Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-08-27

Sammanträde 2009-08-27

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslistan
Upprop och närvaroregistrering

3 Bidrag till utomstående organisation; Frälsningsarmén Templet för caféverksamhet/ träffpunkt. Dnr 2009-194-004.

3 A Överenskommelse om leverans av matlådor inom omsorgen om äldre och funktionshindrade. Dnr 2009-590-104.

Remissärenden

4 Svar på remiss från kommunstyrelsen om samverkansavtal med Stockholms läns landsting om stadens ungdomsmottagningar. Dnr 2009-523-006.

6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning. Dnr 2009-477-006.

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om skrivelse av Stefan Nilsson (mp) om "verksamheter året runt för barn till missbrukare". Dnr 2009-572-006.

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om skrivelse av Stefan Nilsson m fl (mp) om att införa straffskatt på förbränning av kol och olja. "Dnr 2009-375-006.

9 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Hornblower, Grev Turegatan 8. Dnr 2009-541-507.

10 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Wokhouse, Valhallavägen 153. Dnr 2009-471-507.

12 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Sånglärkan 1, Sköldungagatan 2. Dnr 2009-518-300.

13 Yttrande till Länsrätten i Stockholms län angående laglighetsprövning enligt kommunallagen. Dnr 2009-579-603.

Svar på skrivelse

14 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp). Dnr 2009-406-00.

Anmälningsärenden

15 Anmälan av beslut om avbrytande av gemensam upphandling av budget- och skuldrådgivning för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. Dnr 2009-41-103.

18 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om statsbidrag för förebyggande insatser; bifall till projektet "Tobaksfria ungdomar i Stockholms innerstad".

19 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om statsbidrag för förebyggande insatser; avslag till föräldrastödsinsatsen "FUSSION". Dnr 2009-7-007.

20 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om medel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser; bifall till förlängning av projektet "Barnkraft".

21 Anmälan av stadsbyggnadsnämndens beslut att bifalla ansökan om bygglov för ändrad användning för serveringsbyggnad i Humlegården. Dnr 2009-354-300.

22 Anmälan av fastighetsnämndens beslut att ge fastighetskontoret i uppdrag att finna en lösning som medger att torgplats på Karlaplan kan upplåtas till Pölsemannen AB även framöver. Dnr 2009-410-000.

23 Anmälan av protokoll 2009-08-17 från pensionärsrådet på Östermalm.

24 Anmälan av promemoria 2009-08-27 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

25 Anmälan av promemoria 2009-08-27 förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

26 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

28 Nedskrivning av fordran i enskilt ärende.

29 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2009-78-000.

30 Anmälan av protokoll 2009-07-09 och 2009-08-13 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Vice ordförande Rolf Lindell (s) och ledamoten Lotta Juul Martin-Löf (m) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 2 september 2009.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 11 juni justerades den 16 juni 2009.

§2 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från RSMH om fortsatt verksamhetsbidrag för träfflokalen Lotsen

Dnr 2009-450-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-06-03 med förslag till svar på Riksförbundet för Social och Mental Hälsas (RSMH) ansökan om fortsatt verksamhetsbidrag för träfflokalen Lotsen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner RSMHs begäran om fortsatt verksamhetsbidrag om 1030000 kronor för perioden 2009-09-30 – 2010-09-29.

§3 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Frälsningsarmén Templet om projektbidrag för caféverksamhet/träffpunkt

Dnr 2009-194-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-11 med förslag till svar på ansökan från Frälsningsarmén Templet, Östermalmsgatan 69, om projektbidrag för caféverksamhet/träffpunkt.

Stadsdelsnämndens beslut

Frälsningsarmén Templet erhåller 180000 kronor i projektbidrag för år 2009.

§4 Överenskommelse om leverans av matlådor inom omsorgen om äldre och funktionshindrade

Dnr 2009-590-104

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-10 med förslag till överenskommelse om leverans av matlådor inom omsorgen om äldre och funktionshindrade.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden återkallar beslutet 2009-02-12 § 5 att genomföra upphandling av leveranser av matlådor inom omsorgen om äldre och personer med funktionsnedsättning .

 2. Nämnden godkänner förslaget till överenskommelse om leverans av matlådor i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

§5 Svar på remiss från kommunstyrelsen om samverkansavtal med Stockholms läns landsting kring stadens ungdomsmottagningar

Dnr 2009-523-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-03 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om samverkansavtal med Stockholms läns landsting kring stadens ungdomsmottagningar

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§6 Svar på remiss från kommunstyrelsen om ersättningssystem inom socialpsykiatrin

Dnr 2009-441-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-10 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om nytt ersättningssystem inom socialpsykiatrin i syfte att införa valfrihet.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Marion Sundqvist (mp) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Lotta Juul Martin-Löf m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
  kommunstyrelsen som svar på remissen.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avstyrka införandet av förslaget till ersättningssystem inom social-
psykiatrin samt

att rekommendera i andra hand kommunstyrelsen att återremittera förslaget för fortsatta överväganden och konsekvensanalyser.

Reservation. Ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot

nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till remissvar samt

att därutöver anföra följande:

Valfrihet är viktigt och alla stockholmare, oavsett ålder, kön och eventuellt funktionshinder ska kunna välja hur den omsorg man behöver ska se ut. Det

är bra att möjligheter skapas för exempelvis brukarkooperativ, föräldra-kooperativ och personalkooperativ att driva verksamheter med hög kvalitet.

Det är viktigt att betona att verklig valfrihet är att kunna välja mellan kommunala och privata, förenings- eller kooperativa alternativ och inte enbart mellan olika företag som utförare. Kommunala alternativ är särskilt viktiga då många brukare upplever det som en förutsättning för trygghet och kontinuitet. Det är också viktigt att betona att valfrihet är mer än att själv välja utförare av en beviljad insats; möjligheten att påverka innehållet i insatsen och hur den utförs är allra viktigast.

Det behöver göras fler mätningar och beräkningar för att få säkrare underlag för nivån på ”pengen” och att uppföljning av ersättningssystemet är viktigt.

Det finns en stor brist på bostäder med särskild service, något som valfrihetssystemet inte ger några tydliga lösningar på. Rätten att välja boende förut-sätter en ökad utbyggnad av gruppbostäder och alternativa boenden i alla

delar av staden. Det behövs ett större utbud av olika boenden.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Per Hamnström (v) enligt följande; socialpsykiatrin passar sällsynt dåligt för ett pengsystem som bygger på marknadens principer. Systemet tycks i första hand byggas upp i syfte att underlätta för olika entreprenörer att

komma in på detta omsorgsområde. Det föreslagna systemet riskerar samtidigt att premiera större aktörer, med fortsatt koncentration på omsorgsmarknaden som följd.

Socialpsykiatrin är en ytterst komplex verksamhet för att hjälpa och stödja sköra människor med stort behov av kontinuitet. Det föreslagna systemet riskerar att direkt motverka kärnan i socialpsykiatrins uppdrag att stödja individen i återhämtningsprocessen.

Om kommunstyrelsen ändå beslutar att genomföra systemet, bör förslaget återremitteras för fortsatta överväganden. För att undvika olika problem är det viktigt att genomföra konsekvensanalyser innan det sätts i sjön. Det gäller exempelvis betydelsen av bristen på lägenheter, systemets högre kostnader för mindre enheter och den alldeles för korta tid som den enskilde får på sig att ta ställning till olika erbjudanden.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om policy för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning

Dnr 2009-477-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-10 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen till en gemensam policy och modell för samverkan och samordning av insatser för vuxna personer med utvecklingsstörning.

Förslaget har tagits fram av socialtjänstförvaltningen och Handikapp &

Habilitering inom Stockholms läns landsting.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
  kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om skrivelse av Stefan Nilsson (mp) om verksamheter året runt för barn till missbrukare

Dnr 2009-572-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-05 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om skrivelse av Stefan Nilsson (mp) om verksamheter året runt för barn till missbrukare.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Lotta Juul Martin-Löf m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande ställde förvaltningens förslag mot eget (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att en inventering ska göras av stadsdelsnämndernas verksamheter för stöd och hjälp åt barn till missbrukare samt

att det i Stockholms stad ska finnas öppen gruppverksamhet året runt för barn till missbrukare.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

i Sverige beräknas cirka 400 000 barn leva i familjer med missbruk av alkohol eller droger. Eftersom stockholmarna konsumerar mer än övriga i landet och att dryckesvanorna är särskilt omfattande på Östermalm innebär detta att det kan vara ett stort mörkertal i vår stadsdel. Det vore därför rimligt att genomföra en inventering av stadsdelsnämndernas verksamheter även om inget önskemål om sådan verksamhet har framkommit på Östermalm.

Missbruk tar inte sommaruppehåll - tvärtom är det så att ingen annan gång under året sups det så mycket som under sommaren. Det är semester, sommarlov och många barn har ingenstans att ta vägen. Det är därför rimligt att det finns öppna verksamheter som tar hand om dessa barn.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om skrivelse av Stefan Nilsson m fl (mp) om att införa straffskatt på förbränning av kol och olja

Dnr 2009-375-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-07-15 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om skrivelse av Stefan Nilsson m fl (mp) om att införa straffskatt på förbränning av kol och olja.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Marion Sundqvist (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Marion Sundqvists (mp) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
  kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att tillstyrka motionen samt

att därutöver anföra följande:

Det är oerhört viktigt att Stockholms stora värmeverk Värtaverket snarligen konverterar från fossila bränslen till biobränslen, som var planerat att ske detta år. Dagens klimatförändringar gör att vi måste ta i med krafttag. Vi kan inte skjuta sådant på framtiden.

Sverige, som vill se sig som ett föregångsland på miljöområdet, kan inte fortsätta att elda med kol och olja.

Naturligtvis ska staden på alla fronter kämpa för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är positivt av den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden byggs med miljöprofil. Detta utesluter inte att stadens värmeverk, som står för stora koldioxidutsläpp, med kraft arbetar för en omställning till miljövänliga bränslen. Dessutom handlar motionen om just Värtaverket, och inte något annat.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Lotta Juul Marin-Löf m fl (m), Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; Alliansen bedriver en ansvarsfull miljöpolitik med utgångspunkten mesta möjliga nytta för skattebetalarnas pengar. Vi driver miljöfrågor och sätter upp mål som ger tydliga resultat. Kommunfullmäktige har antagit ett ambitiöst miljöprogram och utfallet mäts och rapporteras kontinuerligt. Vårt arbete med miljöprofilområden, som i Nya Hjorthagen, är ytterligare ett exempel. Vi gör miljöfrågorna till en naturlig del av varje verksamhet i stället för att ha miljöarbetet som en verksamhet vid sidan om. Detta har också bidragit till att Stockholm har fått utmärkelsen Europas miljöhuvudstad 2010.

På samma sätt som i staden i övrigt arbetar Fortum med att genomföra förändringar i de befintliga anläggningarna för att kunna utvinna mer energi och öka andelen förnybara bränslen. Detta arbete kommer att bidra till att uppfylla stadens mål om minskade utsläpp av växthusgaser.

Det planerade kraftvärmeverket som i huvudsak skulle eldas med biobränsle har tyvärr blivit försenat. Förseningen beror på att ansökan om miljötillstånd har överklagats. Ett mer effektivt sätt än straffskatter för att minska miljöpåverkan vore att effektivisera och snabba upp processen runt miljötillstånd, inklusive överklagandeprocessen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Per Hamnström (v) enligt följande; det är viktigt att Stockholms stora värmeverk Värtaverket konverterar från fossila bränslen till biobränslen, som var planerat att ske detta år. Dagens klimatförändringar gör att vi måste ta i med krafttag. Vi kan inte skjuta sådant på framtiden.

Sverige, som vill se sig som ett föregångsland på miljöområdet, kan inte fortsätta att elda med kol och olja. Naturligtvis ska staden på alla fronter kämpa för att minska utsläppen av växthusgaser. Det är positivt av den nya stadsdelen Norra Djurgårdsstaden byggs med miljöprofil. Detta understryker vikten av att stadens värmeverk, som står för stora koldioxidutsläpp, med kraft arbetar för en omställning till miljövänliga bränslen.

§10 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Hornblower

Dnr 2009-541-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-10 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang

Hornblower, Grev Turegatan 8, 114 46 Stockholm

(SotN dnr 01-2009-02397).

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Marion Sundqvist (mp) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Marion Sundqvists (mp) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. L & B Stockholm AB, Box 657, 114 11 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker på restaurang Hornblower inomhus klockan 11.00-02.00 och på uteserveringen klockan 11.00-23.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Ledamoten Marion Sundqvist (mp) reserverade sig mot

nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avstyrka tillstånd att servera starköl, vin och sprit på uteservering till
kl 23.00.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; alkoholtillstånd utomhus för restaurang Hornblower, Grev Ture-gatan 8, bör inte ges längre än till kl 22.00. Detta på grund av att det finns ett bostadshus i den omedelbara närmiljön.

§11 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Wokhouse

Dnr 2009-471-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-06-15 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Wokhouse, Valhallavägen 153, 115 31 Stockholm (SotN dnr 01-2009-02032).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Lotta Juul Martin-Löf m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Långholmsfood, Långholmsgatan 21,117 33 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker på restaurang Wokhouse inomhus och på uteserveringen klockan 11.00 - 23.00.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens

beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avstyrka tillstånd att servera starköl, vin och sprit på uteservering till kl. 23.00.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöerna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

Restaurang Wokhouse, Valhallavägen 153, ligger i ett utpräglat bostadsområde. Alkoholtillstånd utomhus bör därför, i likhet med vad nämnden tidigare har föreslagit i motsvarande lägen, inte ges längre än till kl. 22.00.

§12 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Konsthallen 2 mm i stadsdelen Djurgården

Dnr 2009-494-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-13 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Konsthallen 2 mm i stadsdelen Djurgården.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Lotta Juul Martin-Löf m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Vice ordförande ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt
yttrande till stadsbyggnadskontoret.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak besluta enligt förvaltningens förslag till beslut samt

att nämnden härutöver anför följande.

Hanteringen av stadens olika förvaltningar när det gäller fastigheten

Konsthallen 2, med den kulturhistoriskt intressanta restaurang Lindgården som uppfördes som en del av Stockholmsutställningen 1930, är beklaglig. Eftersom någon lösning som medgett fortsatt restaurangverksamhet efter en hänsynsfull restaurering inte kunnat göras, har huset stått mer eller mindre oanvänt sedan 1993. Nämnden beklagar att byggnaden, inte minst på grund av vanskötsel av tidigare fastighetsägare, nu måste ersättas av helt ny bebyggelse.

Men när så sker, behöver särskilda krav ställas på vad som ska komma i stället. En ny byggnad måste uppföras i respekt för sin omgivning, med närheten till Liljevalchs, Blå Porten och bebyggelsen utmed Allmänna Gränd samt generellt till riksintresset Djurgården inom Nationalstadsparken.

Det redovisade förslaget motsvarar inte sådana krav. Det nya hotellet ger trots sitt inre cirkulära gårdsrum och den indragna övervåningen ett kompakt, nästan bunkerliknande, intryck. Det blir särskilt tydligt sett från

Allmänna Gränd där den nya byggnaden tornar upp sig alldeles bakom det måttfulla äldre huset. Det harlekininspirerade fasadmönstret är kanske ett försök att lätta upp ett sådant intryck, men ger enbart ett apart och effekt-sökande intryck i den speciella omgivningen.

Förslaget bör därför omstuderas och utformas med särskild hänsyn till sin krävande omgivning.

Planeringen för ett nytt hotell måste vidare ses i ett bredare sammanhang. När infarten till det underjordiska garaget med nya transportintag för

Liljevalchs och Blå Porten aktualiseras, ges möjlighet till att förverkliga tidigare uttalade ambitioner att rusta upp Falkenbergsgatan som promenadstråk med fortsättning till Lilla Allmänna Gränd. Det bör ske samordnat med tillkomsten av ”nya Lindgården”.

Reservation. Ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att besvara remissen enligt följande;

Fastigheten Konsthallen 2 (Lindgården) är en kulturbyggnad belägen på Djurgården inom Nationalstadsparken. Det är alltså inte vilken plats som helst och det är inte vilken byggnad som helst. Man kan inte räkna helt krasst och säga att det inte bär sig att rusta denna byggnad. Det handlar om vår kulturhistoria. Det handlar om att bevara områdets grundläggande karaktär ( Se översiktsplanen!). Det handlar om Nationalstadsparken med dess historiska byggnader och platser. Det handlar om våra rötter. Det handlar också om att attrahera turister.

Stockholms stad har misskött detta fall. Stadens revisorer har gett svidande kritik.

Stockholms stad ska gottgöra sina misstag. Lindgården ska restaureras eller byggas upp på nytt efter originalritningar.

Det ska inte byggas något underjordiskt garage under Blå portens trädgård.

Trädens rötter behöver sin plats. I stället ska Djurgården bli en bilfri zon. Dit ska man ta sig med spårvagn, buss, båt, per cykel eller till fots . Det ska vara en oas för gående och cyklister. Endast verklig nyttotrafik ska tillåtas.

Det är en alldeles ypperlig del av Stockholm att göra om till den första bilfria stadsdelen i staden. Denna del av Nationalstadsparken kommer då att bli extra attraktiv, för Stockholms invånare och för alla turister.

Det är viktigt att en plats har något personligt, speciellt att visa upp. Traditionell nordisk träbebyggelse är något sådant. Tyvärr har respekten för träbebyggelse ofta inte varit stor. Trähus är lätta att riva och de brinner bra. Lindgården är ett exempel på denna ringaktning. Nu har emellertid trä som byggmaterial fått en renässans. Det är ett mycket klimatsmart bygg-material. T.o.m. Norra Djurgårdsstaden kommer att få flervåningshus i trä.

Rusta eller riva – det är en prioriteringsfråga. Det läggs ner ofantliga summor på underjordiska tunnlar och motorvägar för biltrafiken. Norra länken t.ex. kostar 3 miljoner per meter. Vi kan självklart satsa några miljoner på att rusta Lindgården, eller bygga en kopia efter originalritningarna.

Det handlar om kultursyn. Det handlar om politisk vilja.

Särskilt uttalande avgavs av ledamöterna Lotta Juul Marin-Löf m fl (m), Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; det är glädjande att fastigheten Konsthallen 2 efter många år nu äntligen kan få en lösning. Det planförslag som utarbetats och som kan inrymma både hotell och museilokaler kan bli en bra och välbehövlig tillgång för området och dess verksamheter. Södra Djurgården med sin kulturhistoriskt viktiga och vackra miljö kräver dock extra mycket av den eventuella nyproduktion som planeras för framtiden i området. Fasader, färg och form måste passa in i miljön och det är därför mycket viktigt för det fortsatta arbetet att stor hänsyn tas till områdets historia och karaktär.

Att Falkenbergsgatan planeras användas som transportväg är förstås en fördel för att avlasta Djurgårdsvägen, men samtidigt bör ett helhetsgrepp tas för Falkenbergsgatan och hela det område som omgärdar Konsthallen 2.

§13 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Sånglärkan 1

Dnr 2009-518-300

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-13 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för fastigheten Sånglärkan 1, Sköldungagatan 2.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
  sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöerna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande; fastig-heten Sånglärkan 1 ligger i ett av stadens stadsplanemässigt mest intressanta områden, initierat av förre stadsplanedirektören m.m. P-O Hallman. Vi

skulle helst se att detta område återtogs som bostadsområde, men där så inte är möjligt blir ett mindre hotell mer levande i stadsbilden än traditionella kontorsverksamheter.

Samtidigt alstrar hotellverksamhet mycket trafik och vi menar att kommande trafikrörelser i detta speciella område måste studeras mycket mer ingående än vad handlingarna ger intryck av.

§14 Yttrande till länsrätten

Dnr 2009-579-603

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-14 med förslag till yttrande till Länsrätten i Stockholms län (Målnr 11863-09) angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som
sitt yttrande till Länsrätten i Stockholms län.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande; även om Arbetscentrums roll som utförare inte formellt ses som myndighetsutövning, kan verksamheten ändå ses som en nära integrerad del i ett biståndssammanhang, varför klagandens synpunkt i denna del är förståelig.

§15 Svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om kontroll av maten

Dnr 2009-406-000

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-07-03 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Marion Sundqvist (mp) om ”Bättre kontroll av maten”.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§16 Anmälan av beslut om avbrytande av gemensam upphandling av budget- och skuldrådgivning

Dnr 2009-41-103

Anmäldes stadsdelsdirektörens vid Södermalms stadsdelsförvaltning beslut

2009-06-09 om avbrytande av gemensam upphandling av budget- och skuldrådgivning för stadsdelsnämnderna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av månadsrapport juli 2009

Dnr 2009-202-101

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 31 juli 2009.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av brukarundersökning 2009 av Östermalms förskolor

Dnr 2009-598-400

Anmäldes Stockholms stads Utrednings- och Statistikkontors (USK)

brukarundersökning våren 2009 av Östermalms förskolor med förvaltningens kommentarer daterade 2009-07-10.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s) och ledamoten Per Hamnström (v) enligt följande; det är glädjande att Östermalms förskolor får bra omdömen i brukarundersökningen 2009. Ett område som dock många föräldrar oroar sig över, vilket är tydligt i brukarundersökningen, är barngruppernas storlek samt personaltätheten – två faktorer som är starkt knutna till varandra. Vad god personaltäthet ger i form av att varje barn får mer individuell tid vilket ger tryggare barn, trevligare arbetsmiljö för de anställda, möjligheter till spontanutflykter, tid att uppmärksamma och hjälpa barn som har det svårt, osv. för att bara nämna ett fåtal mervärden, är oskattbart.

En av våra viktigaste politiska prioriteringar är att se till att öka kvaliteten i barnomsorgen, bland annat genom att minska barngruppernas storlek och öka personaltätheten.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt

följande; det är glädjande att Östermalms förskolor får bra omdömen i

brukarundersökningen 2009. Ett område som dock många föräldrar oroar sig över, vilket är tydligt i brukarundersökningen, är barngruppernas storlek samt personaltätheten – två faktorer som är starkt knutna till varandra. Vad god personaltäthet ger i form av att varje barn får mer individuell tid vilket ger tryggare barn, trevligare arbetsmiljö för de anställda, möjligheter till spontanutflykter, tid att uppmärksamma och hjälpa barn som har det svårt, osv. för att bara nämna ett fåtal mervärden, är oskattbart.

I kommentarerna till brukarundersökningen förklaras att förskolorna på

Östermalm har som mått för personaltätheten att antalet vuxna per barngrupp i genomsnitt är 3 vuxna. I stora barngrupper är det alldeles för lite, särskilt i de 1-5 års grupper där man även har ett stort antal blöjbarn. Även om barn-gruppen rent praktiskt fungerar bra så betyder det inte att det finns tid för alla barn eller finns praktisk möjlighet att göra de utflykter man annars skulle kunna göra.

Ett exempel är Förskolan Orren, avd Smultronet (Centrala Östermalms enhet). Här har man i snitt haft 18 barn inskrivna och var under en period uppe i 20 barn i åldrarna 1-5 år, dvs både blöjbarn och större barn på 3 personal. Kanske inte så konstigt att ett flertal föräldrar vände sig till den privata omsorgen i stället. I kommentarerna till brukarundersökningen nämns även att ett stort antal barn vistas deltid i förskolan. Deltid är 30 timmar i veckan, vilket redan det betyder att de tillbringar en stor del av sin vakna tid på förskolan.

Vi hoppas att förvaltningen ökar personaltätheten bland våra förskolebarn snarast, så att vi redan i nästa års brukarundersökning kan se nöjda svar från oroade föräldrar.

§20 Anmälan av länsstyrelsens beslut om statsbidrag för förebyggande insatser

Dnr 2009-7-007

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2009-06-16

(Beteckning 704-2009-021512) om statsbidrag för förebyggande insatser.

Länsstyrelsen avslår ansökan från Östermalms stadsdelsnämnd om 300000 kronor till föräldrastödsinsatsen ”FUSSION”.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§21 Anmälan av länsstyrelsens beslut om medel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser

Dnr 2008-288-504

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2009-06-16

(Beteckning 704-06-42061) om medel för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser – tidiga insatser.

Länsstyrelsen beviljar 550000 kronor i utvecklingsmedel till projektet

”Barnkraft” för en 12 månaders projekttid.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§22 Anmälan av stadsbyggnadsnämndens beslut om serveringsbyggnad i Humlegården

Dnr 2009-354-300

Anmäldes stadsbyggnadsnämndens beslut 2009-05-28 att bifalla ansökan om bygglov för ändrad användning för serveringsbyggnad i Humlegården med stöd av plan- och bygglagen (PBL) 8 kap 11 §.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Marion Sundqvist (mp) enligt följande; den 14 maj 2009 hade Östermalms stadsdelsnämnd ett ärende som rörde tidsbegränsat bygglov för uteservering i Humlegården. Nämnden sa ja till bygglovet. Av handlingarna denna gång framgår att stadsbyggnads-nämnden tagit beslut om att ge Debaser permanent bygglov.

Vår stadsdelsnämnd borde ha fått möjlighet att yttra sig även över detta.

§23 Anmälan av fastighetsnämndens beslut om torgplats till Pölsemannen AB

Dnr 2009-410-000

Anmäldes fastighetsnämndens beslut 2009-06-16 § 7 att ge fastighetskontoret i uppdrag att finna en lösning som medger att torgplats på Karlaplan kan upplåtas till Pölsemannen AB även framöver.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§26 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2009-08-27 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ledamoten Britt Westerlind (kd) anmäls till Barnombudsmannens konferens om ”Barnets rättigheter” den 23 september 2009.

 2. Ledamoten Britt Westerlind (kd) och ersättaren Solveig Holmgren (s) anmäls till halvdagskonferensen på temat ”Demokrati” den 22 september 2009.

 3. Ledamoten Gunilla Gustafsson (fp) anmäls till konferensen ”Hitta rätt” om inventering och uppsökande verksamhet för personer med psykiska funktionshinder. En plats står tillförfogande för opposi-
  tionen och namn på deltagare anmäls till nämndsekreteraren.

 4. Promemorian läggs i övrigt till handlingarna.

§27 Nedskrivning av fordran

Dnr 2009-602-699

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-17 med förslag att nedskriva fordran avseende NN.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner nedskrivning av fordran med …

 2. Framställan görs till Svea inkasso om nedskrivning.

§28 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2009-78-000

Anmäldes förteckning 2009-08-17 med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Förteckningen med bilagor läggs till handlingarna.

§29 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2009-07-09 och 2009-08-13 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§30 Information från stadsdelsdirektören

Utdelat

 • Stockholm 2009 - USKs sifferguide (Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor AB)
 • Affisch om ”Ung Östermalm-dagen lördagen den 5 september 2009”.

Förskolan Filosofen

Gården till förskolan Filosofen, Professorsslingan 47, har rustats upp av bland annat säkerhetsskäl. Invigning kommer att äga rum den 18 september kl 15.00 av stadsdelsnämndens ordförande. Föräldrar, barn, personal, fastighetsägare har bjudits in.

Gröna Lund

Göran Månsson har träffat Jan Roy, vd för Gröna Lund, och blivit informerad om nöjesplatsens utbyggnadsplaner. Företaget Parks & Resorts Scandinavia inkluderar numera även Kålmårdens djurpark och Skara sommarland. Jan Roy visade planer på att bebygga hela p-platsen mellan spårvagnshallen och nuvarande Gröna Lund. Det handlar om fler attraktioner, ABBA-museum m.m. Ärendet kommer förmodligen på remiss i höst.

Rio vård- och omsorgsboende

Göran Månsson och äldreomsorgschefen Marianne Snell har tillsammans med entreprenören Attendo Care AB anordnat såväl personalmöten som anhörigmöten inför övergången då Attendo tar över driften av vård-och omsorgsboendet den 1 november 2009.

Svininfluensan

Förvaltningen har en katastrofberedskap om det skulle gå så illa att halva personalstyrkan skulle bli sjuka samtidigt av den förmodade svininfluensan.

I en extrem situation kan personalen behöva omplaceras till de verksamheter som är mest sårbara såsom t.ex. äldreomsorg och handikappomsorg.

Regatta på Karlaplan

Den mycket uppskattade årliga regattan av små segelbåtar i Karlaplans fontän har ägt rum i veckan.

Upprustning av Tessinparken

Turen har nu kommit till upprustning av Tessinparken. Entréplatsen mot Valhallavägen ska göras om och den ursprungliga halvrundeln ska återskapas och inramas av smidesräcke. Därtill kommer nya parkbänkar, ny cykel-parkering, häckar ska klippas, blomsterrabatter ses över och en handikapp-toalett ersätter urinoaren. I samband med att parken rustas upp lägger Fortum ner en ny fjärrvärmekulvert. Annons kommer i lokaltidningarna med ytter-ligare information.

Stadens växlar

Stadens växlar har börjat övertas av Avesta växel redan i år. Avesta växel drivs av Telia. Vår växel som vi har på Kungsholmen tillsammans med Norrmalm går över nu under hösten.

Stadens ekonomi

Stadens förvaltningschefer har informerats av ledningen i Stadshuset att för staden totalt prognostiseras 100 mnkr i överskott i år. Även om detta låter bra så räcker det inte för att uppväga de minskade skatteintäkterna som i år blir mer än 200 mnkr lägre än vad man räknat med i budgeten för i år.

Ungdomsprojektet FUSSION

Stadsdelsnämndens öppna frågestund den 17 september kommer att ha ”Ungdomsprojektet FUSSION” som tema.

§31 Övriga frågor

Nybrogatans gågatudel

Vice ordförande Rolf Lindell (s) önskade aktualisera Nybrogatan i

presidiet med hänvisning till presidiets tidigare framställan till trafik- och renhållningsnämnden och svar från trafikkontoret.

Kampementsgatans slänt

På fråga från vice ordförande Rolf Lindell (s) uppgav parkmiljöchefen

Anders Lindgren att en plan om att snygga till slänten är under utarbetande och kommer att ske i samråd med boende i närområdet.

4H gården

Chefen för Socialtjänsten, Anna-Lena Christensson Österberg, besvarade fråga från vice ordförande Rolf Lindell (s) om den ekonomiska situationen för 4H gården, Stora Skuggan, med hänvisning till artikel i lokaltidningen. Organisationen kommer att inom kort ansöka om verksamhetsbidrag.

§32 Skrivelse från ledamoten Per Hamnström (v) om Kampementsbadet

Dnr 2009-625-000

Ledamoten Per Hamnström (v) överlämnade en skrivelse med önskan om att utöka Kampementsbadets öppettider.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.