Din position: Hem > Tyresö kommun > Stadsbyggnadsutskottet > Sammanträde 2020-04-22

Sammanträde 2020-04-22

Datum
Klockan
08:30
Plats

1 Beslut om ny granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
1. Granskningshandlingarna för detaljplan etapp 11, Tegelbruket godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut planförslaget för granskning.

Beskrivning av ärendet
I november 2014 fick dåvarande samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att inleda planarbetet för etapp 11, Tegelbruket. Detaljplanen syftar till att möjliggöra permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Nästa steg i processen är beslut om ny granskning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för Tegelbruket etapp 11_beslut om ny granskning.pdf
UTKAST bilaga 1 till planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket (kartor).pdf
UTKAST bilaga 2 till planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket
(fastighetskonsekvensbeskrivning).pdf
UTKAST granskningsutlåtande etapp 11 Tegelbruket.pdf
UTKAST planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket 200416.pdf
UTKAST Plankarta för Tegelbruket del 1_20200416.pdf
UTKAST Plankarta för Tegelbruket del 2_20200416.pdf

2 Beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Entréplats Tyresövallen

Dnr KSM2020-371/212

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Entréplats Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum godkänns.

Beskrivning av ärendet
Konstprojektet för Entréplats Tyresövallen har följt arbetsprocessen som är fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ antagen i kommunstyrelsen 2014. Upphandlingen av konstgestaltningen har genomförts som ett urvalsförfarande enligt Lagen om
offentlig upphandling. En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från
samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen samt en extern
konstkonsult har genomfört utvärdering och urvalsprocess. Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Budgeten för delprojektet konst i Norra Tyresö Centrum fastslogs på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-11-21. Budget för konstgestaltning vid Entréplats Tyresövallen är 1 750 000 kronor. Installation av antaget konstverk samordnas med byggprojektet, preliminär tidplan för genomförande är hösten 2022.

Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ har kultur- och fritidsnämnden yttrat sig angående beslut om Konstnärlig
gestaltning, Norra Tyresö Centrum, Entréplats Tyresövallen, som i detta ärendets fall ska fattas av kommunstyrelsen. Kultur - och fritidsnämnden är enig med det förslag som konstprojektets samrådsgrupp för fram, se bilaga 1 ’Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-30 § 19’.

Kommunstyrelseförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för fram och har inga övriga synpunkter att lämna och föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Entréplats Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Entréplats Tyresövallen.pdf
Bilaga 1_Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-30 § 19.pdf
Bilaga 2_Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser.pdf
Bilaga 3_Konstprogram för Norra Tyresö Centrum.pdf
Bilaga 4_Konstprogram Entréplats Tyresövallen.pdf
Bilaga 5_Prövning av barnets bästa_Norra Tyresö Centrum_Entréplats Tyresövallen.pdf

3 Beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Mönster till markgaller

Dnr KSM2020-372/212

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
- Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Mönster till markgaller i Norra Tyresö Centrum godkänns.

Beskrivning av ärendet
Konstprojektet för Mönsteruppdraget har följt arbetsprocessen som är fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ antagen i kommunstyrelsen 2014. Upphandlingen av
Mönsteruppdraget har genomförts som en direktupphandling. En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört utvärdering och urvalsprocess. Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Budgeten för delprojektet konst i Norra Tyresö Centrum fastslogs på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-11-21. Total budget för genomförande av konstnärligt utförda markgaller: 600 000 kronor. Vinnande konstnär erhåller 50 000 kronor. Kommunen äger rätt att i framtiden reproducera mönstret på markgaller inom Norra Tyresö centrum-området.

Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ har kultur- och fritidsnämnden yttrat sig angående beslut om Konstnärlig
gestaltning, Norra Tyresö Centrum, Mönster till markgaller som i detta ärendets fall ska fattas av kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden är enig med det förslag som konstprojektets samrådsgrupp för fram, se bilaga 1 ’Kultur - och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-03-30 § 20’.

Kommunstyrelseförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för fram och har inga övriga synpunkter att lämna och föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Mönster till markgaller i Norra Tyresö Centrum.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Mönster till markgaller.pdf
Bilaga 1_Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-30 § 20.pdf
Bilaga 2_Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser.pdf
Bilaga 3_Konstprogram för Norra Tyresö Centrum.pdf
Bilaga 4_Konstprogram Mönsteruppdrag.pdf
Bilaga 5_Prövning av barnets bästa_Norra Tyresö Centrum_Mönsteruppdrag.pdf

4 Beslut om granskning av detaljplan för Näsby 4:1032, Bansjövägen

Dnr KSM2018-835-214

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
1. Granskningshandlingar för detaljplan Näsby 4:1032, Bansjövägen godkänns.
2. Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslag Näsby 4:1032, Bansjövägen för granskning.

Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om granskning av detaljplan Näsby 4:1032 Bansjövägen.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i ett till två plan med 6 lägenheter samt tillhörande komplementbyggnad och utemiljöer. Inom planområdet finns även en skyddsvärd ek som ska bevaras. Planerad bebyggelse ska nyttjas för LSS-boende.

Fastigheten är 1805 kvm stor och innefattar ett enbostadshus och en komplementbyggnad. Den angränsar till ett naturområde, två lokalgator samt ett
bostadsområde bestående av friliggande villor och lägre flerbostadshus.

Samråd hölls mellan 7 maj och 4 juni 2019. Under samrådet inkom 42st yttranden, varav ett yttrande utgjordes av en namnlista med 65 underskrifter.

Utifrån inkomna samrådsyttranden samt resultat från uppdaterade utredningar har planhandlingarna justerats och bearbetats.

Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Näsby 4:1032 kan ställas ut för granskning.

Bilagor
Tjänsteskrivelse för beslut om granskning för Näsby 4.1032 Bansjövägen_Granskning.pdf
Detaljplan för Näsby 4.1032 Bansjövägen_PKGranskning_FOKUS_200327 Plankarta_A2-L_1.400.pdf
Planbeskrivning för Näsby 4.1032 Bansjövägen granskning - leverans.docx.pdf
Samrådsredogörelse för Näsby 4.1032 Bansjövägen - leverans.docx.pdf

5 Anmälan av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/SBF 0023

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut stadsbyggnadsutskottet

6 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Dnr 2020/SBF 0024

Stadsbyggnadsutskottets förslag till beslut
- Information noteras.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för mars och även februari eftersom föregående sammanträde var inställt.

Bilagor
Månadsrapport februari.docx.pdf
Månadsrapport mars.docx.pdf

§6 Beslut om ny granskning av detaljplan för Tegelbruket etapp 11

Dnr 2013/KSM 0603

Stadsbyggnadsutskottets beslut
-  Ärendet återremitteras för att utreda konsekvenserna för utbyggnaden av gator och VA inom Tegelbruket med anledning av de ändrade förutsättningarna för lokal masshantering i och med kommunstyrelsens beslut angående Strandallén den 31 mars §46.

Särskilt yttrande
Anki Svensson (M) lämnar särskilt yttrande (se bilaga).
 
Beskrivning av ärendet
I november 2014 fick samhällsbyggnadsförvaltningen i upp drag att inleda
planarbetet för etapp 11, Tegelbruket. Detaljplanen syftar till att möjliggöra
permanentboende i området samtidigt som kommunal service i form av väg, vatten och avlopp byggs ut. Nästa steg i processen är beslut om ny granskning.

Ordförandeförslag
Ordföranden Mats Lindblom (L) föreslår att ärendet återremitteras, för att utreda konsekvenserna för utbyggnaden av gator och VA inom Tegelbruket med anledning av de ändrade förutsättningarna för lokal masshantering i och med kommunstyrelsens beslut angående Strandallén den 31 mars.

Yrkande
Anita Mattson (S), Marie Åkesdotter (MP), Inger Gemicioglu (V) yrkar bifall till
ordförandeförslaget.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om ärendet ska återremitteras enligt ordförandeförslaget. Stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget.
 
Bilagor
Tjänsteskrivelse för Tegelbruket etapp 11_beslut om ny granskning.pdf
UTKAST bilaga 1 till planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket (kartor).pdf 
UTKAST bilaga 2 till planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket
(fastighetskonsekvensbeskrivning).pdf
UTKAST granskningsutlåtande etapp 11 Tegelbruket.pdf 
UTKAST planbeskrivning etapp 11 Tegelbruket 200416.pdf 
UTKAST Plankarta för Tegelbruket del 1_20200416.pdf 
UTKAST Plankarta för Tegelbruket del 2_20200416.pdf

§7 Beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Entréplats Tyresövallen

Dnr KSM2020-371/212

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Entréplats Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Konstprojektet för Entréplats Tyresövallen har följt arbetsprocessen som är fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ antagen i Kommunstyrelsen 2014. Upphandlingen av konstgestaltningen har genomförts som ett urvalsförfarande enligt Lagen om offentlig upphandling. En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från Samhällsbyggnadskontoret och Kultur- och fritidsförvaltningen samt en extern konstkonsult har genomfört utvärdering och urvalsprocess. Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Budgeten för delprojektet konst i Norra Tyresö Centrum fastslogs på Miljö- och
samhällsbyggnadsutskottet 2018-11-21. Budget för konstgestaltning vid Entréplats Tyresövallen är 1 750 000 kronor. Installation av antaget konstverk
samordnas med byggprojektet, preliminär tidplan för genomförande är hösten 2022.
 
Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader oc h allmänna platser’ har Kultur- och fritidsnämnden yttrat sig angående beslut om Konstnärlig
gestaltning, Norra Tyresö Centrum, Entréplats Tyresövallen, som i detta ärendets fall ska fattas av kommunstyrelsen. Kultur - och fritidsnämnden är enig med det förslag som konstprojektets samrådsgrupp för fram, se bilaga 1 ’Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-30 § 19’. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för
fram och har inga övriga synpunkter att lämna samt föreslår att denna skrivelse
antas som kommunstyrelsens beslut om konstnärlig gestaltning, Norra Tyresö
Centrum, Entréplats Tyresövallen.
 
Ordförandeförslag
Ordföranden Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att:
-  Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Entréplats Tyresövallen i Norra Tyresö Centrum godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller  det.

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Entréplats Tyresövallen.pdf
Bilaga 1_Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-30 § 19.pdf
Bilaga 2_Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser.pdf
Bilaga 3_Konstprogram för Norra Tyresö Centrum.pdf
Bilaga 4_Konstprogram Entréplats Tyresövallen.pdf
Bilaga 5_Prövning av barnets bästa_Norra Tyresö Centrum_Entréplats Tyresövallen.pdf

§8 Beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Mönster till markgaller

Dnr KSM2020-372/212

Stadsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
-  Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Mönster till markgaller i Norra Tyresö Centrum godkänns.
 
Beskrivning av ärendet
Konstprojektet för Mönsteruppdraget har följt arbetsprocessen som är fastslagen i kommunens ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser’ antagen i kommunstyrelsen 2014. Upphandlingen av Mönsteruppdraget har genomförts som en direktupphandling. En samrådsgrupp bestående av tjänstepersoner från samhällsbyggnadskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har genomfört utvärdering och urvalsprocess.  Konstprojektet finansieras genom investeringsmedel. Budgeten för delprojektet konst i Norra Tyresö Centrum fastslogs på miljö- och samhällsbyggnadsutskottet 2018-11-21. Total budget för genomförande av konstnärligt utförda markgaller: 600 000 kronor. Vinnande konstnär erhåller 50 000 kronor. Kommunen äger rätt att i framtiden reproducera mönstret på markgaller inom Norra Tyresö centrum-området.
 
Enligt ’Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och allmänna platser’ har Kultur- och fritidsnämnden yttrat sig angående beslu tom Konstnärlig
gestaltning, Norra Tyresö Centrum, Mönster till markgaller som i detta ärendets
fall ska fattas av kommunstyrelsen. Kultur- och fritidsnämnden är enig med det
förslag som konstprojektets samrådsgrupp för fram, se bilaga 1 ’Kultur - och
fritidsnämnden protokollsutdrag 2020-03-30 § 20’. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen är enig med det förslag som samrådsgruppen för
fram och har inga övriga synpunkter att lämna samt föreslår att denna skrivelse
antas som kommunstyrelsens beslut om Konstnärlig gestaltning, Norra Tyresö
Centrum, Mönster till markgaller.
 
Ordförandeförslag
Ordföranden Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att:
-  Förslaget till vinnande konstnärlig gestaltning för Mönster till markgaller i Norra Tyresö Centrum godkänns.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse. Beslut om konstnärlig gestaltning Norra Tyresö Centrum Mönster till markgaller.pdf
Bilaga 1_Kultur- och fritidsnämnden protokollsutdrag 2020 -03-30 § 20.pdf
Bilaga 2_Riktlinjer för konstnärlig gestaltning av offentliga byggnader och
allmänna platser.pdf
Bilaga 3_Konstprogram för Norra Tyresö Centrum.pdf
Bilaga 4_Konstprogram Mönsteruppdrag.pdf
Bilaga 5_Prövning av barnets bästa_Norra Tyresö Centrum_Mönsteruppdrag.pdf

§9 Beslut om granskning av detaljplan för Näsby 4:1032, Bansjövägen

Dnr KSM2018-835-214

Stadsbyggnadsutskottets beslut
1.  Granskningshandlingar för detaljplan Näsby 4:1032, Bansjövägen godkänns.
 
2.  Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslag Näsby 4:1032,
Bansjövägen för granskning.
 
Beskrivning av ärendet
Ärendet avser beslut om granskning av detaljplan Näsby 4 :1032 Bansjövägen.
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bostadsbebyggelse i ett till två plan med 6 lägenheter samt tillhörande komplementbyggnad och utemiljöer. Inom planområdet finns även en skyddsvärd ek som ska bevaras. Planerad bebyggelse
ska nyttjas för LSS-boende.
 
Fastigheten är 1805 kvm stor och innefattar ett enbostadshus och en
komplementbyggnad. Den angränsar till ett naturområde, två lokalgator samt ett
bostadsområde bestående av friliggande villor och lä gre flerbostadshus.
 
Samråd hölls mellan 7 maj och 4 juni 2019. Under samrådet inkom 42st yttranden, varav ett yttrande utgjordes av en namnlista med 65 underskrifter.
 
Utifrån inkomna samrådsyttranden samt resultat från uppdaterade utredningar har planhandlingarna justerats och bearbetats.
 
Kommunstyrelseförvaltningen gör bedömningen att detaljplan för Näsby 4:1032 kan ställas ut för granskning.

Ordförandeförslag
Ordföranden Mats Lindblom (L) föreslår att stadsbyggnadsutskottet beslutar
att:
 
1.  Granskningshandlingar för detaljplan Näsby 4:1032, Bansjövagen godkänns.
2.  Kommundirektören ges i uppdrag att ställa ut förslag Näsby 4:1032, Bansjövägen för granskning.

Beslutsgång
Ordföranden ställer frågan om stadsbyggnadsutskottet bifaller ordförandeförslaget och finner att stadsbyggnadsutskottet bifaller det. 

Bilagor
Tjänsteskrivelse för beslut om granskning för Näsby 4.1032 Bansjövägen_Granskning.pdf
Detaljplan för Näsby 4.1032 Bansjövägen_PKGranskning_FOKUS_200327-
Plankarta_A2-L_1.400.pdf
Planbeskrivning för Näsby 4.1032 Bansjövägen granskning - leverans.docx.pdf
Samrådsredogörelse för Näsby 4.1032 Bansjövägen  - leverans.docx.pdf

§10 Anmälan av delegationsbeslut 2020

Dnr 2020/SBF 0023

Stadsbyggnadsutskottets beslut
-  Informationen noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och
tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegationsordning. Beslut som fattas av delegat ska normalt anmälas. Till vilken instans, kommunstyrelse eller utskott, som besluten ska anmälas framgår av delegationsordningen. Anmälan innebär inte att kommunstyrelse eller utskott får fastställa eller ompröva besluten. Det går däremot inte att återkalla lämnad delegering för redan fattade beslut, men däremot framledes.

Bilagor
Delegationsbeslut stadsbyggnadsutskottet

§11 Månadsrapport från samhällsbyggnadskontoret

Dnr 2020/SBF 0024

Stadsbyggnadsutskottets beslut
-  Information noteras.
 
Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadskontoret redovisar månadsrapport för  mars och även februari
eftersom föregående sammanträde var inställt.

Bilagor
Månadsrapport februari.docx.pdf
Månadsrapport mars.docx.pdf