Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2019-06-11

Sammanträde 2019-06-11

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Finns inget protokoll att anmäla.

7 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen (Verksamhetsstöd)

8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2018 för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Rapport från stadsrevisionen dnr 3.1.4-46-46/2019 (Verksamhetsstöd)

9 Remiss av Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen, dnr 2016/00090 (Verksamhetsstöd)

10 Policy för sociala medier i Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2018/1303 (Verksamhetsstöd)

11 Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut från den 9 maj 2019 i ärende nr 505-35108-2018 (Hälsoskydd)

12 Tillsynsrapport 2018 för fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar. Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

13 Årlig tillsynsrapport för Louddens oljehamn 2018. Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

14 Tillsynsrapport Hamn och sjöfart 2018. Redovisning av miljöförvaltningens rapport (Plan och miljö)

15 Årlig tillsynsrapport 2018, flygverksamhet. Redovisning av miljöförvaltningens rapport. (Plan och miljö)

16 Tillsynsrapport Energianläggningar 2018 (Plan och miljö)

17 Remiss av Motion om utredning av investering i vindkraftverk från Clara Lindblom och Rikard Warlenius båda (V). Remiss från kommunstyrelsen, dnr KS 2019/155 (Plan och miljö)

18 Tjänsteresa för medverkan på Greenbuild international konferensen i Atlanta USA november 2019 (Plan och miljö)

19 Deltagande i EU-projektet SEAMLESS (Plan och miljö)

20 Publik laddinfrastruktur i Stockholm 2018. Utvärdering av uppdrag från kommunfullmäktige (Plan och miljö +Tk)

21 Fleet management statusrapport 2019 (Plan och miljö)

22 Svar på skrivelse om elsparkcyklar, Emilia Bjuggren m.fl. (S) (Plan och miljö)

23 Samråd om förslag till detaljplan för Lövstaverket, del av fastigheten Hässelby villastad 36:1, i stadsdelen Hässelby villastad. Remiss från stadsbyggnadskontoret, S-Dp 2017-09500 (Plan och miljö)

24 Yttrande om villkorsändring. Remiss från mark och miljödomstolen mål M 2223-19 (Plan och miljö)

25 Yttrande över Tiptapp AB:s överklagande av beslut om föreläggande att registrera bolaget som avfallsmäklare m.m. Remiss från Länsstyrelsen dnr 505-710-2018 (Plan och miljö)

26 Yttrande över Tiptapp AB:s överklagande av beslut om förbud mot att förmedla transport av hushållsavfall. Remiss från Länsstyrelsen dnr 505-47922-2018 (Plan och miljö)

27 Val av politiska representanter i nätverket Klimatkommunerna (Plan och miljö)

28 Lägesrapport Strategi för biologisk mångfald 2019 (Miljöanalys)

29 Svar på skrivelse om fyrverkerier från Katarina Luhr m.fl. (MP), Jonas Naddebo (C), Ulrika Hoff (KD), Joar Forssell (L) och Lars Jilmstad m.fl. (M) (Miljöanalys)

30 Överenskommelse mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten AB om ersättning för utredningskostnader (Miljöanalys)

31 Svealandskusten 2019 - Årsrapport från Svealands kustvattenvårdsförbund (Miljöanalys)

32 Val av representant till styrelsen för Svealands kustvattenvårdsförbund (Miljöanalys)

33 Gröna hyresavtal. Avrapportering av budgetuppdrag (Plan och miljö)

34 Förvaltningschefen informerar

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Revidering av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen Dnr 2019-8495

§8 Yttrande över revisionskontorets årsrapport 2018 för miljö- och hälsoskyddsnämnden. Rapport från stadsrevisionen Dnr 2019-5919

§9 Remiss av Översyn av styrdokument och utarbetande av digitaliseringsprogram för Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2019-6620

§10 Policy för sociala medier i Stockholms stad. Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2019-6182

§11 Överklagande av Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut från den 9 maj 2019 i ärende nr 505-35108-2018 Dnr 2018-1417

§12 Tillsynsrapport 2018 för fordonstvättar, depåer och drivmedelsanläggningar. Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2019-8435

§13 Årlig tillsynsrapport för Louddens oljehamn 2018. Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2019-8085

§14 Tillsynsrapport Hamn och sjöfart 2018. Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2019-8822

§15 Årlig tillsynsrapport 2018, flygverksamhet. Redovisning av miljöförvaltningens rapport Dnr 2019-8181

§16 Tillsynsrapport Energianläggningar 2018 Dnr 2019-9098

§17 Remiss av Motion om utredning av investering i vindkraftverk från Clara Lindblom och Rikard Warlenius båda (V). Remiss från kommunstyrelsen Dnr 2019-155

§18 Tjänsteresa för medverkan på Greenbuild international konferensen i Atlanta USA november 2019 Dnr 2019-8823

§19 Deltagande i EU-projektet SEAMLESS Dnr 2019-8659

§20 Publik laddinfrastruktur i Stockholm 2018. Utvärdering av uppdrag från kommunfullmäktige Dnr 2016-13075

§21 Fleet management statusrapport 2019 Dnr 2019-8898

§22 Svar på skrivelse om elsparkcyklar, Emilia Bjuggren m.fl. (S) Dnr 2019-7788

§23 Samråd om förslag till detaljplan för Lövstaverket, del av fastigheten Hässelby villastad 36:1, i stadsdelen Hässelby villastad. Remiss från stadsbyggnadskontoret Dnr 2017-15086

§24 Yttrande om villkorsändring. Remiss från mark- och miljödomstolen mål M 2223-19 Dnr 2015-8056

§25 Yttrande över Tiptapp AB:s överklagande av beslut om föreläggande att registrera bolaget som avfallsmäklare m.m. Remiss från Länsstyrelsen dnr 505-710-2018 Dnr 2017-9885

§26 Yttrande över Tiptapp AB:s överklagande av beslut om förbud mot att förmedla transport av hushållsavfall. Remiss från Länsstyrelsen dnr 505-47922-2018 Dnr 2017-9885

§27 Val av politiska representanter till nätverket Klimatkommunerna Dnr 2019-9344

§28 Lägesrapport Strategi för biologisk mångfald 2019 Dnr 2019-1862

§29 Svar på skrivelse från majoriteten om fyrverkerier från Katarina Luhr m.fl. (MP), Jonas Naddebo (C), Ulrika Hoff (KD), Joar Forssell (L) och Lars Jilmstad m.fl. (M) Dnr 2018-19039

§30 Överenskommelse mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden och Stockholm Vatten AB om ersättning för utredningskostnader Dnr 2019-8825

§31 Svealandskusten 2019. ­ Årsrapport från Svealands kustvattenvårdsförbund Dnr 2019-736

§32 Val av representant till styrelsen för Svealands kustvattenvårdsförbund Dnr 2019-9755

§33 Gröna hyresavtal Avrapportering av budgetuppdrag Dnr 2019-9640

§34 Förvaltningschefens information