Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2021-10-21

Sammanträde 2021-10-21

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Ekonomisk uppföljning per september, 2021

7 Stockholms stads kvalitetsprogram - Utveckling genom ständiga förbättringar, innovation och digitalisering. Svar på remiss

8 Inför stopp för spekulationsbostäder i Stockholm. Motion av Emilia Bjuggren och Maria-Elsa Salvo (båda S). Svar på remiss

9 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Skärholmen 2:1, intill kv Granholmen, i Skärholmen till Järntorget Bostad AB

10 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut 2021-06-17, § 18, om Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Långbro 13:1 och Herrängen 1:1 till Wästbygg Projektutveckling AB samt Nordfeldt Development AB

11 Markanvisning för bostäder, kontor och centrumändamål inom fastigheterna Sandhagen 3-5 och 14 till Atrium Ljungberg Slakthuset 16 AB och Atrium Ljungberg AB

12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Görväln 1 i Årsta till Sbb Görväln 1 Fastighets AB

13 Tillägg till markanvisningar för bostäder inom fastigheten Årsta 1:1 på Årstafältet till Nordr Sverige AB och Selvaag Bolig AB

14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Hovrättsrådet 2 och del av Skarpnäcks gård 1:1 till AB Svenska Bostäder.

15 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Teodoliten 1, Måttstocken 1, del av Farsta 2:1 och del av Örby 4:1 i Fagersjö till Hållbo Teodoliten AB

16 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Kärrtorp 1:1 i Kärrtorp till RW Bostad AB

17 Samråd ny tunnelbana till Älvsjö. Anmälan av svar på remiss

18 En sammanhållen strategi för bad, båt, fiske och strandpromenader i Stockholm. Motion av Emilia Bjuggren och Alexander Ojanne (båda S). Svar på remiss

19 Överenskommelse om exploatering med försäljning för kontorsändamål inom del av fastigheten Mårtensdal 6 och Hammarbyhöjden 1:1 i Södra Hammarbyhamnen med Remulus Svealand 5 AB. Genomförandebeslut

20 Markanvisning för kontors- och centrumändamål inom fastigheten Vasastaden 2:99 i Vasastaden till Bro Sabbatsberg 24 AB

21 Markanvisning för kontor och caféverksamhet inom fastigheten Vasastaden 1:118 i Hagastaden, Vasastaden till Kv Genen AB

22 Exploatering med tomträtt, för studentbostäder inom del av fastigheten Norra Djurgården 1:37 och fastigheten Amarellen 1 på Östermalm. Reviderat genomförandebeslut

23 Markanvisning för bostäder inom Akka 4, Bromma, till Goldcup AB och Bygg-Vesta AB

24 Markanvisning för verksamheter inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till Sagax Projektutveckling AB. Tillägg till markanvisning för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 i Riksby till AB Stockholmshem, Maxera Bostad 12 AB, Sveafastigheter Bostad AB, Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB och Åke Sundvall Projekt AB. Tillägg till markanvisning för bostäder inom

Dnr: Dnr E2017-03626

fastigheterna Riksby 1:13 och Ulvsunda 1:1 i Riksby till Fastighetspartner Bromma AB

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom fastigheten Nälsta 5:2 i Nälsta med Svenska Hem i Bromma Mark nr IV AB och Svenska Hem i Bromma Mark nr XVII AB. Genomförandebeslut

26 Markanvisning för energiproduktionsanläggning till Stockholm Exergi AB samt markanvisning för återvinningscentral till Stockholm Avfall AB inom fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Hässelby Villastad. Reviderat Inriktningsbeslut

27 Exploateringsavtal med försäljning för kontor och centrum inom fastigheten Hekla 1 i Kista med Allmänna Pensionsfondens Fastighets Nr 63 KB. Genomförandebeslut

28 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Kvarnluckan 2 i Rinkeby till SBB Kvarnluckan AB

29 Markanvisning och överenskommelse om exploatering med tomträtt för sopsugsterminal inom del av fastigheten Akalla 4:1 i Kista med Stockholm Avfall AB

30 Cykelstaden - Cykelplan för Stockholm 2021. Svar på remiss från trafiknämnden

31 Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad. Anmälan om svar på remiss

32 Laddinfrastruktur. Motion av Emilia Bjuggren och Jan Valeskog (båda S). Svar på remiss

33 Ordning och reda vid parkeringarna i staden. Motion av Jan Valeskog (S). Svar på remiss

34 Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad. Svar på remiss

35 Riktlinjer för dagvattenhantering på allmän platsmark

37 Överenskommelse om exploatering med försäljning för värmeverk m.m. inom fastigheten Tippen 1 i stadsdelen Högdalen med Stockholm Exergi AB, med tomträttför bland annat matavfallsanläggning m.m. inom Tippen 4 med Stockholm Avfall AB. Tilläggsmarkanvisning för återvinningsverksamhet m.m. inom Tippen 2 till Stockholm Avfall AB. Genomförandebeslut

38 Markanvisning för seniorboende inom fastigheten Grimsta 1:2 i Hässelby Gård till AB Svenska Bostäder

39 Loudden och Frihamnen, genomförandeavtal för återtagande av arrenden med Stockholms Hamn AB

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till

§5 Anmälan av protokoll från rådet för

§6 Ekonomisk uppföljning per september, 2021

§7 Stockholms stads kvalitetsprogram - Utveckling genom

§8 Inför stopp för spekulationsbostäder i Stockholm. Motion

§9 Markanvisning för bostäder inom fastigheten

§10 Laglighetsprövning av exploateringsnämndens beslut

§11 Markanvisning för bostäder, kontor och centrumändamål

§12 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Görväln 1 i

§13 Tillägg till markanvisningar för bostäder inom

§14 Markanvisning för bostäder inom fastigheten

§15 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna

§16 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten

§17 Samråd ny tunnelbana till Älvsjö. Anmälan av svar på

§18 En sammanhållen strategi för bad, båt, fiske och

§19 Överenskommelse om exploatering med försäljning för

§20 Markanvisning för kontors- och centrumändamål inom

§21 Markanvisning för kontor och caféverksamhet inom

§22 Exploatering med tomträtt, för studentbostäder inom del

§23 Markanvisning för bostäder inom fastigheten Akka 4 i

§24 Markanvisning för verksamheter inom fastigheten

§25 Överenskommelse om exploatering med försäljning för

§27 Exploateringsavtal med försäljning för kontor och

§28 Markanvisning för bostäder inom fastigheten

§29 Markanvisning och överenskommelse om exploatering

§30 Cykelstaden - Cykelplan för Stockholm 2021. Svar på

§31 Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad. Anmälan om

§32 Laddinfrastruktur. Motion av Emilia Bjuggren och Jan

§33 Ordning och reda vid parkeringarna i staden. Motion av

§34 Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad.

§35 Riktlinjer för dagvattenhantering på allmän platsmark

§37 Överenskommelse om exploatering med försäljning för

§38 Markanvisning för seniorboende inom fastigheten