Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2010-03-25

Sammanträde 2010-03-25

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.
Program: Förvaltningen berättar om arbetet med lean

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00.

1 Val av justerare, tid för protokolljustering

3 Svar på medborgarförslag om revidering av stadsdelsnämndens handikapprogram

5 Svar på medborgarförslag om noteringar i stadsdelsnämndens protokoll

6 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om utveckling inom Farsta stadsdelsområde

7 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om spontanidrott

15 Förordnande av tjänsteman enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

16 Ekonomisk månadsrapport för februari 2010

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

17 Förslag till anhörig- och närståendepolicy för stadens äldreomsorg - yttrande till kommunstyrelsen

18 Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd - yttrande till kommunstyrelsen

19 Förslag till riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa - yttrande till kommunstyrelsen

20 Förslag till detaljplan för Farsta 2:1 vid Ullerudsbacken i Farsta strand - yttrande till stadsbyggnadsnämnden

21 Ansökan om nytt serveringstillstånd för restaurang Lilla Pasta Köket i Farsta strand - yttrande till socialstjänst- och arbetsmarknadsförvalt-ningens tillståndsenhet

25 Stadsdelsnämndens protokoll den 11 februari 2010

26 Handikapprådets protokoll den 15 mars 2010

27 Pensionärsrådets protokoll den 15 mars 2010

28 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

29 Information från stadsdelsdirektören

Vårdnadsbidrag för barn

Information om den planerade muddringen av Magelungen. Fråga från ersättaren Godfrey Etyang (s)

Vad innehåller "barnchecklistan" och hur fungerar samarbetet mellan förvaltningens olika enheter? Fråga från ersättaren Eva Gustafson (s)

Hur har de nya reglerna för sjukskrivning påverkat de långtidssjukskrivna i stads-delsområdet och inom förvaltningen? Fråga från ledamoten Karin Lekberg (s)

Hur många föräldrar får sitt förstahandsval inom förskolan tillgodosett? Fråga från ledamoten Peter Lundberg (m)

När är renoveringen av tunnelbanestationen Farsta strand klar? Fråga från ledamoten Juan Carlos Cebrian (s)

Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall

Övrigt

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

31 Upphandling av kostproduktion inom äldreomsorg och förskola i Farsta - tilldelningsbeslut

ANMÄLNINGSÄRENDEN SLUTEN DEL

32 Anmälan enligt Lex Sarah som gäller Farsta strands gruppbostad (Carema vård & omsorg)

33 Stadsdelsnämndens protokoll den 11 februari 2010, sluten del av sammanträdet

34 Sociala delegationens protokoll den 18 februari 2010 och den 11 mars 2010

§1 Anmälan av medborgarförslag

Följande medborgarförslag anmäldes.

Trafiksäkerhet i Tallkrogen

Förslaget inlämnat av Marina Sundman den 5 februari 2010 (dnr 1.2.4-93/2010)

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda förslaget.

§2 Svar på medborgarförslag om revidering av stadsdelsnämndens handikapprogram

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Gunnar Björkman.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden förslår Gunnar Björkman att stadsdels-nämnden reviderar sitt nu gällande tillgänglighetsprogram (handikapprogram) då många förändringar skett sedan det beslutades 2003.

Stadsdelsnämnden har inget eget tillgänglighetsprogram. Däremot finns en ”Tillgänglig-hetsplan för Farsta stadsdelsområde” som trafik- och renhållningsnämnden (tidigare gatu- och fastighetsnämnden) ansvarar för sedan 2004 då planen upprättades. Flertalet av de åtgärder som föreslogs i planen för att förbättra tillgängligheten i utemiljön i Farsta har genomförts.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-02-15.

Dnr 002-576/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Gunnar Björkman.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att tillsammans med nämndens handikappråd utarbeta ett förslag till tillgänglighetsprogram för tiden 2011-2015

Samt att därutöver anföra

Nämnden tackar för förslaget och för förvaltningens tjänsteutlåtande. Vi anser att det är mycket viktigt att åtgärder vidtas så att Farsta-området blir så tillgängligt som möjligt. Vi instämmer i förslagsställarens åsikter att det finns en hel del kvar att göra. Detta kan även konstateras i nämndens Handikappråds protokoll. Det är inte tillräckligt att hänvisa till en helt annan nämnds arbete. Särskilt inte då de inte har koll på vad som gjorts och vad som återstår.

Vi föreslår att vår nämnd och förvaltning arbetar systematiskt även med dessa frågor. Starten blir att förvaltningen, tillsammans med nämndens Handikappråd, tar fram ett konkret, prioriterat program för tiden 2011-2015.

När programmet fastställts av nämnden ska genomförda och återstående åtgärder regelbundet redovisas till nämnden.

§3 Svar på medborgarförslag om parkering på parkmark

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Gunnar Björkman. Förslaget och förvaltningens tjänsteutlåtande överlämnas till trafik- och renhållningsnämnden för beslut och åtgärd.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden föreslår Gunnar Björkman att staden ska bestämma om grönytan vid Bogårdsvägen-Vinthundsvägen i Sköndal ska vara parkmark eller parkeringsyta. För närvarande används området som parkeringsplats trots att det formellt är parkmark och parkering inte är tillåten.

Förvaltningens uppfattning är att ytan även fortsättningsvis ska vara parkmark och att nuvarande detaljplan ska fortsätta att gälla. För att förhindra fortsatt bilparkering bör trafikkontoret se till att återställa det dike som tidigare fanns mellan körbana och grönyta.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-02-24.

Dnr 002-577/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§4 Svar på medborgarförslag om noteringar i stadsdelsnämndens protokoll

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Gunnar Björkman.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden förslår Gunnar Björkman att de frågor som ställs av medborgare vid den öppna frågestunden före nämndens sammanträden ska noteras i sammanträdesprotokollet, för att visa att de tas på allvar och så att de bevaras för eftervärlden.

Nämnden understryker att medborgarnas frågor tas på största allvar och besvaras i den mån det går, det vill säga när de handlar om sådant som stadsdelsnämnden ansvarar för. Det är däremot inte möjligt att notera frågorna i protokollet från det sammanträde som hålls efter frågestunden eftersom frågestunden inte är en del av sammanträdet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-02-19.

Dnr 002-578/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Gunnar Björkman.

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att hitta ett sätt att dokumentera frågor från besökarna vid nämndens öppna del

Samt anför följande

Enligt nämndens reglemente ska stadsdelsnämnderna stärka den lokala demokratin och delaktigheten i respektive område (§ 2).

Vi delar förslagsställarens och förvaltningens uppfattningar att invånarnas frågor ska tas på största allvar och besvaras direkt eller vid ett senare tillfälle. Frågorna och dialogen kring dessa är viktiga för nämndens arbete, för utvecklingen i vårt stadsdelsområde. De stärker den lokala demokratin och delaktigheten.

Vi uppdrar åt förvaltningen att överväga alternativa sätt att lösa detta utan att komma i konflikt med kommunallagen eller reglementena. Vi kan t ex se att det går att ha en punkt under ”Anmälningsärenden” på dagordningen där en kortfattad redovisning av frågor från invånarna anmäls i bilaga och läggs till protokollet. I dag anmäls många olika skrivelser och protokoll för nämndens kännedom under denna punkt. På detta sätt visar vi invånarna att frågorna noteras, i vissa fall behandlas vidare. Det underlättar även för oss i nämnden att hålla reda på frågor från invånarna.

§5 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om utveckling inom Farsta stadsdelsområde

Beslut

1. Stadsdelsnämnden beslutar att avvakta med öppet nämndmöte om stadsdelsområdets utveckling

2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet föreslås att förvaltningen ordnar ett öppet nämndmöte för att informera om planerade förändringar i stadsdelsområdet, så att invånarna får möjlighet att påverka utvecklingen. Mötet ska enligt partierna föregås av informationsinsatser och Fagersjö ska ägnas särskild uppmärksamhet.

Utvecklingen av Farsta stadsdelsområde hänger intimt samman med Söderortsvisionen och förnyelsen av området. En massiv informationsinsats har redan genomförts under 2009 med stora möjligheter för allmänheten att delta och påverka.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-02.

Dnr 099-698/2008

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§6 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om spontanidrott

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden föreslår socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att undersöka hur verksamhet med ledarledd spontanidrott kan genomföras.

Förvaltningen bedömer att barn och ungdomar idag ges möjlighet till spontant idrottande under ledares ledning inom ramen för fritidens olika idrottsaktiviteter. Dessutom pågår Riksidrottsförbundets satsning Idrottslyftet (tidigare Handslaget), där idrottsrörelsen tillsammans med skolorna uppmuntrar fler barn och ungdomar att pröva på olika idrotter.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-02-24.

Dnr 099-656/2009

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Kvalitetsgarantier för verksamhet 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden fastställer förvaltningens förslag till kvalitetsgarantier 2010 för de enheter som vänder sig till brukare och allmänhet.

Ärendet

Samtliga enheter inom förvaltningen som vänder sig till brukare och allmänhet ska enligt stadens kvalitetsstrategi formulera åtaganden och kvalitetsgarantier. Garantierna ska fastställas av stadsdelsnämnden.

Förvaltningen bedömer att samtliga enheter har utformat trovärdiga åtaganden och föreslår att nämnden godkänner kvalitetsgarantierna.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-01.

Dnr 1.2.1-5/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§8 Så här tyckte föräldrarna om stadens barnomsorg 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen.

Ärendet

Under våren och sommaren 2009 genomförde stadsdelningskontoret en brukarenkät för förskoleverksamheten via stadens hemsida. När enkäten genomfördes hade Farsta totalt

2 585 barn inskrivna i den enskilt drivna och kommunala förskoleverksamheten. 480 föräldrar besvarade enkäten, en svarsfrekvensen på 19 procent. Det låga deltagandet kan bland annat bero på att förvaltningen tidigare under våren hade genomfört en egen brukarundersökning.

Resultaten har redovisats för föräldrarna. Tillsammans med dem har enheterna diskuterat vilka möjligheter som finns till förändringar och hur man tillsammans ska hitta konkreta sätt att ytterligare förbättra verksamheten.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-02.

Dnr 4.3.-48/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Inspektion av förskolorna i Tallkrogen och Gubbängen hösten 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av inspektion av förskolorna i Tallkrogen och Gubbängen hösten 2009.

Ärendet

Utbildningsnämnden ansvarar för inspektioner vid både de kommunala och de enskilt drivna förskolorna i staden. Under hösten 2009 genomfördes inspektion vid Tallkrogens och Gubbängens förskolor.

Inspektörerna lämnade en muntlig redogörelse av sina intryck till stadsdelsförvaltningen i november 2009. Deras synpunkter på förbättringsområden ledde till att aktiviteter och indikatorer arbetades in i nämndens verksamhetsplan för 2010. De inspekterade förskole-områdena har också gjort åtaganden på de aktuella områdena i sina egna verksamhets-planer inför 2010.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-02-15.

Dnr 4-21/2010, 4-22/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§10 Slutrapport för projektet BALANS

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner slutrapporten för projektet BALANS och överlämnar den till länsstyrelsen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Med stöd av länsstyrelsen har Farsta stadsdelsnämnd under tre år utvecklat och prövat metoden ”Balans i livet” tillsammans med familjer och ungdomar som på olika sätt haft svårigheter i sin vardag. De bästa resultaten har uppnåtts när både föräldrar och barn har deltagit i arbetet, men upplevelsen för de grupper där endast ena parten deltagit har också varit mycket positiv.

Bedömningen är att familjerna som deltagit har klarat av att bryta negativa mönster och därmed gått vidare utan att samhället tvingats ta till myndighetsåtgärder. Förvaltningen kommer att fortsätta arbeta med metoden ”Balans i livet” och skulle vilja fortsätta att fördjupa uppföljningarna tillsammans med stadens forsknings- och utvecklingsenhet för att på sikt kunskapsbasera metoden. Projektets slutrapport föreslås nu överlämnas till länsstyrelsen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-04.

Dnr 1.2.6-116/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§11 Så här tyckte de äldre om stadens hemtjänst 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av brukarundersökningen inom stadens hemstjänst 2009.

Ärendet

Äldrenämnden genomförde under hösten 2009 en brukarundersökning inom hemtjänsten. Undersökningen vände sig till alla äldre i staden som bor i ordinärt boende eller i servicehus och som får insatser av utförare i egen eller privat regi. Resultatet för Farsta stadsdelsområde visar att 80 procent är nöjda vid en sammantagen bedömning av hemtjänsten. De utvecklingsområden som framkommer är främst tillgängligheten, maten och måltidssituationen.

Både de kommunala och de enskilt drivna enheterna ska analysera sitt resultat och redovisa eventuella åtgärder för förvaltningen. Förvaltningen kommer under året att följa upp enheternas förbättringsarbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-02-23.

Dnr 1.6-80/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§12 Så här tyckte de äldre om stadens vård- och omsorgsboende 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av brukarenkäten vid stadens vård- och omsorgsboenden 2009.

Ärendet

Stadsledningskontoret genomförde under hösten 2009 en brukarundersökning vid Stockholms vård- och omsorgsboenden. Undersökningen vände sig till alla äldre, oavsett om deras boende drivs i kommunal eller privat regi. Resultatet för Farsta stadsdelsområde totalt, både egen och privat regi, visar att 80 procent är nöjda med sitt boende. De utvecklingsområden som framkommer är främst maten och måltidssituationen samt de boendes möjlighet att påverka sin vardag.

Såväl de kommunala som de enskilt drivna boendena ska analysera sitt resultat och redovisa eventuella åtgärder för förvaltningen. Förvaltningen kommer under året att följa upp enheternas förbättringsarbete.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-04.

Dnr 1.6-79/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§13 Deltagande i projektet ”Vi deltar i Farsta”

Beslut

Stadsdelsnämnden återremitterar ärendet med uppdrag till förvaltningen att återkomma med klargöranden i följande frågor.

Efter dialog med Föreningsrådet kring den ursprungliga projektbeskrivningen och efter de ändringar som gjorts ser stadsdelsnämnden positivt på projektet men det finns ett flertal frågeställningar som måste specificeras från Föreningsrådet enligt vårt sätt att se på deras ansökan till Allmänna Arvsfonden:

- Vilken är fördelningen av flickor – pojkar – utlandsfödda – personer med funktionsnedsättningoch hur väljer man ut dem (80 ungdomar)?

- Vad ska ungdomarna som deltar i projektet ha uppnått vid projektets slut?

- Definitionen angående vilka de aktörer är som man vill samverka med?

- Definitionen av vilkametoder man kommer att använda?

- Kravspecifikation på den man tänker anställa som projektledare?

- Vem/vilka kommer att vara aktiv(a) och ha ansvar föroch leda80 ungdomar utöver projektledaren?

- Hur ser en mer noggrann tidplan ut där man anger vad man levererar till vilken tid?

- Tänker man ha en styrgrupp som inte är samma som föreningsrådets styrelse? Om nej, vad är syftet? Om ja, vilka ska ingå i styrelsen?

Detta är några viktiga frågeställningar som bör beaktas i samband med ansökan. Därutöver vill stadsdelsnämnden tydliggöra att det ej finns något nämndbeslut kring att stadsdelsnämnden ekonomiskt skulle administrera projektet ”Vi deltar i Farsta” vilket kan tolkas när man läser Föreningsrådets bilaga 1. angående Administrering av projektet

löner/Farsta stadsdelsförvaltning 36 månader á 3 tim = 108 tim á 300:- = 32 400.

Det är ej aktuellt med en sådan administrering i dagsläget.

Ärendet

Farsta föreningsråd har kontaktat förvaltningen angående projektet ”Vi deltar i Farsta”. Projektet går ut på att föreningsrådet i samverkan med skolor i området, Kulturskolan och stadsdelsförvaltningen ska bidra till att trygga ungas uppväxtvillkor i Farsta. Förenings-rådet söker medel ur Allmänna arvsfonden för att finansiera projektet.

Att bidra till att trygga ungas uppväxtvillkor i Farsta är ett av förvaltningens viktigaste uppdrag. Förvaltningen ser därför positivt på samverkan med föreningsrådet. Efter dialog kring den ursprungliga projektbeskrivningen och efter de ändringar som har gjorts föreslår förvaltningen att nämnden beslutar att updra åt förvaltningen att delta i projektet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-19.

Dnr 1.2.6-160/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle återremittera ärendet.

Karin Lekberg m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle behandla ärendet idag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag att återremittera ärendet.

Vice ordförande Gunnar Sandell (s), ledamoten Roland Bjurström (m) och ersättaren Harry Wikner (s) anmälde jäv och lämnade sammanträdet medan ärendet behandlades.

Reservation

Karin Lekberg m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Till förmån för förvaltningens förslag till beslut.

§14 Förordnande av tjänsteman enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

Beslut

1. Stadsdelsnämnden förordnar följande tjänstemän inom utredningsenheten barn och ungdom, avdelningen för barn och ungdom, vid Farsta stadsdelsförvalt-ning med rätt att begära biträde av polismyndighet enligt 43 § 2 p lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

- Kicki Hofling, enhetschef

- Camilla Johansson, biträdande enhetschef

- Jakob Söderlund, biträdande enhetschef

- Inger Kernot, biträdande enhetschef

- Charlotte von Platen, socialsekreteterare

- Barbro Andersson, socialsekreterare

2. Nämndens beslut den 14 februari 2008 § 4 om förordnande av namngivna tjänstemän upphör att gälla med omedelbar verkan.

3. Omedelbar justering.

Ärendet

Ibland behöver beslut kunna fattas skyndsamt. Därför har det i lagtexten angetts när särskilt utsedda ledamöter och tjänstemän har rätt att fatta beslut i nämndens ställe. Med anledning av personalförändringar inom utredningsenheten barn och ungdom föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden förordnar ovan nämnda tjänstemän med rätt att begära biträde av polismyndighet enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-02-14.

Dnr 1.1-94/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§15 Ekonomisk månadsrapport för februari 2010

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Den ekonomiska prognosen bygger på avstämning av alla enheters planering för året i samband med upprättandet av internbudget samt på bokslut för 2009. Sammantaget förväntas verksamheten rymmas inom budget. Inom äldreomsorgen är antalet placeringar i heldygnsomsorg högre än planeringsnivån, men bedömningen är att antalet placeringar kommer att ligga inom planeringsnivån under året. Beställarenheterna för socialpsykiatri och vuxna missbrukare prognostiserar ett sammantaget underskott om 2,3 mnkr vilket uppvägs av överskott inom försörjningsstöd.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-12.

Dnr 1.2.1-136/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§16 Förslag till anhörig- och närståendepolicy för stadens äldreomsorg – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

Ärendet

I budget 2009 för Stockholms stad fick äldrenämnden i uppdrag att utarbeta en anhörig-policy till stöd för stadsdelsnämndernas arbete med anhöriga. Äldrenämnden har nu tagit fram ett förslag till en övergripande anhörig- och närståendepolicy för Stockholms stads äldreomsorg.

Förvaltningen är positiv till förslaget och instämmer i att det är angeläget att stödinsatserna är så likvärdiga som möjligt över hela staden.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-02-09.

Dnr 1.5.1-65/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§17 Förslag till revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

På grund av förändringar i omvärlden och i lagstiftningen har socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden gjort en översyn av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd. Översynen har också gjorts utifrån utvecklingen av arbetet mot felaktiga utbetalningar. Ett förslag till revidering av riktlinjerna har sänts ut på remiss.

De förändrade förutsättningarna har medfört att handläggningen vid de flesta stadsdelsförvaltningar redan har utvecklats åt det håll som nu föreslås i de reviderade riktlinjerna. I Farsta har dessa förändringar av arbetssättet kommit långt. Bland annat har rutinerna med hembesök och arbetet mot felaktiga utbetalningar utvecklats på ett framgångsrikt sätt. Förvaltningen anser att det är positivt att riktlinjerna förtydligas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-03.

Dnr 1.5.1-70/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt hänvisar till och instämmer i den reservation som ledamöterna från s, v, mp lämnade i Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden den 15 december 2009.

§18 Förslag till riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn och ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

För att skolans och socialtjänstens stöd till barn och ungdomar ska bli så bra och effektivt som möjligt behöver de berörda verksamheterna komma överens om hur samarbetet dem emellan ska organiseras. Eftersom elever numera ofta går i en skola som ligger i ett annat stadsdelsområde än där man bor är det också viktigt att formerna för samverkan är likartade över hela staden. Därför har socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden tillsammans med utbildningsnämnden utarbetat ett förslag till riktlinjer för samverkan.

Förvaltningen välkomnar förslaget till tydligare och stadsgemensamma former för samverkan mellan socialtjänst och skola. När samverkansformerna beslutas är det viktigt att kommunfullmäktige även fastställer en tydlig ansvarsfördelning mellan utbildnings-nämnden och stadsdelsnämnderna när det gäller det kommunala uppföljningsansvaret för 16-19-åringar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-02-23.

Dnr 1.5.1-77/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen samt anför därutöver följande

Vi delar förvaltningens uppfattning att det är bra att det nu klarläggs hur ansvarsfördelningen är samt hur samverkan ska organiseras. Det är märkligt att majoriteten har väntat tre år innan riktlinjer för samverkan tagits fram.

Vi vill understryka vikten av att arbetet bedrivs förebyggande, alla riskerar att fara illa. I Farsta stadsdelsområde har vi en väl fungerande lokal BRÅ-verksamhet som kan hantera detta. Vi anser att det viktiga är att det finns en reell, inte formell, och snabbt fungerande samverkan när så krävs. Vidare att ett målinriktat och strukturerat förebyggande arbete sker.

Vi noterar att ett av de stora problemen är den helt felaktiga centraliseringen av skolan som den moderatledda majoriteten genomfört. Tidigare väl fungerande samverkan slogs sönder. Majoriteten valde att centralisera grundskolan till en gigantisk och svårstyrd utbildningsnämnd och slog då sönder den samverkan som fram till dess funnits med skolorna.

Att tidigt se barn som far illa i hemmiljö eller inom förskola och skola är avgörande. Ju tidigare ett barn kan få hjälp och stöd desto större är förutsättningarna för barnets positiva utveckling. Det är därför av högsta vikt att det finns en välfungerande samverkan mellan stadsdelsnämnden och skolorna. Det räcker dock inte med riktlinjer, det behövs också goda förutsättningar. Dessa försvagas av den moderatledda majoriteten såväl i staden som i riksdagen då resurserna minskar, detta för att finansiera skattesänkningarna samt för att spara sig ur krisen.

Utbildningsnämnden har många problem, inte minst att uppfylla det lagstadgade uppföljningsansvaret för 16 – 19 åringar. Vi ser fram emot krafttag även inom detta område.

Vi kan inte i remissen se vad som gäller för de privat drivna skolorna, förutsätter dock att samma regler gäller för dessa! Att få denna samverkan att fungera verkar svårare. Att gå i skolan är obligatoriskt, och det är därför av största vikt att barnen i alla skolor har samma villkor. Barn som av sina föräldrar placerats i privat drivna skolor har rätt till samma skyddsnät som barn i kommunala skolor.

§19 Förslag till detaljplan för Farsta 2:1 vid Ullerudsbacken i Farsta strand – yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden bifaller delvis förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen samt anför därutöver följande.

2. Omedelbar justering.

Bostadsbyggandet är en av de viktigaste frågorna för Stockholms läns utveckling. Få frågor är lika angelägna på ett övergripande plan för staden då Stockholm har vuxit med ett Malmö per 10-årsperiod sedan 1980. Ökningstakten stiger och staden kommer att få ett tillskott motsvarande ett Göteborg under de kommande 10 åren. Redan nu har vi en besvärande bostadsbrist och den kommer att förvärras.

Fler bostäder kommer att påverka oss alla. Nybyggnationerna innebär förtätningar, att stadsdelar växer samman och att närmiljön förändras – på gott och på ont. Alternativet är att Stockholm slutar växa, avsäger sig sin roll som tillväxtmotor för riket och på sikt överlåter alla sina möjligheter till mer expansiva städer i Sverige eller inom Östersjö-regionen.

Samtliga partier i Stockholms stad har utmålat bostadsfrågan som en av de mest prioriterade. Ambitionen för den nuvarande oppositionen under förra mandatperioden var att bygga 20 000 nya lägenheter men man mötte motstånd.

Under innevarande mandatperiod har den politiska majoriteten bestående av Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna påbörjat byggandet av 14 673 nya bostäder, detta enligt statistik från Utrednings och Statistikkontoret – USK. Alliansens vallöfte om

15 000 nya bostäder under mandatperioden har snart uppfyllts. 14 673 bostäder har tillkommit och av dessa är närmare 6 000 hyresrätter.

Oppositionen, som anser, åtminstone verbalt, att bostadsfrågan är central, har aktivt försökt stoppa 4 502 nya bostäder i Stockholm.

Vi delar förvaltningens förslag om att planförslaget stämmer väl överens med gällande ÖP – översiktsplan och dess intentioner som innebär att Farsta är utsedd till en tyngdpunkt i Söderort.

Trots de synpunkter som framförts om ett avslag av byggnation så anser stadsdels-nämnden att det nu aktuella området lämpar sig väl för en kompletterande bebyggelse. Stadsdelsnämnden vill dock tillägga att husen bör flyttas åt nordost för att öka avståndet mot husen i sydväst. Vidare anser stadsdelsnämnden att det är lämpligare med tre-fyra lägre huskroppar på fyra till max sex våningar istället för två huskroppar på tio våningar. Detta innebär en naturlig anpassning till den befintliga miljön.

Vidare vill stadsdelsnämnden anföra att garageinfarten bör flyttas till det nordöstra huset för att minska störningseffekten på det närmaste huset åt sydväst.

Ärendet

Förslaget till detaljplan vid Ullerudsbacken omfattar två punkthus med tio våningar och 35-45 lägenheter. Området för bebyggelse är parkmark och består av glest bevuxen skog. Intrånget är ganska litet om man ser till naturområdet som helhet och det är en yta som inte lämpar sig för rekreation. Några av de som bor i husen på norra sidan av Ulleruds-backen kommer att få sin utsikt något skymd.

Sammantaget har förvaltningen en positiv inställning till förslaget. Antalet lägenheter ökar i ett område med bra kommunikationer, tillgång till förskolor och skolor samt inte minst ett fantastiskt boende nära naturen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-11.

Dnr 1.5.3-108/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande och lade därutöver fram en egen text som svar på remissen.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Votering begärdes. Följande propositionsordning fastställdes: Den som vill bifalla det av ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) framlagda förslaget röstar ja, den som vill bifalla det av Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) framlagda förslaget röstar nej.

Omröstningen utföll med 7 jaröster och 6 nejröster. Ja svarade Birgitta Holm (m), Ann-Louise Ebérus (m), Peter Lundberg (m), Lennart Isacsson (m), Roland Bjurström (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd). Nej svarade Gunnar Sandell (s), Karin Lekberg (s), Juan Carlos Cebrian (s), Anita Fehrnström (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v).

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför följande som svar på remissen

Vi anser att det är synnerligen viktigt att det byggs så många bostäder som möjligt i Stockholm. Staden är fortfarande mycket attraktiv, många stannar kvar här och många flyttar hit.

Inom Farsta stadsdelsområde, inte minst i Larsboda och i Farsta strand, har det byggts mycket nytt.

Vi har noga studerat det föreslagna bygget. Punkthusen kommer att ligga inklämda nedanför Ullerudsbacken med många lägenheter i suterrängplan. Tillfarten blir besvärlig, inte minst till garagen som f ö inte täcker parkeringsbehovet. Det är redan svårt att parkera i området. Om bygget ska ske måste husen anpassas till omgivningen både utseendemässigt och i höjd så att de inte skymmer bakomvarande hus. Realiseras förlaget förstörs den naturliga gränsdragning som Ullerudsbackens krön innebär. Husen kommer väl nära denskyddsvärdagröna zonen. Arkitektoniskt är förslaget förkastligt då det förstörFarsta Strandsskyline. Landmärket är unikt i Stockholm, med de sju orange höghusen och den gröna bården ned till sjön.

Nybyggena i Farsta Dal innehåller huvudsakligen bostadsrätter varför vi anser att förslaget borde ha innehållit hyresrätter.

När vi bedömt läget och förutsättningarna samt tagit del av många negativa reaktioner kommer vi till slutsatsen att vi avstyrker detta byggprojekt. Vi vill i stället peka på andra möjliga platser att bygga på t ex:

  • Korsningen Ullerudsbacken – Ågesta Broväg
  • Vid värmeverket och tvärs över gatan från detta
  • Däcka över hålet för T-banan innan station Farsta Strand, och bygg där
  • Bygg på T-bane/Konsumhuset vid Stieg Trenters torg
  • Riv det tidigare lilla centrumet vid Brunskogsbacken och bygg där
  • Förhandla med närliggande kommuner t ex Huddinge och Tyresö om byggen där.

Vi vill även på nytt påpeka att ett s k omvänt samrådsförfarande ger bättre underlag för att bedöma var det är lämpligt att bygga samt minskar antalet överklaganden. Vi ser fram emot möten i varje stadsdel en gång årligen där alla kända förändringar från kommunen och landstinget presenteras och diskuteras med invånarna. De har säkert många egna förslag till förbättringar som kommer att framföras vid detta möte.

§20 Ansökan om nytt serveringstillstånd för restaurang Lilla Pasta Köket i Farsta strand – yttrande till socialstjänst- och arbetsmarknadsförvaltningens tillståndsenhet

Beslut

1. Stadsdelsnämnden har inga invändningar mot att restaurang Lilla Pasta Köket
beviljas serveringtillstånd.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Restaurang Lilla Pasta Köket som öppnar på Brattforsgatan 19 i Farsta strand, i det nybyggda området vid Ågesta Broväg, har ansökt om nytt serveringstillstånd med fullständiga rättigheter och med en serveringstid till kl 22.00.

Farsta strand är ett område med viss oro. Förvaltningen bedömer ändå att det inte finns någon invändning mot ansökan.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-02-23.

Dnr 1.5.2-71/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§21 Årsredovisning av Jobbtorg Stockholms resultat 2009

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Det samlade resultatet för Jobbtorgen i Stockholm är positivt. Trots ekonomisk kris och ökat antal inskrivna i jämförelse med 2008 har fler avslutats och gått till annan försörjning. I Farsta gick 43 procent av de som avslutades till annan försörjning vilket är en förbättring med 5 procent jämfört med 2008.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2010-03-02.

Dnr 1.6-114/2010

Förslag till beslut

Ordförande Birgitta Holm m fl (m), Vladan Boškovic (fp) och Bertil Fredriksson (kd) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hennes förslag.

Reservation

Gunnar Sandell m fl (s), Mats E P Lindqvist (mp) och Inger Stark (v)

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna samt anför följande till Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden

Vi har med viss förvåning tagit del av den utsända årsredovisningen av jobbtorgens resultat. Saf:s förvaltning har ambitiöst skickat ut detta färgglada material, det är bra att inte alla olika avdelningar inom alla förvaltningar gör det!

Det är svårt att värdera resultaten då det inte finns mer än siffermässiga redovisningar, inga kvalitetsredovisningar. Det är förmodligen därför som Farsta sdf inte har observerat att enligt bilaga 1 så har vi skrivit in 802 ”aspiranter” varav 128 har fått arbete, det är 15,9 % som fått arbete inte 43 % som det står i sdf tjänsteutlåtande!

Vi är flera som minns att moderaterna 2006 lovade att alla skulle få jobb inom 5 dagar. Inom vårt stadsdelsområde är 1484 arbetslösa sista februari 2010, varav 189 är under 25 år. Vi kan konstatera att politiken för att få alla i jobb är ett gigantiskt misslyckande! Många fler är arbetslösa nu än tidigare.

Vi har i våra förslag till verksamhetsplaner under mandatperioden föreslagit många åtgärder som skulle gett väsentligt bättre resultat. Inte minst en samverkan mellan utbildningsanordnare, stadsdelsförvaltningen, arbetsförmedlingen, försäkringskassan.

§22 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Nämnden lägger anmälan till handlingarna.

Sammanställning av avvikelser i hälso- och sjukvården 1 juli – 31 december 2009

Medicinskt ansvarig sjuksköterska sammanställer och rapporterar hälso- och sjukvårds-avvikelser inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning till stadsdelsnämnden två gånger per år. Under den senaste perioden är resultatet vid några äldreomsorgsenheter ungefär detsamma som föregående period, medan andra enheter rapporterar fler eller färre avvikelser än tidigare. Inom gruppbostäderna för personer med funktionsnedsättning har tio läkemedelsavvikelser och en fallavvikelse rapporterats. Enhetscheferna inom äldreomsorgen måste fortsätta arbetet med att förebygga avvikelser.

Dnr 1.2.2-113/2010

Tillsyn av Ersta Fristad (HVB)

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen har genomfört tillsyn av Ersta Fristad som är ett HVB (Hem för vård och boende) inom Farsta stadsdelsområde. Rapporten från tillsynen ska anmälas till berörd stadsdelsnämnd.

Dnr 1.2.1-119/2010

Stadsdelsnämndens protokoll den 11 februari 2010

Handikapprådets protokoll den 15 mars 2010

Pensionärsrådets protokoll den 15 mars 2010

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Följande beslut har fattats av stadsdelsdirektör Ulla Thorslund enligt nämndens delegering.

2010-02-23: Resa i tjänsten till Åland. Dnr 1.1-100/2010

§23 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Under perioden 11 februari – 24 mars har tretton ansökningar om vårdnadsbidrag för barn lämnats in till förvaltningen. Av dessa har sex beviljats helt vårdnadsbidrag medan sju ansökningar ännu inte har behandlats.

2. Vid nämndens sammanträde den 17 december 2009 bad ersättaren Godfrey Etyang (s) om information om den planerade muddringen av Magelungen. Etyang har därefter varit förhindrad att närvara vid ett par sammanträden och frågan har då bordlagts. Frågan bordlades även den här gången på grund av Etyangs frånvaro.

3. Vid nämndens sammanträde den 21 januari 2010 frågade ersättaren Eva Gustafson (s) vad ”barnchecklistan” innehåller och hur samarbetet mellan förvaltningens olika enheter fungerar. Frågan bordlades eftersom Gustafson var förhindrad att delta vid dagens sammanträde.

4. Vid nämndens sammanträde den 21 januari 2010 frågade ledamoten Karin Lekberg (s) hur de nya reglerna för sjukskrivning har påverkat de långtidssjukskrivna i stads-delsområdet och inom förvaltningen. Avdelningschef Per-Ove Mattsson rapporterade att arbetsförmedlingen inte kan ge några exakta uppgifter. Avdelningschef Lena Rabe berättade att tre anställda har utförsäkrats och att förvaltningen har arbetat en längre tid med att motverka långtidssjukskrivning bland de anställda.

5. Vid nämndens sammanträde den 11 februari 2010 frågade ledamoten Peter Lundberg (m) hur många föräldrar som får sitt förstahandsval inom förskolan tillgodosett. Avdelningschef Inger Norman svarade att det inte går att få fram den efterfrågade informationen ur systemet. Det ser också olika ut vid olika tider på året. I augusti när 6-åringarna lämnar förskolan får de flesta sitt förstahandsval tillgodosett.

6. Vid nämndens sammanträde den 11 februari 2010 frågade ledamoten Juan Carlos Cebrián (s) när renoveringen av tunnelbanestationen Farsta strand är klar. Förvaltningen har vid kontakter med SL fått svaret att man inte känner till att det skulle pågå något arbete vid den aktuella tunnelbanestationen. Cebrián och även Inger Stark (v) intygade att en av uppgångarna är helt avstängd, enligt de uppgifter som Stark har fått beroende på att det läcker in vatten. Förvaltningen tar en förnyad kontakt med SL och återkommer till nämnden.

7. Ulla Thorslund redogjorde för idrottsnämndens kommande upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall. Anläggningen kommer att vara stängd från maj 2011 till augusti 2012. Under tiden kommer en provisorisk anläggning att finnas på Farsta idrottsplats. Den skjutbana som finns i källaren kommer inte att finnas kvar efter renoveringen. Istället planeras en lokalisering till Kristineberg omkring år 2015.

§24 Nämndens frågor

Vice ordföranden Gunnar Sandell (s) menade att nämnden bör få en föredragning av Söderortsvisionen nu när processen med medborgardialoger och enkäter har avslutats och arbetet går in i en mer konkret fas. Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund svarade att ett möte preliminärt är inbokat torsdag den 6 maj.

Ersättaren Harry Wikner (s) frågade hur förvaltningen planerar att se till att Gubbängs-fältet är återställt efter vinterns uppläggning av stora mängder snö i tid för handbolls-turneringen Eken Cup. Ulla Thorslund lovade att förvaltningen återkommer med besked.

Ledamoten Lennart Isacsson (m) återkom till frågan om ombyggnaden av Farsta sim- och idrottshall (se § 23 punkt 7) och menade att idrottsförvaltningen borde fundera på att erbjuda pengarna tillbaka till dem som löst årskort för att kunna utnyttja anläggningen. Isacsson påpekade också att hallens tak renoverades för bara några år sedan och undrade varför de olika upprustningsåtgärderna inte samordnas bättre. Ulla Thorslund bad att få återkomma.

På fråga från Gunnar Sandell (s) informerade Ulla Thorslund om att Generationskören kommer att öva på Tuben hela våren.