Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2017-06-20

Sammanträde 2017-06-20

Datum
Klockan
16:30
Plats
Hotell Hilton Stockholm Slussen, Guldgränd 8 Stockholm

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser och kontorsyttranden över remisser

3 Anmälan av delegationsbeslut inom fastighetskontoret

4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

5 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022. Remissvar

7 Motion om att rädda Liljeholmsbadet

8 Motion om effektiv bekämpning av råttor

9 Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare samt revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd (program/riktlinjer). Remissvar

10 Skrivelse om kvarnen Lilla Stampan på fastigheten Torgils 15 i Spånga. Svar på skrivelse

11 Betänkande Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27). Remissvar

12 Godkännande av fiberdragning och 25-års nyttjanderättsavtal

13 Utveckling av Johannesdals bollplan inom planprojekt Söderholmen. Inriktningsbeslut

14 Klamparen 8, iordningsställande av evakueringslokal för projekt Ombyggnad av Tekniska nämndhuset. Genomförandebeslut

15 Nybyggnad och ombyggnad på Mälarhöjdens IP, Västberga 1:1. Inriktningsbeslut

16 Spånga IP, utbyte av ispist. Inriktnings- och genomförandebeslut

17 Försäljning av fastigheterna Kista Gård 1 och Kista Gård 2. Genomförandebeslut

18 Försäljning avseende anläggningen Elefanten. Inriktningsbeslut

19 Förvärv av bostadsrätter för förskola i projektet Vandenbergh i Mariehäll. Inriktningsbeslut

Dnr: 4.4.2-118/2017

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 31 maj 2017
Fastighetskontoret

20 Förvärv av bostadsrätter för förskola i projektet Primus på Lilla Essingen. Inriktningsbeslut

Dnr: 4.4.2-212/2017

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 31 maj 2017
Fastighetskontoret

21 Förvärv av 12 bostadsrättslägenheter för serviceboende i projektet Hökarboden i Hökarängen. Inriktningsbeslut

Dnr: 4.4.2-209/2017

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 31 maj 2017
Fastighetskontoret

22 Förvärv av bostadsrätter för gruppbostad i bostadsrättsföreningen Sturebacken i Stureby. Genomförandebeslut

Dnr: 4.4.2-015/2017

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 31 maj 2017
Fastighetskontoret

Omedelbar justering

23 Förvaltningschefen informerar

24 Frågor för beredning och övrig information

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

§3 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom fastighetskontoret

§4 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§5 Kommunikationsprogram för Stockholms stad 2017-2022.

§7 Motion om att rädda Liljeholmsbadet

§8 Motion om effektiv bekämpning av råttor

§9 Allmänhetens insyn avseende kommunala angelägenheter som utförs av privata utförare samt revidering av befintlig klausul för meddelarfrihet och meddelarskydd (program/riktlinjer)

§10 Skrivelse om kvarnen Lilla Stampan på fastigheten Torgils 15 i Spånga. Svar på skrivelse

§11 Betänkande Vissa frågor inom fastighets- och stämpelskatteområdet (SOU 2017:27). Remissvar

§12 Godkännande av fiberdragning och 25-års nyttjanderättsavtal

§13 Utveckling av Johannesdals bollplan inom planprojekt Söderholmen

§14 Klamparen 8, iordningsställande av evakueringslokal för projekt Ombyggnad av Tekniska nämndhuset

§17 Försäljning av fastigheterna Kista Gård 1 och Kista Gård 2. Genomförandebeslut

§18 Försäljning avseende anläggningen Elefanten. Inriktningsbeslut

§19 Förvärv av bostadsrätter för förskola i projektet Vandenbergh i Mariehäll

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Stockholm den 31 maj 2017 Fastighetskontoret

Beslut/Protokollsutdrag
19 protut.pdf (273 kb)

§20 Förvärv av bostadsrätter för förskola i projektet Primus på Lilla Essingen

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Stockholm den 31 maj 2017 Fastighetskontoret

Beslut/Protokollsutdrag
20 protut.pdf (274 kb)

§21 Förvärv av 12 bostadsrättslägenheter för serviceboende i projektet Hökarboden i Hökarängen. Inriktningsbeslut.

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Stockholm den 31 maj 2017
Fastighetskontoret

Beslut/Protokollsutdrag
21 protut.pdf (273 kb)

§22 Förvärv av bostadsrätter för gruppbostad i bostadsrättsföreningen Sturebacken i Stureby.

Sekretess enligt 19 kap 1 och 3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Stockholm den 31 maj 2017 Fastighetskontoret

Beslut/Protokollsutdrag
22 protut OJ.pdf (275 kb)

§23 Förvaltningschefen informerar

§24 Frågor för beredning och övrig information