Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2017-01-31

Sammanträde 2017-01-31

Datum
Klockan
16:30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser

3 Anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

5 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad. Remissvar

6 Stockholms stads filmstrategi. Remissvar

7 Motion om indexering av stadens miljömål. Remissvar

9 Utveckling av Vårbergs IP. Reviderat utredningsbeslut

10 Markanvisning för parkeringsgarage inom fastigheten Stadshagen 1:5 i Stadshagen till Stockholm Parkering AB Stadshagen. Reviderat inriktningsbeslut. Anläggande av en 11-spels och en 7-spelsplan på Stadshagens IP och en 11-spelsplan inom Fredhäll 1:4 Reviderat inriktningsbeslut.

11 Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, rastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport

12 Utomhusbad på Järvafältet. Inriktningsbeslut

13 Ny anläggning för rollerderby på Hagsätra IP. Inriktningsbeslut

14 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, 3 och 4, till- och ombyggnad och renovering. Reviderat genomförandebeslut

15 Stockholms livsmedelscentrum. Genomförandebeslut

16 Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport

17 Upprustning och utveckling av Östermalmshallen. Lägesrapport

18 Anläggande av två 11-manna konstgräsfotbollsplaner och en ny omklädningsbyggnad med mera på Kärrtorps IP. Slutrapport.

19 Försäljning av fastigheterna Storholmen 1:6 och 1:7 i Norrtälje kommun. Inriktningsbeslut

20 Förvärv av bostadsrätter för förskola i projektet Metronomen, Telefonplan. Inriktningsbeslut.

Dnr: 4.4.2-530/2016

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 13 december 2016
Fastighetskontoret

22 Förvaltningschefen informerar

23 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret, Dnr 1.7-009/2017

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor, Dnr 1.1.2-010/2017

§5 Strategi och riktlinjer för hantering av fordon för kommunkoncernen Stockholms stad. Remissvar, Dnr 1.6-522/2016

§6 Stockholms stads filmstrategi. Remissvar, Dnr 1.6-517/2016

§7 Motion om indexering av stadens miljömål. Remissvar, Dnr 1.6-547/2016

§9 Utveckling av Vårbergs IP. . Reviderat utredningsbeslut, Dnr 4.1-071/2016

§10 Markanvisning för parkeringsgarage inom fastigheten Stadshagen 1:5 i Stadshagen till Stockholm Parkering AB Stadshagen. Reviderat inriktningsbeslut. Anläggande av en 11-spels och en 7-spelsplan på Stadshagens IP och en 11-spelsplan inom Fredhäll 1:4 Reviderat inriktningsbeslut, Dnr 2.6-500/2016

§11 Upprustning av Stockholms stadsbibliotek, fastigheten Spelbomskan 16, ombyggnad, renovering och utveckling. Reviderat inriktningsbeslut. Lägesrapport, Dnr 4.3-019/2017

§12 Utomhusbad på Järvafältet. Inriktningsbeslut, Dnr 2.6-117/2016

§13 Ny anläggning för rollerderby på Hagsätra IP. Inriktningsbeslut, Dnr 2.6-555/2016

§14 Liljevalchs konsthall, fastigheten Konsthallen 1, 3 och 4, till- och ombyggnad och renovering. Reviderat genomförandebeslut, Dnr 4.2-532/2016

§15 Stockholms livsmedelscentrum. Genomförandebeslut, Dnr 4.3-536/2016

§16 Upprustning av simhallen i Åkeshovs sim- och idrottshall. Lägesrapport, Dnr 4.2-256/2016

§17 Upprustning och utveckling av Östermalmshallen. Lägesrapport, Dnr 4.2-021/2017

§18 Anläggande av två 11-manna konstgräsfotbollsplaner och en ny omklädningsbyggnad med mera på Kärrtorps IP. Slutrapport, Dnr 4.2-016/2017

§19 Försäljning av fastigheterna Storholmen 1:6 och 1:7 i Norrtälje kommun. Inriktningsbeslut, Dnr 4.4.1-556/2016

§20 Förvärv av bostadsrätter för förskola i projektet Metronomen, Telefonplan. Inriktningsbeslut, Dnr 4.4.2-530/2016

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Stockholm den 13 december 2016 Fastighetskontoret

Beslut/Protokollsutdrag
20 protut.pdf (267 kb)

§22 Förvaltningschefen informerar

§23 Frågor för beredning och övrig information