Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-04-23

Sammanträde 2009-04-23

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Tema: Rita Zimmerhofer, samordnare för förvaltningens drogförebyggande arbete, presenterar Stockholmsenkäten som beskriver ungdomars upplevelse av tobak, alkohol och narkotika, brott, skola, fritid och psykisk ohälsa.

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

3 Svar på skrivelse (s), (mp) och (v) om kostnader för upphandlings-förfaranden

4 Svar på skrivelse (s), (mp) och (v) om att erbjuda Västboda tomma skola till Kulturkampanjen

6 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende - Din Hemtjänst

7 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende - Hökarängens Hemtjänst

8 Åtgärdsplan för Farsta Västra Hemtjänst

9 Åtgärdsplan för Farsta Östra Hemtjänst

10 Brukarundersökning 2008 inom äldreomsorgens beställarenhet

11 A Ansökan hos länsstyrelsen om medel till projektet "Föräldrastöd-program för unga föräldrar"

12 Ekonomisk månadsrapport för mars 2009

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

13 Lag om valfrihet - tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg. Yttrande till kommunstyrelsen

14 Förslag till revidering av Stockholms stads brottsförebyggande program. Yttrande till kommunstyrelsen

15 Motion (v) om kommunal rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Yttrande till kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Stadsdelsnämndens protokoll 2009-03-26

18 Pensionärsrådets protokoll 2009-04-14

19 Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

20 Information från stadsdelsdirektören

* Barnomsorgskön
* Vårdnadsbidrag för barn
* Föräldrautbildningen Komet
* Uppvärmning av förskolepaviljonger - andel av samlad elkonsumtion
* Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

22 Upphandling av konsumentvägledning i Farsta stadsdelsområde - tilldelningsbeslut

Omedelbar justering
Publiceras inte

23 Yttrande till länsrätten om överklagat beslut om avbruten upphandling av kostproduktion och drift av kök inom Farsta vård- och omsorgsboende

Omedelbar justering
Publiceras inte

24 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

25 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Omedelbar justering
Publiceras inte

26 Stadsdelsnämndens protokoll 2009-03-26, sluten del av sammanträdet

27 Sociala delegationens protokoll 2009-04-02

Bilagor till protokoll
närvaro.pdf (34 kb)

§1 Anmälan av personalföreträdare för LO vid stadsdelsnämndens sammanträden

Kommunal, 26, har utsett följande personalföreträdare för LO till stadsdels-nämndens sammanträden:

David Eklind ordinarie

Mona Berggren ersättare

§2 Anmälan av medborgarförslag

Skatepark i Farsta

Förslaget inlämnat av Carlos Karlsson den 1 april 2009 (dnr 002-236/2009)

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget till förvaltningen för beredning.

§2 A Anmälan av medborgarförslag

Vid sammanträdet inlämnades även följande medborgarförslag av Dan Lind.

Att förskolan Ejdern får en större inhägnad med gräsunderlag (se bilaga 1)

Reparation, rengöring samt underhåll av den omkringliggande miljön kring parkbänkar i Fagersjö park (se bilaga 2)

Rengöring av badbryggan och miljön runt badbryggan vid Fagersjö park (se bilaga 3)

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar de tre medborgarförslagen till förvaltningen för beredning.

§3 Svar på skrivelse (s), (mp) och (v) om kostnader för upphandlings-förfaranden

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden den 20 november 2008 har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet föreslagit att kostnaderna för upphandlingsförfaranden analyseras och redovisas för att ge nämnden kunskap om de faktiska kostnaderna för entreprenaddrift av verksamheter. Nämndens direkta kostnader i dagsläget uppskattas till 70 % av en heltidstjänst (upphandlaren vilken även har andra arbetsuppgifter). Härutöver finns en extern support som anlitas per timme vid arbetsanhopning. Den direkta kostnaden per månad uppskattas i dagsläget till 56 000 kr. Denna kostnad beräknas minska under hösten 2009 när antalet upphandlingar minskar. I de fall medarbetare i linjeorganisationen är behjälpliga i upphandlingsprocessen, ryms detta inom ramen för den enskildes anställning på samma sätt som att medarbetare i övrigt är och ska vara varandra behjälpliga med sakkunskap

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-08

Dnr199-697/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§4 Svar på skrivelse (s), (mp) och (v) om att erbjuda Västboda tomma skola till Kulturkampanjen

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljö-partiet föreslagit att de tomma lokalerna i Västbodaskolan ska erbjudas till Kultur-kampanjen som ersättning för deras nedbrunna hus Cyklonen. Ett detaljplaneförslag till ny bostadsbebyggelse på Västbodaskolans tomt tillstyrktes av nämnden i februari 2009. Rivningen av skolbyggnaderna kommer att påbörjas under april-maj i år. Förslaget att låta Kulturkampanjen flytta in i lokalerna är därmed inaktuellt.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-07.

Dnr 300-751/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§5 Underlag till budget 2010 och inriktning 2011-2012

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förslag till underlag till budget 2010 och inriktning 2011-2012.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Som ett led i Stockholms kommuns långsiktiga planering ska stadens nämnder årligen utarbeta en analys av verksamheten på längre sikt. Med Vision 2030 som grund och utifrån en nulägesanalys redovisar förvaltningen i dokumentet prioriterade utvecklingsområden för den kommande treårsperioden.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-07.

Dnr 100-184/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s) och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Stadsdelsnämnden föreslås avslå förvaltningens förslag till beslut samt anför:

Vi hänvisar till våra partiers budgetförslag i kommunfullmäktige.

Gunnar Sandell m fl (s) Malin Larsson (v)

§6 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende – Din Hemtjänst

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Din Hemtjänst lämnar in en åtgärdsplan senast den 30 juni 2009.

Ärendet

Din Hemtjänst bedöms utifrån genomförd uppföljning vara en fungerande verksamhet. Verksamheten har fokus på kontinuitet och tillgänglighet. Ett stort utvecklingsarbete har skett sedan förra årets uppföljning. Dock finns en del kvar att förbättra. Dokumentationen är till vissa delar bristfällig. I övrigt krävs förbättringar/åtgärder inom vissa områden för att verksamheten ska leva upp till de krav som ställs.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-24.

Dnr 602-194/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§7 Uppföljning av utförare i kundvalsmodellen för hemtjänst i ordinärt boende – Hökarängens Hemtjänst

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens uppföljning och överlämnar den till äldrenämnden.

 2. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att begära att Hökarängens Hemtjänst lämnar in en åtgärdsplan senast den 30 juni 2009.

Ärendet

Hökarängens hemtjänst bedöms utifrån genomförd verksamhetsuppföljning vara en väl fungerande verksamhet. Personalen arbetar aktivt med att uppnå kontinuitet hos brukarna genom att arbeta i geografisk indelade områden. Dokumentationen motsvarar i stort sett kraven som ställs. Enheten har välformulerade rutiner. Visst utvecklings-/förbättrings-arbete krävs för att enheten ska leva upp till samtliga krav som ställs.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-24.

Dnr 602-195/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§8 Åtgärdsplan för Farsta Västra Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige genomförde förvaltningen den 17 oktober 2008 en verksamhetsuppföljning av Farsta Västra Hemtjänst, vilken redovisades för nämnden den 22 januari 2009. Syftet med uppföljningen var att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Efter genomförd uppföljning uppdrog nämnden åt förvaltningen att begära en åtgärdsplan från Farsta Västra Hemtjänst senast den 27 februari 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-24.

Dnr 600-746/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§9 Åtgärdsplan för Farsta Östra Hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner åtgärdsplanen och överlämnar den för kännedom till äldrenämnden.

Ärendet

I enlighet med beslut i kommunfullmäktige genomförde förvaltningen den 21 november 2008 en verksamhetsuppföljning av Farsta Östra Hemtjänst, vilken redovisades för nämnden den 22 januari 2009. Syftet med uppföljningen var att få kunskap om styrkor, svagheter och angelägna förbättringsområden. Efter genomförd uppföljning uppdrog nämnden åt förvaltningen att begära en åtgärdsplan från Farsta Östra Hemtjänst senast den 27 februari 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-24.

Dnr 600-747/2008

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§10 Brukarundersökning 2008 inom äldreomsorgens beställarenhet

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Beställarenheten inom avdelningen för äldre genomförde under oktober 2008 en brukarundersökning. Undersökningen omfattade slumpvis utvalda kunder med hemtjänst och andra biståndsbedömda insatser i ordinärt boende och syftade till att följa upp åtaganden i nämndens kvalitetsgaranti. Resultatet är även tänkt att ligga till grund för det fortsatta förbättrings- och utvecklingsarbetet vid enheten. Helhetsomdömet visar att 70 % av brukarna anser att beställarenheten lever upp till sina åtaganden. Svarsfrekvensen i undersökningen är 64,5 %.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-26.

Dnr 602-203/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§11 Slutredovisning av äldreomsorgens projekt inom ramen för Kompetensstegen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens slutredovisning av projekt inom ramen för Kompetensstegen och överlämnar den till äldrenämnden.

 2. Omedelbar justering

Ärendet

Projekten ”Kost för äldre” och ”Kompetenshöjning inom äldreomsorgen i Farsta” har bedrivits med stöd av socialdepartementet genom projektet Kompetensstegen. Kompetensstegen har givit statligt stöd för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre. Satsningen avslutades 2008 och alla aktiviteter ska lämna slutredovisning till socialdepartementet senast den 30 juni 2009.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-31.

Dnr 007-215/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§12 Ansökan hos länsstyrelsen om medel till projektet ”Föräldrastödprogram för unga föräldrar”

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden ansöker hos länsstyrelsen om medel för projektet ”Föräldrastöds-program för unga föräldrar i Farsta” enligt föreliggande tjänsteutlåtande.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Farsta har den högsta andelen graviditeter bland unga flickor i södra Stockholm och enligt statistiken blir fyra tonårsflickor gravida varje vecka i Farsta. Den största gruppen mammor är mellan 16 och 25 år och saknar ibland förebilder på grund av skilsmässor, missbruk, arbetslöshet, misshandel och dålig skolbakgrund.

Farsta stadsdelsområde har ett högt antal placerade barn och ungdomar på grund av sköra familjeförhållanden. För att försöka bryta denna trend behöver dessa unga föräldrar stöd i vuxenrollen. Förvaltningen anser att det skulle vara mycket värdefullt att kunna erbjuda ett föräldrastödprogram.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-17.

Dnr 007-246/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§13 Ekonomisk månadsrapport för mars 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Månadsrapporten per mars 2009 visar att nämndens verksamhet ryms inom budgetram. Inom äldreomsorg fortsätter ökningen av antalet beslut avseende vård- och omsorgsboende. De riskområden som finns är insatser för barn och ungdomar, socialpsykiatri samt försörjningsstöd. Antalet hushåll med försörjningsstöd har ökat med 56 sedan i november 2008. Inom dessa enheter pågår arbete med åtgärder för att anpassa verksamheten till tilldelad budget.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-17.

Dnr 100-193/2009

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

§14 Lag om valfrihet – tillämpning i Stockholms stads äldreomsorg. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering

Ärendet

Stadsledningskontoret föreslår justeringar i stadens sätt att hantera ramavtal inom äldreomsorgen för att anpassa förfarandet till den nya lagen om valfrihetssystem (LOV). Förslagen innebär att stadsdirektören får ansvar för att ta fram förfrågningsunderlag, annonsera, godkänna leverantörer och förvalta avtal.

Den nya lagen kräver att staden har ett ickevalsalternativ för de brukare som inte vill välja utförare. Enligt förslaget ska ickevalsalternativ och akuthjälp för hemtjänst utses genom en särskild upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Förvaltningen instämmer i stort i förslaget, men menar att det är viktigt att ytterligare utreda frågan om hur ickevalsalternativet inom hemtjänsten ska utses samt att säkerställa att kunderna får aktuell information om leverantörerna.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-30.

Dnr 006-124/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s)och Malin Larsson (v) föreslog att nämnden inte skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag och lade fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s)och Malin Larsson (v)

Stadsdelsnämnden avslår förvaltningens förslag till beslut samt anför:

Vi delar inte förslaget om att stadsdirektören ska få mer makt i dessa ärenden, makten ska ligga kvar hos de förtroendevalda i stadsdelsnämnderna. Vi noterar med stor förvåning att de av väljarna förtroendevalda inte vill bestämma, vill använda sitt mandat! Vi ser även negativt på att yttrande- och meddelarfriheten inte tillgodoses i de privat drivna företagen. Vi vill att kraven på kollektivavtal ska finns med så att konkurrensvillkoren blir lika, så att medarbetarna får goda villkor i arbetet.

Vi delar inte heller uppfattningen att det alltid är bättre med privat driven verksamhet. Vi tror på det gemensamt drivna. I vilket fall anser vi att det ska finnas minst ett kommunalt alternativ i varje stadsdelsområde annars ökar enfalden inte mångfalden.

Gunnar Sandell m fl (s) Malin Larsson (v)

Skrivelse

Skrivelse inlämnades av Kommunal, SACO och SKTF.

§15 Förslag till revidering av Stockholms stads brottsförebyggande program. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialtjänstnämnden (sedan den 1 januari 2009 socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden) har tagit fram ett förslag till reviderat brottsförebyggande program för Stockholms stad. Revideringen har främst inneburit att ta fram relevanta och övergripande nyckeltal. Formuleringar i programmet har förtydligats alternativt konkretiserats och anpassats till nu gällande styrdokument. Övergripande mål för det brottsförebyggande arbetet är att minska antalet brott och öka tryggheten. Förvaltningen föreslår att nämnden tillstyrker förslaget till reviderat brottsföre-byggande program för Stockholms stad till största delen.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-03-31.

Dnr 006-94/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

(s) och (v) inlämnade ett särskilt uttalande.

Det är bra att förvaltningen stödjer kommunstyrelsens förslag i remissen.

Vi vill understryka vikten av fortsatt samverkan i det lokala Brottsförebyggande rådet.

Vi vill understryka att även det brottsförebyggande arbetet kräver resurser.

Gunnar Sandell m fl (s) Malin Larsson (v)

§16 Motion (v) om kommunal rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

 1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

 2. Omedelbar justering.

Ärendet

I en motion till kommunfullmäktige föreslår vänsterpartiet att alla barn bör ha rätt till pedagogisk barnomsorg oavsett om deras föräldrar arbetar kontorstid eller skift. Enligt en ny rapport ”Barn – arbetshinder i nästan var tredje kommun” av TCO, Teaterförbundet och yrkesmusikerförbundet SYMF är det bara hälften av Sveriges kommuner som erbjuder barnomsorg på helger, kvällar och nätter.

Kommunen har inte någon skyldighet att anordna barnomsorg på obekväm arbetstid men enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige ska vårdnadshavare erbjudas detta i Stockholms stad.

Stadsdelsförvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2009-04-01.

Dnr 006-38/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

(s), och (v) lade fram en egen text.

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt tillstyrker motionens att-satser.

Gunnar Sandell m fl (s) Malin Larsson (v)

§17 Anmälningsärenden

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll 2009-03-26

Handikapprådets protokoll 2009-04-14

Pensionärsrådets protokoll 2009-04-14

Övriga anmälningsärenden samt tjänstemannabeslut

§18 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

 1. Barnomsorgskön: Vi ser inga problem inför hösten.

 2. Vårdnadsbidrag för barn: Det är som tidigare redovisats.

 3. Föräldrautbildningen Komet: Frågan tas upp vid nästa sammanträde eftersom frågeställaren, Inger Stark (v), var förhindrad att närvara vid dagens sammanträde.

 4. Uppvärmning av förskolepaviljonger, andel av samlad elkonsumtion är svår att mäta. Det förutsätter installation av en ny dyr mätare.

 5. Projektet Viktigt att vittna ska nu implementeras så att projektets erfarenheter tas tillvara.

 6. Seniorer har möjlighet att träffas på Café Alma. En rock-kör för äldre har startats på Edö.

§19 Nämndens frågor

Följande skrivelse lämnades in.

Skrivelse om arbetslösheten, socialtjänsten och jobbtorget.

(bilaga 4)

Gunnar Sandell m fl (s) och Malin Larsson (v)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att besvara skrivelsen.

Birgitta Holm (m) berättade om äldreboenden i Umeå som tog emot frisörelever som kunde praktisera sitt blivande yrke på de boende. Finns det några tankar på hur vi skulle kunna ta tillvara denna idé?

Leif Åke Andersson (m) tog upp frågan om hur hedersrelaterad problematik kan innebära en kraftig inskränkning av rörelsefrihet för ungdomar som utsätts. T ex får de inte delta i simning, utflykter. Vad gör socialtjänsten?

Ulla Thorslund svarade att en rapport som tar upp ämnet ska komma inom kort. Därefter kan svar på frågan redovisas.

Karin Lekberg (s) tog upp frågan om tryggheten och trygghetsnät i Fagersjö. Har när-polisen brottsstatistik?

Ulla Thorslund svarade att frågan kan tas upp på nämndens sammanträde i juni.

Godfrey Etyang (s) hade läst en rapport om ungdomars kunskaper i miljöfrågor.

Hur jobbar vi för att förbättra dessa förhållanden?

Förvaltningen utreder frågan återkommer med svar.

Skrivelse angående fritidsklubbarna inlämnades av Kommunal, Lärarförbundet och SKTF.