Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2013-12-12

Sammanträde 2013-12-12

Datum
Klockan
16.00
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning november 2013 (A)

7 Redovisning av vidaredelegation från förvaltningschefen (A)

8 Verksamhetsplan 2014 för exploateringsnämnden (A)

9 RUFS 2010 - underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen). Anmälan av svar på remiss (A)

10 Remiss avseende Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna. Anmälan av svar på remiss (A)

11 Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. Anmälan av svar på remiss (A)

12 Motion om nya boendeformer genom införande av system för byggemenskaper. Svar på remiss (A)

13 Exploateringsnämndens EU-positionspapper (A)

14 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB (PU) Bromma stdf

15 Markanvisning för bostäder inom Stadshagen 1:1 till Einar Mattsson Projekt AB. Ny fotbollsplan inom Fredhäll 1:1 Inriktningsbeslut Anläggande av en 11-manna och 7-manna fotbollsplan på Stadshagen IP och en 11-manna fotbollsplan inom Fredhäll 1:1. Inriktningsbeslut (PU + Fsk + Idf) Kungsholmen stdf

16 Överenskommelse om exploatering för hotell- samt kontorsändamål inom tomträtterna Trollhättan 29, 31, 32 oc 33 med AMF Pensionsförsäkringar AB samt utveckling av tomträttsfastigheten Trollhättan 30 på Norrmalm (PU) Norrmalm stdf

17 Upprustning av Vanadisbadet inom fastigheten Vasastaden 1:116, Vasastaden 1:84 samt Stefans-kapellet 1 på Norrmalm (PU) Norrmalm stdf

18 Exploateringsavtal och överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Sjövik 5, Årstaäng 4 och Årstadal 1:1 i Liljeholmen med JM AB och Fastighets AB Sången. Genomförandebeslut (PU) Hägersten-Liljeholmen stdf

19 Billiga och yteffektiva bostäder för unga (PU + Sbk) Hägersten-Liljeholmen stdf

20 Programarbete för Älvsjö, Örby, i stadsdelarna Älvsjö, Örby, Örby Slott och Hagsätra. Utredningsbeslut (PU) Älvsjö stdf, Enskede-Årsta-Vantör stdf

21 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1, Söderarm 1 och Söderarm 2 samt markanvisning för bostäder och ändrad markanvändning för befintlig tomträttsfastighet Grönskär 2 i Kärrtorp till AB Svenska Bostäder. Reviderat inriktningsbeslut (PU) Skarpnäck stdf

22 Samarbete och samordning för utveckling av Skarpnäcks gård, Skarpa By. Skrivelse från Ewa Larsson (MP). Svar på remiss om motion (2013:56) (PU)

Skarpnäck stdf Dnr E2013-511-01894

23 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga med PEAB (PU)

Älvsjö stdf Dnr E2010-513-00634 *
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring. Svar på remiss (PU)

25 Slutredovisning av ombyggnad av delar av Båtbyggargatan och Vävar Johans Gata i Hammarby Sjöstad (SP)

26 Överenskommelse om exploatering med Fastighets-aktiebolaget Hagasta avseende uppförande av två bostadshus inom del av fastigheten Vasastaden 1:118 (blivande Helix och Innovationen) i Hagastaden, Norrmalm (SP)

27 Bygglogistikcenter i Hjorthagen inom Norra Djurgårdsstaden. Reviderat genomförandebeslut (SP)

28 Beslut i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktnings-beslut för Hjorthagen. Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigheten Ängsbotten 6 m fl i Hjorthagen med försäljning respektive upplåtelse av tomträtter (Genomförandebeslut 6) Genomförandebeslut för Gasverket (Genomförande-beslut 7) (SP)

29 Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om att ta fram förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå (NV-03367-13). Anmälan av yttrande till Naturvårdsverket (M&T)

30 Systematiskt miljöarbete - Hållbar användning av mark och vatten nr 7 2013. Svar på remiss (M&T)

31 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm. Svar på remiss (M&T)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och eventuell information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret Dnr E2013-010-00030

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor Dnr E2013-005-00036

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning november 2013 Dnr E2013-112-00241

§7 Redovisning av vidaredelegation från förvaltningschefen Dnr E2013-110-00337

§8 Verksamhetsplan 2014 för exploateringsnämnden Dnr E2013-110-01888

§9 RUFS 2010 - underlag för att bedöma aktualitet och användbarhet (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen).Anmälan om svar på remiss Dnr2013-000-01779

§10 Remiss avseende Naturvårdsverkets och Boverkets redovisning av regeringsuppdraget att göra en utvärdering och översyn av utfall och tillämpning av de nya strandskyddsreglerna. Anmälan av svar på remiss Dnr E2013-000-01822

§11 Remiss av promemorian En enklare detaljplaneprocess. Anmälan av svar på remiss Dnr E2013-512-01741

§12 Motion om nya boendeformer genom införande av system för byggemenskaper. Svar på remiss Dnr E2013-511-01769

§13 Exploateringsnämndens EU-positionspapper Dnr E2013-000-01949

§14 Överenskommelse om exploatering med försäljning för bostäder inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Bromma med Skanska Mark och Exploatering Nya Hem AB Dnr E2013-511-01927

§15 Markanvisning för bostäder inom Stadshagen 1:1 till Einar Mattsson Projekt AB. Ny fotbollsplan inom Fredhäll 1:1 Inriktningsbeslut Anläggande av en 11-manna och 7-manna fotbollsplan på Stadshagen IP och en 11-Manna fotbollsplan inom Fredhäll 1:1 inriktgningsbeslut Dnr E2013-513-01908

§16 Överenskommelse om exploatering för hotell- samt kontorsändamål inom tomträtterna Trollhättan 29, 31, 32 och 33 med AMF Pensionsförsäkringar AB samt utveckling av tomträttsfastigheten Trollhättan 30 på Norrmalm Dnr E2013-511-01941

§17 Upprustning av Vanadisbadet inom fastigheten Vasastaden 1:116, Vasastaden 1:84 samt Stefans- kapellet 1 på Norrmalm Dnr E2013-520-01956

§18 Exploateringsavtal och överenskommelse om exploatering med tomträttsupplåtelse inom fastigheterna Sjövik 5, Årstaäng 4 och Årsta 1:1 i Liljeholmen med JM AB och Fastighets AB Sången. Genomförandebeslut Dnr E2012-512-00643

§19 Billiga och yteffektiva bostäder för unga Dnr E2013-511-01901

§20 Programarbete för Älvsjö, Örby, i stadsdelarna Älvsjö, Örby, Örby Slott och Hagsätra.Utredningsbeslut Dnr E2013-511-01810

§21 Markanvisning för bostäder inom fastigheterna Hammarbyhöjden 1:1, Söderarm 1 och Söderarm 2 samt markanvisning för bostäder och ändrad markanvändning för befintlig tomträttsfastighet Grönskär 2 i Kärrtorp till AB Svenska Bostäder.Reviderat inriktningsbeslut Dnr E2013-513-01936

§22 Samarbete och samordning för utveckling av Skarpnäcks gård, Skarpa By. Skrivelse från Ewa Larsson (MP). Svar på remiss om motion (2013:56) Dnr E2013-511-01894

§23 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Västberga 1:1 i Solberga med PEAB Dnr E2010-513-00634

§24 Riktlinjer för idéburen stadsförbättring. Svar på remiss Dnr E2013-000-01932

§25 Slutredovisning av ombyggnad av delar av Båtbyggargatan och Vävar Johans Gata i Hammarby Sjöstad Dnr E2010-400-01381

§26 Överenskommelse om exploatering med Fastighetsaktiebolaget Hagasta avseende uppförande av två bostadshus inom del av fastigheten Vasastaden 1:118 (blivande Helix och Innovationen) i Hagastaden, Norrmalm Dnr E2013-511-01538

§27 Bygglogistikcenter i Hjorthagen inom Norra Djurgårdsstaden. Reviderat genomförandebeslut Dnr E2012-511-00740

§28 Beslut i Norra Djurgårdsstaden. Reviderat inriktningsbeslut för Hjorthagen. Överenskommelse om exploatering för bostäder inom fastigehten Ängsbotten 6 m.fl. i Hjorthagen med försäljning respektive upplåtelse av tomträtter (Genomförandebeslut 6) Genomförandebeslut för Gasverket (genomförandebeslut 7) Dnr E2013-511-01957

§29 Remiss avseende Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdraget om att ta fram förslag till handlingsplan för grön infrastruktur på regional nivå (NV-03367-13). Anmälan av yttrande till Naturvårdsverket Dnr E2013-000-01742

§30 Systematiskt miljöarbete - Hållbar användning av mark och vatten nr 7, 2013. Svar på remiss Dnr E2013-130-01829

§31 Strategi för miljöbilar och drivmedel - för ett fossilfritt Stockholm. Svar på remiss Dnr E2013-000-01734