Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2014-06-16

Sammanträde 2014-06-16

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Detaljplan Raksta, etapp 8 beslut om samråd

2 Gatukostnadsutredning, Raksta etapp 8 beslut om samråd

3 Detaljplan för Tyresövallen, beslut om samråd

4 Detaljplan för Tjärnstigen 4, beslut om planbesked

5 Detaljplan för Bryggvägen- Tjärnstigen, beslut om planbesked

6 Detaljplan för Bäverbäcken, beslut om planbesked

7 Detaljplan för del av Bollmora 1:94 och Bävern 2, beslut om planbesked

8 Utvecklingsplan Attraktiva Alby - underlag till kommunplanen 2015

9 Upplåtelse av kommunal mark för basstation inom fastigheten Dyvik 1:1

11 Information om Norra Tyresö centrum

12 Anmälan om delegationsbeslut

13 Anmälan om pågående och kommande upphandlingar

14 Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen

15 Information och meddelanden

§96 Detaljplan Raksta, etapp 8 beslut om samråd

Dnr 2013KSM0891.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samrådshandlingarna för detaljplan Raksta etapp 8 godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Raksta, etapp 8, östra Tyresö. Planen är en förnyelseplan med syfte att möjliggöra permanentboende i området, samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Planarbetet sker med normalt planförfarande. Planen har stöd i kommunens översiktsplan och fördjupad översiktsplan för östra Tyresö och tas därmed fram utan program.

Bilagor
Planbeskrivning_Raksta_samråd.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om samråd Raksta.pdf
PK_Raksta_samråd_mitt.pdf
PK_Raksta_samråd_väst.pdf
PK_Raksta_samråd_öst.pdf
Behovsbedömning.pdf
kartbilaga_genomförandebeskrivning_Raksta_samråd.pdf
lilla raksta_ur rapport 2008.31_stockholmslansmuseum.pdf
Raksta_rapport_Länsmuseet_2013.pdf
Solberga_naturinventering.pdf

§97 Gatukostnadsutredning, Raksta etapp 8 beslut om samråd

Dnr 2013KSM0921.254

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samrådshandlingarna för gatukostnadsutredning Raksta etapp 8 godkänns.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Beskrivning av ärendet
I samband med upprättandet av detaljplan för Raksta, etapp 8 utreder samhällsbyggnadsförvaltningen frågan om uttag av gatukostnader i området. Den totala kostnaden för utbyggnaden av gatorna inom fördelningsområdet beräknas bli 31 722 936 kronor. Totalt föreslås gatukostnaden bli 192 190 kronor för en befintlig fastighet, baserat på kostnadsnivå för januari 2014.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, gatukostnader Raksta.pdf
Gatukostnadsutredning Raksta Samråd med bilagor.pdf

§98 Detaljplan för Tyresövallen, beslut om samråd

Dnr 2013KSM0468.051

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Ärendet återremitteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Tyresövallen. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, ett parkeringshus och skapa en välkomnande entré till området samt att tillåta de läktare med mera som idag står på så kallad prickmark.

Ordförandeförslag
Ordföranden föreslår att ärendet återremitteras för fortsatt utredning av alternativa lägen och utformning.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på ordförandeförslaget. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutar enligt ordförandeförslaget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse_samråd_ishallen.pdf
planbeskrivning_tyresövallen_ny mall.pdf
PK_ishallen_samrådshandl.pdf
Behovsbedömning Tyresövallen.pdf

§99 Detaljplan för Tjärnstigen 4, beslut om planbesked

Dnr 2014KSM0433.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsutskott bedömer att det inte är lämpligt att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Tyresö 1:537 för att möjliggöra styckning av fastigheten.

Beskrivning av ärendet
Ägaren till fastigheten Tyresö 1:537 på Tjärnstigen 4 inkom till kommunen i maj 2014 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten för att göra det möjligt att stycka den i tre delar. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det inte är lämpligt att göra en ny plan för att tillskapa ytterligare bostadsbebyggelse på fastigheten. Detta eftersom fastigheten är belägen inom ett kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde samt berörs av höga nivåer av buller från trafiken på Tyresövägen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, planbesked för Tjärnstigen 4.pdf

§100 Detaljplan för Bryggvägen- Tjärnstigen, beslut om planbesked

Dnr 2014KSM0347.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för fastigheten Tyresö 1:498 samt del av fastigheten Tyresö 1:814 vid Bryggvägen - Tjärnstigen för att möjliggöra ny småskalig flerbostadsbebyggelse, parhus och/eller radhus.

Särskilt yttrande
Anita Mattson (S) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Sökanden har kontaktat kommunen med önskemål om att ta fram en ny detaljplan fastigheten Tyresö 1:498 samt del av fastigheten Tyresö 1:814. Fastigheterna är belägna vid korsningen mellan Bryggvägen och Tjärnstigen. Syftet är att möjliggöra flera småskaliga flerbostadshus i två våningar. Förslaget innebär cirka 24 nya lägenheter.

Bilagor
Planbesked_Bryggvägen-Tjärnstigen.pdf

§101 Detaljplan för Bäverbäcken, beslut om planbesked

Dnr 2014KSM0520.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för området vid Bäverbäcken för att möjliggöra ny flerbostadsbebyggelse samt golf- och hotellverksamhet.

Reservation
Mats Lindblom (FP) lämnar en skriftlig reservation (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för området vid Bäverbäcken för att möjliggöra ny flerbostadsbebyggelse samt golf- och hotellverksamhet. Området är utsatt för buller, dålig geoteknik och olika typer av risker. De utredningar som gjorts till tidigare planarbeten för området visar dock att dessa är hanterbara.

Bilagor
Planbesked, Bäverbäcken.pdf

§102 Detaljplan för del av Bollmora 1:94 och Bävern 2, beslut om planbesked

Dnr 2012KSM0671.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att upprätta en ny detaljplan för del av fastigheterna Bollmora 1:94 och Bävern 2 för att möjliggöra en ny tillfartsväg till Erstavik i Nacka kommun. Tillfartsvägen kommer att användas som en entré till de handels- och vårdverksamheter som planeras i Nacka.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation i ärendet (bilaga).

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (FP) lämnar ett särskilt yttrande i ärendet (bilaga).

Beskrivning av ärendet
Byggvaruhandelsföretaget Byggmax inkom i september 2012 med en förfrågan till kommunen om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Bollmora 1:94 med syfte att anlägga en tillfartsväg till en fastighet i Erstavik i Nacka kommun, som företaget planerade att förvärva. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny plan för tillfartsvägen under förutsättning att det inom Erstavik inte kommer att förläggas någon livsmedelshandel som skulle kunna konkurrera med verksamheter inom Tyresö. Ett positivt planbesked gavs av MSU i september 2012. Under våren 2014 inkom Svenska Vårdfastigheter AB med en förfrågan om att även uppföra ett äldreboende i anslutning till Byggmax-etableringen. De nya förutsättningarna kräver att ett nytt planbesked ges.

Bilagor
Planbesked för del av Bollmora 1_94 och Bävern 2.pdf

§103 Utvecklingsplan Attraktiva Alby - underlag till kommunplanen 2015

Dnr 2012/KS 0092 71

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras och underlaget beaktas i arbetet med kommunplan 2015.

Beskrivning av ärendet
I Kommunplanen 2012-14 fastställde Kommunfullmäktige som mål till 2014 att; "En strategi för att göra Albyområdet mer attraktivt finns." För att nå det målet beslutade Kommunstyrelsen (KS 2012-03-27) att ett förslag till hur ett utredningsuppdrag för Albyområdets utveckling kan utformas skulle tas fram - en förstudie. Den presenterades för Kommunstyrelsen (KS 2012-10-23) och ligger till grund för det vidare arbetet med att ta fram strategin. En delredovisning gjordes för MSU i januari 2014. Detta ärende redovisar slutrapporten med förslag för att göra Alby mer attraktivt. Förslagen baseras på tidigare fattade inriktningsbeslut i ÖP08, kommunplan och reservatsbeslut samt på beslut om en målbild för området och synpunkter på delredovisningen.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, utvecklingsplan Alby slutrapport.pdf
Attraktiva Alby slutrapport 140603.pdf

§104 Upplåtelse av kommunal mark för basstation inom fastigheten Dyvik 1:1

Dnr 2014KSM0519.261

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen upplåter kommunal mark för uppförande av basstation för mobiltelefoni.

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsbyggnadsförvaltningens chef att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
En ansökan om att uppföra en basstation inom fastigheten Dyvik 1:1 intill befintlig telemast har inkommit till kommunen. Basstationen är för att tillhandhålla fjärde generationens mobilkommunikation så kallad 4G. Upplåtelsen sker genom anläggningsarrende som löper på 10 år med en årsvis förlängning om inte uppsägning sker senast 9 månader före upplåtelsetidens utgång. För rättigheten betalar arrendatorn en årlig arrendeavgift.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, arrendeavtal mobilmast.pdf
Arrendeavtal Tele2_Utkast.pdf

§105 Stödbrev till Velo-City

Dnr 2014KSM0456.510

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till stödbrev godkänns.


2. Förvaltningen ges i uppdrag att skicka brevet.

Beskrivning av ärendet
Stockholms stad ansöker om att, under 2017, arrangera European Cyclists Federation (EFC) årliga konferens Velo-City. Stockholm önskar få stöd från övriga kommuner i regionen för sin ansökan och har därför bett om stödbrev från andra kommuner i regionen för att kunna bilägga sin ansökan.

Bilagor
Tjänsteskrivelse, Velo_City stödbrev.pdf
Stödbrev Stockholm Velo-City 2017.pdf
Velo-City stödbrev.pdf

§106 Information om Norra Tyresö centrum

Dnr 2014/SBF 0040

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planchef Heléne Hallberg och lämnar en muntlig redovisning om projekt Norra Tyresö centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§106_prot_20140616.pdf (112 kb)

§107 Anmälan om delegationsbeslut

Dnr 2014/SBF 0018

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Delegationsbeslut - bilaga mark - april maj.pdf

§108 Anmälan om pågående och kommande upphandlingar

Dnr 2014/SBF 0015

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Anmälan om pågående och kommande upphandlingar noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten redovisar pågående och kommande upphandlingarna på Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Bilagor
Anmälan om pågående och kommande upphandlingar juni 2014.pdf

§109 Månadsrapport från samhällsbyggnadsförvaltningen

Dnr 2014/SBF 0014

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Rapporten är en beskrivning av vad som hänt inom samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsområde under maj månad 2014.

Bilagor
Samhällsbyggnadsförvaltningen maj_juni 2014.pdf

§110 Information och meddelanden

Dnr 2014/SBF 0017

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden listas i bifogad rapport.

Bilagor
MSU rapport juni 2014.pdf
Brev till Madeleine Sjöstedt fastighetsborgarråd Stockholm om Skrubba (2).pdf

§111 Upphävande av 113§-förordnandet inom Raksta, etapp 8, beslut om samråd

Dnr 2013KSM0891.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att samråda om upphävande av 113§-förordnandet inom Raksta, etapp 8, i samband med detaljplaneläggning av området.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Raksta, etapp 8, östra Tyresö. Planområdet omfattas dock av ett sk. 113 §-förordnande. Detta måste upphävas för att planläggningen i området ska kunna fortsätta. Upphävandet måste kommuniceras med alla sakägare inom de gamla byggnadsplanerna som berörs av den pågående planläggningen av etapp 8. För upphävande ansöks hos länsstyrelsen.

Bilagor
Beslut om samråd för upphävande av 113§-förordnadet inom Raksta, etapp 8.pdf
Tjänsteskrivelse, beslut om samråd för upphävande av §113.pdf

§112 Information om nya förutsättningar efter lagändringen i PBL

Dnr 2014/SBF 0089 92

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Bygglovschef Martin Fahlman lämnar en muntlig redovisning om de nya förutsättningarna som blir från och med den 2 juli när det ska bli tillåtet att bygga ett max 25 kvadratmeter stort bostadshus som kan användas som permanentbostad, utan att behöva söka bygglov. Det krävs dock att man gör en bygganmälan samt beställer en nybyggnadskarta.När en anmälan har gjorts tar byggnadsnämnden ställning till behovet av tekniskt samråd och det krävs ett startbesked från byggnadsnämnden innan man kan påbörja arbetet. och att huset är ett komplement till ett redan existerande en- eller tvåbostadshus som har bygglov. Det kommer också att bli tillåtet att utan bygglov bygga ut sitt hus med 15 kvadratmeter, bygga till två takkupor, eller inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Bilagor
Information om nya lagändringen i PBL.pdf

§113 Yttrande över komplettering av anmälan enligt miljöbalken om återvinning och hantering av inerta massor m m inom fastigheten Erstavik 6:1, Nacka kommun

Dnr 2014KSM0557.427

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antar samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och ärendet noteras.

Beskrivning av ärendet
För den föreslagna verksamheten med masshantering och krossning av berg, betong etc, har inlämnats en kompletterande anmälan över verksamheten. Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att osäkerhet om dagvattenhantering och buller kvarstår. Förvaltningen eftersöker en redovisning av områdets lämplighet för föreslagen verksamhet, i jämförelse med alternativa platser inom Stockholms stad för att se att bästa tillgängliga plats har eftersträvats vid planeringen av verksamheten. De redovisade bullerskyddsåtgärderna kommer inte att förhindra att verksamheten genererar ett stort antal rörelser med tunga fordon per arbetsdag i och kring området. Ytvatten från området avrinner via vattendrag mot Albysjön, belägen inom Tyresåns avrinningsområde och risk finns för tillförsel av skadliga ämnen till sjön.

Förvaltningen har under de senaste månaderna tagit emot en mängd klagomål och synpunkter över den planerade verksamheten från enskilda närboende och föreningar. Förvaltningen bedömer att området främst är lämpat för verksamheter som inte alstrar mycket buller, inte ger många trafikrörelser med tunga fordon med dess emissioner av avgaser, samt inte ökar risken för förorenat dagvatten till Albysjön.

Bilagor
Yttrande över komplettering av anmälan enligt miljöbalken om återvinning och hantering av inerta massor m m inom fastigheten Erstavik 6_1.pdf
Skrivelse från Nacka kommun.pdf
20140613 Masshantering kross Erstavik 6_1 Nacka Samradssvar II Sbf korr.pdf