Din position: Hem > Värmdö kommun > Samhällsplaneringsnämnden > Sammanträde 2013-11-12

Sammanträde 2013-11-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Kanholmsfjärden

5 Kontoret informerar

- Projektet Höghus Munkmora SPN Öppet

11 Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan för del av Stavsnäs 1:407.

18 Förfrågningsunderlag, Gatu- och ledningsentreprenad Fabriksstaden ettapp 1 södra

21 Motion - Lös trafikkaoset i Mölnvik nu.

§88 Kontoret informerar

§89 Delgivningar, delegationsbeslut och ordförandebeslut i brådskande ärenden

§90 Budgetuppföljning 3 SPN

§92 Start-PM Trafikcentrum m.m.

§93 Ansökan om planbesked för upprättande av detaljplan för del av Stavsnäs 1:407

§94 Lokaliseringsutredning för ny helikopterbas för Stockholms läns landstings ambulanshelikopterverksamhet

§95 Planbesked för fastigheten Mörtnäs 1:162

§96 Antagande av Värmdö kommuns avfallsföreskrifter

§97 Revidering av Värmdö kommuns renhållningstaxa avseende matavfall

§98 Förlängning av Ragn-Sells entreprenadavtal för farligt avfall

§99 Ansökan om tillstånd för anläggning för avledning av avloppsvatten

§100 Förfrågningsunderlag, Gatu- och ledningsentreprenad Fabriksstaden etapp 1 södra

§101 Kommunal VA-anslutning till Eknö 1:251

§102 Antagande av gång- och cykelplan för Värmdö kommun

§103 Motion ­ Lös trafikkaoset i Mölnvik nu