bland annat ett höjt fokus på säkerheten, en extra förtidsröstningslokal i Granängsringen samt fler mottagningsstationer på huvudbiblioteket under förtidsröstningen för att undvika köbildning. Dessutom har fler mindre kostnader tillkommit såsom inköp av nytt skyltmaterial och inhyrning av lokaler då Kumla skola byggs om under hösten 2022 och den lokal som föreslås istället medför en hyreskostnad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Valnämndens budget utökas med 500 000 kronor för år 2022.
2. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens medelreserv.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse valbudget 2022.pdf
Särskilt yttrande (SD) kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 10.pdf
Särskilt yttrande (M) kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 10.pdf

7 Antagande av Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun

Diarienummer KSM-2018-2087-510

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Trafik- och framkomlighetsplan antas.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av hållbarhetsutskottet §1 den 23 januari 2019) att ta fram en Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun. Trafikplaner är handlingsplaner inom ett specifikt trafikområde och de anger hur kommunen behöver agera för att trafikmålen i kommunens trafikstrategi ska kunna uppfyllas. Syftet med denna trafikplan är att säkra framkomligheten för persontransporter på våra vägar. Genom Trafik- och framkomlighetsplanen ser Tyresö kommun till att framkomligheten blir god för kollektivtrafik, cykel och gående så att dess attraktivitet ökar. Smart samhällsplanering tillämpas så att vi utvecklar Tyresö där det finns kollektivtrafik och service som bidrar till att Tyresöbor kan välja dessa sätt att resa och att bilberoendet minskar. Genom att satsa på och öka reseandelen för hållbara resor blir även framkomligheten bättre för de bilresor som måste göras. Godstransporter behandlas inte i denna trafikplan.

För att kunna öka andelen hållbara transporter behöver Tyresö kommun skapa ytor för dem. Vid stadsutveckling får vi inte bygga bort utrymme för dessa transporter. Det behövs bland annat ytor för busskörfält för den utökade kollektivtrafiken som prognosticeras till 2030. Det behövs också plats till gång- och cykelbanor, för att möjliggöra korta resor inom kommunen men även längre arbetspendling med cykel. Vidare behöver det även finnas utrymme för andra funktioner i väg- och stadsrummet, så som dagvattenhantering och grönstruktur.

I en tidigare version av tjänsteskrivelsen (hållbarhetsutskottet 2022-02-23 § 5) stod det felaktigt att busslinje 814 förlängs mot Stockholm. Det är rättat inför ärendets behandling i kommunstyrelsen. Den bifogade planen har även kompletterats med en förklarande text gällande framkomligheten på s. 11 samt förtydligande bildtexter.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar trafik-och framkomlighetsplanen.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 5.pdf
Särskilt yttrande (SD) hållbarhetsutskottet 2021-12-20 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse Trafik- och framkomlighetsplan.pdf
Trafik- och framkomlighetsplan.pdf

8 Plan för publik laddinfrastruktur i Tyresö

Diarienummer KSM2022-112.510

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av publik laddinfrastruktur.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en förstudie för att minst ett nytt publikt laddställe ska kunna byggas under 2022.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns klimatplan identifierar att transporter står för ca 76 procent av utsläppen av växthusgaser från Tyresö. Den viktigaste åtgärden för att minska utsläppen från transporter och samtidigt främja hälsa, framkomlighet och trivsamma stadsmiljöer är överflyttning av persontransporter till hållbara färdmedel såsom cykel och kollektivtrafik samt att minska transportbehovet av godstransporter genom ruttoptimering, samordning och planering. För de transporter som fortfarande kommer att ske med bilar och lastbilar är elektrifiering avgörande för omställning till fossilfria, klimatsmarta transporter. År 2030 beräknas mer än hälften av alla personbilar vara elektrifierade.

För att omställningen till elektrifierade fordon ska ske krävs utbyggnad av laddinfrastruktur, så väl för "hemmaladdning" (där fordonet har sin dygnsvila) och "destinationsladdning" och laddning vid långa resor. Det behövs också planeras för tillräcklig och trygg effekt i elnätet för att möta denna efterfrågan.
Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av publik laddinfrastruktur.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en förstudie för att minst ett nytt publikt laddställe ska kunna byggas under 2022.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 6.pdf
Tjänsteskrivelse Plan för laddinfrastruktur.pdf
Bilaga 1_Behov av laddinfrastruktur i Södertörn och kommunernas roll i utbyggnaden.pdf
Bilaga 2_ Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa.pdf

9 Avtal mellan Södertörnskommunerna om samarbete inom mät- och kart- och GIS-verksamheterna (resursdelningsavtal)

Diarienummer 2022KSM0082

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Avtalet mellan Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) gällande samarbete inom mät- och kart- och GIS-verksamheterna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Åtta kommuner på Södertörn (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) vill fördjupa möjligheten till samarbete och utbyte av tjänster och resurser genom ett resursdelningsavtal.

Kommunerna har idag ett väl fungerande samarbete och gemensamt upphandlade kartsystem. Samarbetet regleras i ett samverkansavtal som undertecknades 2012. Kommunerna ser nu möjligheter med att teckna ett avtal som reglerar hur kommunerna ska kunna bistå varandra när det föreligger under- respektive överkapacitet avseende utförandet av vissa mät-, kart- och GIS-tjänster.
Syftet är att servicenivån till kommunernas medborgare och företagare ska öka till följd av samarbetet.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avtalet mellan Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) gällande samarbete inom mät- och kart- och GIS-verksamheterna godkänns.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse Resursdelningsavtal inom GIS-samverkan Södertörn_B.pdf
Avtal resursdelning Södertörn.pdf
Bilaga 1a_pub-avtal Tyresö.pdf
Bilaga 1b_instruktion_pubavtal_A.pdf
Bilaga 1c_utdrag PUB-instruktion från Leveransavtal Kartproduktionssystem SOKIGO AB - signed.pdf
Bilaga 1d_utdrag PUB-instruktion från Leveransavtal Webbkarta SOKIGO AB - signed.pdf
Bilaga 2a_Konsekvensbedömning (DPIA) Resursdelning Södertörn_Tyresö_A.pdf
Bilaga 2b_Risk- och sårbarhetsanalys kopplat till personuppgifter för resursdelningsavtal_Tyresö_A.pdf
Bilaga2c_utdrag upphandlingskrav informationsklassning kartprod, folkbokföring, webbkarta från Leveransavtal Webbkarta SOKIGO AB - signed.pdf
Rutin för tillämpning av resursdelningsavtal inom GIS-samverkan Södertörn_A.pdf

10 Medgivande till avstyckning, Kumla 3:778

Diarienummer KSM2022-102

Kommunstyrelsens förslag till beslut
1. Medgivande till avstyckning godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna medgivandet och eventuella erforderliga handlingar för medgivandets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Kumla 3:778 är belastad av ett villaservitut, inskrivet i fastighetsregistret till förmån för Tyresö kommuns fastighet Kumla 3:1264. Villaservitutet innehåller en inskränkning avseende att tomten inte får styckas utan säljarens medgivande. Lantmäteriet har i samband med en ansökan om avstyckning från fastigheten Kumla 3:778 kontaktat Tyresö kommun med fråga om kommunen vill lämna ett medgivande till att sökt avstyckning kan genomföras.

Gällande detaljplan ger möjlighet till avstyckning efter gällande planbestämmelser. Ett medgivande till avstyckning innebär att villaservitutets inskränkning inte utgör något hinder för den ansökta avstyckningen.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Medgivande till avstyckning godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna medgivandet och eventuella erforderliga handlingar för medgivandets genomförande.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Medgivande till avstyckning, Kumla 3.778.pdf
Villaservitut.pdf
Förfrågan om medgivande från rättighetshavare.pdf

11 Slutrapport förskolan Vattenhjulet

Diarienummer KSM20171075

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet Förskolan Vattenhjulet. Projektet har omfattats av nybyggnation av kommunens första konceptförskola. Den nya byggnaden har upprättats i två plan innehållande utrymmen för 144-160 barn med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Antalet barn varierar beroende på barnens ålder vilket ställer krav på flexibla lokaler. Inom ramen för projektet har även en fristående förrådsbyggnad samt ett fristående barnvagnsförråd uppförts på fastigheten.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapportering Förskolan Vattenhjulet.pdf
Slutrapport Vattenhjulet förskola.pdf

12 Svar på revisionsrapport om fördjupad granskning inom Cybersäkerhet

Diarienummer 2021/REV 0008

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Fördjupad granskning inom cybersäkerhet".

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en fördjupad granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet.

Granskningens syfte har varit att följa upp och fördjupa den granskning som gjordes januari-mars 2019 och bedöma om det finns brister i kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet. Vidare har syftet också varit att bedöma i vilken omfattning kommunstyrelsen och nämnderna styr och följer upp arbetet på området.

Kommunen delar uppfattningen om granskningens fyra förbättringsområden och föreslår åtgärder i tjänsteskrivelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Fördjupad granskning inom cybersäkerhet".

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 13.pdf
Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport om fördjupad granskning inom cybersäkerhet.pdf
EY_cybersecurityprogram_tyreskommun_.pdf (sekretess)

13 Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna

Diarienummer 2021/KS 0394 016

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har genomfört granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna och avlämnat rapporten samt revisionsskrivelsen till kommunstyrelsen 16 december 2021. Inom följande områden har revisionen sett behov av att förstärka den interna kontrollen: Löner, Leverantörsskulder, Materiella anläggningstillgångar, Intäkter Vatten och Renhållning. I tjänsteskrivelsen ger kommunstyrelseförvaltningen förslag till svar inom de olika områdena.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 12.pdf
Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf
Revisionsrapport - Granskning intern kontroll i räkenskaperna.pdf
Revisionsskrivelse - Granskning av intern kontroll i räkenskaperna.pdf

14 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0024 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2022-02-23, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2022-02-23
Hållbarhetsutskottet 2022-02-23, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2022-02-23
Stadsbyggnadsutskottet 2022-02-23 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-02-23

Bilagor
Delegationsbeslut 2022-02-01 om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2022.pdf
Delegationsbeslut 2022-02-02 om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2022.pdf
Delegationsbeslut 2022-02-28 om leasing av bil.pdf
Delegationsbeslut 2022-02-16 om leasing av bil.pdf
Delegationsbeslut viltvårdare.pdf

15 Meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0004 001

Kommunstyrelsens förslag till beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Cirkulär 22_04 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR).pdf
Cirkulär 22_05 Internränta f år 2023.pdf
Cirkulär 22_06 Budgetförutsättningar inför åren 2022-2025.pdf
220209 Minnesanteckningar från möte med Södertörnskommunernas samarbetskommitté.pdf
220121 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp.pdf
Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2021.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 13.pdf
Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.pdf
Revisionsskrivelse - Förstudie rörande personalomsättningen.pdf
Revisionsrapport - Förstudie om personalomsättning Tyresö kommun.pdf
Cirkulär 22_07 Ändringar i skollagen 1 juli 2021.pdf
2022-02-11.pdf
Meddelande om justering.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 12.pdf
Södertörnskommunernas årsredovisning och bokslut 2021 Beslutad.pdf
Södertörnskommunernas verksamhetsplan 2022 Beslutad.pdf

§40 Kommundirektörens rapport

Diarienummer 2022/KS 0007 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommundirektören informerar i bifogad rapport samt lämnar vid behov muntlig information vid sammanträdet angående frågor av förvaltningsövergripande karaktär samt information om pågående uppdrag.

Bilagor
Kommundirektörens rapport februari 2022.pdf

§41 Lokalutredning skolor i Östra Tyresö

Diarienummer 2021/KS 0393 12

Kommunstyrelsens beslut
1. Lokalutredningen skolor i östra Tyresö, enligt uppdrag från lokalförsörjningsplanen 2021, godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utse en beställare för och genomföra en förstudie under 2022 med syfte att
a. bygga en kompletterande huskropp för lektionssalar och uppehållsrum samt anpassa befintlig byggnad så att nuvarande organisation och struktur kan bibehållas i Strandskolan
b. omfatta möjligheten att inrymma lokaler för fritidsgård eller folkbibliotek i den nya huskroppen
c. belysa andra möjliga placeringar av fritidsgård och folkbibliotek i Östra området
3. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier, med en budget om 400 tkr.

Reservation
Anki Svensson (M) och Ulrica Riis-Pedersen (C) reserverar sig mot beslutet och hänvisar till en gemensam skriftlig reservation i kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 9.

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande lämnat i kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 9.
Mats Lindblom (L) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Strandskolan i Östra Tyresö har idag en organisation med fler elever än den maximala kapaciteten i lokalerna. Detta leder till flera risker i arbetsmiljön för elever och personal. Skolans kök med diskutrymme har även fått anmärkning från Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund som måste åtgärdas.

Strandskolans överbeläggning kan inte lösas genom omflyttning av elever till andra befintliga skolor, då alla skolor i princip är fullbelagda idag.

Utredningens förslag innebär att en fördjupad förstudie genomförs. Syftet med förstudien är att ta fram underlag för beslut om att bygga en ny huskropp samt omdisponera befintlig skola för att behålla Strandskolans nuvarande struktur och organisation, fritidsgårdens behov och om möjligt också folkbibliotekets behov. I förstudien ingår att ta fram en genomförandeplan med tidplan samt budget för genomförandet. Förstudien ska också omfatta hur verksamheterna kan samverka kring lokalerna.

Inför kommunstyrelsens behandling av ärendet har bilagan "Fördjupad utredning av Strandskolan" kompletterats med ett förord.
Ärendet har beretts av kultur- och fritidsnämnden, barn- och utbildningsnämnden samt kommunledningsutskottet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Lokalutredningen skolor i östra Tyresö, enligt uppdrag från lokalförsörjningsplanen 2021, godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att utse en beställare för och genomföra en förstudie under 2022 med syfte att
a. bygga en kompletterande huskropp för lektionssalar och uppehållsrum samt anpassa befintlig byggnad så att nuvarande organisation och struktur kan bibehållas i Strandskolan
b. omfatta möjligheten att inrymma lokaler för fritidsgård eller folkbibliotek i den nya huskroppen
c. belysa andra möjliga placeringar av fritidsgård och folkbibliotek i Östra området, alt belysa effekter för genomförbarhet för andra möjliga placeringar av fritidsgård och folkbibliotek i Östra området
3. Förstudien finansieras genom medelreserven för förstudier, med en budget om 400 tkr.

Yrkande
Ulf Perbo (KD) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget och inkommer med ett tilläggsyrkande under beslutspunkt 2 på att utreda möjligheten att samutnyttja de nya lokalerna för ett profilfritids. Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget och biträder Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande.

Per Carlberg (SD) yrkar bifall till beslutspunkt 1 i ordförandeförslaget och inkommer med ett ändringsyrkande på att stryka folkbibliotek för beslutspunkt 2b och 2c.

Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande och Per Carlbergs (SD) ändringsyrkande.

Inger Gemicioglu (V) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Anki Svenssons (M) tilläggsyrkande och Per Carlbergs (SD) ändringsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet från Anki Svensson (M). Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet från Anki Svensson (M).
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet från Per Carlberg (SD). Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller detsamma och finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet från Per Carlberg (SD).

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 9.pdf
Reservation (M, C) kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 9.pdf
Särskilt yttrande (SD) kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 9.pdf
Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 19.pdf
Reservation (C) (M) kultur- och fritidsnämnden 2022-02-21 § 19.pdf
Barn- och utbildningsnämnden protokollsutdrag 2022-02-23 § 16.pdf
Tjänsteskrivelse lokalutredning skolor östra Tyresö .pdf
Tjänsteskrivelse. Lokalutredning skolor i Östra Tyresö KFN.pdf
Tjänsteskrivelse, Lokalutredning östra Tyresö.pdf
Bilaga 1 Lokalutredning skolor i Östra Tyresö.pdf
Bilaga Befolkning skolor förskolor östra.pdf
Bilaga Behovsanalys folkbibliotek Strand.pdf
Bilaga Kravspecifikation Fritidsgård Östra Tyresö 21.pdf
Bilaga Status förskolor.pdf
Bilaga Utredning ventilation kök.pdf
Bilaga Viktiga faktorer Östra Tyresö 2022-02-09.pdf
Bilaga Fördjupad utredning av Strandskolan rev 20220224.pdf

§42 Likabehandlingplan 2022

Diarienummer 2021/KSP 0020 20

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Uppdaterad likabehandlingsplan fastställs.

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) lämnar ett särskilt yttrande, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Kommunens likabehandlingsplan har genomgått en översyn vilket har resulterat i ett förslag till uppdaterad likabehandlingsplan. I den nya planen tydliggörs att Tyresö kommun som arbetsgivare ska bedriva ett förebyggande och främjande arbete för att motverka diskriminering avseende samtliga sju diskrimineringsgrunder. Arbete med att främja lika rättigheter och möjligheter samt att förebygga och förhindra alla former av trakasserier mot barn och studenter som deltar i eller söker till våra verksamheter har även förstärkts.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer den uppdaterade likabehandlingsplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer den uppdaterade likabehandlingsplanen.

Yrkande
Anki Svensson (M), Per Carlberg (SD), Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Per Carlberg (SD) tilläggsyrkar att likabehandling ska ske oavsett politisk åskådning.

Anita Mattsson (S), Inger Gemicioglu (V) och Marie Åkesdotter (MP) yrkar avslag till Per Carlbergs (SD) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Per Carlbergs (SD) tilläggsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller Per Carlbergs (SD) tilläggsyrkande. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Likabehandlingsplan 2022 .pdf
Likabehandlingsplan 2022-2024.pdf
Likabehandlingsplan 2022-2024 med ändringsmarkeringar.pdf

§43 Anslagsökning skolmiljarden *

Diarienummer 2021/KS 0085 12

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Barn- och utbildningsnämndens anslag för 2022 ökas genom en särskild ettårs ramökning motsvarande 6 357 000 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2023.
2. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens anslag för 2022 ökas genom en särskild ettårs ramökning motsvarande 1 589 000 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2023.

Beskrivning av ärendet
Bidraget Skolmiljarden syftar till att bidra till goda förutsättningar för att minska de negativa effekterna på elevers kunskapsutveckling och hälsa till följd av covid-19-pandemin. Totalt fördelas 1,4 miljarder kronor. Medlen fördelas proportionellt utifrån antalet barn och unga i åldern 6-19 år i respektive kommun.

Kommunen bestämmer själv utifrån sina aktuella behov hur medlen ska fördelas. Medlen kan användas för insatser i hela skolväsendet. Kommunernas bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas efter samma grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till den egna verksamheten av motsvarande slag. För Tyresös del uppgår skolmiljarden till 7 946 334 kronor. Medlen kommer att betalas ut till kommunen under februari och juni 2022.

Efter kallelseutskicket har kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse och förslag till beslut reviderats. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Barn- och utbildningsnämndens anslag för 2022 ökas genom en särskild ettårs ramökning motsvarande 6 357 000 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2023.
2. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens anslag för 2022 ökas genom en särskild ettårs ramökning motsvarande 1 589 000 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2023.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att:
1. Barn- och utbildningsnämndens anslag för 2022 ökas genom en särskild ettårs ramökning motsvarande 6 357 000 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2023.
2. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämndens anslag för 2022 ökas genom en särskild ettårs ramökning motsvarande 1 589 000 kronor. Anslaget ska inte vara underlag för ramuppräkning inför 2023.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Anslagsökning skolmiljarden.pdf

§44 Ny visselblåsarlag

Diarienummer 2021/KS 0391 006

Kommunstyrelsens beslut
1. En visselblåsarfunktion införs i enlighet med bifogad rapport.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att tillse att en extern aktör för systemstöd, handläggning, utredning, återkoppling och uppföljning upphandlas.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att inrätta en intern visselblåsargrupp.
4. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet.

Beskrivning av ärendet
Från och med den 17 juli i år är alla arbetsgivare med fler än 50 anställda skyldiga att ha inrättat interna rapporteringskanaler för att kunna ta emot anmälningar om missförhållanden. Bestämmelserna i den nya visselblåsarlagen innebär ett förstärkt skydd för arbetstagare som lämnar information om missförhållanden och som av sin arbetsgivare riskerar att utsättas för repressalier på grund av det. Lagen ska även ge ett skydd för andra kategorier av personer som rapporterar om missförhållanden. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att en funktion inrättas för att hantera visselblåsning i Tyresö kommun utifrån det nya regelverket.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. En visselblåsarfunktion införs i enlighet med bifogad rapport.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att tillse att en extern aktör för systemstöd, handläggning, utredning, återkoppling och uppföljning upphandlas.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att inrätta en intern visselblåsargrupp.
4. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. En visselblåsarfunktion införs i enlighet med bifogad rapport.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att tillse att en extern aktör för systemstöd, handläggning, utredning, återkoppling och uppföljning upphandlas.
3. Kommundirektören ges i uppdrag att inrätta en intern visselblåsargrupp.
4. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för verksamhetsområde 17 gemensam verksamhet.

Yrkande
Anki Svensson (M), Marie Åkesdotter (MP), Ulf Perbo (KD), Christina Melzén (L), Ulrica Riis-Pedersen (C), Per Carlberg (SD) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 11.pdf
Tjänsteskrivelse Nya visselblåsarlagen.pdf
Rapport Ny visselblåsarlag.pdf

§45 Ändrad budget för valnämnden

Diarienummer 2022/KS 0036 10

Kommunstyrelsens beslut
1. Valnämndens budget utökas med 500 000 kronor för år 2022.
2. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens medelreserv.

Särskilt yttrande
Per Carlberg (SD) hänvisar till särskilt yttrande i kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 10.
Anki Svensson (M) hänvisar till särskilt yttrande i kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 10.

Beskrivning av ärendet
Förutsättningarna för valbudgeten har förändrats och nationellt görs bedömningen att det finns ett ökat hot mot allmänna val då omvärldsutvecklingen oroar och det har skett fler incidenter under föregående val än tidigare.
Kommunerna bör vidta åtgärder för att förebygga och skapa förmåga att hantera eventuella angrepp mot valens genomförande. Syftet med de höjda säkerhetsinsatserna är framförallt att säkerställa genomförandet av valet, förtroendet för valgenomförandet samt säkerheten för röstmottagarna och de som röstar. Kommunerna rekommenderas även att ta höjd för säkerhetsåtgärder kopplat till covid-19 och för att minska risken för smittspridning.

Med anledning av ovanstående har det framställs ett tilläggsäskande på 500 000 kronor till valnämnden för 2022 avseende bland annat ett höjt fokus på säkerheten, en extra förtidsröstningslokal i Granängsringen samt fler mottagningsstationer på huvudbiblioteket under förtidsröstningen för att undvika köbildning. Dessutom har fler mindre kostnader tillkommit såsom inköp av nytt skyltmaterial och inhyrning av lokaler då Kumla skola byggs om under hösten 2022 och den lokal som föreslås istället medför en hyreskostnad.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Valnämndens budget utökas med 500 000 kronor för år 2022.
2. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens medelreserv.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Valnämndens budget utökas med 500 000 kronor för år 2022.
2. Förslaget till beslut finansieras inom ramen för kommunstyrelsens medelreserv.

Yrkande
Per Carlberg (SD), Anki Svensson (M), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Mats Lindblom (L) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 10.pdf
Tjänsteskrivelse valbudget 2022.pdf
Särskilt yttrande (SD) kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 10.pdf
Särskilt yttrande (M) kommunledningsutskottet 2022-02-23 § 10.pdf

§46 Antagande av Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun *

Diarienummer KSM-2018-2087-510

Kommunstyrelsens beslut
1. Sammanträdet ajourneras kl. 19:50-20:00.
2. Ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
* Trafik- och framkomlighetsplan antas.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Per Carlberg (SD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Ulf Perbo (KD) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Dåvarande Stadsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag (av hållbarhetsutskottet §1 den 23 januari 2019) att ta fram en Trafik- och framkomlighetsplan för Tyresö kommun. Trafikplaner är handlingsplaner inom ett specifikt trafikområde och de anger hur kommunen behöver agera för att trafikmålen i kommunens trafikstrategi ska kunna uppfyllas.

Syftet med denna trafikplan är att säkra framkomligheten för persontransporter på våra vägar. Genom Trafik- och framkomlighetsplanen ser Tyresö kommun till att framkomligheten blir god för kollektivtrafik, cykel och gående så att dess attraktivitet ökar. Smart samhällsplanering tillämpas så att vi utvecklar Tyresö där det finns kollektivtrafik och service som bidrar till att Tyresöbor kan välja dessa sätt att resa och att bilberoendet minskar. Genom att satsa på och öka reseandelen för hållbara resor blir även framkomligheten bättre för de bilresor som måste göras. Godstransporter behandlas inte i denna trafikplan.

För att kunna öka andelen hållbara transporter behöver Tyresö kommun skapa ytor för dem. Vid stadsutveckling får vi inte bygga bort utrymme för dessa transporter. Det behövs bland annat ytor för busskörfält för den utökade kollektivtrafiken som prognosticeras till 2030. Det behövs också plats till gång- och cykelbanor, för att möjliggöra korta resor inom kommunen men även längre arbetspendling med cykel. Vidare behöver det även finnas utrymme för andra funktioner i väg- och stadsrummet, så som dagvattenhantering och grönstruktur.
I en tidigare version av tjänsteskrivelsen (hållbarhetsutskottet 2022-02-23 § 5) stod det felaktigt att busslinje 814 förlängs mot Stockholm. Det är rättat inför ärendets behandling i kommunstyrelsen. Sida 11 i den bifogade planen har även kompletterats med en förklarande text gällande framkomligheten.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen antar trafik-och framkomlighetsplanen.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att:
1. Kommunfullmäktige fattar beslut om trafik-och framkomlighetsplanen, istället för att beslutet fattas av kommunstyrelsen.
2. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att trafik-och framkomlighetsplanen antas.

Yrkande
Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Ulf Perbo (KD), Per Carlberg (SD) yrkar avslag till att trafik-och framkomlighetsplanen antas.

Marie Åkesdotter (MP) och Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till att trafik-och framkomlighetsplanen antas.

Ordförande Anita Mattson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att trafik-och framkomlighetsplanen beslutas av kommunfullmäktige. Anki Svensson (M), Ulrica Riis-Pedersen (C), Ulf Perbo (KD), Inger Gemicioglu (V), Marie Åkesdotter (MP) och Per Carlberg (SD) biträder Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordföranden föreslår att sammanträdet ajourneras i 10 minuter. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller att kommunfullmäktige fattar beslut om trafik-och framkomlighetsplanen och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar trafik-och framkomlighetsplanen. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige avslår trafik-och framkomlighetsplanen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta trafik-och framkomlighetsplanen.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 5.pdf
Särskilt yttrande (SD) hållbarhetsutskottet 2021-12-20 § 64.pdf
Tjänsteskrivelse Trafik- och framkomlighetsplan.pdf
Trafik- och framkomlighetsplan.pdf

§47 Plan för publik laddinfrastruktur i Tyresö

Diarienummer KSM2022-112.510

Kommunstyrelsens beslut
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av publik laddinfrastruktur.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en förstudie för att minst ett nytt publikt laddställe ska kunna byggas under 2022.

Reservation
Anki Svensson (M) reserverar sig mot beslutet och lämnar en skriftlig reservation, bilaga.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommuns klimatplan identifierar att transporter står för ca 76 procent av utsläppen av växthusgaser från Tyresö. Den viktigaste åtgärden för att minska utsläppen från transporter och samtidigt främja hälsa, framkomlighet och trivsamma stadsmiljöer är överflyttning av persontransporter till hållbara färdmedel såsom cykel och kollektivtrafik samt att minska transportbehovet av godstransporter genom ruttoptimering, samordning och planering. För de transporter som fortfarande kommer att ske med bilar och lastbilar är elektrifiering avgörande för omställning till fossilfria, klimatsmarta transporter. År 2030 beräknas mer än hälften av alla personbilar vara elektrifierade.

För att omställningen till elektrifierade fordon ska ske krävs utbyggnad av laddinfrastruktur, så väl för "hemmaladdning" (där fordonet har sin dygnsvila) och "destinationsladdning" och laddning vid långa resor. Det behövs också planeras för tillräcklig och trygg effekt i elnätet för att möta denna efterfrågan.

Ärendet har beretts av hållbarhetsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av publik laddinfrastruktur.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en förstudie för att minst ett nytt publikt laddställe ska kunna byggas under 2022.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Kommundirektören ges i uppdrag att ta fram en plan för utveckling av publik laddinfrastruktur.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att göra en förstudie för att minst ett nytt publikt laddställe ska kunna byggas under 2022.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar att beslutspunkt två formuleras enligt följande: "Kommundirektören ges i uppdrag att göra en förstudie för att minst ett nytt publikt landställe med CCS-uttag ska kunna byggas under 2022."

Ordförande Anita Mattsson (S) yrkar avslag till Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.

Marie Åkesdotter (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget och avslag till Anki Svenssons (M) ändringsyrkande.
Ulrica Riis-Pedersen (C) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen avslår Anki Svenssons (M) ändringsyrkande. Därefter ställer ordföranden frågan om kommunstyrelsen bifaller ändringsyrkandet. Ordföranden finner att kommunstyrelsen avslår ändringsyrkandet.

Bilagor
Hållbarhetsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 6.pdf
Tjänsteskrivelse Plan för laddinfrastruktur.pdf
Bilaga 1_Behov av laddinfrastruktur i Södertörn och kommunernas roll i utbyggnaden.pdf
Bilaga 2_ Klimatplanen_Bedömning av barnets bästa.pdf

§48 Avtal mellan Södertörnskommunerna om samarbete inom mät- och kart- och

Diarienummer 2022KSM0082

Kommunstyrelsens beslut
* Avtalet mellan Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) gällande samarbete inom mät- och kart- och GIS-verksamheterna godkänns.

Beskrivning av ärendet
Åtta kommuner på Södertörn (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) vill fördjupa möjligheten till samarbete och utbyte av tjänster och resurser genom ett resursdelningsavtal.
Kommunerna har idag ett väl fungerande samarbete och gemensamt upphandlade kartsystem. Samarbetet regleras i ett samverkansavtal som undertecknades 2012. Kommunerna ser nu möjligheter med att teckna ett avtal som reglerar hur kommunerna ska kunna bistå varandra när det föreligger under- respektive överkapacitet avseende utförandet av vissa mät-, kart- och GIS-tjänster.

Syftet är att servicenivån till kommunernas medborgare och företagare ska öka till följd av samarbetet.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avtalet mellan Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) gällande samarbete inom mät- och kart- och GIS-verksamheterna godkänns.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avtalet mellan Södertörnskommunerna (Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö) gällande samarbete inom mät- och kart- och GIS-verksamheterna godkänns.

Yrkande
Anki Svensson (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 5.pdf
Tjänsteskrivelse Resursdelningsavtal inom GIS-samverkan Södertörn_B.pdf
Avtal resursdelning Södertörn.pdf
Bilaga 1a_pub-avtal Tyresö.pdf
Bilaga 1b_instruktion_pubavtal_A.pdf
Bilaga 1c_utdrag PUB-instruktion från Leveransavtal Kartproduktionssystem SOKIGO AB - signed.pdf
Bilaga 1d_utdrag PUB-instruktion från Leveransavtal Webbkarta SOKIGO AB - signed.pdf
Bilaga 2a_Konsekvensbedömning (DPIA) Resursdelning Södertörn_Tyresö_A.pdf
Bilaga 2b_Risk- och sårbarhetsanalys kopplat till personuppgifter för resursdelningsavtal_Tyresö_A.pdf
Bilaga2c_utdrag upphandlingskrav informationsklassning kartprod, folkbokföring, webbkarta från Leveransavtal Webbkarta SOKIGO AB - signed.pdf
Rutin för tillämpning av resursdelningsavtal inom GIS-samverkan Södertörn_A.pdf

§49 Medgivande till avstyckning, Kumla 3:778

Diarienummer KSM2022-102

Kommunstyrelsens beslut
1. Medgivande till avstyckning godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna medgivandet och eventuella erforderliga handlingar för medgivandets genomförande.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Kumla 3:778 är belastad av ett villaservitut, inskrivet i fastighetsregistret till förmån för Tyresö kommuns fastighet Kumla 3:1264. Villaservitutet innehåller en inskränkning avseende att tomten inte får styckas utan säljarens medgivande. Lantmäteriet har i samband med en ansökan om avstyckning från fastigheten Kumla 3:778 kontaktat Tyresö kommun med fråga om kommunen vill lämna ett medgivande till att sökt avstyckning kan genomföras.

Gällande detaljplan ger möjlighet till avstyckning efter gällande planbestämmelser. Ett medgivande till avstyckning innebär att villaservitutets inskränkning inte utgör något hinder för den ansökta avstyckningen.

Ärendet har beretts av stadsbyggnadsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Medgivande till avstyckning godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna medgivandet och eventuella erforderliga handlingar för medgivandets genomförande.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Medgivande till avstyckning godkänns.
2. Kommunstyrelsen ordförande och kommundirektören får i uppdrag att underteckna medgivandet och eventuella erforderliga handlingar för medgivandets genomförande.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Stadsbyggnadsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 8.pdf
Tjänsteskrivelse Medgivande till avstyckning, Kumla 3.778.pdf
Villaservitut.pdf
Förfrågan om medgivande från rättighetshavare.pdf

§50 Slutrapport förskolan Vattenhjulet

Diarienummer KSM20171075

Kommunstyrelsens beslut
* Slutrapporten noteras.

Beskrivning av ärendet
Projektavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet Förskolan Vattenhjulet. Projektet har omfattats av nybyggnation av kommunens första konceptförskola. Den nya byggnaden har upprättats i två plan innehållande utrymmen för 144-160 barn med tillhörande gemensamhetsutrymmen. Antalet barn varierar beroende på barnens ålder vilket ställer krav på flexibla lokaler. Inom ramen för projektet har även en fristående förrådsbyggnad samt ett fristående barnvagnsförråd uppförts på fastigheten.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 14.pdf
Tjänsteskrivelse slutrapportering Förskolan Vattenhjulet.pdf
Slutrapport Vattenhjulet förskola.pdf

§51 Svar på revisionsrapport om fördjupad granskning inom Cybersäkerhet

Diarienummer 2021/REV 0008

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Fördjupad granskning inom cybersäkerhet".

Beskrivning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en fördjupad granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet. Granskningens syfte har varit att följa upp och fördjupa den granskning som gjordes januari-mars 2019 och bedöma om det finns brister i kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet. Vidare har syftet också varit att bedöma i vilken omfattning kommunstyrelsen och nämnderna styr och följer upp arbetet på området.

Kommunen delar uppfattningen om granskningens fyra förbättringsområden och föreslår åtgärder i tjänsteskrivelsen.

Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Fördjupad granskning inom cybersäkerhet".

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten "Fördjupad granskning inom cybersäkerhet".

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 13.pdf
Tjänsteskrivelse-svar på revisionsskrivelse fördjupad granskning inom cybersäkerhet.pdf
EY_cybersecurityprogram_tyreskommun_.pdf

§52 Svar på revisionsrapport om granskning av intern kontrollmiljö kopplat till

Diarienummer 2021/KS 0394 016

Kommunstyrelsens beslut
* Kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.

Beskrivning av ärendet
Revisionen har genomfört granskning av intern kontroll kopplat till räkenskaperna och avlämnat rapporten samt revisionsskrivelsen till kommunstyrelsen 16 december 2021. Inom följande områden har revisionen sett behov av att förstärka den interna kontrollen: Löner, Leverantörsskulder, Materiella anläggningstillgångar, Intäkter Vatten och Renhållning. I tjänsteskrivelsen ger kommunstyrelseförvaltningen förslag till svar inom de olika områdena.
Ärendet har beretts av kommunledningsutskottet som föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunstyrelseförvaltningens skrivelse antas som kommunstyrelsens svar på revisionsrapporten om intern kontroll kopplat till räkenskaperna.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Kommunledningsutskottet protokollsutdrag 2022-02-23 § 12.pdf
Tjänsteskrivelse svar på revisionsrapport intern kontrollmiljö kopplat till räkenskaperna.pdf
Revisionsrapport - Granskning intern kontroll i räkenskaperna.pdf
Revisionsskrivelse - Granskning av intern kontroll i räkenskaperna.pdf

§53 Anmälan av delegationsbeslut

Diarienummer 2022/KS 0024 001

Kommunstyrelsens beslut
* Anmälda delegationsbeslut noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Utskottsprotokoll
Kommunledningsutskottet 2022-02-23, se https://insynsverige.se/tyreso-ledningsutskott/sammantrade?date=2022-02-23
Hållbarhetsutskottet 2022-02-23, se https://insynsverige.se/tyreso-hallbarhetsutskottet/dagordning?date=2022-02-23
Stadsbyggnadsutskottet 2022-02-23 se https://insynsverige.se/tyreso-stadsbyggnadsutskottet/dagordning?date=2022-02-23

Bilagor
Delegationsbeslut 2022-02-01 om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2022.pdf
Delegationsbeslut 2022-02-02 om ekonomiskt bidrag enligt tillgänglighetsplanen 2022.pdf
Delegationsbeslut 2022-02-28 om leasing av bil.pdf
Delegationsbeslut 2022-02-16 om leasing av bil.pdf
Delegationsbeslut viltvårdare.pdf

§54 Meddelanden

Diarienummer 2022/KS 0004 001

Kommunstyrelsens beslut
* Informationen noteras.

Bilagor
Kommunstyrelseförvaltningens svar till Stockholm stads miljöförvaltning gällande anmälan krossverksamhet på Skrubba.pdf
Anmälan e-bergshantering Skrubba 1-1.pdf
Bilaga 1 Skrubba Verksamhetsplan.pdf
Bilaga 2 Skrubba Bullerutredning med bilagor.pdf
Bilaga 3 Skrubba vattenhantering.pdf
Cirkulär 22_04 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR).pdf
Cirkulär 22_05 Internränta f år 2023.pdf
Cirkulär 22_06 Budgetförutsättningar inför åren 2022-2025.pdf
220209 Minnesanteckningar från möte med Södertörnskommunernas samarbetskommitté.pdf
220121 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp.pdf
Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2021.pdf
Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 13.pdf
Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.pdf
Revisionsskrivelse - Förstudie rörande personalomsättningen.pdf
Revisionsrapport - Förstudie om personalomsättning Tyresö kommun.pdf
Cirkulär 22_07 Ändringar i skollagen 1 juli 2021.pdf
2022-02-11.pdf
Meddelande om justering.pdf
Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 12.pdf
Södertörnskommunernas årsredovisning och bokslut 2021 Beslutad.pdf
Södertörnskommunernas verksamhetsplan 2022 Beslutad.pdf

Bilagor
§ 54 2022-02-11.pdf (466 kb) § 54 220121 Minnesanteckningar från Södertörnskommunernas ledningsgrupp.pdf (392 kb) § 54 220209 Minnesanteckningar från möte med Södertörnskommunernas samarbetskommitté.pdf (353 kb) § 54 Anmälan e-bergshantering Skrubba 1-1.pdf (1 375 kb) § 54 Arbetsmarknads- och socialnämnden protokollsutdrag 2022-02-22 § 13.pdf (116 kb) § 54 Bilaga 1 Skrubba Verksamhetsplan.pdf (1 745 kb) § 54 Bilaga 2 Skrubba Bullerutredning med bilagor.pdf (2 121 kb) § 54 Bilaga 3 Skrubba vattenhantering.pdf (345 kb) § 54 Cirkulär 22_04 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension (AKAP-KR).pdf (274 kb) § 54 Cirkulär 22_05 Internränta f år 2023.pdf (186 kb) § 54 Cirkulär 22_06 Budgetförutsättningar inför åren 2022-2025.pdf (434 kb) § 54 Cirkulär 22_07 Ändringar i skollagen 1 juli 2021.pdf (292 kb) § 54 Kommunstyrelseförvaltningens svar till Stockholm stads miljöförvaltning gällande anmälan krossverksamhet på Skrubba.pdf (783 kb) § 54 Meddelande om justering.pdf (223 kb) § 54 Revisionsrapport - Förstudie om personalomsättning Tyresö kommun.pdf (495 kb) § 54 Revisionsskrivelse - Förstudie rörande personalomsättningen.pdf (56 kb) § 54 Södertörnskommunernas verksamhetsplan 2022 Beslutad.pdf (1 279 kb) § 54 Södertörnskommunernas årsredovisning och bokslut 2021 Beslutad.pdf (456 kb) § 54 Årsrapport för granskning av arbetsmarknads- och socialnämndens verksamheter.pdf (231 kb) § 54 Årsrapport för granskning av äldre- och omsorgsnämndens verksamheter 2021.pdf (231 kb) § 54 Äldre- och omsorgsnämnden protokollsutdrag 2022-02-21 § 12.pdf (121 kb)

§55 Utökad beredskap inom information- och IT-säkerhet

Diarienummer 2022/KS 0089

Kommunstyrelsens beslut
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende.
2. En satsning på utökad beredskap inom information- och IT-säkerhet genomförs.
3. Satsningen finansieras år 2022 genom omfördelning av medel från medelreserven till kommunstyrelsens förfogande för 2022.
4. Medlen fördelas mellan IT- och digitaliseringsstaben och säkerhetsenheten, med den andel av årskostnad som åtgår under 2022. IT- och digitaliseringsstaben tilldelas högst 1750 tkr och säkerhetsenheten tilldelas högst 1000 tkr.
5. Finansiering för 2023 och framåt hanteras inom budgetprocessen för kommunplanen 2023.

Beskrivning av ärendet
Tekniken utvecklas idag i ett högt tempo och den digitala transformationen innebär ett beroende av kontinuerligt fungerande informations- och kommunikationsteknik. I närtid har de digitala hotbilderna uppdaterats i och med oprovocerade utpressningsattacker mot andra kommuner samt det förändrade säkerhetsläget i Europa till följd av militära aggressioner i Europa.
Kommunens arbete inom IT-och informationssäkerhet behöver ständigt utvecklas för att Tyresö Kommun ska kunna fortsätta att förse medborgarna med kommunal service. Därför införs nu en satsning på IT- och informationssäkerhet för att säkerställa god beredskap och motståndskraft mot nutida och framtida hotbilder.

Ordförandeförslag
Ordförande Anita Mattsson (S) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att:
1. Ärendet tas upp som ett extra ärende
2. En satsning på utökad beredskap inom information- och IT-säkerhet genomförs.
3. Satsningen finansieras år 2022 genom omfördelning av medel från medelreserven till kommunstyrelsens förfogande för 2022.
4. Medlen fördelas mellan IT- och digitaliseringsstaben och säkerhetsenheten, med den andel av årskostnad som åtgår under 2022. IT- och digitaliseringsstaben tilldelas högst 1750 tkr och säkerhetsenheten tilldelas högst 1000 tkr.
5. Finansiering för 2023 och framåt hanteras inom budgetprocessen för kommunplanen 2023.

Yrkande
Anki Svensson (M), Mats Lindblom (L), Marie Åkesdotter (MP), Anders Wickberg (SD), Inger Gemicioglu (V), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Ulf Perbo (KD) yrkar bifall till ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller ordförandeförslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse Utökad beredskap inom information- och IT-säkerhet.pdf