Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2009-09-17

Sammanträde 2009-09-17

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslistan
Upprop och närvaroregistrering

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag om "fördelningsnycklar". Dnr 2009-366-002.

5 Bidrag till utomstående organisation; ansökan om projektbidrag till "Vår hälsa" från PRO Östermalm. Dnr 2009-610-004.

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad. Dnr 2009-510-006.

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om rekommendation att anta överenskommelse mellan Stockholms läns landsting, kommunförbundet Stockholms län och Försäkrings-kassan beträffande personer i behov av andningshjälp i hemmet. Dnr 2009-511-006.

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om utredning om att göra energicentrum till en permanent verksamhet. Dnr 2009-564-006.

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om strategi för elbilar och laddhybrider.

12 Yttrande till tillståndsenheten angående alkoholservering på restaurang Hotellet, Linnégatan 18. Dnr 2009-622-507.

14 Anmälan av promemoria 2009-09-17 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

15 Anmälan av promemoria 2009-09-17 förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

16 Anmälan av protokoll 2009-08-17 från handikapprådet på Östermalm.

17 Anmälan av protokoll 2009-09-07 från pensionärsrådet på Östermalm.

18 Information från stadsdelsdirektören.

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken.

24 Yttrande enligt 4 kap 10 § föräldrabalken till Stockholms tingsrätt över ansökan om adoption.

25 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2009-78-000.

26 Anmälan av protokoll 2009-09-10 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (118 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Ordförande Johan Sjölin (m) och vice ordförande Rolf Lindell (s) uppdras att justera dagens protokoll.

 2. Protokollet justeras den 23 september 2009.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 27 augusti justerades den 2 september 2009.

§2 Svar på medborgarförslag om nedskräpningen på Östermalm och om stadens ”fördelningsnycklar”

Dnr 2009-366-002

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-09-09 med förslag till svar på medborgarförslag om nedskräpningen på Östermalm och om stadens ”fördelningsnycklar.”

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner föreliggande tjänsteutlåtande som svar på
  medborgarförslaget.

 1. Nämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till stadsledningskontoret.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

förslagsställaren tar upp en mycket viktig fråga som berör oss alla på ett påtagligt sätt. Stadsdelen Östermalm är attraktiv för många olika aktiviteter av större slag. Det kan gälla motionsaktiviteter i anslutning till våra grönområden eller matcher och konserter på Stadion. Det är naturligtvis positivt och gör att Östermalm lever upp.

Men samtidigt för detta med sig mera skräp. De som arrangerar idrottsaktiviteter av olika slag tar normalt hand om detta på ett bra sätt. Det gäller också arrangemangen på Stadion i och alldeles intill anläggningen. Men samtidigt blir nedskräpningen ofta stor på vägen dit på gator och i parker där arrangören inte har ett direkt ansvar för att ta hand om skräpet. I förlängningen ger nedskräpningen också ökade problem med skadedjur som råttor m.m.

Samma problem finns i flera stadsdelar. Stadsdelar som ofta drabbas av nedskräpning till följd av större arrangemang bör i resursfördelningssystemet kompenseras för att kunna åtgärda problemet utan att ordinarie resurser belastas. Alternativt skulle en särskild central ”pott” kunna tillskapas för att användas vid behov i olika stadsdelar.

§3 Tertialrapport 2 Östermalm

Dnr 2009-652-100

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2008-09-10 med förslag till tertialrapport 2 Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner Tertialrapport 2 2009 och överlämnar den till kommunstyrelsen.

 2. Hos kommunstyrelsen begära stimulansbidrag för utbyggnad av
  förskolelokaler, 2 avdelningar påLinnégatan.

 3. Hos kommunstyrelsen begära omslutningsförändringar för ökade kostnader och intäkter med 1,6 mnkr.

 4. Nämnden godkänner i ärendet föreslagen ändring av underhålls-åtgärder inom Stadsmiljö.

 5. Nämnden godkänner att kvarstående ombyggnadskostnad, 2,5 mnkr avseende tidigare ombyggnadavhemtjänstlokalenpå Sandhamnsgatan 4, återbetalas till Micasa fastigheter med anledning av ny
  ombyggnad av lokalen till förskola.

 6. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (m), ledamöterna Gunilla Gustafsson (fp) och Britt Westerlind (kd) enligt följande; det är glädjande att Östermalms ekonomi är i god balans. Överskottet ger oss

möjlighet att ge våra medborgare en guldkant på tillvaron inom flera om-råden. Bl a utökat anhörigstöd, nya träffpunkter för äldre, ökade möjligheter till utevistelser för dem som har hemtjänst, och utökade satsningar på våra vackra parker. Vi har också investerat i konstgräsplaner och ökade undoms-verksamheter.

Det är särskilt glädjande att detta åstadkommits utan att ge avkall på kvaliteten i den service vi levererar. Tvärtom uppfyller vi eller överträffar de flesta av de kvalitetsmål som vi åtagit oss. Förskolorna på Östermalm hade mest nöjda föräldrar i hela Stockholm. Och detta i den värsta ekonomiska krisen i mannaminne.

Genom våra uppföljningssystem kontrollerar vi att våra verksamheter levererar. Vi redovisar resultaten öppet. Genom att vi infört valfrihet på de flesta områden är det lätt att välja den man vill anlita – och välja bort den som inte håller måttet. Resultatet blir högre kvalitet – men inte till högre kostnad.

Vi har lyckats sänka både kommunalskatt och landstingsskatt under mandatperioden. Det gör att Östermalmarna vinner dubbelt – både mer pengar kvar i plånboken att använda som man själv vill och bättre service från kommunen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

användningen av mål och indikatorer ska bidra till att medborgarna ges en god möjlighet att värdera genomförda åtgärder. Mångfalden av mål, indikatorer och aktiviteter gör det dock svårt att få en klar och överblickbar bild av verksamheten. Hela mål- och indikatorsystemet bör därför ses över, vilket vi också framhöll i anslutning till behandlingen av Tertial 1.

Tjänsteutlåtandet för det nu aktuella Tertial 2 innehåller mer eller mindre öppna värderingar som vi anser vara av ledande karaktär. I samband med avsnittet om kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter anges exempelvis att vi helt uppfyller valfriheten inom äldreomsorgen när alla vet att all omsorg läggs ut på privat entreprenad och att kommunala alternativ kommer att saknas helt. I texten framhålls dessutom att Rios vård- och omsorgsboende övergår till entreprenaddrift ”för att öka mångfalden av utförare”. Sanningen är ju tvärtom att koncentrationen till ett av riskkapitalbolagens vårdföretag härigenom ökar.

Vi anser att det är mycket anmärkningsvärt att majoriteten i sin s.k. aktivitetsplan uttrycker en vilja att fortsätta med att stimulera avknoppning av olika verksamheter då stadens politiska ledning har antytt att man tills vidare upphör med detta. Avknoppningstanken strider mot gällande rätts- och regel-system och staden har genom lättsinniga värderingar privatiserat verksam-heter som på bara ett år gett miljoninkomster för de nya utövarna. Det liknar närmast förskingring av gemensamma resurser.

Hög beredskap måste finnas för det ökande behovet av försörjningsstöd, där målet inte alls nås. Allvaret i detta stryks under av det faktum att jobbtorgen inte förmår klara av den ökande bördan och att arbetslösheten beroende på den finansiella krisen väntas öka ytterligare.

När det gäller målet att ungdomarna ska minska bruket av alkohol och andra droger är det bra att man genom projektet FUSSION försöker ta tag i problemen. Det är dock litet förmätet att redan nu ange att tillkomsten av detta projekt i sig räcker för att ange att man därmed ”uppfyller målet helt”.

§4 Ansökan till Sveriges Kommuner och Landsting om utvecklingsmedel till jämställdhetsprojekt

Dnr 2009-591-504

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-25 med förslag att ansöka hos Sveriges Kommuner och Landsting om utvecklingsmedel till ett jämställdhetsprojekt ”Spelar kön någon roll för hur mycket socialbidrag jag beviljas?”

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens ansökan till Sveriges

Kommuner och Landsting om 1350000 kr i utvecklingsmedel.

§5 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från PRO Östermalm om bidrag till hälsoprojekt

Dnr 2009-610-004

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-26 med förslag till svar på ansökan från PRO Östermalm om projektbidrag till projektet ”Vår hälsa”.

Ersättaren Ulla-Liza Blom (s) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen av ärendet eller i beslutet då hon ansåg sig jävig.

Stadsdelsnämndens beslut

PRO Östermalm erhåller 10000 kr i bidrag till hälsoprojektet ”Vår hälsa” för åren 2009-2010.

§6 Nya förskolor och specialboenden i Norra Djurgårdsstaden, etapp 2 m.m.

Dnr 2009-632-302

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-09-08 angående planering av nya förskolor och specialboenden i Norra Djurgårdsstaden, etapp 2 m.m. - Inriktningsärende.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden uppdrar åt förvaltningen att fullfölja planeringen av de i ärendet redovisade önskemålen kring förskolor och specialbostäder i Norra Djurgårdsstaden, etapp 2 m.m.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

det är viktigt att i den stora stadsdel som nu växer fram i Hjorthagen – Norra Djurgården också planera för äldreboenden av olika slag. De måste därför ingå i planeringen redan från början. Även behovet av studentbostäder måste tillgodoses.

I ärendet sägs att då det gäller förskolor ska väggar/golv vara "grövre" och ”tåliga". Det är viktigt att de också byggs med miljövänliga material och färger.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Grön IT-strategi för Stockholms stad

Dnr 2009-584-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-20 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om ”Grön IT-strategi för Stockholms stad”.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltningens förslag till remissvar samt

att därutöver anföra följande;

Det är som förvaltningen framhåller viktigt att fullt fungerande utrustning inte bara kasseras, utan att staden anstränger sig att se till att den kan komma till användning, gärna i ideella föreningar, förskolor etc.

Eftersom tiotusentals datorer och tillhörande maskiner kommer att bytas ut, så är risken stor att det trots allt blir en mängd maskiner och annan utrustning som måste kasseras. Det kan bli berg av el-skrot och miljöfarligt avfall.

Staden måste därför förvissa sig om att detta avfall återvinns på ett miljö-vänligt sätt. Det får inte skeppas över till fattiga länder, där det hela hanteras på ett för människor och natur farligt sätt.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad

Dnr 2009-510-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-09-07 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om inrättande av trygghetsboende i Stockholms stad.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen
  som svar på remissen.

 2. Nämnden föreslår att deras beslut 2009-04-16 fullföljs om att
  successivt omvandla Rio servicehus till trygghetsboende, under
  förutsättning av erforderliga riksdagsbeslut och andra centrala beslut.

 3. Det inflyttningsstopp som stadsdelsnämnden tidigare godkänt på grund av evakueringen av Vädurens servicehus förlängs t o m
  2010-01-31.

 1. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

det är synd att det som nu benämns trygghetsboende stressas fram i staden innan regering och riksdag har fattat beslut om formerna och då en sådan oklarhet i definitioner m.m. finns när det gäller äldreboenden av skilda slag: vård- och omsorgsboende, äldreboende, servicehus och seniorboende. Trygghetsboendena kan dock komma att fungera som ett bra komplement till befintliga boenden. Men det krävs att flera frågeställningar utreds vidare. Bland annat gäller det innehållet i trygghetsboendena samt möjligheten till gemensamma aktiviteter, aktivering och måltider.

Vidare saknas konsekvensbeskrivningar av att samtliga servicehus i staden ska läggas ner. Hur ser alternativen ut för de många äldre och bräckliga och/eller svårt sjuka som nu bor i servicehusen. Det är också anmärkningsvärt att servicehusen nu läggs ner mot bakgrund av att det helt strider mot de löften som de borgerliga allianspartierna ställde ut vid den förra valrörelsen.

Vår tolkning är att trygghetsboende kan jämställas med vad som gällde för servicehusen när de ursprungligen inrättades för många år sedan. De inrättades med goda intentioner som dock övergavs successivt. Det är därför viktigt att formerna för trygghetsboende utreds, slås fast och ges varaktighet.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om överenskommelse beträffande personer i behov av andningshjälp i hemmet

Dnr 2009-511-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-19 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om rekommendation att anta överenskommelse mellan Stockholms läns landstig, Kommunförbundet Stockholms län och Försäkringskassan beträffande personer i behov av andningshjälp i hemmet.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om att göra Energicentrum till en permanent verksamhet

Dnr 2009-564-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-20 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om att göra Energicentrum till en permanent verksamhet.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att förorda det tredje alternativet vid en permanentning av verksamheten som innebär ett fullskaligt alternativ som bland annat inkluderar
upphandlingar och avtalsmodeller och stöd till livscykelanalyser.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

det finns mycket att göra inom energibesparingsområdet. Det gäller bland annat rådgivning, upphandlingsstöd, livscykelanalyser och stöd till fram-tagande av spjutspetsteknik. Det är bra att den borgerliga majoriteten har insett betydelsen av energibesparingar och återinfört en samlad särskild energikompetens inom stadens organisation. Men vi anser att det nu är mycket viktigt att ha högsta möjliga ambition när nu Energicentrums verksamhet permanentas. Därför uppmanar vi majoriteten att förorda det tredje och fullskaliga alternativet för verksamheten.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om strategi för elbilar och laddhybrider

Dnr 2009-565-006

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-25 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om vad Stockholm stad kan göra för att underlätta introduktionen av elbilar och laddhybrider.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Rolf Lindells (s) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), ledamöterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att förorda att den el som offentligt erbjuds bilister att ladda i Stockholm
är miljömärkt.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Rolf Lindell m fl (s), leda-möterna Marion Sundqvist (mp) och Per Hamnström (v) enligt följande;

för el finns en fungerande och bra miljömärkning i Sverige, bra miljöval. Denna bör användas för att de framtida elbilskonsumenterna ska kunna känna sig trygga med att deras miljöpåverkan är minsta tänkbara.

§12 Yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Hotellet

Dnr 2009-622-507

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-08-28 med förslag till yttrande till tillståndsenheten om alkoholservering på restaurang Hotellet, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm (SotN dnr 25-2009-02988).

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Per Hamnström (v) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (m) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Per Hamnströms (v) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Hotellet A W AB, Linnégatan 18, 114 47 Stockholm bör utifrån en social bedömning beviljas tillstånd att inomhus på restaurang Hotellet till allmänheten få servera starköl, vin och spritdrycker klockan 11.00-02.00 fredag, lördag och dag före helgdag, klockan 11.00-01.00 söndag - torsdag samt på uteserveringen alla dagar klockan 11.00- 22.00.

2. Nämnden överlämnar och åberopar detta yttrande till tillståndsenheten.

Reservation. Ledamoten Per Hamnström (v) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avstyrka permanent tillstånd att servera alkohol med utökade
serveringstider.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Per Hamnström (v) enligt följande;

i ett förslag till beslut från Östermalms stadsdelsnämnd från den 2008-10-23 ges ett godkännande av samtliga partier till utökade serveringstider.

Men närpolischefen vill idag inte bevilja ett permanent tillstånd med utökade serveringstider på grund av de många bostadshusen i den omedel-bara närmiljön. Då närpolischefen inte har ändrat sin negativa inställning till utökade serveringstider sedan 2008, så bör endast prövningstillståndet förlängas.

§13 Anmälan av slutrapport av kampanjen ”Tillsammans mot skräpet”

Dnr 2008-837-301

Anmäldes slutrapport av städkampanjen ”Tillsammans mot skräpet” som pågick under perioden april - juli 2009 vars syfte var att uppmärksamma allmänheten, lokala företag, bostadsrättsföreningar, förskolor, skolor, affärer m fl på problemen med nedskräpningen och lägga grunden till att på lång sikt få till stånd ett förändrat beteende som leder till en renare stadsdel.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§15 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2009-09-17 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Vice ordförande Rolf Lindell (s) är anmäld till konferensen om brottsförebyggande arbete ”En dag med goda råd” den 1 oktober 2009.

2. Promemorian läggs i övrigt till handlingarna.

§20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-09-08 om barnet ZZ redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för XX son eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskaps-frågan för ZZ.

Anvisning hur man överklagar

§22 Yttrande till Stockholms tingsrätt enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB) över ansökan om adoption

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2009-09-08 angående XX, då Stockholms tingsrätt (Mål nr Ä -09) begärt stadsdelsnämndens yttrande avseende ansökan om adoption av flickan NN.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden överlämnar och åberopar denna utredning som sitt yttrande till Stockholms tingsrätt.

 2. Nämnden anför att adoptionen synes vara till fördel för NN.

 3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

§23 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2009-78-000

Anmäldes förteckning 2009-09-10 med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Förteckningen med bilagor läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2009-09-10 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollen läggs till handlingarna.

§25 Information från stadsdelsdirektören

Invigning av förskolan Filosofen

Gården till förskolan Filosofen, Professorsslingan 47, har rustats upp och kommer att invigas av stadsdelsnämndens ordförande Johan Sjölin imorgon den 18 september kl 15.00.

En dag för anhöriga

Stockholms stad anordnar tillsammans med bl a Anhörigas riksförbund och

Svenskt demenscentrum Öppet hus för anhöriga lördagen den 10 oktober 2009 kl 9.30 – 16.00 i Stockholms stadshus med föreläsningar och underhållning. Fri entré.

Öppet hus

Fredagen den 18 september 2009 kl 14.00-17.00 är det Öppet hus på Gärdets gruppbostäder, Jungfrugatan 18. Entreprenör: Amygdalus AB.

Medborgarundersökning om stadsmiljön

Medborgarundersökningen genomfördes för tredje året i rad bland slumpvis valda boende i stadens alla 14 stadsdelsförvaltningar. Till påståendet "Stockholm erbjuder en stadsmiljö som är fin att bo och leva i" instämmer boende på Östermalm i något större utsträckning än genomsnittet i staden.

Resultatet finns att ta del av via www.stockholm.se

Tillsyn av missbruksvården

Regeringen har gett länsstyrelserna och Socialstyrelsen i uppdrag att för-stärka tillsynen av missbruks- och beroendevården i kommunerna under 2008-2010. På Östermalms stadsdelsförvaltning genomfördes tillsynen den 16 september 2009. Stadsdelsdirektör Göran Månsson och stadsdels-nämndens ordförande Johan Sjölin deltog. Beslut från tillsynen kommer.

§26 Övriga frågor

Nybrogatans gågatudel

Ledamöterna Birgit Marklund Beijer (s) och Datevig Mardirossian Lönn (m) lämnade rapport från trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 15 september 2009 angående upprustning av Nybrogatan. Inga beslut togs utan frågan hänskjöts till bevakning i budgetarbetet.

Birgit Marklund Beijer informerade vidare om att den 30 september 2009 är det samrådsmöte om SLs trafikförändringar vid Bellevueparken.

Fältöverstens terrass

Parkmiljöchefen Anders Lindgren besvarade fråga från ersättaren Maria

Antonsson (mp) om det är möjligt att sätta upp grindar till Fältöverstens terassplan som hindrar allmänhetens tillträde. Frågan har uppkommit på grund av att hyresgäster blivit störda av de som uppehåller sig på terrassen och stör boenden med oväsen, nedskräpning och berusning. Förvaltningen återkommer med besked så fort det kommer något besked i frågan.

Rapporter

Ledamoten Britt Westerlind (kd) och ersättaren Solveig Holmgren (s) rapporterade från senaste mötet i förtroenderådet på Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

Ledamoten Berit Nyberg (s) lämnade i detta sammanhang synpunkter på förtroenderådets utskick av protokoll.