Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2014-05-20

Sammanträde 2014-05-20

Datum
Klockan
17.00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset
Bilagor till föredragningslista
Tilläggslista 4.pdf (224 kb)

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Tertialrapport 1 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden (Verksamhetsstöd)

8 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskydds-nämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen (Verksamhetsstöd)

9 Yttrande över revisorernas årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2013 Rapport från Stadsrevisionen dnr 3.1.2-61/2014 (Verksamhetsstöd)

10 Nöjd medborgare-index Svar på skrivelse från Katarina Luhr m.fl. (MP) (Verksamhetsstöd)

11 Överklagande av nämndens beslut om timavgift, Järnbärarordern 1 m.fl. fastigheter, Stockholm Yttrande till länsstyrelsen, dnr. 5051-2631-2013 (Hälsoskydd)

12 Överklagande av beslut om att lämna klagomål utan ytterligare åtgärd, Plantskolan 1 Yttrande till länsstyrelsen, dnr 5051-13626-2014 (Hälsoskydd)

13 Årsrapport för tillsyn bassängbad 20 (Hälsoskydd)

14 Detaljplan för del av kv Skattsedeln m.m. i stadsdelen Hägerstensåsen (Plan och Miljö)

15 Förslag till strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 Remiss från trafik- och renhållningsnämnden, dnr T2014-00277 (Plan och Miljö)

16 Älvsjöskogen, förslag till naturreservat. Beslut om remiss (Plan och Miljö + Explk + Sbk)

17 Kyrkhamn, förslag till naturreservat. Beslut om remiss (Plan och Miljö + Explk + Sbk)

18 Årsta Skog och Årsta holmar, förslag till naturreservat. Beslut om remiss (Plan och Miljö + Explk + Sbk)

19 Programsamråd om förslag till nya bostäder på f.d. trädskolan i Riddersvik i stadsdelen Hässelby Villastad Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S Dp 2013-11692 (Plan och Miljö)

20 Naturvårdsverkets förslag till nya etappmål Remiss från kommunstyrelsen med dnr 001-488/2014 av remiss från Miljödepartementet (Plan och Miljö)

21 Stockholms Hamn AB:s prövotidsredovisning avseende bulleremissioner från hamnverksamheten och tågtrafiken i Värtahamnen-Frihamnen Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 2807-07 (Plan och Miljö)

22 Remiss av betänkandet om genomförandet av Seveso III-direktivet (SOU 2014:17) Remiss från kommunstyrelsen dnr KS 00560/2014 (Plan och Miljö)

23 Tillsynsrapport Hamn och sjöfart 2013 (Plan och Miljö)

24 Tillsynsrapport Livsmedelsindustrin 2013 (Plan och Miljö)

25 Tillsynsrapport 2013 - avfallsanläggningar Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och Miljö)

26 Rapport om tillsyn över kvicksilver 2013 (Plan och Miljö)

27 Årlig tillsynsrapport för Energianläggningar år 2013 (Plan och Miljö)

28 Tillsynsrapport Exploateringsprojekt 2013 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och Miljö)

29 Årlig rapport för tillsyn av avloppsreningsverken 2013 Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och Miljö)

30 Tillsynsrapport 2013 - grafiska branschen (Plan och Miljö)

31 Svealandskusten 2014 Årsrapport från Svealands kustvattenvårdsförbund (Miljöanalys)

32 Föreläggande att utreda förbud mot genomfartstrafik av tung trafik på Hornsgatan för att minska halten kvävedioxid (Plan och Miljö)

33 Förvaltningschefens resa till Montreal

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (208 kb)

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§8 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskydds-nämndens verksamhet enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och strålskyddslagstiftningen Dnr 2014-5064

§9 Yttrande över revisorernas årsrapport för miljö- och hälsoskyddsnämnden år 2013 Rapport från Stadsrevisionen dnr 3.1.2-61/2014 Dnr 2014-5699

§10 Nöjd medborgare-index Svar på skrivelse från Katarina Luhr m.fl. (MP) Dnr 2012-3595

§11 Överklagande av nämndens beslut om timavgift, Järnbärarordern 1 m.fl. fastigheter, Stockholm Yttrande till länsstyrelsen, dnr 5051-2631-2013 Dnr 2012-4020

§12 Överklagande av beslut om att lämna klagomål utan ytterligare åtgärd, Plantskolan 1 Yttrande till länsstyrelsen, dnr 5051-13626-2014 Dnr 2013-14788

§13 Årsrapport för tillsyn bassängbad 2013 Dnr 2014-6571

§14 Detaljplan för del av kv Skattsedeln m.m. i stadsdelen Hägerstensåsen Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2012-08651-54 Dnr 2014-2703

§15 Förslag till strategisk inriktning för bättre leveranstrafik 2014-2017 Remiss från trafik- och renhållningsnämnden, dnr T2014-00277 Dnr 2014-4853

§19 Programsamråd om förslag till nya bostäder på f.d. trädskolan i Riddersvik i stadsdelen Hässelby Villastad Remiss från stadsbyggnadsnämnden, S-Dp 2013-11692 Dnr 2013-17079

§20 Naturvårdsverkets förslag till nya etappmål Remiss från kommunstyrelsen med dnr 001-488/2014 av remiss från Miljödepartementet Dnr 2014-5877

§21 Stockholms Hamn AB:s prövotidsredovisning avseende bulleremissioner från hamnverksamheten och tågtrafiken i Värtahamnen-Frihamnen Remiss från mark- och miljödomstolen, mål nr M 2807-07 Dnr 2007-3605

§22 Remiss av betänkandet om genomförandet av Seveso III-direktivet (SOU 2014:17) Remiss från kommunstyrelsen dnr KS 00560/2014

§23 Tillsynsrapport Hamn och sjöfart 2013 Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2014-5253

§24 Tillsynsrapport Livsmedelsindustrin 2013 Dnr 2014-4374

§25 Tillsynsrapport 2013 ­ avfallsanläggningar Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2014-5867

§27 Årlig tillsynsrapport för Energianläggningar år 2013 Dnr 2014-3165

§28 Tillsynsrapport Exploateringsprojekt 2013 Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2014-6012

§29 Årlig rapport för tillsyn av avloppsreningsverken 2013 Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2014-6268

§30 Tillsynsrapport 2013 - Grafiska branschen Dnr 2014-6303

§31 Svealandskusten 2014 Årsrapport från Svealands kustvattenvårdsförbund Dnr 2014-6481

§32 Föreläggande att utreda förbud mot genomfartstrafik av tung trafik på Hornsgatan för att minska halten kvävedioxid Dnr 2008-577

§33 Förvaltningschefens resa till Montreal Dnr 2014-7711