Din position: Hem > Tyresö kommun > Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2015-10-21

Sammanträde 2015-10-21

Datum
Klockan
08:30
Plats
Sammanträdesrum Bollmora

1 Information om pågående entreprenader i Tyresö Kommun

Dnr 2015/SBF 0139

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Byggprojektledare Johan Wigstrand informerar om pågående entreprenader i kommunen.

2 Planbesked för bostäder vid Bergfotensvängen

Dnr 2015/KSM 0409

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för att tillskapa nya bostäder i flerbostadshus vid Bergfotensvängen i Bollmora. Bebyggelsens omfattning bedöms behöva minskas i skala och avgränsas till förslagets nordvästra del. Övrigt område bedöms inte som lämpligt då det på ett negativt sätt skulle inverka på det genomgående gröna samband som finns i öst-västlig riktning. Detta samband är i dagsläget svagt. Ny bebyggelse som har negativ inverkan på stråkets sträckning, dess rekreativa värden eller naturvärden ska därmed inte tillåtas. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under 2017.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder AB inkom till kommunen i maj 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Kamomillen 1 och för fastigheten Näsby 4:1106. Syftet är att göra det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse för ca 80 st lägenheter längs Bergfotensvängen med tillhörande cykelgarage och förråd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för att tillskapa nya bostäder med förråd samt cykelgarage i flerbostadshus främst inom fastigheten Kamomillen 1 längs Bergfotensvängen i Bollmora, men enbart delvis inom fastigheten Näsby 4:1106 och inte den omfattning som ansökan föreslår. Bebyggelse i den östra delen av planområdet skulle få negativ inverkan på det genomgående gröna samband som området omfattar. Detta gröna samband är redan i dagsläget svagt i öst-västlig riktning, särskilt i snittet invid aktuellt område.

Bilagor
Planbesked för bostäder vid Bergfotensvängen, underskriven.pdf

3 Planbesked för utökad byggrätt för bostäder på parkeringshus vid Granängsringen

Dnr 2015/KSM 0621

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för att utöka byggrätten och därmed möjiggöra för bostäder ovanpå parkeringshus vid Granängsringen 52-58 i Bollmora. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 4, 2015.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder AB inkom till kommunen den 1 september 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för området kring det parkeringshus som utgör Granängsringen 52-58, del av Nyboda 1:12 och Nyboda 1:13. Båda berörda fastigheter äger Tyresö Bostäder AB själva. Syftet är att möjliggöra en påbyggnad på befintligt parkeringshus bestående av mindre lägenheter i två plan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för att tillskapa nya bostäder ovanpå befintligt parkeringshus vid Granängsringen för användning som tillfälligt boende.

Bilagor
Planbesked för utökad byggrätt, Granängsringen, underskriven.pdf

4 Planbesked för utökning av fastigheten Kumla 136:47, Jungfruvägen 9 i Trollbäcken

Dnr 2015/KSM 0532

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ändring genom tillägg av gällande detaljplan för utökning av fastigheten Kumla 136:47 så att fastighetsägare ska kunna utöka sin fastighet och förvärva mark som i dagsläget arrenderas från kommunen. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under 2016.

Beskrivning av ärendet
Ägarna till fastigheten Kumla 136:47 inkom till kommunen i juli 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för att utöka sin fastighet och förvärva mark som i dagsläget arrenderas från kommunen. Totalt uppgår den arrenderade marken till ca 155 kvm och är placerad i anslutning till aktuell fastighet. En landremsa mellan fastighetsgränsen och gatan samt ett område intill fastigheten i norr. Samtlig mark som omfattas sköts som tomtmark av fastighetsägarna idag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ändring av befintlig detaljplan genom tillägg för att utöka fastigheten Kumla 136:47. Då marken i dagsläget redan upplåts av kommunen och underhålls och brukas av aktuella fastighetsägarna kan denna mark redan anses ianspråktagen eller privatiserad och därmed inte av intresse för allmänheten. Marken innehåller inte heller någon särskild funktion som är viktig för kommunen att ha kvar.

Bilagor
Planbesked Kumla 136-47 Jungfruvägen 9.pdf

5 Planuppdrag och beslut om samråd för ny detaljplan för Alby 1:1048

Dnr 2015/KSM 0720

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder inom fastigheterna Alby 1:1048 på Musserongången 178 i Krusboda. I uppdraget ingår samråd. Planarbetet kan ske med standardförfarande.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen och Utvecklingsförvaltningen har kontakt med många personer som av olika skäl är i behov av bostad. Behovet är inte homogent vilket gör att en gemensam lösning för alla inte är möjlig att hitta. Det gäller personer så som exempelvis nyanlända, föräldrar med barn som är utsatta för våld i nära relation, personer med missbruksproblematik eller av andra skäl riskerar att stå utan bostad.

En arbetsgrupp för bostadsförsörjning, under ledning av samhällsbyggnadschefen, tillsattes i december 2014 med uppdrag att inventera möjliga bostadslösningar både på kort och lång sikt. Det har där konstaterats att kommunens befintliga bostadslösningar inte är tillräckligt och att kommunen behöver ordna bostäder både av permanent och provisorisk karaktär. Med anledning av detta underskott har inventeringar gjorts och möjliga lokaliseringar av boende hittats. Aktuellt område, Alby 1:1048, på Musserongången 178 i Krusboda, är ett av de områden som arbetsgruppen för bostadsförsörjning hittat som är lämplig för bostäder som kan upplåtas för sociala ändamål. Inom fastigheten föreslås att ett bostadshus med åtta hyreslägenheter uppförs. För att göra detta möjligt krävs en ny detaljplan för fastigheten.

Bilagor
Planuppdrag Musserongången Alby 1-1048.pdf
Behovsbedömning_Musserongången_Alby_1-1048.pdf

6 Planuppdrag och beslut om samråd för ny detaljplan för Kumla 3:213 och 3:973

Dnr 2015/KSM 0719

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder inom fastigheterna Kumla 3:213 och Kumla 3:973 på Töresjövägen 48 och 63 i Lindalen. I uppdraget ingår samråd. Planarbetet kan ske med standardförfarande.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen och Utvecklingsförvaltningen har kontakt med många personer som av olika skäl är i behov av bostad. Behovet är inte homogent vilket gör att en gemensam lösning för alla inte är möjlig att hitta. Det gäller personer så som exempelvis nyanlända, föräldrar med barn som är utsatta för våld i nära relation, personer med missbruksproblematik eller av andra skäl riskerar att stå utan bostad.

En arbetsgrupp för bostadsförsörjning, under ledning av samhällsbyggnadschefen, tillsattes i december 2014 med uppdrag att inventera möjliga bostadslösningar både på kort och lång sikt. Det har där konstaterats att kommunens befintliga bostadslösningar inte är tillräckligt och att kommunen behöver ordna bostäder både av permanent och provisorisk karaktär. Med anledning av detta underskott har inventeringar gjorts och möjliga lokaliseringar av boende hittats. Aktuellt område, Kumla 3:213 och 3:973, på Töresjövägen 48 och 63 i Bollmora, är ett av de områden som arbetsgruppen för bostadsförsörjning hittat som är lämplig för bostäder som kan upplåtas för sociala ändamål. Inom fastigheterna föreslås att ca 5-15 lägenheter uppförs. För att göra detta möjligt krävs en ny detaljplan för fastigheten.

Bilagor
Planuppdrag Kumla 3-213 och 3-973.pdf
Behovsbedömning_Kumla 3-213 och 3-973.pdf

7 Wättingestråket, information om medborgardialog

Dnr 2015/KSM 0313

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen om uppstart av programarbete samt tidig medborgardialog kring utveckling av Wättingeområdet noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2015-04-28 i uppdrag av kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott att upprätta planprogram för Wättingeområdet. Syftet är att utreda möjligheterna och ge inriktning för framtida utveckling i området med t.ex. bostäder, service, aktiviteter, omsorg, utbildning och rekreation. En utveckling av området ska skapa ekonomiska förutsättningar för att även utveckla Wättingestråket.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_Wättinge_påskriven.pdf

8 Granskning för Kryddvägen etapp 1

Dnr 2015/KSM 0502

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Handlingarna för Kryddvägen etapp 1 godkänns och Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta ut förslaget på granskning.

Beskrivning av ärendet
Kryddvägen är det sista utvecklingsområdet i gällande ÖP som ännu inte genomförts. I september 2014 godkände Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samrådshandlingarna för detaljplan för alla Kryddvägsetapper. Planförslaget var ute på samråd under perioden 9 september - 30 september 2014 och en s.k. öppen samrådsaktivitet hölls då på plats i området.
Efter samrådet har etapp 1 brutits ur det övriga orådet och tas upp för granskning som en enskild plan. Företaget LW-plåt har direktanvisats marken för att bygga bostäder åt sina anställda. Detta blir allt svårare att hitta i Stockholmsregionen idag, vilket påverkar möjligheten att anställa kvalificerad arbetskraft.

Bilagor
Påskriven tjänsteskrivelse_beslut-om-granskning_LW.pdf
Översiktligt geotekniskt och bergtekniskt PM_150903 Rev. 150915.pdf
Samrådsredogörelse_Kryddvägen etapp1.pdf
PK_Kryddvagen etapp1_granskni.pdf
Kryddvägen-planbeskrivning-granskning.pdf
Bullerrapport med bilagor_Kryddvägen_150917.pdf
151012 Kryddvägen.pdf

9 Beslut om samråd för upphävande av 113§-förordnandet inom Kryddvägen, etapp 1

Dnr 2015/KSM 0502

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda om upphävande av 113§-förordnandet inom Kryddvägen, etapp 1, i samband med plangranskning.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen, etapp 1 i centrala Tyresö. Planområdet omfattas dock av ett sk. 113 §-förordnande. Detta måste upphävas för att planläggningen i området ska kunna fortsätta. Upphävandet måste kommuniceras med alla sakägare inom den byggnadsplan som berörs av den pågående planläggningen. För upphävande ansöks hos länsstyrelsen.

Bilagor
Påskriven tjänsteskrivelse_upphäva §113_LW.pdf

10 Ordförandeförslag gällande förbindelse mellan Alby - Tyresta

Dnr 2015/KSM 0723

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur vi på bästa sätt kan stärka kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska senast i april 2016 återkomma med förslag på hur förstärkta kopplingar kan uppnås, samt förslag på vilka åtgärder som bör prioriteras

Beskrivning av ärendet
Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (FP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Leif Kennerberg (KD) har lämnat ett förslag till beslut gällande hur förbindelser och kopplingar mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark ska kunna stärkas.

Ordförandeförslag
Ordförandeförslag angående förbättrade förbindelser och kopplingar mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark

Tyresö Kommun är naturnära. Mer än en tredjedel av all yta i vår kommun är idag naturskyddad i form av sju naturreservat och ungefär halva Tyresta nationalpark inom kommunens gränser. I dagsläget pågår dessutom planering för ytterligare två naturreservat.

För de allra flesta som bor i Tyresö är det nära och lätt att ta sig ut i naturen eller ut i friluftsområden. Det rörliga friluftslivet har i huvudsak goda villkor. Ett område som är viktigt för oss är Alby naturreservat. Alby naturreservat bildades 1975, utökades 2001. Syftet med reservatet är att bevara en vacker och värdefull naturmiljö samt tillvarata de möjligheter området medger för friluftsliv, rekreation och utbildning. För att ytterligare stärka området och skapa ännu bättre förutsättningar för rekreation och friluftsliv har på Alliansen initiativ ett omfattande arbete gjorts för att ta fram en utvecklingsplan inom ramen för projektet "Attraktiva Alby". Ett projekt som till vår glädje verkligen engagerat hundratals Tyresöbor och föreningar.

"Attraktiva Alby" föreslår en lång rad olika åtgärder inom 11 olika områden och satsningarna pågår under perioden 2014-2020. En av de frågor som belyses i projektet "Attraktiva Alby" är entréer till området. Utifrån detta vill Alliansen nu fördjupa en del av det arbetet.

Kopplingen mellan framförallt Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark är idag inte tillräckligt tydlig eller tillräckligt god. Det är möjligt att ta sig mellan dessa olika områden men sambandet är svagare definierat än vad som är önskvärt. Det har länge förts olika diskussioner med bland annat Stiftelsen Tyrestaskogen, som förvaltar Tyresta, kring hur vi kan förbättra kopplingar och entréer från Tyresö generellt och från Alby specifikt till Tyresta. Bland de olika åtgärder som diskuterats finns flera olika alternativ som kan genomföras var för sig eller i olika kombinationer. Bland alternativen finns en ny broförbindelse över Nyforsviken med tillhörande ny gång- och cykelväg på Tyrestasidan, förbättring och skapandet av nya gångvägar/stigar som rundar sjön, förbättrad skyltning med mera.

Alliansen föreslår därför att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Att utreda hur vi på bästa sätt kan stärka kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark.

Att senast i april 2016 återkomma med förslag på hur förstärkta kopplingar kan uppnås, samt förslag på vilka åtgärder som bör prioriteras

Fredrik Saweståhl (M)
Mats Lindblom (FP)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (KD)

Bilagor
Ordförandeförslag kopplingar Alby-Tyresta.pdf

11 Ordförandeförslag gällande dialog med boende om den framtida utvecklingen på de yttre delarna av Brevikshalvön samt delar av sydöstra Tyresö

Dnr 2015/KSM 0722

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att initiera en ny bred dialog med fastighetsägarna och andra berörda parter kring de yttre delarna av Brevikshalvön (öster om Trinntorp) samt främst i den del av sydöstra Tyresö som utgörs av Bergholm.

2. Dialogen påbörjas under 2016 med mål om att ett nytt inriktningsbeslut ska tas kunna före sommaren 2017

Beskrivning av ärendet
Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (FP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Leif Kennerberg (KD) har lagt ett förslag gällande ny dialog med boende om den framtida utvecklingen på de yttre delarna av Brevikshalvön samt delar av sydöstra Tyresö

Ordförandeförslag
Ny dialog med boende om den framtida utvecklingen på de yttre delarna av Brevikshalvön samt delar av sydöstra Tyresö

För 15 år sedan drogs ett av de mest omfattande arbetena i Tyresö igång då planeringen för utveckling och omvandling av östra Tyresö från i huvudsak fritidshusbebyggelse till i huvudsak permanentboende påbörjades. En bred dialog genomfördes då med alla intressenter vilket resulterade i den fördjupade översiktsplanen för hela området (FÖP) som antogs 2003.

Med FÖP som utgångspunkt har sedan arbetet drivits vidare. En etappindelning gjordes för de inre delarna av Brevikshalvön fram till Trinntorp och för Raksta, Solberga och Bergholm. Totalt omfattade denna planering 22 etapper från början och med en utblick mot de delar som låg långt fram i tiden. Under arbetets gång har hittills etapp 1-6 färdigställts, arbeten byggarbeten pågår i etapp 7 och 9 medan planarbeten är i gång för etapperna 8, 10 och 11. En tidigare separat etapp har inkluderats i etapp 10 för att öka tempot.

Tempot i arbetet har också på Alliansen initiativ ökat i och med att det arbetas med minst två etapper samtidigt. För något år sedan tog Alliansen också initiativ till att få på plats nya planbestämmelser som en sorts övergångsregler för att kunna ge boende i några delområden möjligheter att få större byggrätter under vissa förutsättningar - Ällmora, södra delarna av Raksta, Södra Trinntorp och en del av Tyresönäs. Dessutom har Alliansen fått på plats en etappindelning för yttre delen av Brevikshalvön från Trinntorp till Breviksmaren (ej Dyvik) och i samband med det också tidsplanerat när en fortsatt sjöledning kan dras ut till Noret för att i framtiden kunna försörja de yttre delarna med vatten och avlopp.

Bakgrunden till hela arbetet är att den gamla fritidshusbebyggelsen med åren allt mer omvandlats till permanentboende. Detta har ställt krav på en förbättrad infrastruktur, förbättrad lokal service och en förbättrad miljö.

Hittills har varje ny plan som antagits omfattat större byggrätter för fastighetsägarna, ett mindre antal avstyckningar för nya fastigheter, etablerande av en skola och förskola samt utpekande av platser för framtida förskolor. I alla områden som fått en ny detaljplan har det dragit ut vatten och avlopp och vägar har byggts om och förbättrats med bland annat bättre belysning. Det har efter huvudvägnätet även anlagts gång- och cykelvägar och gjorts förbättringar för kollektivtrafiken. Steg för steg har kommunen övertagit huvudmannaskapet för vägar från de vägföreningar som finns.

Fastighetsägare som fått nya detaljplaner har dels betalt anslutningsavgift till VA enligt gällande taxa och dels betalt gatukostnadsavgift enligt de gatukostnadsutredningar som gjorts. Detta är också en mycket omfattande investering för kommunen och innebär ett mycket stort åtagande.

Med tiden har diskussioner kommit igång om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas dels öster Trinntorp ut till Breviksmaren och Ällmora - det vi brukar kalla Yttre Brevik, och dels i vissa delar av sydöstra Tyresö främst Bergholm. Områden där det fortfarande enligt ursprungsplaneringen är långt kvar till att nya planer kan antas.

En modell innebär att vi fortsätter enligt ursprungsplanen. Det innebär att vi fullföljer hela paketet med VA och gator i alla delar inklusive de 14 etapperna i Yttre Brevik. Det innebär att kommunen tar över huvudmannaskapet för samtliga vägar att vägar förbättras med bättre belysning, ombyggd vägkropp, förbättringar för kollektivtrafik, gång och cykel längs huvudstråken och en generellt förbättrad trafiksäkerhet. Det innebär också att samtliga fastighetsägare får betala såväl VA-anslutningsavgift som gatukostnadsavgift och att skattekollektivet betalar minst 50 % av investeringen för vägombyggnaden.

En annan modell innebär att etapperna i Yttre Brevik samt möjligen Bergholm bara får utbyggt vatten och avlopp i och med att nya detaljplaner med större byggrätter antas. I det scenariot slipper fastighetsägarna i dessa etapper betala gatukostnadsavgift till kommunen och skattekollektivet slipper ta dessa stora investeringar. Huvudmannaskapet för vägar i dessa etapper kvarstannar då hos vägföreningarna. Det innebär vidare att de förbättringar avseende trafiksäkerhet som kommer med den mer omfattande modellen i ursprungsplanen inte genomförs på kommunens initiativ utan förblir en fråga för vägföreningarna och dess medlemmar. Den modellen innebär vidare att tidsperspektiven kan kortas och att den viktiga miljöförbättringen som VA innebär kan komma på plats snabbare i alla delar av områdena mot den nuvarande planeringen.

Det finns för- och nackdelar med båda modellerna såväl för fastighetsägarna i området som för kommunen i stort. Nu finns tid att ordentligt genomlysa och i bred dialog med alla fastighetsägare i de berörda områdena diskutera den framtida utvecklingen. Vad vill vi tillsammans uppnå? Enligt gällande Kommunplan kan en investering i att bygga ut en sjöledning från Breviks Skola till Noret för att möjliggöra VA-utbyggnad i Yttre Brevik genomföras 2018. Det återstår ännu 3-5 år innan det är aktuellt att bygga till Bergholm i sydöstra Tyresö.

Alliansen vill därför initiera en ny bred dialog med all berörda parter kring hur utvecklingen ska gå framåt. Vi vill tillsammans med fastighetsägare och andra enas om vilken modell för utbyggnad och omvandling som är att föredra innan detaljplanearbeten i dessa områden går vidare. Den nya dialogen ska också omfatta fastigheterna i Dyvik för att även för dessa komma fram till en långsiktig lösning. Det är rimligt att efter 12 år ta oss den tiden för att besluten ska bli de bästa möjliga för miljö, ekonomin och för alla som bor i dessa områden.

Alliansen föreslår därför:
att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att initiera en ny bred dialog med fastighetsägarna och andra berörda parter kring de yttre delarna av Brevikshalvön (öster om Trinntorp) samt främst i den del av sydöstra Tyresö som utgörs av Bergholm.

att dialogen påbörjas under 2016 med mål om att ett nytt inriktningsbeslut ska tas kunna före sommaren 2017

Fredrik Saweståhl (M)
Mats Lindblom (FP)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (KD)

Bilagor
Ordförandeförslag ny dialog kring utvecklingen i Yttre Brevik samt delar av Sydöstra Tyresö.pdf

12 Nämndplan 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2015/KSM 0750 210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Nämndplanen för 2016 godkänns.

Beskrivning av ärendet
Nämndplanen ska fungera som en allomfattande plan för att styra och leda miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamheter. Nämndplanen ska utgå från kommunplanen och ange nämndens mål, kvalitetsgarantier och budget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan 2016.pdf
Nämndplan SBF 2016.pdf
Bilaga 1 Riskhanteringplan inklusive kontrollplan.pdf

13 Sammanträdesplan för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016

Dnr 2015/KSM 0755

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Datum och tider för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträden under 2016 fastställs enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Datum för kommunstyrelsens sammanträden för 2016 har fastställts. Eftersom Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet är ett organ under kommunstyrelsen har förslaget på sammanträdesdatum för utskottet anpassats till inlämningstiderna till kommunstyrelsen.

Bilagor
MSU sammanträdesplan 2016.pdf

14 Extra sammanträde i december

Dnr 2015/KSM 0756

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet sammanträder den 17 december klockan 08:30

Beskrivning av ärendet
För att kunna behandla ärenden som ska vidare från Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till kommunstyrelsen inom rimlig tid behöver utskottet ha ett extrainsatt sammanträde i december. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till datum är den 17 december 2015.

Bilagor
Extrainsatt sammanträde för MSU 17 dec.pdf

15 PM om tomträtt

Dnr 2015/KSM 0747

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag på MSU 2015-04-01 att sammanställa ett PM i syfte att beskriva tomträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
PM Tomträtt 2015-10-12.pdf

16 Beslut om direktiv för nya båtplatser

Dnr 2015/SBF 0155

Beskrivning av ärendet
Handlingar utsänds senare

17 Remiss gällande förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter

Dnr 2015/KSM 0733

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet antar samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande till in till Näringsdepartementet gällande Lantmäteriets rapport om förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har genom remiss från Näringsdepartementet lämnats tillfälle att yttra sig över Lantmäteriets rapport, Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.
Tyresö kommun ställer sig bakom SKLs synpunkter i den särskilda skrivelsen[1].

Tyresö kommun riktar främst kritik mot konsekvenserna för s.k. förnyelsesområden då möjlighet att debitera sker först när bygglov ges för den tillkommande byggrätten. Denna föreslagna taxa känns inte genomtänkt för de förnyelseområden där många redan idag bor permanent i fullstora hus och få avstyckningar är aktuella.

Tyresö kommun är inte emot att finansiering sker enligt taxa, utan hur det föreslagna taxesystemet är utformat.

Bilagor
Yttrande över förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter_undertecknat.pdf
Remissmissiv N2015_6012_PUB underskrift.pdf
Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter (3).pdf

18 Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

Dnr 2013/KSM 0171

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av Länsstyrelsens tekniska justering av "Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025" besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har berett kommunen tillfälle att yttra sig över en teknisk justering av gällande länsplan för regional transportinfrastruktur.
Länsplanen för regional transportinfrastruktur är en långsiktig plan för statliga insatser i vägar, järnvägar och annan transportinfrastruktur.

Bilagor
Länsplan teknisk justering remiss TJÄN.pdf
Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025.pdf

19 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
CERO Tyresö uppföljning 2015.pdf
CERO-analysuppföljnig och pris för bästa uppföljningsresultat 2015.pdf
Utbildning för förtroendevalda.pdf

20 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport och ekonomisk rapport.

Bilagor
Månadsrapport oktober .pdf

§137 Information om pågående entreprenader i Tyresö Kommun

Dnr 2015/SBF 0139

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Mark- och exploateringschef Jenny Linné informerar om pågående entreprenader i kommunen.

Beslut/Protokollsutdrag
§137_prot_20151021.pdf (168 kb)

§138 Planbesked för bostäder vid Bergfotensvängen

Dnr 2015/KSM 0409

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för att tillskapa nya bostäder i flerbostadshus vid Bergfotensvängen i Bollmora. Bebyggelsens omfattning bedöms behöva minskas i skala och avgränsas till förslagets nordvästra del. Övrigt område bedöms inte som lämpligt då det på ett negativt sätt skulle inverka på det genomgående gröna samband som finns i öst-västlig riktning. Detta samband är i dagsläget svagt. Ny bebyggelse som har negativ inverkan på stråkets sträckning, dess rekreativa värden eller naturvärden ska därmed inte tillåtas. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under 2017.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder AB inkom till kommunen i maj 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för del av fastigheten Kamomillen 1 och för fastigheten Näsby 4:1106. Syftet är att göra det möjligt att uppföra ny bostadsbebyggelse för ca 80 st lägenheter längs Bergfotensvängen med tillhörande cykelgarage och förråd.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för att tillskapa nya bostäder med förråd samt cykelgarage i flerbostadshus främst inom fastigheten Kamomillen 1 längs Bergfotensvängen i Bollmora, men enbart delvis inom fastigheten Näsby 4:1106 och inte den omfattning som ansökan föreslår. Bebyggelse i den östra delen av planområdet skulle få negativ inverkan på det genomgående gröna samband som området omfattar. Detta gröna samband är redan i dagsläget svagt i öst-västlig riktning, särskilt i snittet invid aktuellt område.

Yrkande
Marie Åkesdotter (MP) yrkar att inriktningen bör vara att klara trafikbuller utan att göra avsteg från regeringens riktvärden för trafikbuller.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på huvudförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har bifallit förslaget. Ordförande ställer förslag på Marie Åkesdotters (MP) tilläggsyrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att avslå tilläggsyrkandet.

Bilagor
Planbesked för bostäder vid Bergfotensvängen, underskriven.pdf

§139 Planbesked för utökad byggrätt för bostäder på parkeringshus vid Granängsringen

Dnr 2015/KSM 0621

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ny detaljplan för att utöka byggrätten och därmed möjiggöra för bostäder ovanpå parkeringshus vid Granängsringen 52-58 i Bollmora. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under kv. 4, 2015.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att justera handlingarna så att det tydligt framgår att lägenheterna som ska byggas är ungdomslägenheter och att lägenheterna inte ska användas som tillfälliga bostäder.

Beskrivning av ärendet
Tyresö Bostäder AB inkom till kommunen den 1 september 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för området kring det parkeringshus som utgör Granängsringen 52-58, del av Nyboda 1:12 och Nyboda 1:13. Båda berörda fastigheter äger Tyresö Bostäder AB själva. Syftet är att möjliggöra en påbyggnad på befintligt parkeringshus bestående av mindre lägenheter i två plan.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ny detaljplan för att tillskapa nya bostäder ovanpå befintligt parkeringshus vid Granängsringen för användning som tillfälligt boende.

Yrkande
Anita Mattsson (S) yrkar att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att justera handlingarna så att det tydligt framgår att lägenheterna som ska byggas är ungdomslägenheter och att lägenheterna inte ska användas som tillfälliga bostäder.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på huvudförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla förslaget. Därefter ställer ordförande proposition på Anita Mattsons (S) tilläggsyrkande och finnar att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla förslaget.

Bilagor
Planbesked för utökad byggrätt, Granängsringen, underskriven.pdf

§140 Planbesked för utökning av fastigheten Kumla 136:47, Jungfruvägen 9 i Trollbäcken

Dnr 2015/KSM 0532

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser positivt på att pröva möjligheterna att göra en ändring genom tillägg av gällande detaljplan för utökning av fastigheten Kumla 136:47 så att fastighetsägare ska kunna utöka sin fastighet och förvärva mark som i dagsläget arrenderas från kommunen. Planarbetet beräknas tidigast kunna inledas under 2016.

Beskrivning av ärendet
Ägarna till fastigheten Kumla 136:47 inkom till kommunen i juli 2015 med en förfrågan om att ändra detaljplanen för att utöka sin fastighet och förvärva mark som i dagsläget arrenderas från kommunen. Totalt uppgår den arrenderade marken till ca 155 kvm och är placerad i anslutning till aktuell fastighet. En landremsa mellan fastighetsgränsen och gatan samt ett område intill fastigheten i norr. Samtlig mark som omfattas sköts som tomtmark av fastighetsägarna idag.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det skulle kunna vara möjligt att göra en ändring av befintlig detaljplan genom tillägg för att utöka fastigheten Kumla 136:47. Då marken i dagsläget redan upplåts av kommunen och underhålls och brukas av aktuella fastighetsägarna kan denna mark redan anses ianspråktagen eller privatiserad och därmed inte av intresse för allmänheten. Marken innehåller inte heller någon särskild funktion som är viktig för kommunen att ha kvar.

Bilagor
Planbesked Kumla 136-47 Jungfruvägen 9.pdf

§141 Planuppdrag och beslut om samråd för ny detaljplan för Alby 1:1048

Dnr 2015/KSM 0720

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder inom fastigheterna Alby 1:1048 på Musserongången 178 i Krusboda. I uppdraget ingår samråd. Planarbetet kan ske med standardförfarande.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

3. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att justera handlingarna för att beskrivningen av Krusboda ska vara uppdaterad.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen och Utvecklingsförvaltningen har kontakt med många personer som av olika skäl är i behov av bostad. Behovet är inte homogent vilket gör att en gemensam lösning för alla inte är möjlig att hitta. Det gäller personer så som exempelvis nyanlända, föräldrar med barn som är utsatta för våld i nära relation, personer med missbruksproblematik eller av andra skäl riskerar att stå utan bostad.

En arbetsgrupp för bostadsförsörjning, under ledning av samhällsbyggnadschefen, tillsattes i december 2014 med uppdrag att inventera möjliga bostadslösningar både på kort och lång sikt. Det har där konstaterats att kommunens befintliga bostadslösningar inte är tillräckligt och att kommunen behöver ordna bostäder både av permanent och provisorisk karaktär. Med anledning av detta underskott har inventeringar gjorts och möjliga lokaliseringar av boende hittats. Aktuellt område, Alby 1:1048, på Musserongången 178 i Krusboda, är ett av de områden som arbetsgruppen för bostadsförsörjning hittat som är lämplig för bostäder som kan upplåtas för sociala ändamål. Inom fastigheten föreslås att ett bostadshus med åtta hyreslägenheter uppförs. För att göra detta möjligt krävs en ny detaljplan för fastigheten.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar på att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att justera handlingarna för att beskrivningen av Krusboda ska vara uppdaterad.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på huvudförslaget och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla förslaget. Därefter ställer ordförande proposition på ordförandes tilläggsyrkande och finnar att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla förslaget.

Bilagor
Planuppdrag Musserongången Alby 1-1048.pdf
Behovsbedömning_Musserongången_Alby_1-1048.pdf

§142 Planuppdrag och beslut om samråd för ny detaljplan för Kumla 3:213 och 3:973

Dnr 2015/KSM 0719

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder inom fastigheterna Kumla 3:213 och Kumla 3:973 på Töresjövägen 48 och 63 i Lindalen. I uppdraget ingår samråd. Planarbetet kan ske med standardförfarande.

2. Genomförandet av detaljplanen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan som avses i miljöbalkens 6 kap. 11§, med beaktande av förordningen 1998:905 bilaga 2 och 4. En miljöbedömning med MKB bedöms därför inte behöva upprättas i samband med planprocessen.

Beskrivning av ärendet
Socialförvaltningen och Utvecklingsförvaltningen har kontakt med många personer som av olika skäl är i behov av bostad. Behovet är inte homogent vilket gör att en gemensam lösning för alla inte är möjlig att hitta. Det gäller personer så som exempelvis nyanlända, föräldrar med barn som är utsatta för våld i nära relation, personer med missbruksproblematik eller av andra skäl riskerar att stå utan bostad.

En arbetsgrupp för bostadsförsörjning, under ledning av samhällsbyggnadschefen, tillsattes i december 2014 med uppdrag att inventera möjliga bostadslösningar både på kort och lång sikt. Det har där konstaterats att kommunens befintliga bostadslösningar inte är tillräckligt och att kommunen behöver ordna bostäder både av permanent och provisorisk karaktär. Med anledning av detta underskott har inventeringar gjorts och möjliga lokaliseringar av boende hittats. Aktuellt område, Kumla 3:213 och 3:973, på Töresjövägen 48 och 63 i Bollmora, är ett av de områden som arbetsgruppen för bostadsförsörjning hittat som är lämplig för bostäder som kan upplåtas för sociala ändamål. Inom fastigheterna föreslås att ca 5-15 lägenheter uppförs. För att göra detta möjligt krävs en ny detaljplan för fastigheten.

Bilagor
Planuppdrag Kumla 3-213 och 3-973.pdf
Behovsbedömning_Kumla 3-213 och 3-973.pdf

§143 Wättingestråket, information om medborgardialog

Dnr 2015/KSM 0313

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen om uppstart av programarbete samt tidig medborgardialog kring utveckling av Wättingeområdet noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick 2015-04-28 i uppdrag av kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott att upprätta planprogram för Wättingeområdet. Syftet är att utreda möjligheterna och ge inriktning för framtida utveckling i området med t.ex. bostäder, service, aktiviteter, omsorg, utbildning och rekreation. En utveckling av området ska skapa ekonomiska förutsättningar för att även utveckla Wättingestråket.

Bilagor
TJÄNSTESKRIVELSE_Wättinge_påskriven.pdf

§144 Granskning för Kryddvägen etapp 1

Dnr 2015/KSM 0502

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Handlingarna för Kryddvägen etapp 1 godkänns och Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta ut förslaget på granskning.

Socialdemokraterna och Miljöpartiet deltar inte i beslutet.

Jäv
Mats Lindblom (FP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Reservation
Anita Mattsson (S) hänvisar till Socialdemokraternas reservation från MSU 2015-04-28 § 66

Särskilt yttrande
Marie Åkesdotter (MP) lämnar ett särskilt yttrande för den miljöpartistiska gruppens räkning (se bilaga).
Marcus Obligado (V) lämnar ett ersättaryttrande (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Kryddvägen är det sista utvecklingsområdet i gällande ÖP som ännu inte genomförts. I september 2014 godkände Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet samrådshandlingarna för detaljplan för alla Kryddvägsetapper. Planförslaget var ute på samråd under perioden 9 september - 30 september 2014 och en s.k. öppen samrådsaktivitet hölls då på plats i området.
Efter samrådet har etapp 1 brutits ur det övriga orådet och tas upp för granskning som en enskild plan. Företaget LW-plåt har direktanvisats marken för att bygga bostäder åt sina anställda. Detta blir allt svårare att hitta i Stockholmsregionen idag, vilket påverkar möjligheten att anställa kvalificerad arbetskraft.

Yttrande
Marcus Obligado (V) hade inte deltagit i beslutet om han hade tjänstgjort.

Bilagor
Påskriven tjänsteskrivelse_beslut-om-granskning_LW.pdf
Översiktligt geotekniskt och bergtekniskt PM_150903 Rev. 150915.pdf
Samrådsredogörelse_Kryddvägen etapp1.pdf
PK_Kryddvagen etapp1_granskni.pdf
Kryddvägen-planbeskrivning-granskning.pdf
Bullerrapport med bilagor_Kryddvägen_150917.pdf
151012 Kryddvägen.pdf

§145 Beslut om samråd för upphävande av 113§-förordnandet inom Kryddvägen, etapp 1

Dnr 2015/KSM 0502

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ger Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda om upphävande av 113§-förordnandet inom Kryddvägen, etapp 1, i samband med plangranskning.

Jäv
Mats Lindblom (FP) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till detaljplan för Kryddvägen, etapp 1 i centrala Tyresö. Planområdet omfattas dock av ett sk. 113 §-förordnande. Detta måste upphävas för att planläggningen i området ska kunna fortsätta. Upphävandet måste kommuniceras med alla sakägare inom den byggnadsplan som berörs av den pågående planläggningen. För upphävande ansöks hos länsstyrelsen.

Bilagor
Påskriven tjänsteskrivelse_upphäva §113_LW.pdf

§146 Ordförandeförslag gällande förbindelse mellan Alby - Tyresta

Dnr 2015/KSM 0723

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda hur vi på bästa sätt kan stärka kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark.

2. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska senast i april 2016 återkomma med förslag på hur förstärkta kopplingar kan uppnås, samt förslag på vilka åtgärder som bör prioriteras.

Beskrivning av ärendet
Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (FP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Leif Kennerberg (KD) har lämnat ett förslag till beslut gällande hur förbindelser och kopplingar mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark ska kunna stärkas.

Ordförandeförslag
Ordförandeförslag angående förbättrade förbindelser och kopplingar mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark

Tyresö Kommun är naturnära. Mer än en tredjedel av all yta i vår kommun är idag naturskyddad i form av sju naturreservat och ungefär halva Tyresta nationalpark inom kommunens gränser. I dagsläget pågår dessutom planering för ytterligare två naturreservat.

För de allra flesta som bor i Tyresö är det nära och lätt att ta sig ut i naturen eller ut i friluftsområden. Det rörliga friluftslivet har i huvudsak goda villkor. Ett område som är viktigt för oss är Alby naturreservat. Alby naturreservat bildades 1975, utökades 2001. Syftet med reservatet är att bevara en vacker och värdefull naturmiljö samt tillvarata de möjligheter området medger för friluftsliv, rekreation och utbildning. För att ytterligare stärka området och skapa ännu bättre förutsättningar för rekreation och friluftsliv har på Alliansen initiativ ett omfattande arbete gjorts för att ta fram en utvecklingsplan inom ramen för projektet "Attraktiva Alby". Ett projekt som till vår glädje verkligen engagerat hundratals Tyresöbor och föreningar.

"Attraktiva Alby" föreslår en lång rad olika åtgärder inom 11 olika områden och satsningarna pågår under perioden 2014-2020. En av de frågor som belyses i projektet "Attraktiva Alby" är entréer till området. Utifrån detta vill Alliansen nu fördjupa en del av det arbetet.

Kopplingen mellan framförallt Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark är idag inte tillräckligt tydlig eller tillräckligt god. Det är möjligt att ta sig mellan dessa olika områden men sambandet är svagare definierat än vad som är önskvärt. Det har länge förts olika diskussioner med bland annat Stiftelsen Tyrestaskogen, som förvaltar Tyresta, kring hur vi kan förbättra kopplingar och entréer från Tyresö generellt och från Alby specifikt till Tyresta. Bland de olika åtgärder som diskuterats finns flera olika alternativ som kan genomföras var för sig eller i olika kombinationer. Bland alternativen finns en ny broförbindelse över Nyforsviken med tillhörande ny gång- och cykelväg på Tyrestasidan, förbättring och skapandet av nya gångvägar/stigar som rundar sjön, förbättrad skyltning med mera.

Alliansen föreslår därför att uppdra till Samhällsbyggnadsförvaltningen:

Att: utred hur vi på bästa sätt kan stärka kopplingarna mellan Alby naturreservat och Tyresta naturreservat och nationalpark.

Att: senast i april 2016 återkomma med förslag på hur förstärkta kopplingar kan uppnås, samt förslag på vilka åtgärder som bör prioriteras.

Fredrik Saweståhl (M)
Mats Lindblom (FP)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (KD)

Bilagor
Ordförandeförslag kopplingar Alby-Tyresta.pdf

§147 Ordförandeförslag gällande dialog med boende om den framtida utvecklingen på de yttre delarna av Brevikshalvön samt delar av sydöstra Tyresö

Dnr 2015/KSM 0722

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att initiera en ny bred dialog med fastighetsägarna och andra berörda parter kring de yttre delarna av Brevikshalvön (öster om Trinntorp) samt främst i den del av sydöstra Tyresö som utgörs av Bergholm.

2. Dialogen påbörjas under 2016 med mål om att ett nytt inriktningsbeslut ska tas kunna före sommaren 2017.

Beskrivning av ärendet
Fredrik Saweståhl (M), Mats Lindblom (FP), Ulrica Riis-Pedersen (C) och Leif Kennerberg (KD) har lagt ett förslag gällande ny dialog med boende om den framtida utvecklingen på de yttre delarna av Brevikshalvön samt delar av sydöstra Tyresö

Ordförandeutlåtande
Ny dialog med boende om den framtida utvecklingen på de yttre delarna av Brevikshalvön samt delar av sydöstra Tyresö

För 15 år sedan drogs ett av de mest omfattande arbetena i Tyresö igång då planeringen för utveckling och omvandling av östra Tyresö från i huvudsak fritidshusbebyggelse till i huvudsak permanentboende påbörjades. En bred dialog genomfördes då med alla intressenter vilket resulterade i den fördjupade översiktsplanen för hela området (FÖP) som antogs 2003.

Med FÖP som utgångspunkt har sedan arbetet drivits vidare. En etappindelning gjordes för de inre delarna av Brevikshalvön fram till Trinntorp och för Raksta, Solberga och Bergholm. Totalt omfattade denna planering 22 etapper från början och med en utblick mot de delar som låg långt fram i tiden. Under arbetets gång har hittills etapp 1-6 färdigställts, arbeten byggarbeten pågår i etapp 7 och 9 medan planarbeten är i gång för etapperna 8, 10 och 11. En tidigare separat etapp har inkluderats i etapp 10 för att öka tempot.

Tempot i arbetet har också på Alliansen initiativ ökat i och med att det arbetas med minst två etapper samtidigt. För något år sedan tog Alliansen också initiativ till att få på plats nya planbestämmelser som en sorts övergångsregler för att kunna ge boende i några delområden möjligheter att få större byggrätter under vissa förutsättningar - Ällmora, södra delarna av Raksta, Södra Trinntoro och en del av Tyresönäs. Dessutom har Alliansen fått på plats en etappindelning för yttre delen av Brevikshalvön från Trinntorp till Breviksmaren (ej Dyvik) och i samband med det också tidsplanerat när en fortsatt sjöledning kan dras ut till Noret för att i framtiden kunna försörja de yttre delarna med vatten och avlopp.

Bakgrunden till hela arbetet är att den gamla fritidshusbebyggelsen med åren allt mer omvandlats till permanentboende. Detta har ställt krav på en förbättrad infrastruktur, förbättrad lokal service och en förbättrad miljö.

Hittills har varje ny plan som antagits omfattat större byggrätter för fastighetsägarna, ett mindre antal avstyckningar för nya fastigheter, etablerande av en skola och förskola samt utpekande av platser för framtida förskolor. I alla områden som fått en ny detaljplan har det dragit ut vatten och avlopp och vägar har byggts om och förbättrats med bland annat bättre belysning. Det har efter huvudvägnätet även anlagts gång- och cykelvägar och gjorts förbättringar för kollektivtrafiken. Steg för steg har kommunen övertagit huvudmannaskapet för vägar från de vägföreningar som finns.

Fastighetsägare som fått nya detaljplaner har dels betalt anslutningsavgift till VA enligt gällande taxa och dels betalt gatukostnadsavgift enligt de gatukostnadsutredningar som gjorts. Detta är också en mycket omfattande investering för kommunen och innebär ett mycket stort åtagande.

Med tiden har diskussioner kommit igång om hur det fortsatta arbetet ska bedrivas dels öster Trinntorp ut till Breviksmaren och Ällmora - det vi brukar kalla Yttre Brevik, och dels i vissa delar av sydöstra Tyresö främst Bergholm. Områden där det fortfarande enligt ursprungsplaneringen är långt kvar till att nya planer kan antas.

En modell innebär att vi fortsätter enligt ursprungsplanen. Det innebär att vi fullföljer hela paketet med VA och gator i alla delar inklusive de 14 etapperna i Yttre Brevik. Det innebär att kommunen tar över huvudmannaskapet för samtliga vägar att vägar förbättras med bättre belysning, ombyggd vägkropp, förbättringar för kollektivtrafik, gång och cykel längs huvudstråken och en generellt förbättrad trafiksäkerhet.

En annan modell innebär att etapperna i Yttre Brevik samt möjligen Bergholm bara får utbyggt vatten och avlopp i och med att nya detaljplaner med större byggrätter antas. I det scenariot slipper fastighetsägarna i dessa etapper betala gatukostnadsavgift till kommunen och skattekollektivet slipper ta dessa stora investeringar. Huvudmannaskapet för vägar i dessa etapper kvarstannar då hos vägföreningarna. Det innebär vidare att de förbättringar avseende trafiksäkerhet som kommer med den mer omfattande modellen i ursprungsplanen inte genomförs på kommunens initiativ utan förblir en fråga för vägföreningarna och dess medlemmar. Den modellen innebär vidare att tidsperspektiven kan kortas och att den viktiga miljöförbättringen som VA innebär kan komma på plats snabbare i alla delar av områdena mot den nuvarande planeringen.

Det finns för- och nackdelar med båda modellerna såväl för fastighetsägarna i området som för kommunen i stort. Nu finns tid att ordentligt genomlysa och i bred dialog med alla fastighetsägare i de berörda områdena diskutera den framtida utvecklingen. Vad vill vi tillsammans uppnå? Enligt gällande Kommunplan kan en investering i att bygga ut en sjöledning från Breviks Skola till Noret för att möjliggöra VA-utbyggnad i Yttre Brevik genomföras 2018. Det återstår ännu 3-5 år innan det är aktuellt att bygga till Bergholm i sydöstra Tyresö.

Alliansen vill därför initiera en ny bred dialog med all berörda parter kring hur utvecklingen ska gå framåt. Vi vill tillsammans med fastighetsägare och andra enas om vilken modell för utbyggnad och omvandling som är att föredra innan detaljplanearbeten i dessa områden går vidare. Den nya dialogen ska också omfatta fastigheterna i Dyvik för att även för dessa komma fram till en långsiktig lösning. Det är rimligt att efter 12 år ta oss den tiden för att besluten ska bli de bästa möjliga för miljö, ekonomin och för alla som bor i dessa områden.

Alliansen föreslår därför: 

att Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att initiera en ny bred dialog med fastighetsägarna och andra berörda parter kring de yttre delarna av Brevikshalvön (öster om Trinntorp) samt främst i den del av sydöstra Tyresö som utgörs av Bergholm.

att dialogen påbörjas under 2016 med mål om att ett nytt inriktningsbeslut ska tas kunna före sommaren 2017

Fredrik Saweståhl (M)
Mats Lindblom (FP)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Leif Kennerberg (KD)

Bilagor
Ordförandeförslag ny dialog kring utvecklingen i Yttre Brevik samt delar av Sydöstra Tyresö.pdf

§148 Nämndplan 2016 för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet

Dnr 2015/KSM 0750.210

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Nämndplanen för 2016 godkänns.

Socialdemokraterna deltar inte i beslutet.
Miljöpartiet deltar inte i beslutet med hänvisning till det egna budgetförslaget.

Särskilt yttrande
Kristjan Vaigur (S) anmäler ett särskilt yttrande för den socialdemokratiska gruppens räkning (se bilaga).

Beskrivning av ärendet
Nämndplanen ska fungera som en allomfattande plan för att styra och leda miljö- och samhällsbyggnadsutskottets verksamheter. Nämndplanen ska utgå från kommunplanen och ange nämndens mål, kvalitetsgarantier och budget.

Bilagor
Tjänsteskrivelse nämndplan 2016.pdf
Nämndplan SBF 2016.pdf
Bilaga 1 Riskhanteringplan inklusive kontrollplan.pdf
Nämndplan SBF 2016 uppdaterad.pdf

§149 Sammanträdesplan för miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2016

Dnr 2015/KSM 0755

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Datum och tider för miljö- och samhällsbyggnadsutskottets sammanträden under 2016 fastställs enligt Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag men med ändringen att det föreslagna sammanträdet den 24 februari flyttas till den 2 mars 2016.

Beskrivning av ärendet
Årshjulet för kommunens styrprocess styrs av beslutad kommunplan och sammanträdesdatum för kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.
Datum för kommunstyrelsens sammanträden för 2016 har fastställts. Eftersom Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet är ett organ under kommunstyrelsen har förslaget på sammanträdesdatum för utskottet anpassats till inlämningstiderna till kommunstyrelsen.

Ordförandeförslag
Ordförande föreslår att det föreslagna sammanträdet den 24 februari flyttas till den 2 mars 2016.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på sitt ändringsförslag och finner att miljö- och samhällsbyggnadsutskottet har valt att bifalla förslaget.

Bilagor
MSU Sammanträdesplan 2016, nyaste.pdf

§150 Extra sammanträde i december

Dnr 2015/KSM 0756

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet sammanträder den 17 december klockan 08:30

Beskrivning av ärendet
För att kunna behandla ärenden som ska vidare från Miljö- och samhällsbyggnadsutskottet till kommunstyrelsen inom rimlig tid behöver utskottet ha ett extrainsatt sammanträde i december. Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till datum är den 17 december 2015.

Bilagor
Extrainsatt sammanträde för MSU 17 dec.pdf

§151 PM om tomträtt

Dnr 2015/KSM 0747

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Redovisningen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningen fick i uppdrag på MSU 2015-04-01 att sammanställa ett PM i syfte att beskriva tomträtt.

Bilagor
Tjänsteskrivelse.pdf
PM Tomträtt 2015-10-12.pdf

§152 Beslut om direktiv för nya båtplatser

Dnr 2015/KSM 0758

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
1. Samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att utreda arrendeavgifter och administrativa kostnader för upplåtelse av mark för båtplatser till båtklubbar.
 
2. Lokalisering av nya platser för båtbryggor samt eventuell utvidgning av befintliga båtbryggor utreds genom arbetet med ny översiktsplan.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade 1999 att godkänna ett förslag till normalavtal för upplåtelse av mark till båtklubbar. Detta beslut förtydligades genom ett beslut 2001. Sedan dess har normalavtalet tillämpats för alla båtklubbar på kommunens mark. Normalavtalet anger en arrendeavgift på 100 kr/båtplats med indexering. Idag uppgår arrendeavgiften till ca 120 kr/båtplats.
Det är nu aktuellt att omförhandla ett antal arrendeavtal, dels avtal som ärvts vid markförvärv och dels ett antal avtal som tecknats mellan kommunen och brygglag i Breviksmaren. Då kommunen under en längre period hat haft samma arrendeavgift och de ärvda avtalen har en betydligt högre avgift har frågan om vilken arrendeavgift kommunen ska ta ut från båtklubbarna har därför uppkommit.

Bilagor
Tjänsteskrivelse upplåtelse av mark för båtklubbar.pdf

§153 Remiss gällande förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter

Dnr 2015/KSM 0733

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
* Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande antas som svar till Näringsdepartementet för Lantmäteriets rapport om förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.

Beskrivning av ärendet
Tyresö kommun har genom remiss från Näringsdepartementet lämnats tillfälle att yttra sig över Lantmäteriets rapport, Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter.
Tyresö kommun ställer sig bakom SKLs synpunkter i den särskilda skrivelsen[1].

Tyresö kommun riktar främst kritik mot konsekvenserna för s.k. förnyelsesområden då möjlighet att debitera sker först när bygglov ges för den tillkommande byggrätten. Denna föreslagna taxa känns inte genomtänkt för de förnyelseområden där många redan idag bor permanent i fullstora hus och få avstyckningar är aktuella.

Tyresö kommun är inte emot att finansiering sker enligt taxa, utan hur det föreslagna taxesystemet är utformat.

Bilagor
Yttrande över förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter_undertecknat.pdf
Remissmissiv N2015_6012_PUB underskrift.pdf
Förslag till normaltaxa för kommunala gatuavgifter (3).pdf

§154 Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025

Dnr 2015/KSM 0171

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Remiss av Länsstyrelsens tekniska justering av "Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025" besvaras med Södertörnskommunernas gemensamma yttrande samt Tyresö kommuns eget yttrande.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har berett kommunen tillfälle att yttra sig över en teknisk justering av gällande länsplan för regional transportinfrastruktur.
Länsplanen för regional transportinfrastruktur är en långsiktig plan för statliga insatser i vägar, järnvägar och annan transportinfrastruktur.

Ordförandeförslag
Ordförande yrkar på att även Tyresö kommuns eget yttrande ska bifogas i enlighet med Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.

Beslutsgång
Ordförande ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner det bifallet.

Bilagor
Länsplan teknisk justering remiss TJÄN.pdf
Remiss teknisk justering länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025.pdf
Teknisk remiss Länsplan Nationell plan 2014-25 _SLUTVERSION 151014.pdf
Tjänsteskrivelse, ny.pdf
Yttrande från Tyresö.pdf

§155 Meddelanden

Dnr 2015/SBF 0011

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets meddelanden bifogas i ärendet.

Bilagor
CERO Tyresö uppföljning 2015.pdf
CERO-analysuppföljnig och pris för bästa uppföljningsresultat 2015.pdf
Utbildning för förtroendevalda.pdf

§156 Rapporter

Dnr 2015/SBF 0012

Miljö- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsförvaltningens månadsrapport och ekonomisk rapport.

Bilagor
Månadsrapport oktober .pdf