Din position: Hem > Stockholms stad > Miljö- och hälsoskyddsnämnden > Sammanträde 2022-04-26

Sammanträde 2022-04-26

Datum
Klockan
17:00
Plats
Bolindersalen, Tekniska nämndhuset

2 Val av justerare och tid för justering

3 Anmälan av föregående protokoll

4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

7 Underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

8 Skrivelse avseende Riktad bostadstillsyn. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

9 Ansökan om medel från Vinnova för utveckling. Utlysning Avancerad och innovativ AI

10 Motion om en bilfri innerstad från Malin Ericson (Fi) och Lisa Palm (Fi) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2021/1125

11 Avrapportering av Energi- och klimatrådgivningens arbete i Stockholms stad och regionalt 2021

12 Skrivelse (SD) - Utredning gällande stadens uppvärmning i krissituation

13 Stadsövergripande trädmål. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

14 Tillsynsrapport 2021 för stadens skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken

15 Kajstrategi för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2022/256

16 Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1 i stadsdelarna Hammarbyhöjden och Södra Hammarbyhamnen Remiss från stadsbyggnadskontoret S-Dp 2016-13579

17 Detaljplan för del av Alvik 1:18 m.fl. Alviks strand i stadsdelen Alvik Remiss från stadsbyggnadskontoret S-Dp 2019-07846

18 Trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2022/303

19 Motion av Karin Wanngård (S) och Jan Valeskog (S) om att omvandla Bromma flygplats till Stockholms nya stadsdel - bygg 30 000 nya bostäder Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/1220

20 Tillsynen av vägtrafik år 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

21 Tillsynen av spårtrafik 20 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

22 Tillsynen av exploateringsprojekt år 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

23 Tillsyn av verksamheter med kvicksilver år 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

24 Utredning om lämpliga biotopskyddsområden i Stockholms stad

25 Guide för biologisk mångfald -Redovisning av miljöförvaltningens uppdrag att ta fram en guide för hur stockholmarna själva samt näringslivsidkare kan främja stadens biologiska mångfald

26 Val av ordinarie ledamot till styrelsen i Mälarens vattenvårdsförbund

27 Luften i Stockholm - Årsrapport 2021

28 Upphandling av IT-konsult

Dnr: 2022-8190

Sekretess enligt 19 kap 3 § i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

OJ

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Anmälan av föregående protokoll

§4 Anmälan av inkomna skrivelser till miljö- och hälsoskyddsnämnden

§5 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom miljöförvaltningen

§6 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§7 Underlag för budget 2023 med inriktning 2024 och 2025 för Miljö- och hälsoskyddsnämnden

§8 Skrivelse avseende Riktad bostadstillsyn. Svar på skrivelse från Emilia Bjuggren m.fl. (S)

§9 Ansökan om medel från Vinnova för utveckling. Utlysning Avancerad och innovativ AI

§10 Motion om en bilfri innerstad från Malin Ericson (Fi) och Lisa Palm (Fi) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr 2021/1125

§11 Avrapportering av Energi- och klimatrådgivningens arbete i Stockholms stad och regionalt 2021

§12 Skrivelse (SD) – Utredning gällande stadens uppvärmning i krissituation

§13 Stadsövergripande trädmål. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§14 Tillsynsrapport 2021 för stadens skyddade områden enligt 7 kap. miljöbalken

§15 Kajstrategi för Stockholms stad Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2022/256

§16 Förslag till detaljplan för Hammarbyhöjden 1:1 i stadsdelarna Hammarbyhöjden och Södra Hammarbyhamnen Remiss från stadsbyggnadskontoret S-Dp 2016-13579

§17 Detaljplan för del av Alvik 1:18 m.fl. Alviks strand i stadsdelen Alvik Remiss från stadsbyggnadskontoret S-Dp 2019-07846

§18 Trafikförändringar i SL-trafiken 2022/2023 (T23) Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2022/303

§19 Motion av Karin Wanngård (S) och Jan Valeskog (S) om att omvandla Bromma flygplats till Stockholms nya stadsdel – bygg 30 000 nya bostäder Remiss från kommunstyrelsen, Dnr KS 2020/1220

§20 Tillsynen av vägtrafik år 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§21 Tillsynen av spårtrafik 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§22 Tillsynen av exploateringsprojekt år 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§23 Tillsyn av verksamheter med kvicksilver år 2021 Redovisning av miljöförvaltningens rapport

§25 Guide för biologisk mångfald – Redovisning av miljöförvaltningens uppdrag att ta fram en guide för hur stockholmarna själva samt näringslivsidkare kan främja stadens biologiska mångfald

§26 Val av ordinarie ledamot till styrelsen i Mälarens vattenvårdsförbund

§27 Luften i Stockholm - Årsrapport 2021

§28 Upphandling av IT-konsult

§30 Förvaltningschefens information