Din position: Hem > Stockholms stad > Exploateringsnämnden > Sammanträde 2023-08-24

Sammanträde 2023-08-24

Datum
Klockan
16:45
Plats
Bråvallasalen, stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom exploateringskontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Motion om lämna-program för individer i våldsamma relationer. Motion av Kristin Jacobsson (C). Svar på remiss

7 Motion om att värna stadens villaområden. Motion av Dennis Wedin (M). Svar på remiss

8 Riktlinje för chefsstruktur. Svar på remiss

9 Försäljning av fastigheten Simpan 11, Älvsjö-Långbro, Stockholms kommun

10 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen till KB Edificator, Ernst Hellstedt & CO

11 Ansökan om ny detaljplan för del av Årsta 1:1, kvarter 2F på Årstafältet

12 Förlängning av och tillägg till markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sandstugan 3 m.fl. i Johanneshov till Einar Mattsson Projekt AB

13 Markarbeten för genomgångsbostäder för nyanlända, del av Årsta 1:1, Gamla Östberga. Genomförandebeslut

14 Markanvisning för förskoleändamål inom fastigheten Farsta Strand 4:3 i Farsta Strand till Skolfastigheter i Stockholm AB

15 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för centrumändamål inom fastigheten Södre Torn 1, Mälarterrassen vid Slussen, Södermalm, med Atrium Ljungberg Mälarterrassen AB, samt förlängning av markanvisningar inom kv Ryssbodarna till Tranbodarne 11 KB och kv Blå Bodarna till Atrium Ljungberg AB

16 Markanvisning för skola och kontor inom fastigheten Godsfinkan 1 i Södra Hammarbyhamnen till Fastighets AB Godsfinkan

17 Skrivelse angående p-snurran på Rörstrandsgatan. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M)

18 Detaljplan för Östermalmstorg inom fastigheten Östermalm 2:118 i stadsdelen Östermalm för torgändamål

19 Uppsägning av tomträtten för fastigheten Ljusbågen 1 i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

20 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ängsbotten 6 m.fl. till Aros Bostadsutveckling AB i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

21 Förnyelse av tidig markreservation för bostäder, handel, kontor m.m. i del av fastigheterna Hjorthagen 1:3 och Ladugårdsgärde 1:9 i Ropsten i stadsdelen Hjorthagen till Wallenstam Fastigheter 141 AB och Wallenstam AB

22 Markanvisning för idrott på Abrahamsbergs bollplan, inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Abrahamsberg. Samarbetsavtal

23 Föravtal för fastigheten Gjutmästaren 4 med Förvaltnings AB Bällstaviken och föravtal för fastigheten Gjutmästaren 5 med Gjutmästaren 5 i Ulvsunda AB. Inriktningsbeslut

24 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 på Lilla Essingen med Wästbygg Projektutveckling AB

25 Utökat belopp för ansökan om statsstöd för efterbehandling av förorenade områden inom delar av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Riddersvik. Anmälan om delegationsbeslut av ordförande

26 Information från exploateringskontoret

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till exploateringsnämnden

§5 Anmälan av minnesanteckningar från presidiemöte med nämndens råd för funktionshinderfrågor

§6 Motion om lämna-program för individer i våldsamma relationer. Motion av Kristin Jacobsson (C). Svar på remiss

§7 Motion om att värna stadens villaområden. Motion av Dennis Wedin (M). Svar på remiss

§8 Riktlinje för chefsstruktur. Svar på remiss

§9 Försäljning av fastigheten Simpan 11, Älvsjö-Långbro, Stockholms kommun

§10 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Midsommarkransen 1:1 i Midsommarkransen till KB Edificator, Ernst Hellstedt & CO

§11 Ansökan om ny detaljplan för del av Årsta 1:1, kvarter 2F på Årstafältet

§12 Förlängning av och tillägg till markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Sandstugan 3 m.fl. i Johanneshov till Einar Mattsson Projekt AB

§13 Markarbeten för genomgångsbostäder för nyanlända, del av Årsta 1:1, Gamla Östberga. Genomförandebeslut

§14 Markanvisning för förskoleändamål inom fastigheten Farsta Strand 4:3 i Farsta Strand till Skolfastigheter i Stockholm AB

§15 Överenskommelse om exploatering med tomträtt, för centrumändamål inom fastigheten Södre Torn 1, Mälarterrassen vid Slussen, Södermalm, med Atrium Ljungberg Mälarterrassen AB, samt förlängning av markanvisningar inom kv Ryssbodarna till Tranbodarne 11 KB och kv Blå Bodarna till Atrium Ljungberg AB

§16 Markanvisning för skola och kontor inom fastigheten Godsfinkan 1 i Södra Hammarbyhamnen till Fastighets AB Godsfinkan

§17 Skrivelse angående p-snurran på Rörstrandsgatan. Svar på skrivelse från Dennis Wedin m.fl. (M)

§18 Detaljplan för Östermalmstorg inom fastigheten Östermalm 2:118 i stadsdelen Östermalm för torgändamål

§19 Uppsägning av tomträtten för fastigheten Ljusbågen 1 i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

§20 Markanvisning för bostäder inom del av fastigheten Ängsbotten 6 m.fl. till Aros Bostadsutveckling AB i Hjorthagen, Norra Djurgårdsstaden

§21 Förnyelse av tidig markreservation för bostäder, handel, kontor m.m. i del av fastigheterna Hjorthagen 1:3 och Ladugårdsgärde 1:9 i Ropsten i stadsdelen Hjorthagen till Wallenstam Fastigheter 141 AB och Wallenstam AB

§22 Markanvisning för idrott på Abrahamsbergs bollplan, inom del av fastigheten Ulvsunda 1:1 i Abrahamsberg. Samarbetsavtal

§23 Föravtal för fastigheten Gjutmästaren 4 med Förvaltnings AB Bällstaviken och föravtal för fastigheten Gjutmästaren 5 med Gjutmästaren 5 i Ulvsunda AB. Inriktningsbeslut

§24 Överenskommelse om exploatering med försäljning, för bostäder inom fastigheten Ulvsunda 1:1 på Lilla Essingen med Wästbygg Projektutveckling AB

§25 Utökat belopp för ansökan om statsstöd för efterbehandling av förorenade områden inom delar av fastigheten Hässelby Villastad 36:1 i Riddersvik. Anmälan om delegationsbeslut av ordförande

§26 Information från exploateringskontoret om Slussen och Västra Hagsätra