Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-08-27

Sammanträde 2009-08-27

Datum
Klockan
18.00
Plats
Förvaltningens reception, Telefonvägen 30, 9 trappor

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

3 Svar på skrivelse från (S) om jobbtorg

5 Plansamråd för område vid Nybohovsbacken, del av Liljeholmen 1:1 m.fl.

6 Program för utvecklingen i Söderort

7 SL:s förslag på trafikförändringar 2010

8 Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning

9 Samverkansavtal med landstinget om stadens ungdomsmottagningar

11 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Culinar, Lövholmen

Dnr 348-2009-507 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

12 Tillsyn av enskild verksamhet - Möbelgruppen

13 Protokoll från pensionärsrådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

14 Protokoll från handikapprådet

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

15 Protokoll från förvaltningsgruppen

Mejlas till nämnden och dukas vid sammanträdet

16 Förteckning över inkomna skrivelser

17 Anmälan av tjänstemannabeslut

Skickas till nämnden och ledningsgruppen

18 Nämndens och förvaltningens frågor

21 Nedläggning av faderskapsutredning

25 Yttrande till tingsrätten i adoptionsärende

26 Sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

Beslut

Ordföranden Abit Dundar (FP) och vice ordföranden Jan Wallman (S) utsågs att justera dagens protokoll. Justering sker 2 september 2009.

Anmäldes att protokollet från sammanträdet 11 juni justerades
16 juni 2009.

Dagordningen godkändes.

______________

§2 Genomförandeärende – Omstrukturering vid Axelsbergs servicehus samt avveckling av Kastanjens äldreboende

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens förslag till genomförande av ombyggnation av del av Axelsbergs servicehus, hus 41, till vård- och omsorgsboende, i enlighet med tjänsteutlåtandet.

 1. Stadsdelsnämnden begär hos kommunstyrelsens ekonomiutskott att få genomföra ombyggnationen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

 2. Stadsdelsnämnden ansöker hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om stimulansbidrag för ombyggnad av särskilda boenden för äldre med totalt 16,3 mnkr.

 1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att beställa ombyggnationen av fastighetsägaren Micasa under förutsättning att kommunstyrelsens ekonomiutskott godkänner projektet.

 1. Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att säga upp lokalerna vid Kastanjens äldreboende inför flytten av vård- och omsorgsboendet och avvecklingen av servicehuset.

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelsen från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet om parklek för äldre.

 1. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens svar på skrivelse från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om hyresreduktion för boende i hus 43 på Axelsbergs servicehus under ombyggnationen av hus 41.

Ärendet

I januari 2009 fattade stadsdelsnämnden ett inriktningsbeslut om framtidsplanerna för Axelsbergs servicehus och Kastanjens äldreboende. Planen omfattar en ombyggnation av hus 41 till ett vård- och omsorgsboende med 54 platser. Kastanjens vård- och omsorgsboende flyttas till Axelsberg när ombyggnaden är klar. Verksamheten vid Kastanjens servicehus avvecklas. Lokalerna sägs upp och återlämnas till fastighetsägaren Micasa. I ärendet besvaras även två skrivelser som nämnden lämnat till förvaltningen för beredning. Forts. nästa sida


Forts. § 2

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 1 juli 2009.

Dnr 316-2009-600

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde att de inte deltar i beslutet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde ett särskilt uttalande.

”Framtida planering av behovet inom äldreomsorgen är vanskligt. Inom oppositionen har vi i tidigare ärenden kring frågorna om Kastanjen och Axelsbergs servicehus uttryckt vår tveksamhet kring de antaganden om framtida behov som legat till grund för de förslag som förelagts oss politiker. I och med det beslut om inriktningsärende som togs av alliansen i januari 2009 samt den process som nu inletts med att flytta de boende på Axelsbergs servicehus är förutsättningarna för vårt ställningstagande annorlunda, även om vår tveksamhet kring de ursprungliga antagandena kvarstår. Men att i detta läge föreslå att arbetet med att bygga om servicehuset i Axelsberg ska avbrytas vore ansvarslöst gentemot de äldre som nu fått besked om flytt och sannolikt också ställt in sig på att flytta. Trots befogade protester.

Forts. nästa sida


Forts § 2

I ärendet framgår att det finns förhoppningar om att privata utförare i framtiden ska kunna bidra till att möta behoven av omsorg hos stadsdelens äldre medborgare. Vi har tyckt och tycker fortfarande att detta är fel väg att gå och att nämnden bör planera för att kunna möta behoven av äldreomsorg i egen regi. Att lägga över vårat ansvar av att ge omsorg på privata företag vars primära ansvar är att generera vinst är inte så oproblematiskt som borgarna vill ge sken av. Inom skolan ser vi nu friskolor som går i konkurs varpå kommunen får ett antal elever med halvfärdiga gymnasieutbildningar i knäet. Vad gör vi om något liknande händer hos de privata utförarna inom äldreomsorgen. Egen regi ger trygghet.

Såsom förslaget är skrivet innebär det att nämnden beslutar att avveckla korttidsplatserna på Kastanjen utan något konkret förslag på alternativ. Det är dumt. Behovet av korttidsplatser kommer sannolikt att öka och alternativet är att nämnden blir tvungna att köpa dyra platser på akutsjukhusen. Dåligt för ekonomin, dåligt för den äldre. Därför bör nämnden avvakta med beslut om servicehuslägenheterna samt korttidsplatser på Kastanjen.”

________________

§3 Svar på skrivelse från (S) om jobbtorg

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner förvaltningens redovisning som svar på skrivelsen från Socialdemokraterna.

Ärendet

Socialdemokraterna i nämnden frågar i en skrivelse till förvaltningen, hur många av dem som får försörjningsstöd som fått arbete inom fem dagar inom ramen för jobbgarantin. De vill också veta förvaltningens synpunkter på jobbtorgen och samarbetet med dem.

Frågan om hur många som fått arbete inom fem dagar kan inte besvaras, eftersom statistik saknas över just detta. När jobbtorgen startade fanns vissa svårigheter med samsyn och samordning. Nu fungerar samarbetet bra, bland annat till följd av de skriftliga rutiner som numera finns för samarbete och informationsöverföring.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 18 augusti 2009.

Dnr 237-2009-000

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

___________________

§4 Plansamråd för del av Mälarhöjden 1:11 m.m. Pettersbergsvägen

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ett samrådsförslag om att uppföra sex lägenheter i parhus, som placeras på pelare över vattnet invid Pettersbergsvägen i Mälarhöjden, har inkommit för synpunkter.

Förvaltningen har i huvudsak inget att invända mot förslaget och ser placeringen av husen som rimlig. Utformning och storlek på husen kan dock anpassas ytterligare till läget. Förvaltningen lämnar också synpunkter på förslag till grönkompensation, där förvaltningen inför planförslaget framfört önskemål om upprustning av parken Bellmans källa med motiveringen att parkupprustningen skulle komma fler boende till del jämfört med bryggan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 augusti 2009.

Dnr 318-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) med instämmande av vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Forts. nästa sida


Forts. § 4

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå hela byggprojektet!

Vi bygger mycket i vår stad nu. Just denna plats bör vi värna om, det är strandskyddet och man gränsar precis till en natur- och kulturpark. Att kompensera med att lägga en brygga utanför hjälper upp något, men strandskyddet är centralt inte minst i vår tätbebyggda storstad. Ju fler vi blir är det allt viktigare att vi kan nå vattnet på flera platser.

Dessutom har man inte tagit med allmänhetens synpunkter, på grund av tidsbrist vilket är beklagligt.

Man har byggt nära, dock inte alls i vattnet, tidigare. Detta med planen att bygga bokstavligt i vattnet kan upplevas trevligt, men det skapar risker och problem. Dessa hus drabbas snabbt när vattnet kanske stiger, vid stormar och påverkas allmänt av vattnet av att hela tiden ligga så nära vattnet. Även om man tar hänsyn till det i byggandet kvarstår delar av svårigheterna och dessutom blir det kostnads-drivande.

Att bygga på sådant sätt kan tyckas mycket trevligt som boendemiljö, men det kan skapa stora problem för dem som kanske kommer bo där om 10 år, då vi kanske drabbats än mer av klimatförändringarna.

Bygg klokt och långsiktigt, inte tvärt om tack!”

_______________

§5 Plansamråd för område vid Nybohovsbacken, del av Liljeholmen 1:1 m.fl.

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till stadsbyggnadskontoret.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ett förslag på detaljplan för omkring 200 lägenheter och en förskola vid Nybohovsbacken i Liljeholmen, har inkommit för synpunkter. I samband med planarbetet studeras också möjligheterna att göra miljöerna kring Nybohovsbacken och Trekantsparken mer attraktiva och tryggare.

Förvaltningen ser i huvudsak positivt på den föreslagna bebyggelsen och lämnar synpunkter på rekreation, förskola och grönkompensation. I fråga om intrånget i naturmarken förutsätter förvaltningen att det yttersta görs för en så anpassad placering av husen som möjligt samt en skonsam hantering under byggtiden.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 augusti 2009.

Dnr 287-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Forts. nästa sida


Forts. § 5

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att stadsdelsnämnden beslutar att avstyrka planen i de delar som ligger högst uppe på berget längs Nybohovsbacken och att den planerade bebyggelsen ska anpassas i höjd så att Nybohovs tidstypiska och kulturhistoriskt värdefulla 1960-talsbebyggelse kan utvecklas som en enskild enklav på det grönskande berget, bland annat bör tre av husen på den norra sidan utgå.

Samt att därutöver anföra följande:

Enligt Stockholms Stadsmuseum har Nybohov ett särskilt kulturhistoriskt värde och utgör en intressant exponent för sin tids planerande och byggnadssätt. Området är grönklassificerat vilket innebär att bebyggelsens kulturhistoriska värden inte får förvanskas enligt 3 kap. 12 § plan- och bygglagen.

När Nybohov planlades 1959 för bostäder var det modernt bland stadsplanerare, att eftersträva monumentalitet. Nivåskillnaderna och de stora dragen i landskapet skulle understrykas och stadsdelarna skulle bli ’fattbara’ från olika blickpunkter som grönområden och motorleder. Staden skulle utformas så att ögat skulle kunna uppfatta ’bebyggelsens rytm’ när man passerade i full fart på omgivande trafikleder.

Under senare år har en viss komplettering skett i området. Nedanför berget vid Liljeholmstorget sker stora förändringar med en omfattande bebyggelse. Tyvärr kan vi konstatera att Nybohov avskurits på ett olyckligt sätt från Liljeholmstorget genom att trappförbindelsen mellan torget och den nedre delen av backen försvunnit vid bygget av den nya gallerian.

Forts. nästa sida


Forts. § 5

Sammanfattningsvis anser vi att Nybohovsbacken kan bebyggas, men med lägre och mer glest placerade hus med offentliga mellanrum, att antalet planerade lägenheter minskas till ett hundratal, att bollplanen i Trekantsbranten vid bygge av förskola flyttas till ett lämpligare ställe än pulkabacken vid Blommensbergsvägen, att större vikt läggs vid de åsikter som framförts av boende på Nybohov.”

Reservation

Ledamoten Ylva Wahlström (MP) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

”Att avslå hela byggprojektet

Dessa planer gör ett stort intrång på viktig grönmark och för de mänskliga strövbehoven som hon behöver ha i sin storstad. I Liljeholmen byggs det mycket nu och just detta grönområde gick Miljöpartiet tidigt ut för att värna. Trekanten med dess grönska är en mycket viktig lunga i stadsnära miljö. Dessutom behövs fotbollsplanen värnas för spontanidrott som till exempel boule, vilket mitt i Söderort berättade om, i det senaste numret. Detta är synpunkter som även framfördes på samrådet den 17 juni och en önskan om att minska ner husens storlek. De bör vi politiker ta hänsyn till, tack!”

___________________

§6 Program för utvecklingen i Söderort

Program för utvecklingen i Söderort

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Ett förslag om program för utveckling av Söderort har inkommit för yttrande. I remissen har några frågor pekats ut som särskilt viktiga att besvara där förvaltningen lämnat synpunkter med fokus på utvecklingsområden såsom tvärförbindelser, arbetsplatser, utbildning och forskning, ökad upplevd trygghet, utveckling av strandområden och båtlivet, kreativa näringar samt utvecklingen av Telefonplan, hållbar utveckling av bostadsområdet vid Västra Liljeholmen, Centrumupprustning i Fruängen. Vidare har förvaltningen kommenterat processen kring utvecklingen av Söderort. Förvaltningen understryker att lämnade synpunkter inte är slutgiltiga eftersom arbetet pågår under hela programperioden och nya synpunkter kan komma att påverka det slutgiltiga förslaget till program.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 10 augusti 2009.

Dnr 241-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) anmälde att de inte deltar i beslutet.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§7 SL:s förslag på trafikförändringar 2010

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till trafikkontoret.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Förslag på trafikförändringar i SL:s trafikutbud har inkommit för yttrande. I remissunderlaget redovisas de förändringar som SL planerar för 2010. Storleken på satsningarna är dock inte klar eftersom SL:s budget för 2010 ännu inte är beslutad. Förvaltningen hänvisar till tidigare lämnade generella synpunkter och framför önskemål om tunnelbanans Fruängsgren, busslinje 135 och servicelinje 907.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 11 augusti 2009.

Dnr 248-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Särskilt uttalande

Samtliga partier i stadsdelsnämnden anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är bra om Norsborgslinjen får fler avgångar men det skulle vara väldigt beklagligt ifall detta skulle ske på bekostnad av Fruängslinjen. Detta är en kortsiktig lösning och saknar analys av situationen då även Fruängslinjen redan idag med relativt hög turtäthet har vissa problem med trängsel. Vår stadsdel är en av Stockholms mest växande stadsdelar. Många bostäder och platser för arbete, handel, kultur, service och så vidare byggs i Telefonplan, Västertorp och Fruängen. Vi måste bejaka den växande staden. Kollektivtrafiken måste förbättras för att fler ska utnyttja den. Därför känns det märkligt att SL föreslår att flytta över trafik från Fruängslinjen till Norsborgslinjen.

Forts. nästa sida


Forts. § 7

Eftersom det finns begränsningar i antalet möjliga avgångar efter Liljeholmen så bör man utreda andra lösningar för att lösa problemet. Till exempel möjligheten till att i rusningstrafik ha anslutande tåg som går Norsborg-Liljeholmen och/eller Fruängen-Liljeholmen, för att på så sätt utnyttja befintlig infrastruktur bättre och få en mer jämn fördelning på tågen.”

__________________

§8 Policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och Stockholms läns landsting har tagit fram ett förslag till gemensamt policydokument för samverkan och samordning av insatser till vuxna personer med utvecklingsstörning. Förvaltningen anser att förslaget i huvudsak är bra och att det är tydligt skrivet. Några punkter behöver dock klargöras ytterligare, bland annat vad gäller sekretessfrågorna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 23 juli 2009.

Dnr 286-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_________________

§9 Samverkansavtal med landstinget om stadens ungdomsmottagningar

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

Ärendet

Stockholms stad och Stockholms läns landsting har arbetat fram ett förslag till gemensamt övergripande samverkans­avtal för de ungdomsmottagningar som finns i staden. Syftet med avtalet är att öka tillgängligheten till ungdomsmottagningarna och att gemensamma principer ska gälla för deras verksamhet i hela staden.

Förvaltningen anser att förslaget i huvudsak är bra men att det behöver kompletteras med anvisningar om rekommenderad bemanning på ungdomsmottagningarna.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 13 juli 2009.

Dnr 315-2009-006

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

_______________

§10 Ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Beslut

1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd godkänner och översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Stockholms stad inför ett valfrihetssystem inom social­psykiatrin från januari 2010 vad gäller boenden med särskilt stöd, stödboende, boendestöd samt sysselsättning och cirkelverksamhet.

Förvaltningen anser att det generellt att positivt med valfrihet. Förvaltningen anser dock att det är olyckligt att det föreslagna systemet inte är förenligt med den valfrihet som brukarna i Hägersten-Liljeholmen har idag vad gäller sysselsättning. Förvaltningen anser också att det finns anledning till oro för de ekonomiska konse-kvenserna av det nya ersättningssystemet för förvaltningens egna sysselsättningsverksamheter. Förvaltningen har därutöver synpunkter på enskilda delar i förslaget och anser bland annat att ansvaret för hälso- och sjukvårdsinsatser i boenden behöver klarläggas.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 28 juli 2009.

Dnr 266-2009-006

Förslag till beslut

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom förvaltningens förslag.

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) lade fram ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle ställa sig bakom det.

Ordföranden förklarade överläggningen avslutad.

Forts. nästa sida


Forts. § 10

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen mot varandra och fann att nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

Reservation

Vice ordföranden Jan Wallman m.fl. (S) ), ledamoten Ylva Wahlström (MP) och tjänstgörande ersättaren Carita Stenbacka Tenezakis (V) reserverade sig mot beslutet med hänsyn till eget förslag.

1. ”Remissen om ersättningssystem inom socialpsykiatrin avstyrks.

2. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi avstyrker förslaget till pengsystem inom socialpsykiatrin eftersom det riskerar att direkt motverka kärnan i socialpsykiatrins uppdrag att stödja individen i återhämtningsprocessen. Enskildas möjlighet att påverka och välja insatser ska vara en självklar rättighet inom vår gemensamma välfärd med allmännyttigt ändamål och inte reduceras till en del av ett marknadssystem med vinst som huvudsaklig drivkraft.

Vi tror inte att brukarna vinner på att ett införa ett pengsystem där varje insats ska mätas och poängsättas. Ett pengsystem gör att fokus ytterligare skiftas mot kostnader och intäkter och bort från brukarens behov.

Dessutom innehåller pengsystemet inga lösningar på de allvarliga problemen med att hälften av målgruppen saknar sysselsättning och att över 300 nya lägenheter behövs för att tillgodoses behoven åren 2009-2012. Den rådande bristsituationen är det främsta hindret för att öka brukarens möjlighet att påverka boende och sysselsättning.

Socialpsykiatrin är en komplex verksamhet för att hjälpa och stödja sköra människor med stort behov av långsiktighet. Pengförslaget är nära förbundet med pågående konkurrensutsättning som är förödande ur brukarperspektiv. Socialpsykiatrin passar sällsynt dåligt för system som bygger på marknadens principer. Verksamheten är oftast inte uppdelad i beställare och utförare och samma personal arbetar delvis med olika insatser. Integrerade verksamheter har stora fördelar när det gäller att skapa trygghet och kontinuitet för individen.

Forts. nästa sida


Forts. § 10

Vi delar förvaltningens oro för att pengsystemet inte tar hänsyn till att kostnaderna är högre i en liten verksamhet än i en stor. Det leder förmodligen till ökad centralisering och längre resvägar som ger ökade svårigheter för brukare som inte kan åka kommunalt.

Det är oacceptabelt att förslaget innebär så låga nivåer att det kan bli svårt att driva små gruppbostäder med brukare som har stora omvårdnadsbehov.

Förslaget innebär också att den enskilde endast får tre dagar på sig för att tacka ja eller nej, vilket kan vara alldeles för kort tid för personer som har varit sjuka länge. När den enskilde har sagt ja har hon eller han endast en vecka på sig att komma igång med sysselsättningen. Inom socialpsykiatrin fungerar det inte med absoluta tidsfrister. Erbjudande om plats måste anpassas till människors varierande förutsättningar, annars riskerar ännu flera att slås ut.”

Särskilt uttalande

Ordföranden Abit Dundar m.fl. (FP) och ledamoten Lars Svärd m.fl. (M) anmälde ett särskilt uttalande.

”Det är glädjande att valfrihet inom socialpsykiatrin nu införs, en efterlängtad och efterfrågad reform. När nytt ersättningssystem genomförs är det viktigt med noggrann uppföljning av ersättningsnivåer.

Cirkelverksamheten är en liten del i systemet men bör särskilt följas upp. Verksamheten är väletablerad inom socialpsykiatrin och fyller en viktig funktion till en förhållandevis låg kostnad. Denna form av studiecirklar fyller en mycket viktig funktion för de personer inom socialpsykiatrin som inte har de allra grövsta problemen men som det är viktigt att det finns meningsfulla verksamheter för.”

__________________

§11 Ansökan om serveringstillstånd på restaurang Culinar

Beslut

 1. Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd anser att restaurang Culinar kan få tillstånd att servera alkohol till allmänheten med reservation för att serveringstiden ändras till att påbörjas tidigast kl. 17:00.

 2. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

En ansökan om alkoholservering hade inkommit till nämnden för yttrande. Ansökan avser tillstånd för restaurang Culinar, Lövholmsvägen 2 i Liljeholmen att servera starköl, vin och spritdrycker till allmänheten kl. 11:00-01:00 och med uteservering
kl. 11:00-22:00. Restaurangen är belägen i en fastighet som hyser gymnasieskolor där eleverna äter skollunch i restaurangen. Förvaltningen har inget att invända mot att meddela serveringstillstånd med reservation för att serveringstiden ändras till att påbörjas tidigast kl. 17:00, i övrigt i enlighet med ansökan.

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande från 12 augusti 2009.

Dnr 348-2009-507

Beslutsgång

Nämnden ställde sig bakom förvaltningens förslag.

__________________

§12 Tillsyn av enskild verksamhet – Möbelgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger anmälan till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes beslut från Länsstyrelsen i Stockholms län från 1 juni 2009 efter tillsyn enligt 26 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) av Möbelgruppen, daglig verksamhet.

Dnr 275-2009-502

______________

§13 Protokoll från pensionärsrådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av pensionärsrådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från pensionärsrådet från 25 augusti 2009.

_____________

§14 Protokoll från handikapprådet

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd har tagit del av handikapprådets synpunkter och lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från handikapprådet från 20 augusti 2009.

_____________

§15 Protokoll från förvaltningsgruppen

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollet till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från förvaltningsgruppen från 18 augusti 2009.

_____________

§16 Förteckning över inkomna skrivelser

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd uppdrar åt stadsdels-förvaltningen att vidta de åtgärder som kan föranledas av de inkomna skrivelserna.

Ärendet

Följande skrivelser anmäldes till stadsdelsnämnden:

1. Förändring av trottoaren till ingången Axelsbergs servicehus, Hägerstensvägen 250. Inkom 9 juni 2009 dnr 283-09-001

2. Miljörapporter från elever om trafiken runt skolan och om farliga platser vid Västbergaskolan. Inkom 22 juni 2009 från elever i årskurs 3, Västbergaskolan, dokid 3705
Översänd till trafikkontoret och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

3. Trafiksituationen vid Solbackens Förskola, Personnevägen 78. Inkom 1 juli 2009, dnr 317-09-001
Översänd till trafikkontoret

4. Förslag om tyst asfalt från Västberga förbi Gröndal på Essingeleden. Inkom 12 augusti 2009, dnr 357-09-001
Vidarebefordrat till Vägverket

5. Synpunkter på den planerade bebyggelsen i Nybohov från boende. Inkom 25 augusti 2009, dnr 379-2009-001
Skickas tillsammans med ärende ”Plansamråd för område vid Nybohovsbacken” till stadsbyggnadskontoret, dnr 287-2009-006

___________________

§17 Anmälan av tjänstemannabeslut

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger sammanställningen av tjänstemannabeslut till handlingarna.

Ärendet

Anmäldes tjänstemannabeslut fattade enligt delegationsordningen. Dnr 26-2009-000

_______________

§18 Nämndens och förvaltningens frågor

Nämndens och förvaltningens frågor

Formerna för medborgarmötet

Eva Fagerhem (S) ville veta när nämnden bäst kan ställa frågor till förvaltningen på nämndärenden, om det ske vid medborgarmöten eller nämndsammanträden framöver. Som svar angavs i första hand medborgarmöten där alla i förvaltningsledningen kommer att närvara.

Hökarvägen

Eva Fagerhem (S) påtalade att Hökarvägen fortfarande är stängd för genomfartstrafik trots att trafiknämnden beslutat om en öppen gata. Maria Mannerholm svarade att kontakt tagits med ansvarig för skyltningen vid trafikkontoret för åtgärd.

Lokal för nämndsammanträden

Björn Sund (S) påtalade brister i att förlägga nämndsammanträdet i förvaltningens reception. Maria Mannerholm förklarade att lån av konferensanläggningen en dag per månad ingår i hyreskontraktet. Den dagen bokar förvaltningen olika möten och evenemang och på kvällen används den till medborgarmöten. Om konferensanläggningen ska bokas till sammanträden kommer det att medföra extra kostnader. Efter diskussion beslutade nämnden att fortsätta använda förvaltningens lokaler till nämndsammanträden.

Stjernströms väg

Marita Liljeqvist (M) frågade om nämnden kan göra något ytterligare för trafiksituationen kring Stjernströms väg. Som svar refererades till nämndens skrivelser till trafiknämnden 23 augusti 2008
(dnr 186-08-000) och 16 april 2009 (dnr 131-09-001) att se övertrafiksituation i området. Trafik- och renhållningsnämnden uppfattar dock enligt beslut 18 augusti 2009 inte trafiksituationen som sådan att några omedelbara åtgärder är nödvändiga. Nämnden konstaterade att trafiknämndens beslut måste respekteras och att påverkan får göras via andra kanaler.

Inbjudan till konferens om brottsförebyggande arbete

Inbjudan från Polismyndigheten i Stockholms län och Preventionscentrum Stockholm till heldagskonferens om brottsförebyggande arbete delades ut. Konferensen hålls 1 oktober 2009 och är kostnadsfri. Presidiet föreslog att alla i nämnden kan gå men att arvode inte utbetalas. Nämnden hade inget att invända mot förslaget. Forts. nästa sida


Forts. § 18

Stadsdelsdirektörens information

Upphandlingen av gruppbostaden Broder Pehr avslutad

Resurscenter Mo Gård AB ansökte hos länsrätten om överprövning av upphandlingen av gruppbostaden Broder Pehr. Länsrätten avslog ansökan. Avslaget överklagades till kammarrätten som inte meddelade prövningstillstånd. Förvaltningen har därefter tecknat avtal med Attendo Care AB. Förberedelser för ett bra övertagande pågår.

Dnr 67-2009-103

Besök i Vintervikens ateljéer

Kicki Selder bjuder in nämnden för att berätta om nuvarande verksamhet och tankar för kommande utveckling av Vintervikens ateljéer. Förslag på tider kommer att mejlas till nämnden. Anmälan sker därefter till nämndsekreteraren.

Södervisionens medborgardialog

Olof Öhman kommer till medborgarmötet 14 september för att informera om Söderortsvisionen. Bokbord kommer att sättas upp vid Liljeholmens T-bana 9 november och Fruängens T-bana 18 november kl. 16-18. Medverkan från stadsdelsnämnden önskas. Anmälan sker till nämndsekreteraren.

Mingeldag för äldre

En inbjudan till nämnden från projektet Anhörigstöd till ”Mingeldag för äldre” måndag 24 september kl. 15-17 utdelades. Anmälan sker till nämndsekreteraren.

Projektansökningar e-tjänster

Information gavs om två projektansökningar som inlämnats till stadsledningskontoret inom ramen för e-tjänstprogrammet

- Nyckelfri hemtjänst, dnr 376-09-007

- Mobila trygghetslarm, dnr 375-09-007

Månadsrapport

Maria Mannerholm informerade och besvarade frågor om uppföljning av budget – månadsrapport för juli 2009. Dnr 106-2009-101

___________

§26 Sociala delegationens protokoll

Beslut

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd lägger protokollen till
handlingarna.

Ärendet

Anmäldes protokoll från sociala delegationen 24 juni, 8 juli och
19 augusti 2009.

___________________