Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-04-12

Sammanträde 2018-04-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

- LOKALT ÅTGÄRDSPROGRAM FÖR MAGELUNGEN, FORSÅN OCH DREV Läs mer...VIKEN
Miljöförvaltningen berättar

- INVÅNARNAS FRÅGOR
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.

NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45

Bilagor till föredragningslista
180412 tillägg.pdf (91 kb)

1 Godkännande av föredragningslistan

BESLUTSÄRENDEN

2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

4 Parkskötsel och upprustning av promenadstig runt norra Fagersjö. Svar på medborgarförslag

6 Redovisning av projekt Lokala kulturhus - utveckling av Tuben och förstudie om Mötesplats Fagersjö

7 Redovisning av aktuella projekt

8 Uppföljning av kommunal hemtjänst - Farsta Centrum

9 Brukarundersökning inom hemtjänsten 2017

10 Brukarundersökning inom äldreomsorgens särskilda boenden 2017

12 Ekonomisk månadsrapport mars 2018

REMISSER OCH YTTRANDEN

13 Äldreombudsmannens rapport 2017

Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Reviderat idrottspolitiskt program 2018-2022

15 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

16 Strategi för romsk inkludering

17 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever under osäkra boendeförhållanden 2017-2019

18 Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

19 Trafikförändringar i SL-trafiken 2018-2019

Svar på remiss från kommunstyrelsen

19:a Ändring i reglementen för stadsdelsnämnderna och vissa facknämnder

20 Detaljplan för fastigheten Hammarö 9 m fl vid Nykroppagatan i Farsta

ANMÄLNINGSÄRENDEN

22 Socialtjänstinspektörernas årsrapport 2017

24 Funktionshinderrådets protokoll den 3 april 2018

25 Pensionärsrådets protokoll den 3 april 2018

26 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 8 mars 2018

27 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

28 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

29 Lex Maria i kommunal verksamhet. Redovisning av händelse i hälso- och sjukvården vid Edö vård- och omsorgsboende

30 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

31 Sociala delegationens protokoll den 22 mars och den 12 april 2018

§1 Godkännande av föredragningslistan

§2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

§4 Parkskötsel och upprustning av promenadstig runt norra Fagersjö

§6 Redovisning av projekt Lokala kulturhus - utveckling av Tuben och förstudie om Mötesplats Fagersjö

§7 Redovisning av aktuella projekt

§8 Uppföljning av kommunal hemtjänst -­ Farsta Centrum

§9 Brukarundersökning inom hemtjänsten 2017

§10 Brukarundersökning inom äldreomsorgens särskilda boenden 2017

§12 Ekonomisk månadsrapport mars 2018

§13 Äldreombudsmannens rapport 2017

§15 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

§18 Regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

§19 Trafikförändringar i SL-trafiken 2018-2019

§20 Ändring i reglementen för stadsdelsnämnderna och vissa facknämnder

§21 Detaljplan för fastigheten Hammarö 9 m fl vid Nykroppagatan i Farsta

§25 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§26 Nämndens frågor och information från förvaltningen