Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-01-20

Sammanträde 2011-01-20

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Verksamhetsplan och budget 2011 för Östermalms stadsdelsnämnd och enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier. Dnr 2010-769-1.1.

Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
Bilaga 2_2010-769-1.1 Kvalitetsgaranti 2011 Centrala Östermalms Förskolor.pdf (52 kb) Bilaga 2_2010-769-1.1 Kvalitetsgaranti 2011 Hjorthagen Karlaplans förskolor.pdf (48 kb) Bilaga 2_2010-769-1.1 Kvalitetsgaranti 2011 Parklek.pdf (60 kb) Bilaga 2_2010-769-1.1 Kvalitetsgaranti 2011 Stadions förskolor.pdf (62 kb) Bilaga 2_2010-769-1.1 Kvalitetsgaranti 2011 Stöd o Serviceenheten.pdf (43 kb) Bilaga 2_2010-769-1.1 Kvalitetsgaranti 2011 Vuxenenheten.pdf (46 kb) Bilaga 2_2010-769-1.1. VP 2011 Bilaga 5 Blankettbilaga ekonomi sdn10.pdf (13 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Centrala Östermalms förskolor.pdf (264 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Dagverksamheterna Östermalm.pdf (359 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Engelbrekts förskolor.pdf (328 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Enheten för biståndsbedömning.pdf (443 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Familjeenheten - Kopia.pdf (496 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Familjeenheten.pdf (496 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Försörjningsstödsenheten 2011 - Kopia.pdf (359 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Försörjningsstödsenheten 2011.pdf (359 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Gärdets förskolor - Kopia.pdf (267 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Gärdets förskolor.pdf (267 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Hedvig Eleonora förskolor - Kopia.pdf (338 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Hedvig Eleonora förskolor.pdf (338 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Hjorthagen Karlaplan - Kopia.pdf (296 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Hjorthagen Karlaplan.pdf (296 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Parklek - Kopia.pdf (308 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Parklek.pdf (308 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Parkmiljögruppen.pdf (378 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Stadions förskolor.pdf (306 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Stöd o Service bilaga organistationsschema.pdf (163 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Stöd o Service.pdf (420 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011 Vuxenenheten.pdf (296 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ Verksamhetsplan 2011Fält och Prevention.pdf (232 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ VP 2011 Bilaga 1 Aktivitetsplan.pdf (434 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ VP 2011 Bilaga 2 ROV Indikatorer.pdf (354 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ VP 2011 Bilaga 3 ROV Väsentliga processer.pdf (321 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ VP 2011 Bilaga 4 Internkontrollplan 2011.pdf (179 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_ VP 2011 Bilaga 6 Organisationsschema.pdf (180 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_Kvalitetsgaranti 2011 Dagverksamheterna Östermalm.pdf (198 kb) Bilaga 2_2010-769-1_1_Verksamhetsplan 2011 Hemtjänst Östermalm.pdf (316 kb)

4 Föreningsbidrag till utomstående organisation 2011; Ansökan från Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm. Dnr 2010-736-7.

5 Föreningsbidrag till utomstående organisation 2011; Ansökan från SRF Innerstads-kretsen. Dnr 2010-851-1.2.1.

6 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU. Dnr 2010-895-1.1.

Remissärenden

7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Paul Lappalainen (MP) om medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism (ECCAR).

8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för utredning, dokumentation m.m. inom stadens socialpsykiatri. Dnr 2010-798-1.5.1.

9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik.

10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Dnr 2010-800-1.5.1.

11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter. Dnr 2010-803-1.5.1.

12 Svar på remiss från kommunstyrelsen om skrivelse från Stefan Nilsson (MP) om att göra ryttarstadion till en permanent tävlingsplats för ridsport. Dnr 2010-767-1.5.1.

13 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om program för Albanoområdet, Norra Djurgården 2:2 m.m. Dnr 2010-834-1.5.3.

14 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för område vid Arrheniuslaboratoriet vid Frescati. Dnr 2010-888-1.5.3.

15 Yttrande till förvaltningsrätten angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Anmälningsärenden

16 Anmälan av Justitieombudsmannens (JO) beslut angående initiativärenden mot Kungsholmens, Östermalms och Norrmalms stadsdelsnämnder; fråga om förutsättningarna för att göra s.k. hembesök inom ramen för en utredning om rätt till försörjningsstöd. Dnr 2009-961-503.

17 Anmälan av Socialstyrelsens beslut om stimulansbidrag för insatser inom vård och omsorg om äldre personer. Dnr 2010-626-2.1.

18 Anmälan av Länsstyrelsens i Stockholms län beslut om bidrag till kompetensutveckling för personliga ombud 2010.

19 Anmälan av stadsrevisionens rapport (Nr 10/2010) om avtalsförvaltning vid två stadsdelsnämnder samt trafik- och renhållningsnämnden.

20 Anmälan av stadsrevisionens rapport (Nr 11/2010) om nämndernas interna kontroll avseende ekonomi- och lönehantering.

21 Anmälan av protokoll 2010-01-10 från pensionärsrådet på Östermalm.

22 Anmälan av promemoria 2011-01-20 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

23 Anmälan av promemoria 2011-01-20 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

24 Information från stadsdelsdirektören.

25 Övriga frågor.

- Utse fem nämndledamöter (3 + 2) att ingå i referensgruppen för Norra Djurgårds-
staden.
- Utse representanter till vård- och omsorgsboendenas förtroenderåd.

Slutet sammanträde

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken.

27 Anmälan av delegationsbeslut. Dnr 2011-11-1.1.

28 Anmälan av protokoll 2011-01-13 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (116 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (M) och vice ordförande Stefan Nilsson (MP)
uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 26 januari 2011.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 16 december

justerades den 22 december 2010 och protokollet från den 3 januari 2011 justerades samma dag.


§2 Verksamhetsplan och budget 2011

Dnr 2010-769-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-11 med förslag till verksamhetsplan och budget för Östermalms stadsdelsnämnd 2011.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer (S) lämnade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Verksamhetsplanen för 2011 fastställs samt överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Föreslagna omslutningsförändringar om 96,5 mnkr avseende ökade intäkter och kostnader fastställs.

3. Föreslagna nio resultatenheter samt internpriser för 2011 fastställs.

4. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år

2011,

att återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning
med Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2011 som
grund samt

att därutöver anföra följande

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2011 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige fanns 367,7 Mkr mer än hos den moderatledda majoriteten till stadsdelsnämndernas verksamheter (exkl. arbetsmarknadsåtgärder). Detta skulle för 2011 betyda 23,1 Mkr mer för Östermalms stadsdelsnämnd jämfört med det nu liggande förslaget. Utöver detta kräver vi att tydligare åtaganden (exempelvis mätbara mål och indikatorer) för nämndens alla olika verksamheter ska arbetas fram. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Under föregående mandatperiod har nästan allt lokalt miljö- och demokrati-arbete i stadsdelarna avvecklats. För att kunna bedriva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler.

Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Barngruppernas storlek måste åter ner till den nivå som var i slutet på 2006. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Barn-grupperna behöver minskas till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Alla förskolor ska ges tillgång till genuspedagoger.

Arbetet med policy för upphandling måste vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Två av de miljökrav som ska ställas är: 1) att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter, 2) att inga kemikalier som finns upptagna på REACH:s kandidatlista förekommer i några produkter eller varor.

Hälsosam, näringsriktig och god mat är avgörande för hälsan och välbefinnandet. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2011 ska målet vara att 40 procent av maten i stadsdelens verksamheter är ekologisk. Alla med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas.

En utevistelsegaranti ska införas, som gör att fler äldre får möjlighet att

komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft.

Vi vill sänka arbetstiden för personalen inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar, som är fysiskt och psykiskt tunga arbeten. En friskare och mer utvilad personal skulle också innebära en högre kvalitet på de omsorgsinsatser som de äldre får. Åtta timmars hemtjänst per månad för äldre över 75 år med förenklad biståndsbedömning ska införas och den s.k. fixartjänsten för äldre ska avgiftsfritt erbjudas alla över 67 år utan gräns för antal timmar.

Vi vill ta fram fler återvinningsstationer i stadsdelen genom ett fördjupat samarbetet med trafik- och renhållningsnämnden. Det ska vara lätt att vara miljövänlig.

Satsningar på konsumentvägledningen ska öka. Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt.

Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde under den förra mandatperioden ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se tydligare fokus på och arbete med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter, exempelvis genom inrättandet av en s.k. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering).

Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det är också

oroande att man nu tagit bort möjligheten till tjänstledighet under sex månader medan man som anställd prövar en övergång till en ny entreprenör.

Stadsdelsnämnden ska utveckla ”En-dörr-in”-verksamhet där alla arbets-sökande erbjuds skräddarsytt och individuellt stöd, vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Vi är mot att centralisera den här typen av verksamheter till s.k. jobbtorg, enligt den borgerliga majoritetens modell. En individuell arbetsplan ska utformas för varje arbetssökande person. Förutom stadsdelarnas egna vägledare/coacher ska även arbetsgivare, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan m.fl. aktörer vara representerade i verksamheterna, så att en helhetsbedömning kan göras av varje persons möjligheter. Målet är att komma i egen försörjning, d.v.s. arbete eller utbildning, alternativt försörjning via Försäkringskassans ersättningssystem för de som inte har arbetsförmåga. Alla som uppbär försörjningsstöd ska ha rätt till SL-kort.

Socialtjänsten behöver upprustas. Den sociala barn- och ungdomsvården är sedan flera år kraftigt underfinansierad. I arbetet med barn och unga är de förebyggande insatserna viktiga. Staden ska aktivt stödja föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa. Resurserna till missbruksvården ska öka så att de som söker behandling ska kunna beviljas detta. Vård och behandling för personer med missbruk ska alltid utgå från individen.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barnperspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Praxis för hur man hanterar och förebygger vräkningar bör ses över och förbättras så att alla typer av vräkningar kan undvikas.

Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder.

Stadsdelen ska garantera sfi-elever studier till och med nivån för nationella provet. Det finns anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kunskaper i svenska, exempelvis inom skolbespisningen och lokalvården. Det bör utredas om dessa grupper kan läsa sfi inom ramen för stadens kompetensprogram.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för 2011 med bilagda aktivitetsplan,

att uppdra åt förvaltningen att återkomma till nämnden med ett nytt förslag i enlighet med vad som anförs nedan,

att godkänna redovisade omslutningsförändringar om 96,5 mkr avseende ökade intäkter och kostnader,

att inrätta ett ungdomsråd/ungdomsparlament,

att vid upphandling även lägga egenregianbud,

att fastställa resultatenheter och internpriser för 2011 enligt verksamhets planen.

Vi vill erinra om att vi i kommunfullmäktige har föreslagit en betydligt starkare budget för nämndens verksamhet än nuvarande moderatledda majoritet. Socialdemokraternas budget skulle öka resurserna för Östermalms stadsdelsnämnd med minst 20 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag. Det skulle ge en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna.

Allmänt

Vi anser att utöver de ansvarsområden som stadsdelsnämnderna har idag ska till dessa även föras ansvaret för grundskolan, barmarks- och vinterväghållning samt ett större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Likaså anser vi att

ansvaret för de enskilda förskolorna ska tillföras stadsdelsnämnderna.

Det är därutöver viktigt att stadsdelsnämnden arbetar med att fördjupa demokratin, uppmuntra engagemang och skapa fora för dialog med medborgarna.

Förskolan

I vår budget lägger vi ca 5 milj kr mer på förskolan. Vi vill minska barngruppernas storlek utan att det inverkar på antalet personal. I stället för vårdnadsbidrag som vi vill avskaffa lägger vi resurser på förskolan. Barnomsorgsgarantin ska uppfyllas till 100 procent, så att alla barn får förskoleplats inom tre månader från ansökan. Barnomsorgsgarantin ska gälla den stadsdel där barnet bor.

Barn och ungdom

Vi skulle vidare ha prioriterat arbetet för att stävja den ökande användningen av alkohol och droger bland ungdomar. En utveckling av projektet FUSSION, tillkomsten av ett ungdomsråd/parlament och insatserna av våra utmärkta fältassistenter är en bra grund i denna strävan. Därtill behövs en utökning av öppethållandet på våra ungdomscaféer. Genom att initiera en ombyggnad av befintligt hus samt mark intill skatingbanan i Humlegården till ett Ungdomens Hus vill vi göra ytterligare satsningar på stadsdelens ungdomar.

Äldreomsorg

Vi vill satsa på kvaliteten i omsorgen om äldre genom att t.ex. öka personaltätheten och förbättra personalkontinuiteten med ytterligare resurser.

Stockholm ligger på plats 278 idag vad gäller personaltätheten. (Tidskriften Fokus). Alla äldre över 75 år ska ha rätt till två timmars hemtjänst i veckan med förenklad biståndsbedömning.

Man ska kunna välja både privat och kommunal äldreomsorg. Idag är samtliga äldreboenden upphandlade på Östermalm. Servicehusen är tyvärr avvecklade.

Det finns idag 68 privata hemtjänstutförare inom Östermalm och 136 vård- och omsorgsboende i staden att välja mellan. För den äldre som ska söka hemtjänst eller ett boende krävs därför ofta att anhöriga är behjälpliga. Vissa

äldreboenden är mer populära än andra vilket innebär köer och att man i vissa fall aldrig kan komma till det boende man helst önskar. Därför är valfriheten chimär.

Äldreomsorgen är vidare ett område där det för många brukare och anhöriga råder stor osäkerhet. Trygghetsboendet har genomförts trots att formerna för verksamheten och övergången mellan servicehusboende och trygghetsboende har varit och är oklara.

Socialtjänsten

Inom området anser vi att SL-kort ska inkluderas i levnadsomkostnaderna så att det som får ekonomiskt bistånd för att klara sin försörjning inte sätts i stadsdelsarrest. Dagens stockholmare har sitt kontaktnät över hela länet. Det är genom kontakter som de allra flesta skaffar sig ett nytt jobb. Dessutom omöjliggör det att kunna ta sig till en arbetsintervju. Även tandvård för

personer med långvarigt bistånd borde ingå. Bland de som uppbär ekonomiskt bistånd är ungdomar och långtidsarbetslösa prioriterade.

Stadsmiljö

För att kunna driva ett offensivt miljö-, energi- och klimatarbete krävs att dessa verksamheter återigen prioriteras. Stadsdelen ska i samverkan med

områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

Snöröjning, städning av gator och torg måste fungera bättre än vad det gjort den senaste mandatperioden. Vi tror att detta underlättas om dessa frågor återförs tills stadsdelsnämnderna.

Arbetsmarknadsåtgärder

Att skaffa sig jobberfarenhet är viktigt för ungdomarna. De påverkar möjligheterna till framtida jobb, de lär sig ta ansvar för ekonomi och träffar många människor som ger dem en bredare social kontaktyta. Vi ser det därför som en viktig fråga att prioritera möjligheterna till sommarjobb.

Aktivitetsplanen

Vi skulle slutligen också omedelbart återkalla aktivitetsplanen. Majoriteten genomför av ideologiska skäl en total privatisering av alla äldreboenden.

Någon verklig valfrihet finns inte då brukarna exempelvis saknar möjlighet att välja egenregi. Vidare är det anmärkningsvärt att man – trots vad som framkommit när det gäller utfall och bristande överensstämmelse till gällande

regelsystem – fortsätter med att använda sig av avknoppningar/personal-övertagande som metod för konkurrensutsättning och utförsäljning.

En utförsäljning för dess egen skull är oförsvarlig. Alla verksamheter mår bra av en rimlig balans mellan olika utövare där ett konstruktivt samspel kan ske mellan egenregi samt ideella organisationer och privata utövare. Idag är det i stort sett endast de stora vårdbolagen som kan komma ifråga med stora vinster som följd. Att helt utesluta egenregi tyder på att man gömmer sig bakom fristående utövare och inte riktigt vågar bära ett direkt eget ansvar för omsorgen.

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamöterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) enligt följande; Alliansen fortsätter på den inslagna vägen. En politik där ansvarstagande och hushållning med skattebetalarnas pengar står i centrum. En politik där valfrihet och kvalitet är ledord. En politik som skapar hållbar utveckling och tänker miljövänligt på alla nivåer. En politik som utgår från människors behov, som tar medborgardialogen på största allvar och som uppmuntrar medborgarförslag från

Östermalmsborna. En politik som helt enkelt utvecklar stadsdelen klokt, med varsam hand och ser till behoven hos ung som gammal.

Folkpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna i gott samarbete under förra mandatperioden växlar nu över till den nya Alliansgruppen där (KD) ersätts av Centerpartiet. Detta innebär en fortsatt trygg hantering av stadsdelens

budget och kommer att leda till en fortsatt positiv utveckling med stabil

ekonomi. I det förslag som nu läggs med Verksamhetsplan 2011, hittar vi allt om inriktningen för Östermalms fortsatta utveckling det kommande året.

Stadens övergripande mål är också mål för vår stadsdel:

1. Att Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök.
2. Att kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras.
3. Att stadens och Östermalms verksamheter ska vara kostnads-
effektiva.

Vi står därmed bakom förvaltningens tjänsteutlåtande för VP2011 men vill samtidigt lyfta fram några områden som känns extra angelägna för den

närmsta framtiden.

Den tidigare satsningen på ungdomar fortsätter. Vi kan skönja positiva signaler om ungdomars attityd till t.ex. alkohol. Vi ser att drickande i tidiga åldrar minskar även om det är för tidigt att kalla det en trend. Därför fortsätter vi på den inslagna vägen med vidare satsning på unga i stadsdelen och understryker vikten av att förvaltningen fortsätter arbetet med evidensbaserade metoder för att förbättra våra ungdomars hälsa och välmående.

En positiv effekt får vi när vi längre fram flyttar basen för Fältassistenterna till Humlegårdens lokaler invid bollplanen. Sidoeffekter som extra trygghet i parken vinns, förutom att ge Fältarna en helt annan närhet till händelsernas centrum. Detta kan bli början på en mer utvecklad mötesplats för unga i

närheten av de redan så populära skate- och bollplanerna. I kombination med ytterligare satsningar på belysning kan vi göra fler parker, gångvägar och

cykelstråk ännu säkrare.

Ett av de övergripande inriktningsmålen är att Stockholm skall vara en attraktiv och växande stad för företagande. Inte minst viktigt som stöd för alliansens starka betoning av arbetslinjen. Det är därför bra att förvaltningen framhåller att det finns goda förutsättningar för mindre serviceföretag att etablera sig i stadsutvecklingsområdet och att man är lyhörd för företagarnas önskemål. Det är därför viktigt med såväl ekonomiska som personella resurser för att stödja olika driftsformer och företagsetableringar i vårt område.

Det stöd som ges inom äldreomsorgen ska kännetecknas av valfrihet, värdighet, respekt, individualisering och trygghet. För att öka valfrihet och kvalitet inom hemtjänst, dagverksamhet och äldreboende utvecklas information och vägledning samt redovisning och uppföljning, bl.a. på stadens hemsida, där det framgår i vilken grad utförarna lever upp till ställda kvalitetskrav.

En form för parboende på äldreboenden inom vår stadsdel ska prövas. Trygghetsboende på Rio öppnar, dit kan man flytta om man vill ha en trygg boendeform med möjlighet till samvaro och trygghetslarm utan biståndsbedömning. Vi uppmuntrar också privata seniorboenden. Förebyggande hembesök erbjuds alla 75-åringar. Och erbjudandet att ta hjälp av ”Fixar-Malte” för alla som är över 75 år fortsätter.

Social samvaro och aktiviteter erbjuds genom öppna dagverksamheter med olika profiler – ytterligare en Träffpunkt öppnas med kulturinriktning där verksamhet inom litteratur, konst, musik, teater och opera m.m. kommer att prioriteras.

Stöd till anhöriga/närstående utvecklas och vi får en fortsatt satsning på våra äldreboenden bl.a. genom:

· stimulansmedel för sociala aktiviteter, t.ex. utflykter, spa-terapeuter, körsång, dans, taktil massage m.m.

· läkemedelsgenomgångar

· förbättrad matkvalitet och matupplevelse

I samverkan med Landstinget genomförs ett projekt med ett äldreteam för att utifrån den äldres helhetsperspektiv utveckla vården och omsorgen om de mest sjuka äldre.

Stockholmsregionen är en växande region. Till år 2030 beräknas Stockholms befolkning öka med uppemot 150 000 personer. En ökande befolkning innebär ökade behov av bostäder, arbetsplatser, service, rekreation och inte minst av grön infrastruktur.

För att kunna tillgodose Stockholmarnas behov, behöver mark tas i anspråk. Detta innebär ökad press på de områden, naturmark, parkmark m.m. som ännu inte är bebyggda. Att effektivt bruka och förvalta stadens markresurser är ur det perspektivet en mycket viktig fråga. Ett av de områden som har utpekats som en resurs för Stockholms växande, är Norra Djurgårdsstaden där ett

modernt, innovativt och miljöanpassatområde ska växa fram.

Under mandatperioden kommer vi att påbörja byggnationen av 10000 nya bostäder och 30000 nya arbetsplatser i stadsdelen, där husen kommer att

producera egen el, det farliga avfallet ska bort från hushållssoporna och grön kollektivtrafik eller cykeln ska vara det naturliga valet.

Med Norra Djurgårdsstadens ambitiösa miljöprogram visar Stockholm att vi vill fortsätta att vara Europas miljöhuvudstad även efter 2010. Miljöprogram-met för Norra Djurgårdsstaden anger baskraven för alla de som ska vara med och utveckla området när det kommer till ekologisk hållbarhet, klimatanpassning och hållbar livsstil i stadsdelen. Programmet är utgångspunkten för fastställandet av konkreta krav och ambitionsnivåer för anläggandet, byggandet samt den framtida driften av den nya stadsdelen.

Listan över satsningar och spännande projekt kan göras mycket lång och omfatta många områden. Men vi nöjer oss med denna presentation. Vi vet att vi har våra medborgare med oss i vår politik och vi tror oss också veta att de boende på Östermalm känner sig trygga med vår ledning ännu en mandat-period vilket valresultatet från 2010 så kraftigt visade.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S)

enligt följande; förslaget till verksamhetsplan är alldeles för visionslöst. Den borde på ett tydligare sätt blicka framåt och kopplas till vision 2030 och andra framtidsinriktade instrument. Norra Djurgårdsstaden med de 25000 till 30000 nya invånarna framöver i stadsdelen kommer successivt att ställa krav på service, omvårdnad och transportmöjligheter som måste inkluderas i planeringen vars förutsättningar till stor del behöver planeras in redan i dag.

Närheten till Kungliga nationalstadsparken gör det både angeläget och möjligt att anlägga lekplatser som anknyter till naturen och görs litet mer fantasifulla än traditionellt. Stora Skuggan skulle med bra kollektiva förbindelser kunna utvecklas till ett attraktivt rekreationsområde.

§3 Bidrag till utomstående organisationer; ansökan från pensionärsföreningar i Östermalms stadsdelsområde

Dnr 2010-736-7.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-30 med förslag till svar på ansökningar om verksamhetsbidrag från pensionärsföreningarna

SPF och PRO i Östermalms stadsdelsområde.

Stadsdelsnämndens beslut

Pensionärsföreningarna i Östermalms stadsdelsområde beviljas bidrag med totalt 80660 kronor för år 2011 i enlighet med detta tjänsteutlåtande.

§4 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Föreningen SPF Väntjänst

Dnr 2010-736-7.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-30 med förslag till svar på ansökan om föreningsbidrag från Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamöterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP).

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (M) m fl yrkande och fann att eget (M) m fl yrkande bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Föreningen SPF Väntjänsten på Östermalm tilldelas bidrag om 120 tkr för verksamhetsåret 2011.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande att bifalla förvaltningens förslag att bevilja Föreningen SPF Väntjänst på Östermalm 60tkr i bidrag för år 2011.

§5 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från SRF Innerstadskretsen

Dnr 2010-851-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-30 med förslag till svar på ansökan om verksamhets- och projektbidrag från Synskadades Riksförbund (SRF) – Innerstadskretsen.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S).

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Föreningen SRF Innerstadskretsen erhåller totalt 7300 kronor i bidrag för år 2011.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att SRF Innerstadskretsen beviljas hela det sökta beloppet om 15 000 kr
i bidrag för år 2011 samt
att därutöver anföra följande:

SRF Innerstadskretsen bedriver ett viktigt arbete och tycker att det är av stor betydelse att man har resurser att genomföra projektet som innefattar att satsa på ”Bra kost och mer fysiska aktiviteter”. Projektet avspeglar väl förvaltningens ambition om att höja matkvaliteten hos de äldre och öka intresset och möjligheterna till motion.

§6 Delegation enligt LVM och förordnande enligt LVU

Dnr 2010-895-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-27 med förslag till delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Stadsdelsnämndens beslut

1. Delegation ges till nedan nämnda socialinspektörer/ social- sekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt 45 § 1 och 2 st LVM inom nämndens eget ansvarsområde.

2. Förordnande ges till nedan nämnda socialinspektörer/social- sekreterare vid Socialjouren att begära polishandräckning enligt 43 § 1 st 2 p. LVU inom nämndens eget ansvarsområde.

Socialinspektörer/socialsekreterare vid socialjouren: Ann Bergholz Flynn, Annette Borell, Chris Bremark, Roland Carlsén, Susanne Cavallius, Lars Cronstrand, Agneta Engström, Rolf Eriksson, Anita Habel, Maria Hansson, Stefan Heinebäck, Anna-Carin Jevrell Monié, Maria Larsson, Britt-Marie Lind, Maria Mistander, Johanna Nilsson, EliKristin Norberg, Inga-Lill Renhorn Källgren, Maj-Stina Samuelsson, Ulla Schöldström, Lars Stenman, Roland Stjärnfeldt, Monica Svederoth, Margareta Svensson, Charlotta Thorelius, Therese Travis, Anneli Wernstedt, Tuija Viljakka, Titti
Wincentsson, Ulla-Maija Yrjänä och Inger Åsebo.

§7 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion om medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism (ECCAR)

Dnr 2010-838-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-14 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Paul Lappalainen (MP) om medlemskap i UNESCO:s Europeiska koalition av städer mot rasism (ECCAR)

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S).

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ord-förande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att tillstyrka motionen samt

att därutöver anföra följande:

Ett medlemskap i ECCAR skulle förse staden med konkreta punkter att följa upp på olika nivåer inom kommunen för att kunna motverka rasism. En handlingsplan som staden åtar sig att arbeta med leder till engagemang för arbete mot rasism, för det civila samhället och ett antal aktörer inom kommunen. Att vara medlem i ECCAR går i linje med vad Stockholms stad på policynivå åtagit sig i och med sitt medlemskap i EUROCITIES.

§8 Svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer i Stockholms stad för utredning, dokumentation m.m. inom socialpsykiatri

Dnr 2010-798-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-05 med förslag svar på remiss från kommunstyrelsen om revidering av riktlinjerna i Stockholms stad för utredning, dokumentation m.m. inom socialpsykiatri.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

§9 Svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till vuxna med missbruks-/beroendeproblematik

Dnr 2010-799-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-04 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för handläggning av insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) till vuxna med missbruks-/beroende-problematik.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt

följande; missbruk enligt socialtjänstlagen avser enligt SoL missbruk av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel. Detta innebär att socialnämnden inte har skyldighet att arbeta för att förebygga spelmissbruk eller att tillhandahålla behandling för spelmissbruk.

Det man vet är att spelmissbruket bland unga ökar. I åldrarna 18 till 24 år har andelen fördubblats på tio år, visar siffror från Folkhälsoinstitutet. Totalt spelar 164 000 svenskar så mycket att det påverkar deras liv negativt. 24 000 av dem är grava spelmissbrukare. Den som drabbats av spelmissbruk behöver ofta hjälp med att komma ur det destruktiva spelandet som inte bara drabbar den som spelar utan även anhöriga och övrig omgivning.

Eftersom sådant missbruk och även andra missbruk enligt Regeringsrättens dom inte faller inom ramen för socialtjänstlagen utan en ändring i lagen, förefaller det rimligt att man arbetar för en sådan lagändring.

§10 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och bistånd enligt SoL till barn, ungdomar och vuxna med funktions-nedsättning

Dnr 2010-800-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-07 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.

Under överläggning i ärendet framlade Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilson m fl (MP).

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens tjänstutlåtande samt

att därutöver anföra

Nämnden stryker i övrigt under vikten av att i riktlinjerna tydligt skriva in att funktionshindrade inte ska ha merkostnader på grund av sin funktionsnedsättning. Idag är det dessutom skillnader i handläggning mellan stadsdels-nämnderna vilket åsidosätter likställighetsprincipen. Det gäller t.ex. så kallade LSS-bostäder, där den borgerliga majoriteten beslutat att hyra ska tas ut för gemenskapsutrymmen som kök och vardagsrum.

När det gäller bör boendestöd bör detta beviljas efter behov. Ofta har personer som har boendestöd någon form av arbete eller verksamhet på dagarna och då kan de ha behov av boendestöd kvällstid eller på helger.

I övrigt hänvisas till vad oppositionen har framhållit i frågan i sin reservation till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

§11 Svar på remiss från kommunstyrelsen om riktlinjer för handläggning av försöks- och träningslägenheter

Dnr 2010-803-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-04 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till revidering av riktlinjer i Stockholms stad för handläggning av försöks- och träningslägenheter.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommun-styrelsen som svar på remissen.

§12 Svar på remiss från kommunstyrelsen om skrivelse från Stefan Nilsson (MP) om att göra ryttarstadion till en permanent tävlingsplats för ridsport

Dnr 2010-767-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-29 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om att göra ryttarstadion till en permanent tävlingsplats för ridsport.

Under överläggning i ärendet framlade Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten

Birgit Marklund Beijers m fl (S) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till svar på remissen och avstyrka
förslaget att Ryttarstadion blir en permanent tävlingsplats för ridsport och avslår därmed motionen.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; det är glädjande att förvaltningen är positiv till att Ryttarstadion görs till en permanent tävlingsplats för ridsport. En permanent tävlingsplats saknas nu i regionen och det finns en stark önskan från Stockholms ridsportklubbar att ha tillgång till en sådan. Just Ryttarstadion är den plats som Stockholms läns Ridsportsförbund förordar.

Ryttarstadion används idag för ridtävlingar, men många potentiella tävlingar för ungdomar, motionärer och elit blir aldrig av. Det krävs inte mycket för att Ryttarstadion ska bli en permanent tävlingsplats. Det som behövs är läktare av mindre storlek, en viss utbyggnad av stallet och en liten administrativ byggnad.

Ryttarstadion har en fantastisk historia, eftersom ridtävlingarna i Sommar-OS 1912 och Ryttar-OS 1956 hölls där. Platsens värden skulle inte minska utan sannolikt snarare öka med de förändringar som föreslås i skrivelsen. Arbetet med den exakta utformningen av tävlingsplatsen ska ske med stor omsorg om områdets natur- och kulturvärden.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S)

enligt följande; vi instämmer i att ridsporten förtjänar en permanent tävlingsplats. Lämpligen en plats med utrymme för ordinarie stall, gäststallar, ridhus, läktare och gott om parkeringsutrymme för hästtrailers och publik. Däremot kan vi inte se att en sådan anläggning höjer Nationalstadsparkens natur- eller kulturvärde, vilket är en förutsättning för att få göra permanenta ingrepp. Vi tror att det kan finnas platser i Stockholm med omnejd som lämpar sig bättre för ändamålet, kanske i samband med skapandet av den tänkta Huvudstadsbanan för galoppsport. Kungliga Nationalstadsparken har spridningsområden som behöver förstärkas. Området mellan Norra och Södra Djurgården,

Nationalstadsparkens känsliga ”getingmidja”, är exempel på sådant känsligt område vilket gör den föreslagna ändringen i området direkt olämplig.

§13 Yttrande till stadsbyggnadskontoret över program för Stockholms nya universitetsområde inom Albano

2010-834-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-07 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om program för Albanoområdet, Norra Djurgården 2:2 m.m. (S-Dp 2008-21530-54).

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att delvis besvara remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande samt

att anföra följande:

Programmet för Albanoområdet innehåller ett nytt universitetsområde med undervisningslokaler, forskar- och studentbostäder. Den höga exploateringsgraden i nuvarande förslag är för stor för den känsliga miljö som Nationalstadsparken utgör. Genom att minska projektets omfattning ordentligt kan man säkra reella spridningskorridorer och bevara områdets kulturhistoriska värden.

Möjligheten att bygga studentbostäder i Norra stationsområdet eller i Norra Djurgårdsstaden, som ligger inom en acceptabel radie till den framtida vetenskapsstaden, bör övervägas. Detta skulle fungera begränsande för exploateringen i Albanoområdet. Genom att knyta ihop området med Norra stationsområdet och Norra Djurgårdsstaden med cykelbanor och väl fungerande

kollektivtrafik skulle dessa områden vara utmärkta för att rymma både

forskarbostäder och studentlägenheter. Miljöpartiet har länge drivit att det ska byggas studentbostäder i dessa områden och att minst 20 procent av alla nya bostäder som byggs i Stockholm ska vara bostäder för unga och studenter

Programförslaget innehåller mycket goda möjligheter till spårburen kollektivtrafik. Det bör planeras för detta i samband med att campusområdet byggs. Såsom miljöförvaltningen påpekar kan tunnelbanan och Roslagsbanan kompletteras med nya stationer och en öst-västlig spårburen tvärförbindelse är fullt möjlig. Spårtrafiklösningarna ska inte skjutas på framtiden, utan tas med i planeringen från början.

Förslaget innebär bl a att Värtabanan överdäckas samt att gång- och cykel-trafiken förbättras och knyter samman denna del av staden, en förbättring som är mycket välkommen. Det är positivt att Albanoområdet kommer att utvecklas till ett människovänligt område där människor vill vistas och röra sig genom på ett säkert och tryggt sätt. Detta kommer också att medföra att

Albanoområdet kommer att utgöra en viktig koppling mellan de olika läro-sätena i området.

Förslaget innebär bl. a. att Roslagsvägen omgestaltas. Såsom miljöförvaltningen påpekar i sitt remissvar bör omgestaltningen av Roslagsbanan inne-hålla en anpassning av kapaciteten då trafiken framöver i stor grad kommer att överföras till Norra länken. När Norra länken öppnas kommer rimligtvis trafiken på Roslagsvägen reduceras och det finns då ingen anledning att behålla den motorvägskaraktär som den utgörs av idag. En kapacitetsanpassning

skulle leda till lägre ljudnivåer, bättre luftkvalitet, en bättre anpassning till Nationalstadsparkens kulturlandskap och ekologiska spridningsfunktioner, för rekreationsvärden samt ökad säkerhet för gång- och cykeltrafikanter.

De förstärkningsåtgärder som föreslås med ekar och våtmarksnätverk är mycket värdefulla i det här området och kan knyta ihop ekområden utmed Roslagsvägen, utmed Brunnsviken mellan Bellevue och Alban/Kräftriket.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak godkänna förvaltningens tjänstutlåtande samt

att härutöver framhålla följande följande:

· Att en omgestaltning av Roslagsvägen även innehåller en anpassning av kapaciteten mot bakgrund av överföring till och Norra Länkens
kapacitetsförstärkning

· Att stadens miljöprogram med kompletteringen om hållbart byggande arbetas in

· Att en detaljerad analys görs för att bedöma om bebyggelsen i de
norra delarna utgör skada på Nationalstadsparkens naturvärden
(biblioteket på Albanoberget och bebyggelsen norr om Albanoskogen)

· Att det särskilt utreds förutsättningar för kollektivtrafikförsörjning med spårtaxi och spårtrafik - hållplats för tunnelbana och Roslags-bana samt att en öst-västlig spårförbindelse utreds
vidare.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S)

enligt följande; vi ser mycket positivt på möjligheterna att utveckla ett tidigare industriområde i Albano och Teknikhöjden till en levande, attraktiv och trygg miljö under dygnets alla timmar. Man kan särskilt uppmärksamma den fantastiska transportknut som man kan ge möjlighet till här. Värtabanan, Roslags-banan och tunnelbanan passerar alla den här platsen, vilket gör det möjligt att knyta i hop Värtan, Universitet, KTH och Norra stationsområdet med Nya Karolinska.

§14 Yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan för område vid Arrheniuslaboratoriet

Dnr 010-888-1.5.3

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-01-07 med förslag till yttrande till stadsbyggnadskontoret om förslag till detaljplan som möjliggör tillbyggnad av Arrheniuslaboratoriet vid Frescati på huvudsakligen en intilliggande parkeringsplats vid Svante Arrhenius väg

(S-Dp 2010-07308-54).

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till stadsbyggnadskontoret.

§15 Yttrande till förvaltningsrätten

Dnr 2010-865-1.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-28 med förslag till yttrande till förvaltningsrätten (Mål nr 45248-10) angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande som sitt yttrande till förvaltningsrätten.

§16 Anmälan av Justitieombudsmannens beslut

Dnr 2009-951-503

Anmäldes Justitieombudsmannens (JO) beslut 2010-12-15 (Dnr 6515-2009) angående initiativärenden mot Kungsholmens, Östermalms och Norrmalms stadsdelsnämnder; fråga om förutsättningarna för att göra s.k. hembesök inom ramen för en utredning om rätt till försörjningsstöd.

JO finner att då den aktuella informationsblanketten om hembesök inte användes längre och att hembesök synes göras endast i de fall där den enskilde har samtyckt till besöket, avslutar JO ärendet.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§17 Anmälan av Socialstyrelsens beslut om stimulansbidrag

Dnr 2010-626-2.1.

Anmäldes Socialstyrelsens beslut 2010-12-08 (Dnr 5944/2010) om stimulansbidrag till kommuner och landsting för insatser inom vård och omsorg om äldre personer.

Socialstyrelsen beviljar Östermalms stadsdelsnämnd 4183000 kronor i stimulansbidrag år 2010. Medlen får användas till och med 2011-12-31.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§18 Anmälan av länsstyrelsens beslut om bidrag till kompetensutveckling

Dnr 2010-850-2.1.

Anmäldes Länsstyrelsens i Stockholms län beslut 2010-11-29

(Dnr 704-18951-2010) om bidrag till kompetensutveckling för personliga ombud 2010.

Länsstyrelsen beviljar för år 2010 Östermalms stadsdelsnämnd 10000 kronor för personligt ombud.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§19 Anmälan av stadsrevisionens rapport om avtalsförvaltning

Dnr 2010-893-1.2.1.

Anmäldes stadsrevisionens rapport (nr 10 december 2010) om avtalsförvaltning vid Rinkeby-Kista och Södermalms stadsdelsnämnder samt trafik- och renhållningsnämnden.

Syftet med stadens granskning är att bedöma om nämnderna genomför en aktiv avtalsförvaltning enligt upphandlingspolicyn samt hur nämnderna samverkar med sina leverantörer.

Rapporten sändes till övriga stadsdelsnämnder för kännedom.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§20 Anmälan av stadsrevisionens rapport om nämndernas interna kontroll

Dnr 2010-894-1.2.1.

Anmäldes stadsrevisionens rapport (nr 11 december 2010) om nämndernas interna kontroll avseende ekonomi- och lönehantering.

Syftet med granskningen har varit att undersöka vilken kontroll och uppföljning nämnderna har i ekonomi- och lönerutiner för att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig efter överförandet av personal och ansvaret för vissa delar av arbetsprocessen till servicenämnden.

Rapporten sändes till granskade nämnder för kännedom.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2011-01-20 med förteckning av inkomna inbjudningar till kurser, seminarier och konferenser.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ledamöterna Berit Nyberg (S) och Maria Antonsson (MP) anmäls till föreläsningen ”Äldreomsorg enligt Thyra Frank” den 2
februari 2011.

2. Ersättaren Milly Namiro Darlson (S) anmäls till informations-träffen om ”Utbildning 2011 om äldre kvinnor som utsätts för våld” den 24 januari 2011.

3. Promemorian läggs i övrigt till handlingarna.

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken (FB)

Stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2010-12-29 om barnet
NN redovisades.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beslutar enligt 2 kap 7 § 1 p föräldrabalken lägga ned den påbörjade faderskapsutredningen för XXs dotter eftersom det visat sig omöjligt att få erforderliga upplysningar för bedömning av faderskaps-frågan för NN.

Anvisning hur man överklagar

§25 Anmälan av delegationsbeslut

Dnr 2011-11-1.1.

Anmäldes förteckning 2011-01-11 med bilagor över tjänstemannabeslut enligt delegationsbestämmelser.

Stadsdelsnämndens beslut

Föreliggande förteckning med bilagor över tjänstemannabeslut enligt

delegationsordningen läggs till handlingarna:

· Personalärende
Dnr 2010-878-1.1.

· Allmänna ärenden

Dnr 2010-832-2.8.
Dnr 2010-653-2.8.

§26 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2011-01-13 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§27 Information från stadsdelsdirektören

Norra Djurgårdsstaden

Stadsdelsdirektören Göran Månsson har till sammans med samordnaren för

Norra Djurgårdsstaden Nils Göransson m fl deltagit i ett möte med byggherrarna för etapp 2 norra den 13 januari i Innovationslokalen i hotell Ariadne.

Den 17 januari genomförde stadsbyggnadskontoret en trygghetsvandring med polisen i området. Polisen framförde en del synpunkter och uttryckte särskilt

att just under byggtiden bör man vara särskilt uppmärksam då brottsligheten

tenderar att vara hög perioden innan inflyttningen i bostäderna. Ny träff

kommer i denna fråga.

Upprustning av GHI

Regina Kevius, borgarråd för stadsbyggnadsnämnden och idrottsnämnden, tog den 19 januari det första spadtaget för upprustning av Gymnastik- och Idrottshögskolan (GHI).

Möte med Oscars församling

Göran Månsson ska tillsammans med Anna-Lena Christensson Österberg,

avdelningschef för Socialtjänsten, träffa kyrkoherden och diakonerna i Oscars församling den 25 januari för att diskutera samarbetet i sociala frågor.

Belysningsvandring

Torsdagen den 27 januari kommer en belysningsvandring äga rum på Fortums initiativ i stadsdelens norra del. Syftet är att upptäcka mörka områden, buskage etc som behöver belysas för att öka tryggheten för de som nyttjar gångvägarna till bostaden/arbetet/skolan, på fritid osv. Samling i tunneln under

Bergiusvägen kl 18.00.

Invigning av Linnégården

Äldreborgarrådet Joakim Larsson kommer att hålla invigningstal den 28 januari kl 14.00 vid invigningen av vård- och omsorgsboendet Linnégården då Carema Care tar över driften den 1 februari.

BRÅ

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) kommer att anordna en planeringskonferens med polisen m fl den 16 februari. Inbjudan kommer.

Träffpunkt Rio

Den nya träffpunkten på Rio kommer att invigas den 17 februari kl 15.00.

Inbjudan kommer.

§28 Övriga frågor

Referensgruppen för Norra Djurgården

Nämnden utsåg Thomas Linn (M) (sammankallande), Therese Carlborg (M), Catrin Tetzell (FP), Birgit Marklund Beijer (S) och Maria Antonsson (MP) att ingå som representanter från nämnden i Referensgruppen för Norra Djurgårdsstaden.

Representanter till vård- och omsorgsboendenas förtroenderåd

Representanter utsågs enligt följande från majoritetspartierna;

Kattrumpstullen

Ordinarie: Berit Snapp (C)

Ersättare: Lars Almquist (M)

Dianagården

Ordinarie: Thomas Linn (M)

Ersättare: Andrea Ström (M)

Rio

Ordinarie: Lotta Juul Martin-Löf (M)

Ersättare: Mark Klamberg (FP)

Körsbärsgården

Ordinarie: Marie Schött (M)

Ersättare: Therese Carlborg (M)

Linnégården

Ordinarie: Kitty Ericsson (M)

Ersättare: Johanna Sjö (M)

Kampementet

Ordinarie: Erik Hafström (M)

Ersättare: Catrin Tetzell (FP)

Oppositionspartierna inkommer senare.

Dianagåden

Stadsdelsdirektör Göran Månsson besvarade fråga från ledamoten Berit Nyberg (S) om tillsynen vid Dianagårdens vård- och omsorgsboende.

Brantingsgatan

Ledamoten Maria Antonsson (MP) efterlyste en ledstång vid barnvagnsrampen/ Brantingsgatan. Parkmiljögruppen återkommer i frågan.