Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2014-01-15

Sammanträde 2014-01-15

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Detaljplan för fastigheterna Runstenen 4 & 8, beslut om planbesked

2 Detaljplan för miljöhus vid Dalskolan, beslut om planuppdrag och samråd

3 Detaljplan för Tyresövallen, beslut om planuppdrag

4 Detaljplan för Brobänken, beslut om granskning

5 Gatukostnadsutredning Brobänken, beslut om granskning

6 Ändring av datum för sammanträde i september 2014

8 Utvecklingsplan Attraktiva Alby - delrapport underlag till kommunplanen 2015

9 Avstämning inför beslut om utvidgat strandskydd för Tyresö kommun

11 Information- Dagvattenhantering i gatumiljö

12 Information- Klövberget naturreservat

13 Inbjudan till VAS-rådets årsmöte 2014

14 Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen

16 Pågående och kommande upphandlingar

§1 Detaljplan för fastigheterna Runstenen 4 & 8, beslut om planbesked

Dnr 2013KSM1074.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheterna Runstenen 4 och 8 för att möjliggöra förskjutning av fastighetsgränsen mellan fastigheterna. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under våren 2014.

Beskrivning av ärendet
Ägarna till fastigheterna Runstenen 4 och 8 på Alby sjöväg 21 och 23 i Gimmersta inkom till kommunen i november 2013 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheterna för att göra det möjligt att förskjuta fastighetsgränsen mellan fastigheterna för att få två mer jämnstora fastigheter. Fastigheterna är idag 2921 kvm respektive 1456 kvm stora. Planområdet sluttar flackt från nordost mot sydväst, vilket innebär från tomterna och bostäderna ut mot gatan. Den befintliga bebyggelsen utgörs av två friliggande villor, en på respektive fastighet, samt några komplementbyggnader.

Miljö- och stadsbyggnadsutskottet antog i slutet av 2013 principer för avstyckningar i Gimmersta. Principerna säger att en fastighet måste vara minst 3000 kvm stor för att kunna styckas. Varje ansökan kommer att prövas separat. Gatukostnader kan inte tas ut i efterhand för den nya fastigheten. Fastighetsägaren får dock stå för alla kostnader för planarbetet. Då syftet är att förskjuta fastighetsgränsen så att fastigheterna blir mer jämnstora, dvs. cirka 2200 kvm vardera bedöms detta inte strida mot de beslutade principerna för området. Eftersom båda fastigheterna är och även fortsättningsvis enligt föreslagen föränding kommer att vara under 3000 kvm stora är ingen ytterligare avstyckning aktuell.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Runstenen 4 och 8.pdf

§2 Detaljplan för miljöhus vid Dalskolan, beslut om planuppdrag och samråd

Dnr 2013KSM1189.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Dalskolans miljöhus på del av Bollmora 2:1 samt del av Bollmora 2:587. Planändringens syfte är att göra de miljöhus som uppförts med tillfälligt bygglov planenliga. Planarbetet sker med normalt förfarande. I uppdraget ingår samråd.

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Miljöhus för sortering av Dalskolans avfall uppfördes med tillfälligt bygglov år 2000. Nu har bygglovet löpt ut och miljöhusen hotas av rivningsföreläggande. Det anses dock viktigt att kunna ta hand om skolans avfall på ett hållbart sätt, varför en ny detaljplan som gör det möjligt att ha kvar miljöhusen måste upprättas. Syftet är att göra miljöhusen planenliga.

Eftersom att en del av planområdet ligger på mark som idag är kommunal parkmark tas planen fram med normalt förfarande.

Planområdet är beläget mellan Dalskolans parkering och skogsmarken i Wättinge parkstråk. Marken är redan idag ianspråktagen för miljöhusen och planändringen medför ingen ändring av markanvändningen. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om planuppdrag, miljöhus vid Dalskolan.pdf

§3 Detaljplan för Tyresövallen, beslut om planuppdrag

Dnr 2013KSM1221.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för Tyresövallen i syfte att skapa möjlighet att uppföra en ny ishall, ett parkeringshus samt en välkomnande entré till området.

Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Hösten 2012 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att planlägga norra Tyresö centrum för bland annat bostäder. I december 2013 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet det kvalitetsprogram som tagits fram för området. Kvalitetsprogrammet innehåller en kvartersstruktur som totalt ska generera ca 950 nya bostäder. Förslaget innebär att den befintliga ishallen, som ligger i området, rivs och ersätts med ett bostadskvarter.

Enligt kvalitetsprogrammets tidplan för utbyggnaden av Norra Tyresö centrum skulle ishallen behöva rivas år 2016. Det innebär att en ny ishall måste börja uppföras senast under 2015.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsammans med representanter från fastighet, fritid och föreningslivet utrett var en ny ishall lämpligast placeras (se bilagt PM) och kommit fram till att det bästa läget är i anslutning Tyresövallen, strax norr om fotbollsplanerna (se bilagda illustrationer).

Området som berörs ligger inom fastigheterna Forellen 15 och Bollmora 1:94. Kommunen äger marken. Området är i dagsläget planlagt för park och idrottsändamål, men den största delen av marken är belagd med byggnadsförbud. En ny plan behöver därför upprättas.

I samband med att Norra Tyresö centrum byggs ut och den nya ishallen uppförs, kommer det bli ett ökat behov av parkeringsplatser i området. Planen föreslås därför även rymma en byggrätt för ett nytt parkeringshus där simhallens parkering ligger i dag.

I planuppdraget ingår även att se över övrigt behov av läktare, förråd med mera i anslutning till fotbollsplanerna.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, planuppdrag för Tyresövallen.pdf
PM angående ishallen.pdf
Ishall 2013 12 20 Plan III (2).pdf
Ishall 2013 12 20 sitplan IIII (2).pdf

§4 Detaljplan för Brobänken, beslut om granskning

Dnr 2011KSM0361.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för detaljplan Brobänken, etapp 10 inre Brevik, samt ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att gå ut på granskning med planförslaget.

Beskrivning av ärendet
Brobänken, etapp 10, är en omvandlingsplan som syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Byggrätter och tomtstorlekar föreslås följa de riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen för östra Tyresö. Kommunen ska vara huvudman för allmänna platser och vägar. Planförslaget omfattar bl. a utbyggnad av vägar, gångvägar, vatten- och avloppsledningar, större byggrätter, skydd av värdefull kulturmiljö samt bevarande av värdefulla naturmiljöer.

Planområdet ligger i början av Brevikshalvön och gränsar till Orrnäsberget och Tyresö Strand i väster och avgränsas av Erstaviken i norr och Breviksvägen i söder. Området består av 108 privatägda fastigheter. Vägarna i området ägs av kommunen. Det finns fyra båtklubbar inom området. Dessa arrenderar mark i anslutning till vattnet och bryggorna av kommunen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, beslut om granskning, Brobänken.pdf
planbeskrivning granskning, brobänken.pdf
plankarta 1, granskning, brobänken.pdf
plankarta 2, granskning brobänken.pdf
samrådsredogörelse, brobänken.pdf

§5 Gatukostnadsutredning Brobänken, beslut om granskning

Dnr 2012KSM0843.254

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen godkänner granskningshandlingarna för gatkostnadsutredning Brobänken, etapp 10 inre Brevik, samt ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att gå ut på granskning med utredningen.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan Brobänken, etapp 10 utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Därvid föreslås uttag av gatukostnader enligt 6 kap 24 § Plan- och bygglag (2010:900), vari anges att ett visst områdes allmänna platser och anordningar ska betalas av ägarna till fastigheterna inom området. Fördelningsförslaget ansluter till de principer som beslutats i andra förnyelseområden i kommunen.
Fördelningsområdet utgörs av detaljplaneområdet samt fastigheterna Tyresö 1:71 och 1:72. Dessa fastigheter ingick i detaljplanen för Orrnäset - Breviksvägen, men har utfart inom Brobänkens detaljplaneområde.
Inom fördelningsområdet finns enligt planförslaget möjlighet att bebygga 110 befintliga fastigheter och en nytillkommande fastighet för villabebyggelse. Detaljplanen tillåter bryggföreningsverksamhet på delar av kommunens fastighet Tyresö 1:815.

Bilagor
tjänsteskrivelse gatukostnader, brobänken.pdf
gatukostnadsutredning, brobänken.pdf
gatukostnadsprocess bilaga 1, brobänken.pdf
gatukostnadskarta bilaga 2, brobänken.pdf
gatukostnadssammanställning, brobänken.pdf
samrådsredogörelse.pdf

§6 Ändring av datum för sammanträde i september 2014

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Ändring av sammanträdesdatum i september fastställs enligt förslag.

Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatumet för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets möte ändras från den 24 september 2014 till 23 september 2014.

Ordförandeberedning
Sammanträde
Justering
Normalt onsdag kl 08:30
Normalt onsdag kl 08:30
Normalt måndag kl 09:00
18/12-2013 kl 15:00
15/1-2014
20/1
22/1
5/2
10/2
17/2 (mån)
10/3 kl 13.00
17/3
19/3
2/4
7/4
9/4
28/4
5/5
7/5
21/5
Delårsbokslut 22/5 resterande 26/5
28/5
11/6
16/6
20/8
3/9
8/9
10/9
23/9
Delårsbokslut 25/9 resterande 29/9
8/10
22/10
3/11
12/11
26/11
1/12
17/12
Januari 2015
Januari 2015

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20140115.pdf (48 kb)

§7 Indexnedräkning för mät- och karttaxa

Dnr 2014KSM0005.051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Indexnedräkningen (baserad på prisbasbeloppet) av mät- och karttaxan noteras.

Den indexnedräknade mät- och karttaxan gäller från den 1 januari 2014.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) och Anita Mattsson (S) reserverar sig mot beslutet att avslå yrkandet om högre självfinansingerings grad.

Protokollsanteckning
Elisabet Hedlund (V) hade anslutit sig till Anita Mattssons (S) yrkande om hon hade haft rösträtt.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige tog år 2011 beslut om en ny Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och karttaxa (Diarienummer 2011/KSTK 0045). Taxeförslaget innebar även att taxorna framöver skulle indexeras så att de revideras varje år och att intäktssidan på så sätt inte devalveras. Flertalet avgifter i mät- och karttaxan utgår från en tusendel av för året gällande prisbasbelopp. Det är således enligt sänkningen av prisbasbeloppet år 2014 som indexregleringen av mät- och karttaxa ska utföras. Sänkningen av prisbasbeloppet år 2014 var 100 kronor och ligger nu på 44400 kronor.

Ordförandeförslag
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet noterar indexnedräkningen (baserad på prisbasbeloppet) av mät- och karttaxan.

Den indexnedräknade mät- och karttaxan gäller från den 1 januari 2014.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar på högre självfinansingerings grad. Marie Åkesdotter (MP) bifaller Anita Mattssons (S) yrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Anita Mattssons (S) yrkande om högre självfinansingerings grad och finner att yrkandet avslås. Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, mät och karttaxa.pdf

§8 Utvecklingsplan Attraktiva Alby - delrapport underlag till kommunplanen 2015

Dnr 2012/KS 0092

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras och underlaget beaktas i arbetet med kommunplan 2015-.

Beskrivning av ärendet
I Kommunplanen 2012-14 fastställde Kommunfullmäktige som mål till 2014 att; "En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns." För att nå det målet beslutade Kommunstyrelsen (KS 2012-03-27) att ett förslag till hur ett utredningsuppdrag för Albyområdets utveckling kan utformas skulle tas fram - en förstudie. Den presenterades för Kommunstyrelsen (KS 2012-10-23) och ligger till grund för det vidare arbetet med att ta fram strategin. En slutrapport sammanställs och redovisas tillsammans med samtliga åtgärdsförslag senast i juni år 2014.

Detta ärende är en delredovisning av förslag för att göra Alby mer attraktivt. Förslagen baseras på tidigare fattade inriktningsbeslut i ÖP08, kommunplan och reservatsbeslut samt på beslut om en målbild för området.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utvecklingsplan Alby Delrapport.pdf
Utvecklingsplan Alby Delrapport jan 2014.pdf
Bilaga 1, utvecklingsplan Alby 131204.pdf
Bilaga 2, utvecklingsplan Alby 140108.pdf

§9 Avstämning inför beslut om utvidgat strandskydd för Tyresö kommun

Dnr 2013KSM1226.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att fortsätta samarbetet med Länsstyrelsen för att ta fram förslag till områden med strandskydd för att nya beslut om utvidgat strandskydd ska kunna fattas.  

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen ska senast den 31 december 2014 fatta beslut om utvidgat strandskydd. Länsstyrelsen har valt att göra en översyn av de strandområden som redan idag omfattas av utvidgat strandskydd och kompletterar med områden där kommunen uttryckt önskemål och utvidgning.

Utifrån det beslutsunderlag som beskrivs här kommer Länsstyrelsen att återkomma med en remiss om förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Tyresö kommun (maj-juni 2014).

Detta ärende är främst en avstämning för att klargöra Tyresö kommuns uppfattning om det finns områden där det generella strandskyddet bör utvidgas. Kommunen lämnar även underlag till motiveringar om var befintligt utvidgat strandskydd ska fortsätta att gälla.

Parallellt med Länsstyrelsens arbete om att fatta nya beslut om utvidgat strandskydd har Tyresö kommun arbetat med en översyn av strandskyddet i stort och uppdaterat vårt eget kartmaterial över gällande strandskydd.

Bilagor
Strandskydd_förslag140110.pdf
Tjänsteskrivelse, utvidgat strandskydd.pdf

§10 Information- Tyresövägen

Dnr 2014/SBF 0010

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Trafikingenjör Helena Hartzell lämnar en muntlig redovisning.

Beslut/Protokollsutdrag
§10_prot_20140115.pdf (46 kb)

§11 Information- Dagvattenhantering i gatumiljö

Dnr 2014/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Trafikingenjör Helena Hartzell lämnar en muntlig redovisning.

Beslut/Protokollsutdrag
§11_prot_20140115.pdf (46 kb)

§12 Information- Klövberget naturreservat

Dnr 2014/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunekolog Göran Bardun lämnar en muntlig redovisning.

Beslut/Protokollsutdrag
§12_prot_20140115.pdf (46 kb)

§13 Inbjudan till VAS-rådets årsmöte 2014

Dnr 2014/SBF 0013

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Marie Åkesdotter (MP) och Mats Larsson (FP) deltar på VAS-rådets årsmöte 2014.

Beskrivning av ärendet
VAS-rådet bjuder in till årsmöte den 13 februari 2014, mellan klockan 12.00 - 16.30. Platsen för mötet är World Trade Center i Stockholm.
 
Målgrupp är politiker och tjänstemän med ansvar inom samhällsbyggnadsområdet.

Bilagor
Inbjudan VAS-rådets årsmöte 2014.pdf

§14 Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2014/SBF 0014
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde under december månad 2013.

Bilagor
Samhällsbyggnadsförvaltningen december 2013.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§14_prot_20140115.pdf (46 kb)

§15 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SBF 0018

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Åke Skoglund, chef för Samhällsbyggnadsförvaltningen vidaredelegerar åt Helena Swahn, mät- och kart chef, rätten att underteckna tillägg och ändringar i avtalet avseende södertörnsgemensamt kartsystem.

Bilagor
Delegationsbeslut, SGD avtal.pdf

§16 Anmälan om pågående och kommande upphandlingar

Dnr 2014/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen, kommande upphandlingar

Nytt ramavtal för tekniska konsulter (gemensamt på Samhällsbyggnadsförvaltningen)

Beslut/Protokollsutdrag
§16_prot_20140115.pdf (46 kb)

§17 Information och meddelande

Dnr 2014/SBF 0017
 
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
MSU rapport januari 2014.pdf
Svar på enkät om valfri återvinningscentral.pdf
Tyresöåprojekt, rapport från SMOHF.pdf

§18 Ändring av datum för sammanträde i mars 2014

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Ärendet tas upp som ett extra ärende.

Nytt datum till sammanträde fastställdes till 10 mars kl 13:00.


Beskrivning av ärendet
Sammanträdesdatumet för Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets möte ändras från den 12 mars 2014 till 10 mars alternativt 14 mars 2014.

Ordförandeberedning
Sammanträde
Justering
Normalt onsdag kl 08:30
Normalt onsdag kl 08:30
Normalt måndag kl 09:00
18/12-2013 kl 15:00
15/1-2014
20/1
22/1
5/2
10/2
17/2 (mån)
10/3 kl 13:00
17/3
19/3
2/4
7/4
9/4
28/4
5/5
7/5
21/5
Delårsbokslut 22/5 resterande 26/5
28/5
11/6
16/6
20/8
3/9
8/9
10/9
23/9
Delårsbokslut 25/9 resterande 29/9
8/10
22/10
3/11
12/11
26/11
1/12
17/12
Januari 2015
Januari 2015

Beslut/Protokollsutdrag
§18_prot_20140115.pdf (48 kb)