Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-09-29

Sammanträde 2011-09-29

Datum
Klockan
18:00
Plats
Stadsdelsförvaltningens konferenslokal, Farsta centrum, Storforsplan 44, plan 12

Öppet forum kl 18.00 till ca kl 19.00
Medborgarna är välkomna att ställa frågor och disku Läs mer...tera med politikerna i nämnden.

Program:
* Företaget ISS Facility Services presenterar sin verksamhet. ISS Facility Services levererar matlådor inom hemtjänsten i Farsta
* Söderortsvisionen och Tyngdpunkt Farsta - projektansvariga Jesper Ackinger och Mohamed El Abed berättar om det fortsatta arbetet att utveckla Farsta som en attraktiv och viktig knutpunkt i söderort

Sammanträdet börjar efter det öppna forumet, tidigast kl 19.00

1 Anmälan av medborgarförslag om en mer människovänlig och miljövänlig hemtjänst

2 Svar på medborgarförslag med synpunkter på detaljplaneförslag för Ullerudsbacken i Farsta strand

4 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om risk för utsläpp från Larsboda industriområde till Forsån

9 Tertialrapport 2 2011

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

10 Förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholm 2011-2015 - yttrande till kommunstyrelsen

11 Förslag till miljöprogram för Stockholm 2012-2015 - yttrande till kommunstyrelsen

12 Förslag till reviderade riktlinjer för familjevård för barn och ungdomar - yttrande till kommunstyrelsen

15 Förslag till detaljplan för Farsta 2:1, område vid Värmlandsvägen i Farsta - yttrande till stadsbyggnadsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden - Lovisagården AB

18 Stadsdelsnämndens protokoll den 1 september 2011

19 Handikapprådets protokoll den 19 september 2011

Publiceras efter rådets sammanträde

20 Pensionärsrådets protokoll den 19 september 2011

Publiceras efter rådets sammanträde

21 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

22 Information från stadsdelsdirektören

Hur arbetar förvaltningen med hemlösa och hur fungerar det med försökslägenheter? Fråga från ledamoten Karin Lekberg (s) (frågan bordlagd vid sammanträdet den 1 september)

Nu öppnar Allaktivitetshuset i Farsta och fritidsgården Nya Morris i Hökarängen

Rapport från Chefsforums studieresa till Barcelona

Övrigt

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

29 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

ANMÄLNINGSÄRENDEN SLUTEN DEL

30 Stadsdelsnämndens protokoll den 1 september 2011, sluten del av sammanträdet

31 Sociala delegationens protokoll den 14 september 2011

§1 Val av ordförande för sammanträdet

Beslut

Stadsdelsnämnden utsåg ledamoten Arne Fredholm (m) till ordförande för sammanträdet.

Ärendet

Eftersom varken ordföranden Birgitta Holm (m) eller vice ordföranden Gunnar Sandell (s) hade möjlighet att delta vid kvällens sammanträde öppnades mötet av den som varit ledamot i nämnden under längst tid, Inger Stark (v). Denna ordning anges i Reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder (KFS 2008:12), § 8.

Förslag till beslut

Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle utse ledamoten Arne Fredholm (m) till ordförande för sammanträdet. I detta instämde övriga partier.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt Inger Starks (v) förslag.

§2 Anmälan av medborgarförslag om en mer människovänlig och miljövänlig hemtjänst

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda medborgarförslaget från Lars Bäck om en mer människovänlig och miljövänlig hemtjänst.

Ärendet

I ett medborgarförslag från Lars Bäck om en mer människovänlig och miljövänlig hemtjänst föreslås att stadsdelsnämnden ska utvärdera hemtjänstverksamheten ur både brukarnas och personalens perspektiv. Lars Bäck föreslår även att man granskar vilka effekter det har på miljön när ett större antal utförare färdas till och från sina kunder i bil.

Förvaltningen föreslår att nämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda medborgarförslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-08.

Dnr 1.2.4-409/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.


§3 Svar på medborgarförslag med synpunkter på detaljplaneförslag för Ullerudsbacken i Farsta strand

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Robert Eriksson med synpunkter på detaljplaneförslag för Ullerudsbacken i Farsta strand.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden motsätter sig Robert Eriksson byggnationen av 23 lägenheter på Ullerudsbacken. Eriksson anser att Farsta strands mest värdefulla biotop skulle förstöras samt att områdets karaktär skulle påverkas kraftigt.

Stadsdelsnämnden yttrade sig över den föreslagna byggnationen när förslaget till ny detaljplan remissbehandlades den 25 mars 2010. Därefter har förslaget ändrats utifrån de synpunkter som lämnades in från olika instanser. Stadsbyggnadsnämnden väntas anta planen under hösten 2011.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-05.

Dnr 1.2.4-169/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Karin Lekberg m fl (s) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden inte skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade fram en egen text. I detta instämde Sebastian Sandström m fl (mp).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Karin Lekberg m fl (s), Sebastian Sandström m fl (mp) och Inger Stark (v)

Stadsdelsnämnden överlämnar medborgarförslaget från Robert Eriksson till Stadsbyggnadsnämnden med instämmande i det bestämda nejet till de föreslagna husen vid Ullerudsbacken.

Stadsdelsnämnden överlämnar beslutet till förslagsställaren som svar.

Vi vill påminna om förslaget till beslut från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet vid nämndbehandlingen den 25 mars 2010, där vi avstyrkte byggprojektet, det blev en reservation med följande text:

” Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför följande som svar på remissen

Vi anser att det är synnerligen viktigt att det byggs så många bostäder som möjligt i Stockholm. Staden är fortfarande mycket attraktiv, många stannar kvar här och många flyttar hit.

Inom Farsta stadsdelsområde, inte minst i Larsboda och i Farsta strand, har det byggts mycket nytt. Vi har noga studerat det föreslagna bygget. Punkthusen kommer att ligga inklämda nedanför Ullerudsbacken med många lägenheter i suterrängplan. Tillfarten blir besvärlig, inte minst till garagen som f ö inte täcker parkeringsbehovet. Det är redan svårt att parkera i området. Om bygget ska ske måste husen anpassas till omgivningen både utseendemässigt och i höjd så att de inte skymmer bakomvarande hus. Realiseras förlaget förstörs den naturliga gränsdragning som Ullerudsbackens krön innebär. Husen kommer väl nära den skyddsvärda gröna zonen. Arkitektoniskt är förslaget förkastligt då det förstör Farsta Strandsskyline. Landmärket är unikt i Stockholm, med de sju orange höghusen och den gröna bården ned till sjön.

Nybyggena i Farsta Dal innehåller huvudsakligen bostadsrätter varför vi anser att förslaget borde ha innehållit hyresrätter.

När vi bedömt läget och förutsättningarna samt tagit del av många negativa reaktioner kommer vi till slutsatsen att vi avstyrker detta byggprojekt. Vi vill i stället peka på andra möjliga platser att bygga på t ex:

· Korsningen Ullerudsbacken – Ågesta Broväg

· Vid värmeverket och tvärs över gatan från detta

· Däcka över hålet för T-banan innan station Farsta Strand, och bygg där

· Bygg på T-bane/Konsumhuset vid Stieg Trenters torg

· Riv det tidigare lilla centrumet vid Brunskogsbacken och bygg där

· Förhandla med närliggande kommuner t ex Huddinge och Tyresö om byggen där.

Vi vill även på nytt påpeka att ett s k omvänt samrådsförfarande ger bättre underlag för att bedöma var det är lämpligt att bygga samt minskar antalet överklaganden. Vi ser fram emot möten i varje stadsdel en gång årligen där alla kända förändringar från kommunen och landstinget presenteras och diskuteras med invånarna. De har säkert många egna förslag till förbättringar som kommer att framföras vid detta möte.”


§4 Svar på medborgarförslag om att minska fallolyckor bland äldre

Beslut

Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslag från Gunnar Björkman om att minska fallolyckor bland äldre.

Ärendet

I ett medborgarförslag till stadsdelsnämnden föreslår Gunnar Björkman att Farsta stadsdelsnämnd utvecklar ett program för att minska antalet fallolyckor för de äldre i Farsta.

Stadsdelsnämnden ser allvarligt på problemet med fall och fallrisker för äldre och arbetar därför fortlöpande med ett antal åtgärder för att minska riskerna, både för äldre i ordinärt boende och på de kommunala vård- och omsorgsboendena.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-08-19.

Dnr 1.2.4-287/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§5 Svar på skrivelse från (s), (mp) och (v) om risk för utsläpp från Larsboda industriområde till Forsån

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen från socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet om risk för utsläpp från Larsboda industriområde till Forsån.

Ärendet

I en skrivelse till stadsdelsnämnden har socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet föreslagit att förvaltningen ska kontakta berörda förvaltningar för att säkerställa att reningen av dagvattnet i Larsboda industriområde sker på det sätt som framhålls i planbeskrivningen för området. I befintligt industriområde ställer staden krav på skyddsåtgärder och rening av dagvatten och detta ingår i miljö- och hälsoskyddsnämndens ordinarie tillsynsverksamhet enligt miljöbalken. I kommande utökning av verksamhetsområdet ingår krav på att en dagvattenanläggning ska byggas.

Förvaltningen utgår ifrån att planbestämmelserna följs och att kontakt med berörda förvaltningar därför inte kommer att vara nödvändigt.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-07.

Dnr 1.6-282/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Inger Stark (v) anmälde ett särskilt uttalande. I detta instämde Karin Lekberg m fl (s) och Sebastian Sandström m fl (mp).

Särskilt uttalande

Karin Lekberg m fl (s), Sebastian Sandström m fl (mp) och Inger Stark (v)

Förvaltningens svar på skrivelsen är inte helt betryggande. Vi anser att förvaltningen bör kontakta Miljö- och hälsoskyddsnämnden angående ärendet. Vi önskar information om hur reningen av vattnet ska gå till, hur man tänker följa vattendirektivens krav för god ekologisk status. Vi förväntar oss att förvaltningen återkommer i ärendet.

§6 Planering av ny förskola i Farsta

Beslut

Stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att planera en ny förskola i hörnet av Pepparvägen och Värmlandsvägen i Farsta.

Ärendet

Inom Farsta stadsdelsområde pågår en omfattande nybyggnation av bostäder. Samtidigt sker en generationsväxling. Enligt Utrednings- och Statistikkontorets prognoser ökar antalet barn i förskoleåldern med drygt 400 barn de närmaste åren.

Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB, har fått markanvisning för att bygga en förskola i hörnet av Pepparvägen och Värmlandvägen i Farsta. Förvaltningen förslår att stadsdelsnämnden uppdrar åt förvaltningen att planera en ny förskola på denna plats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-01.

Dnr 2.6-414/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§7 Så här tycker barn och föräldrar om förskolan

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner redovisningen av brukar­enkäter i förskolan år 2011.

Ärendet

Stadsdelsförvaltningen följer på olika sätt upp förskolans verksamhet. Brukar­undersökningar riktade till barn och föräldrar är ett av instrumenten. Föräldrarna på Farstas kommunala förskolor är enligt enkätresultatet 2011 generellt mer nöjda med verksamheten än tidigare år och även jämfört med stadens genomsnitt. Femåringarna är sammantaget betydligt mer nöjda med sin förskola år 2011 än år 2010.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-10.

Dnr 1.2.1-425/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Karin Lekberg m fl (s) och Inger Stark (v) anmälde ett särskilt uttalande.

Särskilt uttalande

Karin Lekberg m fl (s) och Inger Stark (v)

Vi vill tacka förvaltningen för en bra redovisning.

Vi har noterat en mycket glädjande förbättring av barnens och föräldrarnas uppfattning om förskolan. Vi vill därför särskilt tacka medarbetarna i förskolan för deras arbete för att åstadkomma denna förbättring. Det är mycket bra att dessa goda omdömen lämnats av så många, Farsta har den högsta svarsfrekvensen av alla stadsdelsområden.

Vi vill peka på att det i vissa svar är stor skillnad mellan pojkar och flickor.

Vi vill påpeka vikten av att så många som möjligt ska kunna lämna synpunkter, viktigt att vid behov utnyttja medarbetarnas språkkunskaper för att förklara enkäten för föräldrar.

§8 Preliminär lokal rutin för lex Sarah

Beslut

Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens förslag till preliminär lokal rutin för lex Sarah enligt bilaga, att gälla i avvaktan på kommunfullmäktiges stadsövergripande riktlinjer.

Ärendet

Från den 1 juli 2011 gäller nya bestämmelser om lex Sarah i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Förändringen innebär bland annat att hela socialtjänsten omfattas och att alla missförhållanden ska rapporteras, även om de inte är att betrakta som allvarliga. Förvaltningen föreslår att den preliminära lokala rutin som förvaltningen har utarbetat ska gälla i avvaktan på de kommunövergripande riktlinjer som väntas under hösten 2011.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-05.

Dnr 1.1-407/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§9 Utmaning avseende driften av Farsta gruppbostäder

Beslut

Stadsdelsnämnden bordlade ärendet.

Ärendet

I en skrivelse har enhetschefen vid Farsta gruppbostäder tillsammans med två andra medarbetare inom staden utmanat stadsdelsnämnden avseende driften av Farsta gruppbostäder. I enlighet med stadens policy för konkurrens och valfrihet ska nämnderna seriöst pröva varje sådan utmaning.

Utmanaren har en gedigen erfarenhet och kompetens inom verksamhetsområdet och bedöms vara en trovärdig, potentiell anbudsgivare i en eventuell upphandling. Förvaltningen ser därför positivt på utmaningen och föreslår att nämnden antar den och uppdrar åt förvaltningen att återkomma till frågan om när upphandlingen ska inledas i förslaget till aktivitetsplan 2012.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-08.

Dnr 2.2.2-318/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm m fl (m) föreslog att ärendet skulle bordläggas.

Beslutsgång

Sammanträdet ajournerades under några minuter på begäran av ordföranden.

Nämnden beslutade enligt ordförandens förslag.

§10 Tertialrapport 2 2011

Beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner tertialrapport 2 för 2011.

2. Nämnden godkänner omslutningsförändringar om 37,8 mnkr.

3. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för hemlösa om 1,2 mnkr.

4. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende verksamhet för projektmedel för Farstasteget gällande samverkan vid insatser från hemlöshet till eget boende om 0,5 mnkr.

5. Nämnden hemställer hos kommunstyrelsen om budgetjustering avseende stimulansbidrag för inrättande av 1 förskoleavdelning om 0,8 mnkr.

6. Omedelbar justering.

Ärendet

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-23.

Dnr 1.2.1-433/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Karin Lekberg m fl (s) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Inger Stark (v) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Karin Lekberg m fl (s)

Punkt 1-5 enligt förvaltningens förslag till beslut

6. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att omgående förbättra insatserna för ungdomarna i Sköndal bl a genom en ungdomsgård

7. Omedelbar justering

Vi har på sid 25 noterat att det fortfarande förekommer överinskrivningar i förskolan med 20 % på småbarnsavdelningar och 33 % på storbarnsavdelningar. Vi vet att det skett en stor utbyggnad, det är dock inte acceptabelt att nämnden inte uppfyller Kf:s mål.

Vi har på samma sida noterat att andelen förskollärare varierar kraftigt mellan de olika områdena från 54 % till 37 %. Vi förutsätter att nämnden följer detta med särskild uppmärksamhet.

Vi vill även understryka vikten av att samtliga förskolor omgående får bredbandsuppkopplingar av god kvalité så att det administrativa strulet och arbetet minskar, så att alla kan använda förskolewebben.

På sid 36 har vi noterat åtgärder mot våld i nära relationer. Detta är viktiga insatser som bör prioriteras.

Vi är även mycket positiva till de viktiga insatser som sker inom ramen för förebyggande insatser för barn och unga, samt modellområden sid 38-39.

Vi vill på nytt understryka vikten av ett skyndsamt arbete för att utarbeta förslag om äldreboendet för invånarna i Farsta området, inte minst med hänvisning till de stora problemen med ombyggnaden av Farsta v å b samt Sköndals pågående omstrukturering.

Vi noterat på sid 58 att prognosen nu är 1,2 mkr i överskott. Vi noterar även omfattande budgetavvikelser i de olika verksamhetsområdena. Vi är särskilt oroade över de stora underskottet på 7,5 mkr för området familj, barn och ungdom.

Vi har inte lyckats hitta någon skrivning eller resurser för att förbättra verksamheten för ungdomarna i Sköndal. Vi har i budgeten och i skrivelse 19 maj krävt insatser. Stena Fastigheter, som är en stor fastighetsägare i stadsdelen, har redovisat mer problem sedan två år då ungdomsgården lades ner. De har därför kostnadsfritt från i våras gett en nybildad förening möjlighet att använda lokaler i Sköndals centrum. Många invånare i Sköndal är också oroade för utvecklingen. Inte minst sedan den allvarliga händelsen 11 augusti då en 4-årig flicka fick svåra skador på händerna när en sprängladdning exploderade. Vi kräver att ungdomsverksamhet omgående startar i de befintliga lokalerna i Sköndals centrum, t ex onsdag, fredag, lördag kväll. Kostnaderna för nämnden är medarbetare samt viss utrustning. Utvecklingen av insatserna för ungdomarna i Sköndal bör ske i nära samarbete med intresserade ungdomar samt föräldrar till ungdomar i högstadiet och gymnasiet. Alla dessa föräldrar bör informeras genom brev. Då ska även den nystartade nattvandringen nämnas. Vidare bör fältassistenternas verksamhet på kvällar och helger i ökad utsträckning ske i Sköndal. Kostnaderna kan uppskattas till 500 tkr för resten av året vilket väl ryms in det överskott som prognosen visar. Vi ser inte idrottshallen i Sköndal som ungdomsgården!

Reservation

Inger Stark (v)

1. Nämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag till beslut.

2. Nämnden beslutar att skriva till kommunstyrelsen om att resurser till socialtjänsten behöver utökas i 2012 års budget samt att resurser för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder åter ska fördelas i ett eget anslag.

3. Därutöver vill vi framföra följande.


Tertialrapporten visar liksom tidigare att flera anslag är otillräckliga. Liksom i tertialrapport 1 har barn och ungdom inom individ- och familjeomsorg underskott. Underskottet är nu 7,4 mnkr vilket är ohållbart i längden. Barn och ungdom behöver helt enkelt mer resurser. Såvitt vi kan se görs det inga onödiga placeringar och risken är att underskottet kommer att växa. Den sociala barnavården behöver förstärkas med 100 mnkr i strukturellt underskott enligt tidigare BUSS-utredning (om den sociala barnavården i staden).

Vi behöver satsningar på små barngrupper och ökad personaltäthet i förskolan och förebyggande och uppsökande arbete bland ungdomar. Konsekvenserna av för svaga satsningar får vi när dagens generation växer upp. Inte minst det ökade cannabismissbruket bland ungdomar och antalet ”hemmasittare” och ”korridorvandrare” är allvarliga varningstecken.

Nämnden har ett politiskt ansvar att lyfta till stadshuset att resurserna till socialtjänsten måste öka för att klara socialtjänstlagen och garantera god arbetsmiljö. Vi föreslår därför att nämnden beslutar att skriva till kommunstyrelsen om att resurserna till socialtjänsten behöver utökas i 2012 års budget.

Försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder måste återigen fördelas i eget anslag. För att minska människors behov av försörjningsstöd behövs inte fler coacher utan fler riktiga jobb och goda möjligheter att utbilda sig inom sektorer som har brist på arbetskraft.

Från och med 1 september är insatsen personligt stöd stadsdelsförvaltningarnas ansvar. I Farsta finns nu endast ett personligt ombud vilket är alldeles för lite. En mycket olycklig utveckling.

Det är oroväckande att underskottet inom äldreomsorgen är så stort som 13,0 mnkr.

§11 Förslag till strategisk plan för bibliotek i Stockholm 2011-2015 – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Enligt bibliotekslagen är kommuner skyldiga att fastställa planer för sin biblioteksverksamhet. Det förslag som kulturnämnden har utarbetat är tänkt att ersätta den nuvarande planen, Biblioteket i rörelse – en strategisk plan för bibliotek i Stockholms stad 2006-2010. Förslaget till ny plan omfattar biblioteksverksamhet inom kulturnämndens ansvarsområde samt stadens skol- och gymnasiebibliotek, som utbildningsnämnden ansvarar för. Den beskriver hur biblioteket strategiskt ska kunna möta människors förändrade sätt att kommunicera och påverka och hur rörligheten ska öka inför förändringar i omvärlden. Förvaltningen bedömer att den föreslagna planen väl kommer att möta dessa behov.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-05.

Dnr 1.5.1-355/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Karin Lekberg m fl (s), Sebastian Sandström m fl (mp) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Karin Lekberg m fl (s), Sebastian Sandström m fl (mp) och Inger Stark (v)

Stadsdelsnämnden instämmer i huvudsak i förvaltningens tjänsteutlåtande men anför följande

Biblioteksplanen innehåller många bra målsättningar. Vi vill dock understryka att med högre ambitionsnivå och fler invånare måste kulturbudgeten bli större!

Vi har bra bibliotek i Farsta-området och kräver att dessa finns kvar med kvalificerade och motiverade medarbetare.

Vi ser fram emot att se hur implementeringen av skollagen gällande elevernas rätt till skolbibliotek realiseras. Detta måste kulturnämnden och utbildningsnämnden säkerställa, inte minst gäller det för de privat drivna skolorna. Samverkan mellan alla skolor i Stockholm och biblioteken måste utvecklas.

§12 Förslag till miljöprogram för Stockholm 2012-2015 – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunstyrelsen fick i stadens budget för 2011 i uppdrag att ta fram ett förslag till nytt miljöprogram för perioden 2012-2015. Miljöprogrammet syftar till att bryta ner stadens verksamhetsmål ”Stockholms livsmiljö ska vara hållbar” till begripliga och uppföljningsbara delmål. Programmet ska vara ett styrdokument för stadens miljöarbete.

Förslaget till nytt miljöprogram har ungefär samma upplägg som det nuvarande, med inriktningsmål, delmål och uppföljningsbara indikatorer, vilket är bra eftersom uppföljning och arbetssätt är inarbetat hos förvaltningar och nämnder. Det är viktigt att mätmetoder tydliggörs så att resultaten kan jämföras mellan olika nämnder och bolagsstyrelser. Förvaltningen är i det stora hela positiv till förslaget.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-09.

Dnr 1.5.1-356/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Inger Stark (v) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text. I detta instämde Karin Lekberg m fl (s).

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Karin Lekberg m fl (s) anmälde ett särskilt uttalande.

Sebastian Sandström m fl (mp) anmälde ett särskilt uttalande.

Reservation

Karin Lekberg m fl (s) och Inger Stark (v)

1. Nämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag till yttrande

2. Därutöver vill vi framföra följande

Miljöprogrammet måste gälla all verksamhet som staden finansierar oavsett utförare, om inte blir programmet allt mer tandlöst i takt med att de privata utförarna ökar.

Idag utförs till exempel hemtjänst av ett stort antal aktörer, vilket totalt sett innebär ett ökat bilresande. Det finns exempel på att ett tiotal ofta bilburna hemtjänstutförare besöker samma fastighet samma dag, vilket givetvis innebär en ökad miljöbelastning.

Även matlagningen till äldreboenden, gruppbostäder och förskolor berörs av delmålet. Det bästa är att laga maten på plats. När mat transporteras från annan plats måste även den miljöbelastningen vägas in i samband med upphandling. Det är bra att målet om ekologiska livsmedel höjs, men vi vill höja målet till 40 procent.

För att kunna stärka mark- och vatten områden med särskild betydelse för den biologiska mångfalden krävs skarpare skrivningar och att de områden som av länsstyrelsen satts upp som särskilt skyddsvärda snarast får status av naturreservat.

Särskilt uttalande

Karin Lekberg m fl (s)

En stor brist i det föreslagna miljöprogrammet är avsaknaden av delmål, nyckeltal och tidpunkt när delmålen ska vara uppfyllda. Naturskyddsföreningen har påpekat detta i sitt remissvar, och kräver övergripande, konkreta och mätbara mål med tillhörande åtgärder.

Detta är ett program för hela staden. För att öka effekten är det viktigt att göra program för olika nämnder och styrelser. I Farsta SDN har vi särskilda utmaningar i våra två sjöar, i Tyresåns vattensystem, i trafiken på Tyresövägen och Nynäsvägen, i alla hemtjänstutförare som kör kors och tvärs i vårt område, att vi saknar tidigare Agenda 21 samordnare med resurser för kontakter med invånarna.

Vi ser fram emot det fortsatta konkreta, målsatta arbetet inom detta synnerligen viktiga och stora politikområde.

Särskilt uttalande

Sebastian Sandström m fl (mp)

Vår övergripande kritik på förslaget till nytt miljöprogram är följande:

Programmet har för låg ambitionsnivå. Majoriteten vågar eller vill inte föreslå mål och åtgärder som gör att Stockholm på allvar kan bli en hållbar storstad. Det är tydligt på klimatområdet där man har som mål att varje Stockholmare ska släppa ut 3,0 ton koldioxid per år till 2015 trots att det är långt över vad som är en hållbar nivå och trots att staden kan göra mycket för att sänka utsläppen. MP har krävt 2,0 ton CO2 till 2015.

Vad gäller ekologiska livsmedel kräver vi 40% ekologiska livsmedel. När det gäller luftföroreningar lägger man sig på den nivå som redan krävs av lagen.

Målen är alldeles för vaga.

Istället för att sätta siffror på hur långt man behöver nå väljer man oftast att bara säga att miljöpåverkan ska ”minska” eller att bra miljöagerande ska ”öka”. Det gör att det blir svårt att följa upp programmet och utvärdera om man har lyckats nå målen.

Om till exempel antalet gående ökar med en person, har man då nått mål 1.4 att ”Gång- och cykelresandet ska öka”? Och har man verkligen på allvar rört sig mot att bli en hållbar stad?

Ett ambitiöst miljöprogram hade haft tydliga uppdrag till förvaltningar, nämnder och styrelser om vad de förväntas göra för att målen ska kunna nås. I detta utkast är åtgärderna och uppdragen för få, för otydliga och för oambitiösa.

§13 Förslag till reviderade riktlinjer för familjevård för barn och ungdomar – yttrande till kommunstyrelsen

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Socialnämnden har gjort en översyn av riktlinjerna för familjehemsvård av barn och ungdomar. Förslaget till reviderade riktlinjer kan sammanfattas i följande punkter.

· Barnperspektivet förstärks och barnen ska komma till tals i handläggningsprocessen.

· Ökad stabilitet och långsiktighet eftersträvas vid placeringar.

· Större fokus på barnens rätt till utbildning och förutsättningar i familjehemmen som är jämförbara med andra barns förutsättningar.

· Förstärkta krav på erbjudande om eftervård.

Förvaltningen ställer sig bakom socialnämndens förslag till reviderade riktlinjer för familjehemsvård av barn och ungdomar.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-12.

Dnr 1.5.1-362/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Inger Stark (v) föreslog att nämnden delvis skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Inger Stark (v)

1. Nämnden beslutar delvis enligt förvaltningens förslag till yttrande

2. Därutöver vill vi framföra följande

Förslaget till nya riktlinjer är bra. Om kraven ska kunna förverkligas krävs mycket stora resursförstärkningar, vilket vi utgår från är väl känt. Redan utifrån befintlig ambitionsnivå konstaterade den så kallade BUSS-utredningen att det fanns ett strukturellt underskott om cirka 100 miljoner kronor inom den sociala barnavården.

Utifrån att barnets bästa ska vara styrande anser vi att oanmälda besök bör vara obligatoriska, mot bakgrund av vad som framkommit i Vanvårdsutredningen och Upprättelseutredningen. Familjehemmet bör vara professionellt nog att förstå syftet. Däremot skulle man kunna tänka sig ett samarbete med kommunen där familjehemmet är beläget, i de fall där familjehemmet ligger långt från Stockholm.

Det är mycket bra att barnperspektivet förstärks i riktlinjerna. Med den kunskap vi har fått genom Vanvårdsutredningen och Upprättelseutredningen är vi skyldiga att till det yttersta av vår förmåga säkerställa att placerade barn och ungdomar blir väl omhändertagna.

§14 Förslag till ersättningsmodell i samband med parboendegaranti

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Kommunfullmäktige har i budget för år 2011 beslutat att en parboendegaranti ska införas för äldre par som vill bo tillsammans, även om bara den ena har behov av vård- och omsorgsboende. Kommunstyrelsen har tagit fram ett förslag till modell för den ersättning som bör utgå till utföraren för den medflyttande maken eller makan.

Förvaltningen instämmer i förslaget att ersättning för basservice ska utgå för den medflyttande. Där det finns ett omvårdnadsbehov bör ersättning utgå från ett biståndsbeslut. Eftersom det i dagsläget inte finns något alternativt boende att erbjuda är förvaltningen tveksam till förslaget att införa ett förbehåll i beslutet om parboende som innebär att det kan omprövas om den make/maka som har insatsen inte längre bor kvar på boendet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-05.

Dnr 1.5.1-397/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

Karin Lekberg m fl (s) och Inger Stark (v) anmälde ett särskilt uttalande

Särskilt uttalande

Karin Lekberg m fl (s) och Inger Stark (v)

Vi instämmer i SDN Farstas pensionärsråds yrkande att det vore utmärkt om parboende kunde erbjudas vid Edö i form av plats på servicehuset för den make eller maka som ska flytta in och boende vid vård- och omsorgsboendet för den av makarna som har ett sådant behov.

Vi vill uppmana förvaltningen att beakta behovet av parboende vid kommande planering av äldreboende, även i andra boenden än Edö.

§15 Förslag till detaljplan för område vid Stora Sköndals väg – yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen men uttalar att parkeringsnormen bör vara enligt stadsbyggnadskontorets förslag.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Byggnation av cirka 375 bostäder fördelade på enbostadshus, radhus, kedjehus och flerbostadshus föreslås vid Stora Sköndals väg i Sköndal. Inom området kommer även en förskola att uppföras. Området består av naturmark och har under många år använts för masshantering och upplag. Bebyggelsen anknyter till intilliggande område vid Stora Sköndals väg där byggnation pågår.

Förvaltningen befarar att biltrafik, parkering och buller kan bli problem i området. Det är långt till affärer och övrig service vilket leder till ett stort bilberoende. En förskola med sex avdelningar behövs i området samt en gruppbostad. Sammantaget anser förvaltningen ändå att förslaget är bra och ger ett välbehövligt tillskott av bostäder i söderort.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-09.

Dnr 1.5.3-353/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag samt uttala att parkeringsnormen bör vara enligt stadsbyggnadskontorets förslag.

Karin Lekberg m fl (s) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Sebastian Sandström m fl (mp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Karin Lekberg m fl (s) och Inger Stark (v)

- Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande samt anför därutöver följande:

Vi kräver att Exploateringsnämnden, Stadsbyggnadsnämnden, Stadsdelsnämnden och Stiftelsen Stora Sköndal gör en samlad planering för den del av stiftelsens område som nu inte är bebyggd. Dagens ”dutt”planering ger inte förutsättningar för att optimalt utnyttja området, för att skapa goda boendemiljöer. Nämnden har bl a behov av mark för bygge av äldreboende

Vi vill att ytterligare bedömningar sker av föroreningsproblem i området, flera gamla tippar och industriverksamheter har funnits där.

Vi instämmer helt i samrådsmötets farhågor om biltrafiken.

I detta förslag är flerbostadshusen placerade som en bullerskärm för småhusen. Det är mycket märkligt. Liknande förslag finns i Larsbodaområdet, vi förutsätter att detta inte är någon ny princip för stadsbyggnad – den är helt förkastlig. Om bullerdämpning krävs ska den genomföras med plank, vallar el dyl. Dessutom ska den utföras på ett sådant sätt att bullret inte studsar och ökar störningarna i redan etablerade områden. Detta har skett vid det nybygge som nu pågår i Östra Sköndal där bullret studsar över Tyresövägen och ökar bullret hos boende i Norra Sköndal!

Vi instämmer helt i förvaltningens påpekande om bostadssammansättningen i hela Sköndal, samt det som föreslås för detta område. Vi är mycket positiva till en fortsatt bostadsbyggnad som är markeffektiv och inte tar grönområden i anspråk. Vi vill bygga markeffektivt vilket innebär att det inte ska byggas fler småhus i Sköndal, en stadsdel som domineras av dessa. Detta ger även större möjligheter att spara värdefulla grönytor och träd och trädgrupper.

Vi vill kraftfullt påpeka vikten av att kollektivtrafiken i exploateringsområdet, samt i hela Sköndal, utvecklas tillsammans med SL: Detsamma gäller övrig service.

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter att det är trafik- och bullerfrågorna samt kollektivtrafiken och servicen som är mest problematiska i det remitterade förslaget.

Reservation

Sebastian Sandström m fl (mp)

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Därutöver tillägga följande;

Det föreslagna området går bra att bebygga med bostäder i stället för nuvarande användning. Vi ser dock helst att intrånget på skogsmark blir så litet som möjligt. Det nuvarande förslaget bör minskas i sitt omfång. Skogen som ligger runt området är mycket vacker och kommer att bli till stor glädje för de som flyttar in om den finns kvar.

Den bit av den medeltida väg till Tyresö som det finns spår av bör bevaras och göras till parkväg. Det skulle bli ett trevligt inslag och ge koppling bakåt i tiden. Husen bör alla vara av passivhusstandard eller bättre för att kunna möta kraven på att sänka alla våra växthusgasutsläpp. Och även om området ligger lite för långt från tunnelbana bör parkeringsnormen kunna sänkas till 1,0 för bostadshus och 0,7 för flerbostadshus. Vi instämmer i Farsta stadsdelförvaltnings förslag att förlägga parkeringsplatser till hustomter.

Det är bra om det mest byggs lägenheter och helst små lägenheter. Det är mycket eftertraktat i Stockholmsregionen för ungdomar som vill flytta hemifrån. Söder om det aktuella området finns en gammal deponi som använts som golfbana. Lakvattnet från den är förorenat och går ut till en mycket skräpig våtmark och sedan ner i Drevviken. Det är angeläget att detta vatten blir renat och våtmarken sanerad, särskilt med tanke på alla barn som kommer att flytta till det nya området. Att etablera bostäder i området är mycket attraktivt och borde kunna betalas med genom en grönkompensation av nämnda deponi och lakvatten. Åtminstone behöver vattnet som går genom deponin renas.

I övrigt hoppas vi att kollektivtrafikförsörjningen blir tillräcklig med den buss som kommer att gå genom området. Kanske ska man planera för att i framtiden förlänga tunnelbanan till Skarpnäck vidare till Sköndal förbi detta område.

§16 Förslag till detaljplan för Farsta 2:1, område vid Värmlandsvägen i Farsta – yttrande till stadsbyggnadsnämnden

Beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2. Omedelbar justering.

Ärendet

Förslaget till detaljplan omfattar cirka 40 lägenheter fördelade på två delområden vid Värmlandsvägen i Farsta. Bebyggelsen består av fyra bostadslängor i två våningar plus inredd vind. Förslaget bryter med befintlig planstruktur med radhus i slutna enklaver. Husen placeras med entréer mot gatan för att skapa en mer sammanhängande stadsmiljö.

Husens placering är dels på redan exploaterad mark och dels på en väl använd grönyta i området. Förslaget innebär också visst intrång i skogsmark. Förvaltningen anser ändå att fördelarna överväger med en bebyggelse i området.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-09.

Dnr 1.5.3-405/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm m fl (m) och Vladan Boškovic (fp) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Karin Lekberg m fl (s) och Inger Stark (v) föreslog att nämnden i huvudsak skulle besluta enligt förvaltningens förslag och lade därutöver fram en egen text.

Sebastian Sandström m fl (mp) föreslog att nämnden skulle avslå förslaget att bebygga de aktuella tomterna.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden hade antagit hans förslag.

Reservation

Karin Lekberg m fl (s) och Inger Stark (v)

Stadsdelsnämnden instämmer i huvudsak i förvaltningens synpunkter men med följande förtydliganden:

Vi anser att det är mycket angeläget att bygga många nya bostäder när Stockholm är så attraktivt, många flyttar hit till jobben och vår vackra, gröna stad. Vi är angelägna om att bebyggelsen sker i dialog med de redan boende i området, att det sker markeffektivt och att gröna ytor sparas så mycket som möjligt. Vi är även angelägna om att planering av områdena sker mer i helheter – runt Värmlandsvägen och Pepparvägen har det verkligen duttats med en liten bit i taget!

Den föreslagna bebyggelsen i delområde 1 syftar bland annat till att göra Värmlandsvägen mer stadslik och att området ska kännas mindre ödsligt. Men den föreslagna byggnationen ger inte den effekten. Utformningen bryter även alltför mycket mot den befintliga bebyggelsen.

Bygg inte på grässluttningen upp mot Fagersjöskogen, lägg i stället alla lägenheterna utefter Värmlandsvägen Förvaltningen har också pekat på detta i sitt utlåtande. Om bygget sker som förslaget visar tar man bort ett viktigt lekområde för barnen i närområdet. Platsen är mycket välanvänd från den första markfrosten fram till dess snön smält på våren. Backen är populär på grund av att den inte är allt för brant, Den är även en naturlig utvidgning av barnens lekområde när de börjar växa ur den egna trädgården. Det är ofta den första platsen som barnen kan gå till själva utan sällskap av vuxna och där de vuxna känner sig trygga med att de vet att det är en miljö som barnen klarar att handskas med själva.

Det är av största vikt att vi inte bygger bort de naturliga, redan etablerade platserna för spontan lek och friluftsverksamhet som finns i området. Vi har en idrotts- och hälsoprofil i Farsta stadsdelsområde. Bästa sättet att få Farstaborna att vara fysiskt aktiva är att de har tillgång till lustfylld fysiskt aktivitet i sitt absoluta närområde och att de är oberoende av resor eller transporter för sina friskvårdande aktiviteter.

Vi föreslår därför att stadsdelsnämnden i sitt remissvar kräver fortsatt beredning av möjligheten att flytta byggnationen från grässlänten upp mot Fagersjöskogen till längre ner utefter Värmlandsvägen. Den fastigheten där den f d butiken finns bör även kunna användas för exploatering. På det sättet når man på ett bättre sätt syftet att skapa fler bostäder i en mer stadslik miljö utefter Värmlandsvägen.

Vi instämmer i förvaltningens synpunkter om delområde 2.

Reservation

Sebastian Sandström m fl (mp)

Till förmån för förslaget att stadsdelsnämnden ska avslå förslaget att bebygga de aktuella tomterna.

§17 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden – Lovisagården AB

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu en uppföljning av Lovisagårdens vård- och omsorgsboende, demensinriktning. Lovisagården är beläget inom Haninge kommun och bedöms driva en fungerande verksamhet. Det krävs dock förbättringar inom vissa områden för att verksamheten helt ska leva upp till de krav som ställs.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-01.

Dnr 1.2.1-427/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§18 Uppföljning av privata vård- och omsorgsboenden – Ängsö

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Alla vård- och omsorgsboenden följs upp årligen. Uppföljningen av privata utförare som har ramavtal med staden utförs av stadsdelsförvaltningarna på uppdrag av äldrenämnden, som ansvarar för avtalen. Förvaltningen redovisar nu en uppföljning av Ängsö vård- och omsorgsboende, demensinriktning. Boendet drivs på entreprenad av Attendo Care AB. Det är beläget i Farsta strand och är relativt litet med endast 13 boende. Förvaltningen bedömer att boendet är en fungerande verksamhet. Det krävs dock förbättringar inom vissa områden för att verksamheten helt ska leva upp till de krav som ställs.

På förvaltningens begäran har utföraren lämnat in en åtgärdsplan som beskriver hur de konstaterade bristerna ska avhjälpas. Förvaltningen bedömer att planen är tillräcklig för att säkerställa att bristerna åtgärdas.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande 2011-09-07.

Dnr 1.2.1-428/2011

Förslag till beslut

Ordföranden Arne Fredholm (m) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag.

Beslutsgång

Nämnden beslutade enligt förvaltningens förslag.

§19 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

Beslut

Stadsdelsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Stadsdelsnämndens protokoll den 1 september 2011

Handikapprådets protokoll den 19 september 2011

Pensionärsrådets protokoll den 19 september 2011

Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

Stadsdelsdirektören har inte fattat några beslut enligt delegering under perioden 17 augusti – 14 september 2011.

Förvaltningen redovisade även statistik över beslut om vårdnadsbidrag för perioden 16 juli – 9 september 2011.

§20 Information från stadsdelsdirektören

Stadsdelsdirektör Ulla Thorslund och ansvariga avdelningschefer lämnade information i följande frågor.

1. Vid stadsdelsnämndens sammanträde den 16 juni frågade ledamoten Karin Lekberg (s) hur förvaltningen arbetar med hemlösa och hur det fungerar med försöks-lägenheter. Avdelningschef Per-Ove Mattsson berättade både om förvaltningens och stadens centrala stödinsatser, exempelvis i form av lågtröskelboende. På fråga från ledamoten Inger Stark (v) om ökande hemlöshet bland unga svarade förvaltningen att man inte har märkt av någon sådan ökning i Farsta. Karin Lekberg frågade också hur förvaltningen hjälper hemlösa barnfamiljer. Förvaltningen svarade att i akuta fall erbjuds hotellboende och att Stiftelsen Hotellhem är specialiserade på att snabbt kunna ordna boende åt barnfamiljer.

2. Den 20 oktober öppnar Allaktivitetshuset i Farsta. Samma dag anordnas ett motionslopp med start i Farsta Centrum. I tisdags (den 27 september) invigdes fritidsgården Nya Morris i Hökarängen i nyrenoverade lokaler på Cigarrvägen. Invigningen var mycket välbesökt av ungdomar och satsningen upplevs som ett lyft för hela Hökarängen.

3. Rapporten från Chefsforums studieresa till Barcelona bordläggs till nästa sammanträde.

4. Nämndens näringslivsråd höll sitt andra möte i fredags (den 23 september). Rådets ordförande Lars Jilmstad (m) berättade att mötet, där representanter för fastighetsägaren Atrium Ljungberg deltog, var mycket postitivt, konstruktivt och framåtsyftande. Mötet hölls på Hotspot Farsta, en plats för företagsutveckling och entreprenörskap i Farsta Centrum, där rådet fick se flera exempel på växande företag.

Lars Jilmstad påpekade att det är synd att rådet inte har varit fulltaligt vid sina två första sammanträden, trots att alla partier i nämnden har utsett representanter. Lars uppmanade de som har förhinder att skicka ersättare, så att alla partier får ta del av det inspirerande erfarenhetsutbyte som rådets möten erbjuder. Stadsdelsdirektören berättade att gensvaret från det lokala näringslivet också har varit mycket positivt efter de två första mötena. Nästa möte hålls den 8 december kl 08.00.

5. Påmindes om boendedialogen i Fagersjö den 13-15 oktober, då även ett program-samråd genomförs om sambandet Farsta-Högdalen.

6. Ett studiebesök kommer att genomföras på Edö vård- och omsorgsboende på eftermiddagen den 15 december. Förvaltningen efterlyste förslag från partierna på lämpliga tider för ytterligare verksamhetsbesök.

§21 Nämndens frågor

Följande skrivelser lämnades in.

Hur garanterar vi samhällsservicen till alla nya invånare i Farsta nu när det byggs så mycket nya bostäder? (bilaga 1)

Karin Lekberg m fl (s), Sebastian Sandström m fl (mp) och Inger Stark (v)

Hälsans stig – Fagersjö- och Rågsvedsslingan (bilaga 2)

Karin Lekberg m fl (s), Sebastian Sandström m fl (mp) och Inger Stark (v)

Satsning på upprustning av Forsån (bilaga 3)

Karin Lekberg m fl (s), Sebastian Sandström m fl (mp) och Inger Stark (v)

Tillgång till uppföljningar inom äldreomsorgen (bilaga 4)

Sebastian Sandström m fl (mp)

Beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att bereda skrivelserna till ett kommande sammanträde.

Tjänstgörande ersättaren Daniel Carlstedt (s) frågade när upprustningen av promenad-stråket längs Magelungen, efter bron till Ågestaområdet, kommer att vara klar. Planeringssekreterare Cecilia Rivard förklarade att det företag som har fått i uppdrag av exploateringskontoret att genomföra arbetet har gått i konkurs men att ett annat företag nu har anlitats och att arbetet beräknas vara klart under våren 2012.

Daniel Carlstedt (s) påtalade också att gatlyktorna vid bron till Farstanäset inte fungerar.

Ledamoten Lisbeth Crabo Ljungman (m) uttryckte att det är mycket trevligt med alla de öppna föreläsningsserier som anordnas av förvaltningen, exempelvis i föräldraskap. Detta bidrar till att ge en positiv bild av Farsta.