Din position: Hem > Stockholms stad > Arbetsmarknadsnämnden > Sammanträde 2015-05-19

Sammanträde 2015-05-19

Datum
Klockan
16:00
Plats

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

Sekretessärenden

4 Nelson Mandela-priset 2015 Omedelbar justering

AMN 2015-0130-01.05
Dukas vid nämndens sammanträde

Remissärenden

5 Remissyttrande över Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid

6 Remissyttrande över Utredningen om Matchningsanställningar - nya vägar till jobb

Beslutsärenden

8 Tertialrapport 1 2015

Omedelbar justering
AMN 2015-0013-01.02
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Ny rapporteringsmottagare för lex Sarah

10 Lex Sarah-rapport om hälsorisker för aspiranter på Jobbstart

11 Lex Sarah-rapport om röjd sekretess

12 Förlängning av avtal i samband med ombyggnation av Jobbtorg Farsta

Omedelbar justering
AMN 2012-0309-2.7.3
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Beslut om införande av digitala utskick av nämndens handlingar och inköp av läsplattor (iPads)

15 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning

Anmälningsärenden

16 Anmälda ärenden

a) Anmälan av protokollsjustering
b) Anmälan av protokoll från möte med råd för funktionshinderfrågor
c) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation
d) Anmälan av inkomna handlingar
e) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

17 Nämndens frågor

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

§3 Beslut om närvarorätt för personalföreträdare

§4 Nelson Mandela-priset 2015 AMN 2015-0130-01.05

§6 Remissyttrande över Utredningen om Matchningsanställningar - nya vägar till jobb AMN 2015-0114-01.06

§8 Tertialrapport 1 2015 AMN 2015-0013-01.02

§9 Ny rapporteringsmottagare för lex Sarah AMN 2015-0144-01.01

§10 Lex Sarah-rapport om hälsorisker för aspiranter på Jobbstart AMN 2015-0108-01.05

§11 Lex Sarah-rapport om röjd sekretess AMN 2015-0142-01.05

§12 Förlängning av avtal i samband med ombyggnation av Jobbtorg Farsta AMN 2012-0309-2.7.3

§14 Beslut om införande av digitala utskick av nämndens handlingar och inköp av läsplattor (iPads) AMN 2015-0143-01.05

§15 Rättegångsfullmakt för stadsledningskontorets juridiska avdelning AMN 2015-0149-01.01

§18 Förvaltningsinformation