Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2012-06-19

Sammanträde 2012-06-19

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

5 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2015. Svar på remiss

6 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall. Reviderat genomförandebeslut

7 Anläggande av ny konstgräsfotbollsplan, skolidrottsytor och omklädningsbyggnad samt kompensation för uppförande av klubbhusbyggnad på Nya Solberga BP. Förslag till reviderat inriktningsbeslut

9 Upprustning av Vanadisbadet. Förslag till inriktningsbeslut

Dnr 4.2.1-317/2012

(Idf)
P
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner och utförande av husbyggnadsarbeten på Hjorthagens IP. Lägesrapport

11 Renovering och ombyggnad av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 4.2.1-044/2012

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämn

12 Försäljning av fastigheten Gunnarsberg 2 i Hägersten. Genomförandebeslut

Dnr 5.3.2-109/2012

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

13 Försäljning av fastigheten Fiskhallen 2 i Årsta. Genomförandebeslut

Dnr 5.3.2-023/2012

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

14 Försäljning av fastigheten Smedsslättens Gård 1 i Bromma. Genomförandebeslut

Dnr 5.3.2-294/2011

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

15 Yttrande över revisorernas årsrapport 2011

16 Nytt arrendeavtal golfanläggning avseende Björkhagens golfklubb inom Nackareservatet i Nacka. Genomförandebeslut

17 Lokaliseringsstudie Larsboda. Utredning avseende Larsboda industriområdes lämplighet för etablering av nytt livsmedelscentrum. Utredningsbeslut

18 Försäljningspolicy gällande fastighetsnämndens fastigheter

19 Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16 och fastigheterna Spelbomskan 3 och 13. Komplettering till utredningsbeslut

20 Utveckling och upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38, Stockholms stadsmuseum. Komplettering till utredningsbeslut

21 Rapport från förvaltningschefen

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (136 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Fastighetsnämnden utser vice ordföranden Jakop Dalunde (MP) att tillsammans med ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) justera dagens protokoll.

Justering sker torsdagen den 28 juni i Stadshuset.

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

Inkomna skrivelser m.m. till fastighetsnämnden enligt förteckning från den 7 juni 2012 och den 19 juni 2012 anmäls.

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

Dnr 1.4-005/2012

Beslut

Fastighetsnämnden godkänner anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret från och med 2012-04-02 – 2012-05-29.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 29 maj 2012.

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Dnr 1.1.3-014/2012

Protokoll från miljö- och hälsoskyddsnämndens och fastighetsnämndens gemensamma råd för funktionshinderfrågors sammanträde nummer 2/2012 från den 2 april och nummer 3/2012 från den 7 maj anmäls.

§5 Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016. Svar på remiss från kommunstyrelsen 307-643/2012

Dnr 1.6-262/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets svar på remissen ”Trygghets- och säkerhetsprogram för Stockholms stad 2013-2016”.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§6 Upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall

Dnr 4.2.1-318/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner redovisat förslag till reviderat genomföran­de­ beslut för upprustning och modernisering av Farsta sim- och idrottshall med en investeringsutgift om 232,0 mnkr som ersätter tidigare genom­fö­rande­beslut om 207,2 mnkr från januari 2011.

2 Fastighetsnämnden ger kontoret i uppdrag att teckna ett tillägg till nuva­rande hyresavtal med idrottsförvaltningen för Farsta sim- och idrottshall baserat på den aktuella investeringen.

3 Fastighetsnämnden överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för revi­de­ring av kommunfullmäktiges tidigare genomförandebeslut med en in­vesteringsutgift om 196,4 mnkr och hemställer om att erforderlig över­skjutande investeringsutgift på ca 36 mnkr, finansieras inom den tillgäng­liga budgetramen för upprustning och moderni­sering av Farsta, Åkes­hovs, Västertorps och Vällingby sim- och idrottshallar.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 1 juni 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Det är positivt att upprustningen av Farsta sim- och idrottshall börjar bli klar. För att Stockholm även framöver ska kunna erbjuda bra idrottsmöjligheter är det viktigt att vi har ändamålsenliga och fungerande anläggningar. Med detta sagt är det inte acceptabelt att ett projekt går över budget med så mycket som nu är fallet.

Sedan fastighetsnämnden och idrottsnämnden gemensamt antog ett reviderat genomförandebeslut i januari 2011 har kostnaderna ökat med ytterligare 30 miljoner kronor. I detta läge, när upprustningen i princip är färdigställd, är nämndernas möjligheter att påverka de slutliga kostnaderna obefintliga. Kostnadsutvecklingen för Farsta simhall reser frågor om det arbete med kalkylering, projektering, upphandling och kostnadsstyrning som utförts på uppdrag av nämnderna. Den kraftiga avvikelsen gentemot budget kommer att ha negativ påverkan på investeringsutrymmet i de övriga fyra sim- och idrottsanläggningar som angivits i Kommunfullmäktiges ursprungliga inriktningsbeslut.Nämnden ser allvarligt på detta.

§7 Anläggande av ny konstgräsfotbollsplan, skolidrottsytor och omklädningsbyggnad samt kompensation för uppförande av klubbhusbyggnad på Nya Solberga BP. Förslag till reviderat inriktningsbeslut

Dnr 4.1.2-161/12

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag, efter beställning
från idrottsförvaltningen, att fortsätta projektering och framtagande av övriga

förfrågningshandlingar för anlägganden av en ny 11-manna konstgräs­ fotbollsplan med tillhörande omklädningsbyggnad på Nya Solberga BP, till en preliminärt beräknad kostnad på 27,0 mnkr, varav 7,0 mnkr tas i anspråk inom ramen för investeringar i idrottsanläggningar.

2 Kontoret får i uppdrag att teckna ett nytt självkostnadsbaserat hyresavtal med idrottsförvaltningen om Nya Solberga BP.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 31 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna förvaltningens förslag till beslut samt

Att förvaltningen tillsammans med klubben får uppdraget att söka medfinansiärer för uppförande av ett klubbhuset.

Att om en lösning om medfinansiering inte går att finna, skall staden i enlighet med tidigare löften stå för samtliga kostnader för uppförandet av klubbhuset, inte bara för själva anläggningsarbetet. Därutöver anföra följande:

När staden nu reviderar inriktningsbeslutet i enlighet med tidigare lovade utfästelser om full kompensation till Solberga BK för det klubbhus som måste flyttas i samband med flytten av fotbollsplan är det högst rimligt att man gör just det. Givetvis borde staden ha försökt hitta en medfinansiär såsom medel från Idrottslyftet eller de byggherrar som tilldelats markanvisningen för den mark där klubbhus och fotbollsplan står idag. Detta ska dock inte belastas Solberga BK som blivit lovade ett nytt klubbhus. Att tillskjuta 1 mnkr från stadens sida när hela kostnaden inkl. anläggningsarbete såsom vatten, avlopp, el osv. samt byggnation av själva klubbhuset beräknas kosta 4 mnkr är inte acceptabelt.

Faktum kvarstår att någon egenfinansiering av en nybyggt klubbhus inte är möjlig.

Stockholms stad, en stad på väg mot världsklass måste ta det tidigare utlovade ansvaret och fullfölja sitt åtagande. Allt annat är oacceptabelt.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

I syfte att samla stadens förvaltning av byggnader och anläggningar under en nämnd övergick ägandet av stadens idrottsanläggningar från idrottsnämnden till fastighetsnämnden den 1:a januari 2011. Idrottsnämnden hyr dock idrottsanläggningarna av fastighetsnämnden och likaså åligger ansvaret för alla frågor rörande verksamheterna som bedrivs på anläggningarna fortfarande hos idrottsnämnden. Idrottsnämnden beslutar om vilka projekt som ska genomföras samt vilken prioriteringsordning dessa ska ha givet de budgetramar som fastställs av Kommunfullmäktige. Detta är således inget som fastighetsnämnden har rådighet över. Idrottsnämnden fungerar i sammanhanget som en beställarenhet och fastighetsnämnden som en utförarenhet.

I fastighetskontorets och idrottsförvaltningens gemensamma tjänsteutlåtande anges att Solberga BK ska kompenseras med motsvarande 1 miljon kronor för ett nytt klubbhus. Summan motsvarar det belopp som klubben själv uppskattar att man lagt ned i befintlig anläggning i Solberga. Kostnaden för klubbhuset beräknas i tjänsteutlåtandet till 4 miljoner kronor. Det är dock helt upp till föreningen att avgöra utformningen och därmed kostnaden för det nya klubbhuset. Därför är det nödvändigt att såväl fastighetskontoret och idrottsförvaltningen fortsätter planeringsarbetet i nära samarbete med Solberga BK.

§8 Förvärv av bostadsrättslokal för användning som förskola i kvarteret Planeten 2,3 och 4 som hyrs ut till Normalms stadsdelsnämnd. Genomförandebeslut

Dnr 3.2.2-309/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner förvärv av bostadsrättslokal i kvarteret Planeten 2, 3 och 4 till en kostnad om 24miljoner kronor, för att användas som förskola av Norrmalms stadsdelsnämnd.

2 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att anpassa bostadsrätten till förskola till ett pris av 8 miljoner kronor.

3 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att hyra ut förskolan till Norrmalms stadsdelsnämnd till en hyra på 1,95 miljoner kronor per år.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 25 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Den borgerliga majoritetens utförsäljning av Stockholms stads egendomar fortsätter, och sker dessvärre utan någon djupare analys eller eftertanke. Strategiskt viktiga fastigheter, byggnader och bostadsrätter säljs av dogmatiska och ideologiska skäl. Den borgerliga ledningen har sålt ut så många hus, mark och lokaler att staden nu har brist på dessa.

Idag saknar Stockholms stad lokaler för sin egen verksamhet: grundläggande samhällsservice. I det nu aktuella fallet tvingas staden köpa en bostadsrätt för att ha något att hyra ut till en förskola. Denna politik är dyr och drabbar tyvärr alla stockholmare som har rätt till stadens välfärd.

Vi vill ha en långsiktigt hållbar politik som värnar och utvecklar stockholmarnas gemensamma egendomar – via stadens innehav av till exempel fastigheter – istället för att avveckla dem. Till skillnad från den styrande Alliansen är vi inte dogmatiska och ideologiskt låsta. Vi vill se en politik som gynnar stockholmarna och Stockholm. Vi är inte motståndare till enstaka försäljningar, men vi är motståndare till de ideologiskt motiverade försäljningar som den borgerliga majoriteten genomför år efter år i Stockholm.

§9 Upprustning av Vanadisbadet. Förslag till inriktningsbeslut

Dnr 4.2.1-317/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner redovisad utredning med förslag till upprustning av Vanadisbadet till en beräknad kostnad av 53 mnkr.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 1 juni 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Det är positivt att staden nu till sist påbörjar en upprustning av Vanadisbadet. Att Vanadisbadet fått förfalla från början är inget annat än ett stort politiskt misslyckande och det är på tiden att det åtgärdas.

Samtidigt vill vi understryka vikten av att stadens folkvalda inte utfäster löften de inte håller, såsom i fallet om ett äventyrsbad i Vanadisbadet. Tomma löften urholkar stockholmarnas förtroende för oss folkvalda, oavsett vilket parti eller majoritet vi hör till.

§10 Anläggande av konstgräsfotbollsplaner och utförande av husbyggnadsarbeten på Hjorthagens IP. Lägesrapport

Dnr 4.2.1-134/2011

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden godkänner lägesrapporten om anläggande av konstgräsfotbollsplaner och utförande av husbyggnadsarbeten på Hjorthagens IP

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 25 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Vi ser positivt på arbetet med anläggandet av konstgräsfotbollsplaner på Hjorthagen IP. Vi skulle dock vilja se ett större fokus på det gröna ansvaret, att se över möjligheten till att installera solpaneler och hur plantering och träd och växter kan främja biologisk mångfald. Vi tycker även det är viktigt att lyfta fram Hjorthagen som social och idrottslig mötesplats, göra det mer tillgängligt att gå och cykla dit och integrera med omkringliggande motionsspår.

§11 Renovering och ombyggnad av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen. Reviderat genomförandebeslut

Dnr 4.2.1-044/2012

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd.

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar att - under förutsättning av kommunfullmäktiges godkännande - ge fastighetskontoret i uppdrag att genomföra en ombyggnad och renovering av Hötorgshallen, del av Beridarebanan 10, till en kostnad av 127 miljoner kronor.

2 Fastighetsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige hemställa om godkännande av renovering och ombyggnad av del av fastigheten Beridarebanan 10, Hötorgshallen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 22 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§12 Försäljning av fastigheten Gunnarsberg 2 i Hägersten. Genomförandebeslut Dnr 5.3.2-109/2012

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd.

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att sälja fastigheten Gunnarsberg 2 i Stockholms kommun, för 7 600 000 kronor, i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att avslå kontorets förslag till beslut.

Att därtill anföra följande.

Den borgerliga majoritetens utförsäljning av Stockholms stads egendomar fortsätter, och sker dessvärre utan någon djupare analys eller eftertanke. Strategiskt viktiga fastigheter, byggnader och bostadsrätter säljs av dogmatiska och ideologiska skäl. Den borgerliga ledningen har sålt ut så många hus, mark och lokaler att staden nu har brist på dessa.

Idag saknar Stockholms stad lokaler för sin egen verksamhet: grundläggande samhällsservice. Denna politik är dyr och drabbar tyvärr alla stockholmare som har rätt till stadens välfärd.

Vi vill ha en långsiktigt hållbar politik som värnar och utvecklar stockholmarnas gemensamma egendomar – via stadens innehav av till exempel fastigheter – istället för att avveckla dem. Till skillnad från den styrande Alliansen är vi inte dogmatiska och ideologiskt låsta. Vi vill se en politik som gynnar stockholmarna och Stockholm. Vi är inte motståndare till enstaka försäljningar, men vi är motståndare till de ideologiskt motiverade försäljningar som den borgerliga majoriteten genomför år efter år i Stockholm.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP).

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) enligt följande:

Vi instämmer i tanken att fastighetskontoret primärt ska äga och förvalta fastigheter för kommunal verksamhet och andra strategiskt viktiga fastigheter för Stockholm.

Samtidigt sker inte den enskilda försäljningen i ett vakuum, utan är en del i en större privatiseringsvåg där stora mängder fastigheter säljs ut. Miljöpartiet är inte emot privatiseringar per se, men vi ser risker för att detta leder till att Stockholm Stad får allt mindre möjlighet till aktiv stadsutveckling till medborgarnas gagn. Även om vi inte motsätter oss just denna försäljning, så vill vi ändå markera att det är en del i problematisk helhetsbild.

Miljöpartiet framhåller vikten av att vid försäljning verka för att reservatets ändamål bibehålls och möjliggör för eventuella moderna och gröna infrastruktursatsningar. Exempelvis kan en överföring av en del naturmark till anslutande naturmark som redan är säkrad för allmänt nyttjande vara ett sätt att bidraga till förbättrade sociala förutsättningar och tillgång till grönytor.

§13 Försäljning av fastigheten Fiskhallen 2 i Årsta. Genomförandebeslut

Dnr 5.3.2-023/2012

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd.

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att sälja fastigheten Fiskhallen 2 i Stockholms kommun, för 21500000 kronor, i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att avslå kontorets förslag till beslut.

Att därtill anföra följande.

Vi kan konstatera att försäljningen av stadens fastigheter fortsätter och fortsatt sker utan goda grunder. Vi motsätter oss inte enstaka försäljningar när det finns goda grunder för detta, men att som huvudprincip att sälja ut så mycket som möjligt är inte en ansvarsfull, långsiktig politik. Stockholm stad borde ha en högre ambition för sitt fastighetsinnehav än att bara agera försäljare.

Försäljning i det aktuella läget är dessutom direkt ostrategiskt. Området är ett alternativt område för Stockholms livsmedelsindustri, när den nu flyttar från Slakthusområdet. Genom att vid den här tidpunkten sälja fastigheter i det aktuella området minskar staden sitt eget handlingsutrymme.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP).

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) enligt följande:

Vi instämmer i tanken att fastighetskontoret primärt ska äga och förvalta fastigheter för kommunal verksamhet och andra strategiskt viktiga fastigheter för Stockholm.

Samtidigt sker inte den enskilda försäljningen i ett vakuum, utan är en del i en större privatiseringsvåg där stora mängder fastigheter säljs ut. Miljöpartiet är inte emot privatiseringar per se, men vi ser risker för att detta leder till att Stockholm Stad får allt mindre möjlighet till aktiv stadsutveckling till medborgarnas gagn. Även om vi inte motsätter oss just denna försäljning, så vill vi ändå markera att det är en del i problematisk helhetsbild.

§14 Försäljning av fastigheten Smedsslättens Gård 1 i Bromma. Genomförandebeslut

Dnr 5.3.2-215//2012

Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd.

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar åt kontoret att sälja fastigheten Smedslättens Gård 1 i Stockholms kommun, för 12400000 kr, i enlighet med bifogat köpekontrakt.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att avslå kontorets förslag till beslut.

Att därtill anföra följande.

Den borgerliga majoritetens utförsäljning av Stockholms stads egendomar fortsätter, och sker dessvärre utan någon djupare analys eller eftertanke. Strategiskt viktiga fastigheter, byggnader och bostadsrätter säljs av dogmatiska och ideologiska skäl. Den borgerliga ledningen har sålt ut så många hus, mark och lokaler att staden nu har brist på dessa.

Idag saknar Stockholms stad lokaler för sin egen verksamhet: grundläggande samhällsservice. Denna politik är dyr och drabbar tyvärr alla stockholmare som har rätt till stadens välfärd.

Vi vill ha en långsiktigt hållbar politik som värnar och utvecklar stockholmarnas gemensamma egendomar – via stadens innehav av till exempel fastigheter – istället för att avveckla dem. Till skillnad från den styrande Alliansen är vi inte dogmatiska och ideologiskt låsta. Vi vill se en politik som gynnar stockholmarna och Stockholm. Vi är inte motståndare till enstaka försäljningar, men vi är motståndare till de ideologiskt motiverade försäljningar som den borgerliga majoriteten genomför år efter år i Stockholm

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C) och vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP).

Reservation

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) enligt följande:

Vi instämmer i tanken att fastighetskontoret primärt ska äga och förvalta fastigheter för kommunal verksamhet och andra strategiskt viktiga fastigheter för Stockholm.

Samtidigt sker inte den enskilda försäljningen i ett vakuum, utan är en del i en större privatiseringsvåg där stora mängder fastigheter säljs ut. Miljöpartiet är inte emot privatiseringar per se, men vi ser risker för att detta leder till att Stockholm Stad får allt mindre möjlighet till aktiv stadsutveckling till medborgarnas gagn. Även om vi inte motsätter oss just denna försäljning, så vill vi ändå markera att det är en del i problematisk helhetsbild.

§15 Yttrande över revisorernas årsrapport 2011

Dnr 1.3-201/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna fastighetskontorets yttrande över årsrapport 2011.

2 Fastighetsnämnden beslutar att överlämna och åberopa kontorets yttrande över årsrapport 2011 till revisorerna.

Samt därutöver anföra följande:

Revisorernas rapport konstaterar att fastighetsnämndens ekonomiska och verksamhetsmässiga resultat är tillfredsställande, att bokslut och räkenskaper för 2011 är rättvisande samt att nämndens styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig. Revisionerna har emellertid ett antal kommentarer, exempelvis gällande det systematiska brandskyddsarbetet, på områden där kontoret kan förbättra sig. Nämnden tar dessa påpekanden på största allvar.

Vi förväntar oss att kontoret snarast rättar till de brister som revisionsrapporten tar upp, och under kommande verksamhetsår arbetar för att revisorernas rekommendationer ska implementeras i verksamheten, så att staden kan leva upp till sina högt ställda mål.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 maj 2012. Fastighetskontoret föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

1 Fastighetsnämnden beslutar att godkänna fastighetskontorets yttrande över årsrapport 2011.

2 Fastighetsnämnden överlämnar och åberopar kontorets yttrande över årsrapport 2011 till revisorerna.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP), Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Sebastian Wiklund (V) enligt följande:

Det är dåligt att fastighetsnämnden inte uppnår hållbarhetsmålet. Detta är ett av nämndens viktigaste mål därför att genom sitt ägande ska staden ligga i framkant vad gäller energieffektivisering och klimatanpassning. Alliansen visar genom sitt styre att detta mål inte prioriteras bland annat genom att låta de energiåtgärder som planerats få bli försenade. Vad gäller den spräckta budget för elförbrukningen så borde man känna till tidigare elförbrukning i de lokaler man tagit över och det ska inte vara en anledning till att förbrukningen ökar. Likaså är de många elabonnemangen en administrativ fråga och ska inte påverka antalet kWh som staden förbrukar.

§16 Nytt arrendeavtal golfanläggning avseende Björkhagens golfklubb inom Nackareservatet i Nacka. Genomförandebeslut

Dnr 4.1.2-312/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden uppdrar till kontoret att teckna arrendeavtal med Björkhagens golfklubb för fastigheten Erstavik 6:1 inom Nackareservatet i Nacka.

2 Fastighetsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 28 maj 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§17 Lokaliseringsstudie Larsboda. Utredning avseende Larsboda industriområdes lämplighet för etablering av nytt livsmedelscentrum. Utredningsbeslut

Dnr 5.2-081/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden ger fastighetskontoret i uppdrag att, till en budget om 5 mnkr, genomföra fördjupade utredningar för etablering av ett livsmedelscentrum i Larsboda industriområde som uppfyller de kriterier som ställs på ett modernt livsmedelscentrum. De fördjupade utredningarna ska resultera i ett underlag till inriktningsbeslut.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 5 juni 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att till en budget om 5 mnkr, genomföra fördjupad utredning för etablering av ett livsmedelscentrum i Årsta partihallar med Västberga Industri område, som uppfyller de kriterier som ställs på ett modernt livsmedelscentrum.

Att därtill anföra följande.

Stockholm en modern livsmedelsindustri som kan hålla vår stad med närproducerade livsmedel. För att långsiktigt värna livsmedelsindustrin i vår stad vill vi att man utreder möjligheterna att flytta Slakthusområdet till Årsta partihallar och Västberga industriområde. Enligt vårt förmenande så har Årsta partihallar och Västbergaindustri område större möjligheter att utvecklas till ett nytt miljövänligt, ekologiskt hållbart industriområde för stockholmarna. Där ska livsmedelsindustrin inte bara skyddas från att tvingas längre från konsumenterna, utan också kunna växa. Runt detta område kan det skapas en ”ringmur” av lokalerna vilka på ett effektivt sätt skärmar av området mot bostäder och annan bebyggelse. Detta tankesätt har inspirerats av hur man tänkte med byggandet av ”trädgårdsstäderna tidigt 1900- tal tex Gamla Enskede. I dessa områden byggde man en ”ringmur” av flerbostadshus runt om trädgårdsstaden för att sedan i området skapa det nya samhället. Såväl de ledande företagarna på området som idag finns i Slakthusområdet som Livsmedelarbetarförbundet är överens om att Årsta partihallar och Västberga industriområde är ett mer attraktivt område för Stockholms livsmedelindustri.

Stockholm har stolta traditioner i att tillverka mat. Detta måste tas tillvara på ett helt annat sätt än vad nuvarande styret i Staden gör idag. Vi är överens om att vi vill värna jobben, tryggheten och den lokala livsmedelsproduktionen.

Årsta partihallar med Väsberga skulle kunna vara en möjlig och lämplig plats för morgondagens livsmedelsindustri ur flera perspektiv. Platsen har ett bättre läge än exempelvis Slakthusområdet med mer utvecklat järnvägsnät vilket gynnar en hållbar industri. I en tid då efterfrågan på närproducerad ekologisk mat ökar kraftigt i Stockholm är det logiskt för staden att finna möjligheter att utveckla sådan industri.

3) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att med en budget på 5 mnkr genomföra fördjupad utredning för etablering av ett livsmedelscentrum i Västberga industriområde som uppfyller kriterier för ett modernt och hållbart livsmedelscentrum.

Att därutöver anföra följande.

Tidigare har Vänsterpartiet föreslagit att ha ett bredare förhållningssätt för var detta planerade livsmedelskluster ska ligga och inledningsvis föreslog vi att utreda både Larsboda och Västberga industriområde. Sådan utredning har inte hörsammats och vi finner inga argument mot att förlägga området i Västberga. Tvärt om ser vi fler möjligheter i Västberga industriområde för att skapa ett mer hållbart område då det ligger närmre konsumenterna och här finns tillgång till järnväg. Dessutom har det kommit till vår kännedom att detta område tilltalar Livsmedelsarbetarförbundet i högre utsträckning.

Vi vill självklart att staden ska vara en aktiv ägare i området.

I ärendet saknar vi en översyn av hur olika parter i området involveras i arbetet med det nya livsmedelsklustret. Det är önskvärt att få höra både fack, arbetsgivares och andra intressenters åsikter i frågan.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) enligt följande:

Det är glädjande att kontorets lokaliseringsstudie visar på att det finns goda förutsättningar för att etablera ett modernt, miljövänligt och ändamålsenligt livsmedelcentrum i Larsboda. Den bilden styrks av att även styrelsen för Företagarföreningen i Slakthusområdet anser att det finns stora möjligheter att få till ett väl fungerande livsmedelskluster på platsen.

Det är nu viktigt att den fördjupande utredning, som beslutet möjliggör, kommer igång så fort som möjligt. Det är också av yttersta vikt att utredningen grundligt utreder alla de aspekter som säkerställer att Larsboda blir ett modernt hållbart livsmedelscentrum. I detta arbete ska en nära dialog hållas med Företagarföreningen, så att man gemensamt kan hitta de bästa tänkbara lösningarna för området.

Ett fungerande näringsliv är en förutsättning för en god ekonomisk tillväxt och ökad välfärd.

§18 Försäljningspolicy gällande fastighetsnämndens fastigheter

Dnr 1.1.2-311/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden beslutar godkänna föreliggande försäljningspolicy gällande fastighetsnämndens fastigheter.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 7 juni 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C) föreslår (se beslutet).

2) Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att avslå förvaltningens förslag till beslut.

Att uppdra åt förvaltningen att utarbeta en ny förvärvs- och försäljningspolicy enligt nedanstående.


Vi instämmer i tanken att fastighetskontoret primärt ska äga och förvalta fastigheter för kommunal verksamhet och andra strategiskt viktiga fastigheter för Stockholm.

Samtidigt sker inte enskilda försäljningar i ett vakuum, utan är en del i en större privatiseringsvåg där stora mängder fastigheter säljs ut. Miljöpartiet är inte emot privatiseringar per se, men vi ser risker för att detta leder till att Stockholm Stad får allt mindre möjlighet till aktiv stadsutveckling till medborgarnas gagn.

Rätt använt kan fastighetsbeståndet användas som ett verktyg för att främja exempelvis småskaligt närings- och kulturliv. Det skulle också kunna bidra till att lindra den stora bostadsbristen hos unga och studenter. Detta kräver dock en bättre samverkan mellan Stockholm Stads nämnder och kontor.

Fastighetsbeståndet kan också nyttjas för att visa ledarskap i den gröna omställningen, att gå i bräschen för ny miljövänlig teknik, öka den biologiska mångfalden och producera förnybar energi.

3) Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att avslå förvaltningens förslag till beslut

Att uppdra åt förvaltningen att utarbeta en ny förvärvs- och försäljningspolicy enligt nedanstående.

Utförsäljningar och dåligt underhåll av stadens fastigheter har präglat och fortsätter att prägla fastighetsnämnden under den borgerliga majoriteten. Det är inte bara beklagligt, det är också oansvarigt. Stadens egna fastighetsinnehav är rätt använt en stor tillgång för Stockholm. De ideologiskt drivna utförsäljningarna av stadens fastigheter ska avslutas. Det är obegripligt att den borgerliga majoriteten fortsätter att årligen sälja hundratals av stadens fastigheter, med motiveringen att de inte är av det som slarvigt kallas strategiskt värde. Hittills har det inte tydliggjorts vad som är och inte är av strategiskt värde, varför försäljningarna fortgår utan tydligt mål.


Under den förra mandatperioden halverades kostnaderna för planerat underhåll av stadens fastigheter, per kvadratmeter. Som följd av de nedskärningarna är många av stadens fastigheter i dåligt skick. Det dåliga underhållet används nu s om skäl för försäljning av stadens fastigheter. Vi socialdemokrater ser stadens fastighetsinnehav som en resurs, en resurs vi kan använda för att skapa möjligheter för ett levande småföretagande, för ett rikt kulturliv och för stockholmarnas idrottande.

Fastighetsnämnden ska under året i samråd med övriga berörda nämnder, såsom kulturnämnden och idrottsnämnden, skapa en seriös strategi för sitt fastighetsinnehav. Strategin ska beskriva hur stadens fastighetsinnehav ska utvecklas för att gynna ett kreativt företagsklimat, ett rikt kulturliv och bildningsklimat samt stockholmarnas idrottande och hälsa. I strategin ska även stadens bostadsbrist och behov av grönområden tas i beaktande. Strategin ska tas fram av fastighetsnämnden, i nära samråd med stadsbyggnadsnämnden, exploateringsnämnden och idrottsnämnden. Det kan ibland innebära förvärv och ibland försäljningar, men aldrig försäljningar för försäljningarnas skull.

Stadens fastigheter ska gynna Stockholms kulturliv, Stockholms idrottande och stockholmarnas möjligheter till rekreation. Stadens fastigheter är en del av en strategi för att unga ska ha möjlighet till en aktiv fritid, genom idrott och kultur, men också via stadens ungdomsgårdar. I stadens fastigheter finns skolor och förskolor för våra barn och unga, och här garanteras skolgårdar. I stadens fastigheter finns saluhallar och lokaler för kontor och handel, för att främja ett kreativt näringsliv. Genom stadens fastigheter finns möjlighet för stadsdelarna att ta hänsyn till den demografiska utvecklingen i den aktuella stadsdelen, oavsett om det innebär förskolor eller samlingslokaler för äldre. Genom en aktiv fastighetspolitik kan fastighetsnämnden vara en del av lösningen på student- och ungdomsbostadskrisen, genom att ställa om fastigheter till bostadshus. Inom stadens fastigheter finns också kulturhistoriskt viktiga och värdefulla byggnader, som vi som lever i Stockholm idag tar ansvar för att värna och lämna över till kommande generationer.

I Stockholm idag är det brist på studentbostäder, brist på idrotts- och simhallar, brist på konstgräsplaner, brist på och billiga lokaler för småskalig handel i många områden. I Södra Stockholm är det brist på arbetsplatser och på flera håll letar staden efter lokaler för skolor såväl som förskolor. Det saknas bibliotek, det saknas ungdomsgårdar och det saknas danshallar.

Med anledning av ovanstående behöver fastighetsnämnden en försäljningsstrategi som tydliggör vilken typ av fastigheter som inte behövs i Stockholm. Rimligen bör det kombineras med en förvärvsstrategi där det också tydliggörs hur hela beståndet, med både förvärv och försäljningar, ska utvecklas.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M) och Elisabeth Svensson (C).

Reservation

Vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Bengt Sandberg m.fl. (S) och Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§19 Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16 och fastigheterna Spelbomskan 3 och 13.

Komplettering till utredningsbeslut

Dnr5.2-079/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden anmäler beslutet till stadsbyggnadsnämnden och till kommunstyrelsens ekonomiutskott.

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 8 juni 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S) föreslår (se beslutet).

2) Sebastian Wiklund (V) föreslår att fastighetsnämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna kontorets förslag till beslut

Att därutöver anföra

Vi ställer oss positiva till att se över hur man kan rusta upp biblioteket och anser att det finns många möjliga förbättringsåtgärder. Vänsterpartiet vill även använda lokalerna i Basaren på ett annat sätt än det rådande. Biblioteket behöver ytor att kunna bygga ut sin verksamhet till och därför borde staden ta dessa lokaler i anspråk för att göra detta på. Det skulle bidra till mer tillgängligt kulturliv och mer mångfald i stadsrummet.

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från ordföranden Madeleine Sjöstedt m.fl. (FP), Billy Östh m.fl. (M), Elisabeth Svensson (C), vice ordföranden Jakop Dalunde m.fl. (MP) och Bengt Sandberg m.fl. (S).

Reservation

Sebastian Wiklund (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§20 Utveckling och upprustning av fastigheterna Stadsgården 1 och del av Södermalm 6:38, Stockholms stadsmuseum.

Komplettering till utredningsbeslut

Dnr 5.2-149/2012

Beslut

Fastighetsnämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag:

1 Fastighetsnämnden anmäler beslutet till stadsbyggnadsnämnden, exploaterings- nämnden, trafik- och renhållningsnämnden och till kommunstyrelsens ekonomiutskott

Handlingar i ärendet

Fastighetskontorets tjänsteutlåtande från den 11 juni 2012.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) finner att nämnden beslutar enligt fastighetskontorets förslag.

§21 Rapport från förvaltningschefen

- Förvaltningschefen ger en skriftlig månadsprognos för maj månad.

- I ett PM lämnar förvaltningschefen information om Hötorgets söndagsmarknad.

- Förvaltningschefen informerar om att för nämndledamöterna finns en förteckning på fastigheter.

§22 Övriga frågor

Skrivelse för beredning

Anmälan görs av inkommen skrivelse till fastighetsnämnden enligt följande:

1. Förvaltningens risk och konsekvensanalys vid avtal, från Sebastian Wiklund (V).

Beslut

Fastighetsnämnden överlämnar skrivelsen till fastighetskontoret för beredning.

***

Ordföranden Madeleine Sjöstedt (FP) önskar alla en trevlig sommar.

***