Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
14:00
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Planuppdrag för Apelvägen

Dnr 2015/KSM 0292

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för bostäder, vårdcentral och särskilt boende inom fastigheterna Tyresö 1:472, 1:473, 1:477, 1:478 samt 1:787 vid Apelvägen i Tyresö strand.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap. 11 § med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Området mellan Tyresövägen, Prästgårdsvägen och Apelvägen föreslås i gällande översiktsplan från 2008 att användas för kommunal verksamhet och bostadsbebyggelse. Närmare anges att området främst är avsett för äldreboende, men att det är stort nog att även rymma vanliga bostäder (tätare bostadsbebyggelse) och eventuellt vårdcentral. Området saknar i dag detaljplan.

Wallenstam inkom i april 2015 med en förfrågan om att upprätta en detaljplan för ormrådet. I april 2015 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ett positivt planbesked. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av bostäder och ett särskilt boende med parkering och gemensamma vistelseytor. Eftersom kommundelen saknar vårdcentral i dagsläget ska även möjligheten att lokalisera en sådan i anslutning till det särskilda boendet utredas under planarbetet.

Bilagor
Påskriven tjänsteskrivelse.pdf
Behovsbedömning och checklista Apelvägen.pdf

2 Beslut om samråd för Bäverbäcken

Dnr 2014/KSM 0520

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner samrådshandlingarna för hotell och bostäder vid Bäverbäcken och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Beskrivning av ärendet
I Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-06-14 om positivt planbesked för hotell och bostadsbebyggelse vid Bäverbäcken.
Detaljplanen syftar till att ge en byggrätt för att möjliggöra uppförande av cirka 200 lägenheter i flerbostadshus, nya golflokaler med tillhörande serviceanläggningar samt en hotell- och konferensanläggning med markparkering. Bäverbäcksvägen planläggs som en kommunal gata med anslutningar till Tyresövägen i väst och öst. Fastigheterna Bävern 4 och 5 planläggs för att rymma verksamheter anpassat till befintliga verksamheter. Detaljplanen syftar även till att fördröja dagvatten och stärka urbana ekologiska samband med olika åtgärder inom planområdet.

Bilagor
Påskriven tjänsteskrivelse.pdf
15129-1-01 Trafikbullerutredning inkl bilaga 20150625.pdf
Behovsbedömning_Bäverbäcken.pdf
Bäverbäcksvägen, översiktlig riskanalys, KW 070519.pdf
Kompletterande provtagning.pdf
Planbeskrivning Bäverbäcken 2015-09-14.pdf
Plankarta Bäverbäcken 150914.pdf
PM geoteknik1 090427.pdf
Rapport avgränsning Bävern 6 -090702 - inkl bilaga 1.pdf
Rapport Miljö Bävern 090430 alla bilagor.pdf
Riskanalys.pdf

3 Beslut om samråd för Norra Tyresö centrum etapp 2

Dnr 2015/KSM 0290

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner samrådshandlingarna för Norra Tyresö centrum etapp 2 och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö centrum etapp 2. Planförslaget omfattar två kvarter, en allmän gata och en gång- och cykelväg. I ett kvarter möjliggörs uppförande av en ny större byggnad innehållande lokaler för centrumändamål samt gymnasieskola. Den befintliga byggnaden i samma kvarter möjliggörs för vårdverksamhet och lokaler för centrumändamål samt en påbyggnad på taket. Det andra kvarteret möjliggör uppförandet av en ny byggnad med huvudsakligen bostäder samt lokaler för centrumändamål och förskola i bottenvåning. Planförslaget omfattar även den nya gatan Gröna gatan samt en gång- och cykelväg. Planförslaget är utformat generellt och flexibelt. Ett antal frågor kommer att behöva studeras vidare till nästa skede i planprocessen (granskning).

Bilagor
Påskriven tjänsteskrivelse.pdf
NTC etapp 2 Planbeskrivning.pdf
NTC etapp 2 Plankarta.pdf

4 Projekteringsavtal gällande Kultur- och kunskapscentrum, Norra Tyresö Centrum etapp 2

Dnr 2015/KSM 0633

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner avtalet mellan Hemsö fastighets AB och Tyresö kommun.
2. Chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Projekteringsavtalet med Hemsö är ett steg i det pågående arbetet med det kommande Kultur- och kunskapscentrumet inom etapp 2 i Norra Tyresö Centrum. Sedan tidigare har Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett beslutsunderlag för gymnasiets lokalisering på uppdrag av kommunstyrelsen.

Samtliga handlingar skickas ut senare.

5 Planuppdrag för Norra Tyresö centrum etapp 3, Simvägen

Dnr 2015/KSM 0291

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Norra Tyresö Centrum, Etapp 3 med standardförfarande.
2. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Beskrivning av ärendet
Hösten 2012 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att planlägga norra Tyresö centrum för bland annat bostäder. I december 2013 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet det kvalitetsprogram som tagits fram för området. Kvalitetsprogrammet innehåller en kvartersstruktur som totalt ska generera cirka 950 bostäder.
I kvalitetsprogrammet är det aktuella området, de nordligaste kvarteren, utmärkta för bostäder, eventuellt förskola och P som anger att parkering behöver lösas inom kvarteren.

Riksbyggen inkom i april 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten Stenbiten 1 samt del av fastigheterna Bollmora 1:94 och 2:1, Forellen 15 och Gösen 1. Syftet är att göra det möjligt att genomföra kvalitetsprogrammet och uppföra nya centrumkvarter med bostäder i en skala på 5-6 våningar och med ett punkthus om 16 våningar.

Positivt planbesked gavs i maj 2015. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde då att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för alla de nordligaste kvarteren vid Simvägen, inklusive ytterligare en del av Gösen 1 och del av Gösen 3, som en del i genomförande av norra Tyresö centrum för att tillskapa nya centrumkvarter med bostadsbebyggelse och nya lokaler.

Bilagor
Påskriven tjänsteskrivelse.pdf
Behovsbedömning Norra Tyresö Centrum etapp 3 150910.pdf

6 Markanvisningsavtal för Norra Tyresö Centrum etapp 3, Simvägen

Dnr 2015/KSM xxx

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner markanvisningsavtalet.
2. Chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Samtliga handlingar skickas ut senare.

7 Antagande av ny detaljplan för Tyresövallen *

Dnr 2013/KSM 1221.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslaget till ny detaljplan för Tyresövallen antas.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Tyresövallen. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, ett parkeringshus, en sopsugscentral, tillåta de läktare m.m. som idag står på s.k. prickmark samt skapa en välkomnande entré till området.

Förslaget var ute på samråd under tiden 9 december 2014 till 13 januari 2015 och granskning 16 juni till 8 juli 2015. Under samrådstiden kom 11 yttranden in och under granskningen 6 st. Synpunkterna under samråd och granskning ledde endast till mindre ändringar av förslaget.

Bilagor
påskriven tjänsteskrivelse_antagande_ishall_centrum.pdf
PM Resultatsammanställning analyser av jord 150518.pdf
planbeskrivning_tyresövallen_antagande.pdf
PK_ishallen_antagande A1-L (1).pdf
granskningsutlåtande_ishallen.pdf
150626 Tyresövallen utredning ljusstörningar LÅG.pdf
15059 Rapport A Tyresövallen 150526 med bilagor.pdf

8 Delårsbokslut per augusti 2015 *

Dnr 2015/KSM 0385

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2015 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Bilagor
Delårsbeslut per augusti 2015.pdf
Uppföljning av budget SBF aug.pdf
Uppföljning av mål SBF augusti.pdf

9 Svar på remiss från Vattenfall Eldistribution

Dnr 2014/KSM 0578

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande till Energimarknadsinspektionens remiss gällande markförläggning av Vattenfalls kraftledning 70 kV luftledning längs Tyresövägen.

Beskrivning av ärendet
Med anledning av de ut- och ombyggnader av Tyresövägen som Tyresö kommun planerar för, behöver Vattenfalls kraftledning grävas ner. Vattenfall har i samråd med Tyresö kommun utrett alternativa sträckor för markförläggning av nuvarande luftledning. De möjliga förslag till sträckorna var ute för samråd i maj och juni. Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar svar med förordande av en dragning längs Tyresövägen, Alternativ A (figur 1).

Bilagor
Yttrande över ansökan om nätkoncession.pdf
Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession.pdf

10 Svar på remiss gällande verksamhet utmed Tyresövägen

Dnr 2014/KSM 0578

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget svar på remissen gällande verksamhet utmed Tyresövägen.

Beskrivning av ärendet
NCC Roads AB har lämnat in en anmälan gällande mottagning, sortering och mellanlagring av miljöskadligt eller miljöfarligt avfall, elektronikavfall samt bygg- och rivningsavfall inom fastigheten Erstavik 6:1, Nacka kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att osäkerhet om dagvattenhantering och buller kvarstår. Det har i den nya anmälan adderats hantering av miljöfarligt avfall, vilket väcker frågor kring säkerhet.
De redovisade bullerskyddsåtgärderna kommer inte att förhindra att verksamheten genererar ett stort antal rörelser med tunga fordon per arbetsdag i och kring området. Ytvatten från området avrinner via vattendrag mot Albysjön som ligger inom Tyresåns avrinningsområde och en möjlighet finns för tillförsel av skadliga ämnen till Albysjön.

Förvaltningen har fortsatt tagit emot klagomål och oro från tyresöbor, såväl som från lokala föreningar som har frågor kring framtiden för aktuellt område, som ligger vid en av de stora entréerna till kommunen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att området främst är lämpat för verksamheter som inte alstrar mycket buller, inte ger många trafikrörelser med tunga fordon med dess emissioner av avgaser och inte ökar tillförseln av mer förorenat dagvatten från området.

Bilagor
20150914 Yttrande lagring sortering avfall Erstavik 6_1 Nacka kommun SBF Tyresö kommun.pdf
karta.pdf
Skrivelse från Nacka kommun.pdf

11 Svar på remiss gällande Trafikverkets framkomlighetsprogram

Dnr 2015/KSM 0298

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande samt Södertörnskommunernas gemensamma yttrande antas som svar på remissen Trafikverkets dialograpport "Framkomlighetsprogram - Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt".

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har bjudit in till dialog om rapporten Framkomlighetsprogram - Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt.

Syftet med programmet är att ge tydlig vägledning om hur vi fortsatt arbetar tillsammans med att utveckla och effektivisera vägnätet och hur regionens invånare använder det.

Bilagor
Yttrande Framkomlighetsprogrammet Södertörnskommunerna 7 sept 2015.pdf
Tjänsteskrivelse trafikverkets framkomlighetsprogram.pdf
Framkomlighetsprogram Trafikv yttrande Tyresö.pdf

12 Svar på remiss gällande funktionellt prioriterat vägnät

Dnr 2015/KSM 0387

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Södertörnskommunernas gemensamma yttrande antas som svar på remissen Funktionellt prioriterat vägnät från Trafikverket.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har bjudit in till dialog om rapporten Rapport Funktionellt prioriterat vägnät. Trafikverket har tagit initiativ till att i samverkan med länsplanupprättarna peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse trafikverkets funktionellt prioriterat vägnät.pdf
Yttrande Funktionellt prioriterat vägnät Södertörnskommunerna 7 sept 2015.pdf

13 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson och exploateringsingenjör Pia Björnhård föredrar aktuell information rörande Norra Tyresö Centrum.

14 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport och ekonomisk rapport.

Bilagor
Månadsrapport SBF september 2015.pdf

15 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
Meddelande, Statlig medfinansiering, Trafikverket, 2016.pdf
Ansökan om statlig medfinansiering 20150904_R.pdf
Bilaga 2 Ansökan om statlig medfinansiering sammanställning Tyresö kommun 2015.pdf
Bild Cykelparkering.pdf
Bilder Skogsängsvägen GC-bana.pdf
Bro över Gudö å Ansökan om statlig medfinansiering 2015.pdf
Bro över Gudö å förslag 1.pdf
Fyra cykelparkeringar Ansökan om statlig medfinansiering 2015.pdf
Gång- och cykelväg, Skogsängsvägen etapp 2 Ansökan om statlig medfinansiering 2015.pdf
Karta bro över Gudö å föreslagen placering 2015-09-08.pdf
Ref bilder.pdf

§120 Planuppdrag för Apelvägen

Dnr 2015/KSM 0292

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för bostäder, vårdcentral och särskilt boende inom fastigheterna Tyresö 1:472, 1:473, 1:477, 1:478 samt 1:787 vid Apelvägen i Tyresö strand.
2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap. 11 § med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Särskilt yttrande
Anita Mattsson (S) lämnar ett särskilt yttrande för den socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Området mellan Tyresövägen, Prästgårdsvägen och Apelvägen föreslås i gällande översiktsplan från 2008 att användas för kommunal verksamhet och bostadsbebyggelse. Närmare anges att området främst är avsett för äldreboende, men att det är stort nog att även rymma vanliga bostäder (tätare bostadsbebyggelse) och eventuellt vårdcentral. Området saknar i dag detaljplan.
Wallenstam inkom i april 2015 med en förfrågan om att upprätta en detaljplan för ormrådet. I april 2015 gav miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ett positivt planbesked. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av bostäder och ett särskilt boende med parkering och gemensamma vistelseytor. Eftersom kommundelen saknar vårdcentral i dagsläget ska även möjligheten att lokalisera en sådan i anslutning till det särskilda boendet utredas under planarbetet.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) gör ett tilläggsyrkande som lyder: Utgångspunkten i det fortsatta planarbetet bör vara att klara bullerriktvärden utan avsteg, från regeringens riktvärden för trafikbuller.

Beslutsgång
Då det bara finns bifallsyrkande på förvaltningens förslag finner ordförande att-sats ett och två i ärendet bifallna. Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande och finner det avslaget.

Bilagor
Påskriven tjänsteskrivelse.pdf
Behovsbedömning och checklista Apelvägen.pdf

§121 Beslut om samråd för Bäverbäcken

Dnr 2014/KSM 0520

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner samrådshandlingarna för hotell och bostäder vid Bäverbäcken och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).
Mats Lindblom (FP) hänvisar till Folkpartiets tidigare reservation från Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2015-01-14 § 4 som sitt särskilda yttrande.

Protokollsanteckning
Mats Lindblom (FP) deltar inte i omröstningen av Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Beskrivning av ärendet
I Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet beslutade 2014-06-14 om positivt planbesked för hotell och bostadsbebyggelse vid Bäverbäcken.
Detaljplanen syftar till att ge en byggrätt för att möjliggöra uppförande av cirka 200 lägenheter i flerbostadshus, nya golflokaler med tillhörande serviceanläggningar samt en hotell- och konferensanläggning med markparkering. Bäverbäcksvägen planläggs som en kommunal gata med anslutningar till Tyresövägen i väst och öst. Fastigheterna Bävern 4 och 5 planläggs för att rymma verksamheter anpassat till befintliga verksamheter. Detaljplanen syftar även till att fördröja dagvatten och stärka urbana ekologiska samband med olika åtgärder inom planområdet.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avtag avslag till Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avtag avslag till Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) gör ett tilläggsyrkande som lyder: Utgångspunkten i det fortsatta planarbetet bör vara att klara bullerriktvärden utan avsteg, från regeringens riktvärden för trafikbuller.
Anita Mattsson (S) gör ett tilläggsyrkande som lyder: Att Tyresö kommun ska verka för att 30 % av det föreslagna beståndet ska vara hyresrätter.

Beslutsgång
Då det bara finns bifallsyrkande på förvaltningens förslag finner ordförande att-sats ett och två i ärendet bifallna. Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande och finner det avslaget.
Ordförande ställer därefter bifall mot avslag på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner det avslaget.

Bilagor
Påskriven tjänsteskrivelse.pdf
15129-1-01 Trafikbullerutredning inkl bilaga 20150625.pdf
Behovsbedömning_Bäverbäcken.pdf
Bäverbäcksvägen, översiktlig riskanalys, KW 070519.pdf
Kompletterande provtagning.pdf
Planbeskrivning  Bäverbäcken 2015-09-14.pdf
Plankarta Bäverbäcken 150914.pdf
PM geoteknik1 090427.pdf
Rapport avgränsning Bävern 6 -090702 - inkl bilaga 1.pdf
Rapport Miljö Bävern 090430 alla bilagor.pdf
Riskanalys.pdf

§122 Beslut om samråd för Norra Tyresö centrum etapp 2

Dnr 2015/KSM 0290

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott godkänner samrådshandlingarna för Norra Tyresö centrum etapp 2 och ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ställa ut förslaget på samråd.

Reservation
Marie Åkesdotter (MP) lämnar en skriftlig reservation (se bilaga).
Anita Mattsson hänvisar till Socialdemokraternas tidigare reservation från Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2015-04-28 § 64 (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Norra Tyresö centrum etapp 2. Planförslaget omfattar två kvarter, en allmän gata och en gång- och cykelväg. I ett kvarter möjliggörs uppförande av en ny större byggnad innehållande lokaler för centrumändamål samt gymnasieskola. Den befintliga byggnaden i samma kvarter möjliggörs för vårdverksamhet och lokaler för centrumändamål samt en påbyggnad på taket. Det andra kvarteret möjliggör uppförandet av en ny byggnad med huvudsakligen bostäder samt lokaler för centrumändamål och förskola i bottenvåning. Planförslaget omfattar även den nya gatan Gröna gatan samt en gång- och cykelväg. Planförslaget är utformat generellt och flexibelt. Ett antal frågor kommer att behöva studeras vidare till nästa skede i planprocessen (granskning).

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP) instämmer i Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att beslut ska fattas idag.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras för att det ekonomiska underlaget ska utredas och mer underlag ska komma Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till del.
Anita Mattsson (S) yrkar att detaljplanen ska ta en utgångspunkt i vision Campus Tyresö med ett sammanhållet gymnasium på nuvarande plats.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) återremissyrkande och finner att utskottet har valt av avslå yrkandet.
Ordförande ställer proposition på Anita Mattssons (S) tilläggsyrkande och finner yrkandet avslaget.

Bilagor
Påskriven tjänsteskrivelse.pdf
NTC etapp 2 Planbeskrivning.pdf
NTC etapp 2 Plankarta.pdf

§123 Projekteringsavtal gällande Kultur- och kunskapscentrum, Norra Tyresö Centrum etapp 2

Dnr 2015/KSM 0633

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Kommunstyrelsen godkänner avtalet mellan Hemsö fastighets AB och Tyresö kommun.
2. Chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Reservation
Anita Mattsson (S) hänvisar till Socialdemokraternas reservation från Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträdet 2015-04-28 § 64.
Marie Åkesdotter (MP) hänvisar till Miljöpartiets skriftliga reservation på § 122.

Beskrivning av ärendet
Projekteringsavtalet med Hemsö är ett steg i det pågående arbetet med det kommande Kultur- och kunskapscentrumet inom etapp 2 i Norra Tyresö Centrum. Sedan tidigare har Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetat fram ett beslutsunderlag för gymnasiets lokalisering på uppdrag av kommunstyrelsen.
Samtliga handlingar skickas ut senare.

Yttrande
Marie Åkesdotter (MP) stödjer Anita Mattssons (S) avslagsyrkande.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar bifall till ärendet.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar avslag till ärendet. 

Beslutsgång
Ordförande ställer bifall mot avslag och finner att Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har bifallit ärendet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Projekteringsavtal Hemsö 150916.pdf
Bilaga 2 - Tidsplan.pptx
Bilaga 1 - Organisation.pptx

§124 Planuppdrag för Norra Tyresö centrum etapp 3, Simvägen

Dnr 2015/KSM 0291

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen ges i uppdrag att upprätta ett förslag till en ny detaljplan för Norra Tyresö Centrum, Etapp 3 med standardförfarande.
2. Genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalken 6 kap. 11 §, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Hösten 2012 fick Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att påbörja arbetet med att planlägga norra Tyresö centrum för bland annat bostäder. I december 2013 godkände miljö- och samhällsbyggnadsutskottet det kvalitetsprogram som tagits fram för området. Kvalitetsprogrammet innehåller en kvartersstruktur som totalt ska generera cirka 950 bostäder.
I kvalitetsprogrammet är det aktuella området, de nordligaste kvarteren, utmärkta för bostäder, eventuellt förskola och P som anger att parkering behöver lösas inom kvarteren.

Riksbyggen inkom i april 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för fastigheten Stenbiten 1 samt del av fastigheterna Bollmora 1:94 och 2:1, Forellen 15 och Gösen 1. Syftet är att göra det möjligt att genomföra kvalitetsprogrammet och uppföra nya centrumkvarter med bostäder i en skala på 5-6 våningar och med ett punkthus om 16 våningar.

Positivt planbesked gavs i maj 2015. Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömde då att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för alla de nordligaste kvarteren vid Simvägen, inklusive ytterligare en del av Gösen 1 och del av Gösen 3, som en del i genomförande av norra Tyresö centrum för att tillskapa nya centrumkvarter med bostadsbebyggelse och nya lokaler.

Bilagor
Påskriven tjänsteskrivelse.pdf
Behovsbedömning Norra Tyresö Centrum etapp 3 150910.pdf

§125 Markanvisningsavtal för Norra Tyresö Centrum etapp 3, Simvägen

Dnr 2015/KSM 0669

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner markanvisningsavtalet.
2. Chefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen och kommunstyrelsens ordförande får i uppdrag att underteckna erforderliga handlingar.

Beskrivning av ärendet
Samtliga handlingar skickas ut senare.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
Markanvisningsavtal_NTC_Etapp3.pdf
Bilaga 1 markanvisningsavtal, markområde.pdf
Bilaga 2 Kvalitetsprogram_NTC.pdf
Bilaga 3 markanvisningsavtal, kvartersindelning.pdf
Bilaga 4 Riktlinjer_markanvisning.pdf

§126 Antagande av ny detaljplan för Tyresövallen

Dnr 2013/KSM 1221.214

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Kommunfullmäktige antar förslaget till ny detaljplan för Tyresövallen.

Särskilt yttrande
Mats Lindblom (FP) hänvisar till Folkpartiets särskilda yttrande från Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträde 2015-05-20 § 84
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Tyresö kommun har upprättat ett förslag till detaljplan för Tyresövallen. Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av en ny ishall, ett parkeringshus, en sopsugscentral, tillåta de läktare m.m. som idag står på s.k. prickmark samt skapa en välkomnande entré till området. Förslaget var ute på samråd under tiden 9 december 2014 till 13 januari 2015 och granskning 16 juni till 8 juli 2015. Under samrådstiden kom 11 yttranden in och under granskningen 6 st. Synpunkterna under samråd och granskning ledde endast till mindre ändringar av förslaget.

Bilagor
påskriven tjänsteskrivelse_antagande_ishall_centrum.pdf
PM Resultatsammanställning analyser av jord 150518.pdf
planbeskrivning_tyresövallen_antagande.pdf
PK_ishallen_antagande A1-L (1).pdf
granskningsutlåtande_ishallen.pdf
150626 Tyresövallen utredning ljusstörningar LÅG.pdf
15059 Rapport A Tyresövallen 150526 med bilagor.pdf

§127 Delårsbokslut per augusti 2015

Dnr 2015/KSM 0385

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Delårsbokslutet godkänns.

Beskrivning av ärendet
Den ekonomiska rapporten avser utfall per 31 augusti samt prognos för helåret 2015 avseende miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamhetsområden.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar att Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ska godkänna delårsbokslutet.

Beslutsgång
Ordförande frågar utskottet om det är Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets mening att godkänna delårsbokslutet och finner delårsbokslutet godkänt.

Bilagor
Delårsbeslut per augusti 2015.pdf
Uppföljning av budget SBF aug.pdf
Uppföljning av mål SBF augusti.pdf

§128 Svar på remiss från Vattenfall Eldistribution

Dnr 2015/SBF 0131

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet godkänner Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande till Energimarknadsinspektionens remiss gällande markförläggning av Vattenfalls kraftledning 70 kV luftledning längs Tyresövägen.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (Se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Med anledning av de ut- och ombyggnader av Tyresövägen som Tyresö kommun planerar för, behöver Vattenfalls kraftledning grävas ner. Vattenfall har i samråd med Tyresö kommun utrett alternativa sträckor för markförläggning av nuvarande luftledning. De möjliga förslag till sträckorna var ute för samråd i maj och juni. Samhällsbyggnadsförvaltningen skickar svar med förordande av en dragning längs Tyresövägen, Alternativ A (figur 1).

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till Marie Åkesdotters (MP) yrkande.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att en miljökonsekvensanalys ska göras samt att det ska framgå att  alternativ B inte är att förorda då det ligger i ett svagt samband i den s.k. Tyresökilen.

Beslutsgång
Ordförande ställer bifall mot avslag på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande och finner det avslaget.

Bilagor
Yttrande över ansökan om nätkoncession.pdf
Begäran om yttrande över ansökan om nätkoncession.pdf

§129 Svar på remiss gällande verksamhet utmed Tyresövägen

Dnr 2014/KSM 0578

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antar samhällsbyggnads-förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och ärendet noteras.

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
NCC Roads AB har lämnat in en anmälan gällande mottagning, sortering och mellanlagring av miljöskadligt eller miljöfarligt avfall, elektronikavfall samt bygg- och rivningsavfall inom fastigheten Erstavik 6:1, Nacka kommun.
Samhällsbyggnadsförvaltningen anser att osäkerhet om dagvattenhantering och buller kvarstår. Det har i den nya anmälan adderats hantering av miljöfarligt avfall, vilket väcker frågor kring säkerhet.

De redovisade bullerskyddsåtgärderna kommer inte att förhindra att verksamheten genererar ett stort antal rörelser med tunga fordon per arbetsdag i och kring området. Ytvatten från området avrinner via vattendrag mot Albysjön som ligger inom Tyresåns avrinningsområde och en möjlighet finns för tillförsel av skadliga ämnen till Albysjön.

Förvaltningen har fortsatt tagit emot klagomål och oro från tyresöbor, såväl som från lokala föreningar som har frågor kring framtiden för aktuellt område, som ligger vid en av de stora entréerna till kommunen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att området främst är lämpat för verksamheter som inte alstrar mycket buller, inte ger många trafikrörelser med tunga fordon med dess emissioner av avgaser och inte ökar tillförseln av mer förorenat dagvatten från området.

Yttrande
Anita Mattsson (S) och Anita Åkesdotter (MP) instämmer i ordförande Fredrik Saweståhls (M) tilläggsyrkande.

Ordförandeförslag
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar på att ett tillägg till Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande ska göras i enlighet med bilaga.
Ordförande Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att anmälan från NCC Roads AB bör omfatta fler alternativa lokaliseringar inom Storstockholmsregionen. Dessutom bör deras för- och nackdelar beskrivas utförligare.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande och finner det avslaget.

Då det inte finns några avslagsyrkanden på ordförandes tilläggsyrkande finner ordförande tilläggsyrkandet bifallet.

Bilagor
20150914 Yttrande lagring sortering avfall Erstavik 6_1 Nacka kommun SBF Tyresö kommun.pdf
karta.pdf
Skrivelse från Nacka kommun.pdf

 

§130 Svar på remiss gällande Trafikverkets framkomlighetsprogram

Dnr 2015/KSM 0298

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av Trafikverkets dialograpport "Framkomlighetsprogram - Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt" besvaras med Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande samt Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har bjudit in till dialog om rapporten Framkomlighetsprogram - Trafikverkets inriktning för hur Storstockholms primära vägnät används på bästa sätt.

Syftet med programmet är att ge tydlig vägledning om hur vi fortsatt arbetar tillsammans med att utveckla och effektivisera vägnätet och hur regionens invånare använder det.

Bilagor
Yttrande Framkomlighetsprogrammet Södertörnskommunerna 7 sept 2015.pdf
Tjänsteskrivelse trafikverkets framkomlighetsprogram.pdf
Framkomlighetsprogram Trafikv yttrande Tyresö.pdf

§131 Svar på remiss gällande funktionellt prioriterat vägnät

Dnr 2015/KSM 0387

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av Trafikverkets rapport "Funktionellt prioriterat vägnät" besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Beskrivning av ärendet
Trafikverket har bjudit in till dialog om rapporten Rapport Funktionellt prioriterat vägnät. Trafikverket har tagit initiativ till att i samverkan med länsplanupprättarna peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och regional tillgänglighet.

Bilagor
Tjänsteskrivelse trafikverkets funktionellt prioriterat vägnät.pdf
Yttrande Funktionellt prioriterat vägnät Södertörnskommunerna 7 sept 2015.pdf

§132 Information om Norra Tyresö Centrum

Dnr 2015/SBF 0019

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Planarkitekt Carolin Andersson och exploateringsingenjör Pia Björnhård föredrar aktuell information rörande Norra Tyresö Centrum.

Beslut/Protokollsutdrag
§132_prot_20150924.pdf (165 kb)

§133 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Notera informationen.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport och ekonomisk rapport.

Bilagor
Månadsrapport SBF september 2015.pdf

§134 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
Meddelande, Statlig medfinansiering, Trafikverket, 2016.pdf
Ansökan om statlig medfinansiering 20150904_R.pdf
Bilaga 2 Ansökan om statlig medfinansiering sammanställning Tyresö kommun 2015.pdf
Bild Cykelparkering.pdf
Bilder Skogsängsvägen GC-bana.pdf
Bro över Gudö å förslag 1.pdf
Fyra cykelparkeringar Ansökan om statlig medfinansiering 2015.pdf
Gång- och cykelväg, Skogsängsvägen etapp 2 Ansökan om statlig medfinansiering 2015.pdf
Karta bro över Gudö å föreslagen placering 2015-09-08.pdf
Ref bilder.pdf
protokoll LÄSK 20150917.pdf
MEDDELANDE Förvärv av Strömstugan.pdf
Bro över Gudö å Ansökan om statlig medfinansiering 2015 uppdaterad.pdf

§135 Anmälan av delegationsbeslut 2015

Dnr 2015/SBF 0003

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Beslut fattade på delegation redovisas i bifogad bilaga.

Bilagor
Delegationsbeslut.pdf

Beslut/Protokollsutdrag
§135_prot_20150924.pdf (165 kb)

§136 Yttrande till Haninge kommun

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att skicka ett yttrande till Haninge kommun.

Beskrivning av ärendet
Tilläggsärende. Mats Lindblom (FP) informerar Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet om att ett samråd har pågått i Haninge kommun gällande sju villatomter som är belägna vid gränsen till Tyresö kommun. Samrådstiden är avslutad och Tyresö kommun har inte fått möjlighet att yttra sig. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet är enig kring att kommunen bör yttra sig då man inte ställer sig positiva till samrådsförslaget.

Beslut/Protokollsutdrag
§136_prot_20150924.pdf (165 kb)