Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2011-12-15

Sammanträde 2011-12-15

Datum
Klockan
19.00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl 18.00 med information om matprojektet Fokus matgläd Läs mer...je inom Barn och Ungdom (ärende 10 på dagens föredragningslista) samt information från Föreningen Föräldravandring på Östermalm

Förhinder att närvara vid sammanträdet anmäles till
nämndsekreteraren Anne-Marie Hemphälä tel: 508 10 034,
e-post: anne-marie.hemphala@stockholm.se
eller registrator Ylwa Björkquist, tel: 508 10 037 e-post:
registrator.ostermalm@stockholm.se. Fax: 508 10 099

1 Val av protokollsjusterare

Tid för protokollsjustering
Anmälan av protokollsjustering
Justering av föredragningslista
Upprop och närvaroregistrering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Medborgarförslag

2 Svar på medborgarförslag om TV-eken. Dnr 2011-729-1.2.4.

3 Svar på medborgarförslag om TV-eken. Dnr 2011-835-1.2.4.

Beslutsärenden

4 Verksamhetsplan och budget 2012 för Östermalms stadsdelsnämnd och enheternas verksamhetsplaner med kvalitetsgarantier. Dnr 2011-837-1.1.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)
Bilagor
Bilaga 4_2011-837-1 1 Verksamhetsplan 2012 Parkmiljöavdelningen östermalm.pdf (297 kb) Bilaga 4_2011-837-1.1. VP 2012 Bilaga 5 Ekonomibilaga sdn10.pdf (32 kb) Bilaga 4_2011-837-1.1. VP 2012 Bilaga 7 Svar på kommunbeslut efter tillsyn av forskoleverksamhet i Stockholms kommun.pdf (133 kb) Bilaga 4_2011-837-1.1. VP 2012 Bilaga 8 Handlingsplan för bättre utveckling och lärande genom IT i Östermalms förskolor 2012.pdf (180 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Handlingsplan för IT 2012 Centrala Östermalms förskolor.pdf (163 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Handlingsplan för IT 2012 Engelbrekts förskolor.pdf (235 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Handlingsplan för IT 2012 Gärdets förskolor.pdf (173 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Handlingsplan för IT 2012 Hedvig Eleonora förskolor.pdf (172 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Handlingsplan för IT 2012 Hjorthagen Karlaplans förskolor.pdf (84 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Handlingsplan för IT 2012 Stadions förskolor.pdf (356 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Kvalitetsgarantier 2012 Centrala Östermalms Förskolor.pdf (183 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Kvalitetsgarantier 2012 Dagverksamheterna Östermalm.pdf (200 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Kvalitetsgarantier 2012 Engelbrekts förskolor.pdf (169 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Kvalitetsgarantier 2012 Enheten för biståndsbedömning äo.pdf (157 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Kvalitetsgarantier 2012 Familjeenheten.pdf (158 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Kvalitetsgarantier 2012 Fält&Prevention.pdf (163 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Kvalitetsgarantier 2012 Försörjningsstöd.pdf (153 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Kvalitetsgarantier 2012 Gärdets förskolor.pdf (171 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Kvalitetsgarantier 2012 Hedvig Eleonora förskolor.pdf (164 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Kvalitetsgarantier 2012 Hemtjänst Östermalm.pdf (198 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Kvalitetsgarantier 2012 Hjorthagens Karlaplans förskolor.pdf (126 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Kvalitetsgarantier 2012 Parklek Östermalm.pdf (170 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Kvalitetsgarantier 2012 Stadions förskolor.pdf (203 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Kvalitetsgarantier 2012 Stöd o service.pdf (153 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ orgskiss stöd och service vp-12.pdf (178 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Verksamhetsplan 2012 Centrala Östermalms Förskolor.pdf (394 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Verksamhetsplan 2012 Dagverksamheterna Östermalm.pdf (279 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Verksamhetsplan 2012 Engelbrekts förskolor.pdf (380 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Verksamhetsplan 2012 Enheten för biståndsbedömning ÄO.pdf (487 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Verksamhetsplan 2012 Familjeenheten.pdf (591 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Verksamhetsplan 2012 Fält&Prevention.pdf (223 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Verksamhetsplan 2012 Försörjningsstödsenheten.pdf (399 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Verksamhetsplan 2012 Gärdets förskolor.pdf (347 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Verksamhetsplan 2012 Hedvig Eleonora förskolor.pdf (379 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Verksamhetsplan 2012 Hemtjänst Östermalm.pdf (233 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Verksamhetsplan 2012 Hjorthagen-Karlaplans förskolor.pdf (556 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Verksamhetsplan 2012 Parklek Östermalm.pdf (287 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Verksamhetsplan 2012 Stadions förskolor.pdf (430 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Verksamhetsplan 2012 Stöd och serviceenheten.pdf (592 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ Verksamhetsplan 2012 Vuxenenheten.pdf (305 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ VP 2012 Bilaga 1 Aktivitetsplan.pdf (534 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ VP 2012 Bilaga 2 Risk- och väsentlighetsanalys - kommunfullmäktiges indikatorer.pdf (355 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ VP 2012 Bilaga 3 Risk- och väsentlighetsanalys - väsentliga processer.pdf (440 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ VP 2012 Bilaga 4 Internkontrollplan.pdf (167 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_ VP 2012 Bilaga 9 Organisationsschema.pdf (228 kb) Bilaga 4_2011-837-1_1_Kvalitetsgarantier 2012 Vuxenenheten.pdf (154 kb) Bilaga 4_2011-839-1_1_ VP 2012 Bilaga 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan 2010-2012.pdf (255 kb) Bilaga 4_2012-837-1_1_ Verksamhetsplan 2012 Fält&Prevention.pdf (223 kb)

6 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Rio vård- och omsorgsboende. Dnr 2011-847-2.2.2.

7 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende.

8 Val av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2012.

9 Anvisningar för kontroll och attest samt begäran om utbetalning av pengar enligt Regler för ekonomisk förvaltning. Dnr 2011-868-1.1.

10 Stadsdelsnämndens kommunala förskolor anmäls till det nationella projektet Fokus Matglädje: "Kost, hälsa, rörelse och hållbar utveckling i stadsdelens kommunala förskolor."

12 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Föreningen Föräldravandring på Östermalm. Dnr 2011-867-5.

13 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Östermalms föreningsråd.

Remissärenden

14 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn. Dnr 2011-625-1.5.1.

15 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Stockholms stads program för kvinnofrid - mot våld i nära relationer 2012- 2014 . Dnr 2011-764-1.5.1.

16 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Åke Askensten (MP) om nya konstytor i stadsmiljön. Dnr 2011-719-1.5.1.

17 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till kulturvision 2030.

18 Yttrande till AB Storstockholms Lokaltrafik om spårvägs- och stomnätsstrategi, Etapp 1- centrala delen av Stockholmsregionen. Dnr 2011-686-1.5.3

19 Yttrande till socialnämndens tillståndsutskott angående alkoholservering i Collage-Sthlm, Ingmar Bergmansgata 2. Dnr 2011-789-1.5.2.

21 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S). Dnr 2011-842-1.1.

Anmälningsärenden

22 Anmälan av månadsrapport november 2011. Dnr 2011-131-1.2.1.

23 Anmälan av socialförvaltningens ansökan om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning omfattande samtliga stadsdelsförvaltningar. Dnr 2011-871-1.2.6.

24 Anmälan av exploateringsnämndens svar på skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd om gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra Länken.

25 Anmälan av protokoll 2011-12-05 från pensionärsrådet på Östermalm.

26 Anmälan av protokoll 2011-11-10 och 2011-12-01 från rådet för funktionshinderfrågor.

27 Anmälan av promemoria 2011-11-24 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag mm till Östermalms stadsdelsnämnd.

28 Information från stadsdelsdirektören.

Slutet sammanträde

30 Anmälan av protokoll 2011-12-08 från sociala delegationen.

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (117 kb)

§1 Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering

Stadsdelsnämndens beslut

1. Ordförande Johan Sjölin (M) och vice ordförande Stefan Nilsson (MP)
uppdras att justera dagens protokoll.

2. Protokollet justeras den 20 december 2011.

Anmäldes att nämndens protokoll fört vid sammanträdet den 24 november justerades den 6 december 2011.

§3 Svar på medborgarförslag om TV-eken

Dnr 2011-835-1.2.4.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-01 med förslag till svar på medborgarförslag om att staga upp TV-eken med en pylon.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.


Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; att TV-eken var av en stor lokal betydelse för Östermalm råder det ingen tvekan om. Detta har också besannats med alla protester, samlingar kring eken, upprop facebookgrupper med mera.

Till saken hör också att det faktiskt var så att vare sig den norske experten eller de fristående arboristerna ansåg att det fanns någon akut risk för att eken skulle falla. Det fanns alltså tid för trafikkontoret att hämta in analyser och resultat från arboristernas omfattande mätningar. Kontoret fick också i förväg information om dessa mätningar och om preliminära resultat. Ändå fällde man eken. Dessutom bara några timmar efter attbåde trafik- och renhållningsnämnden och stadsdelsnämnden hade haft omfattande diskussioner i frågan vilket kan kallas för bristande respekt för de demokratiska beslutsformerna.

§4 Verksamhetsplan och budget för Östermalms stadsdelsnämnd 2012

Dnr 2011-837-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-05 med förslag till verksamhetsplan och budget för Östermalms stadsdelsnämnd 2012.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut som innehöll återremissyrkande och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) framlade ett annat förslag till beslut som även detta innehöll återremissyrkande och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordförande ställde först proposition på vice ordförande Stefan Nilssons (MP) m fl yrkande om återremiss mot att avgöra ärendet idag och fann att eget m fl (M) förslag om att avgöra ärendet idag bifallits.

Därefter ställde ordförande de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Verksamhetsplanen för 2012 fastställs samt överlämnas till kommunstyrelsen.

2. Föreslagna omslutningsförändringar om 101,0 mnkr avseende ökade intäkter och kostnader fastställs.

3. Föreslagna nio resultatenheter samt internpriser för 2012 fastställs.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avslå förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget för år 2012

att återremittera budgetunderlaget till förvaltningen för omarbetning m

Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige för 2012 som grund

samt

att därutöver anföra följande:

Det framlagda förslaget till verksamhetsplan och budget för år 2012 präglas av fortsatta stora nedskärningar i nämndens kärnverksamheter. I Miljöpartiets budgetförslag i kommunfullmäktige finns 318,2 Mkr mer än i den moderatledda majoritetens budget för stadsdelarna. Dessutom hämtas 228,4 Mkr från Arbetsmarknadsnämnden för arbetsmarknadsåtgärder i stadsdelsnämnderna. Detta skulle för 2012 betyda 19,5 Mkr mer för Östermalms stadsdelsnämnd än i det nu liggande förslaget. Utöver detta kräver vi att tydligare åtaganden (exempelvis kvantifierbara mål och indikatorer) för nämndens alla olika verksamheter ska arbetas fram. Miljöpartiets förslag till budget skulle därmed innebära en högre grundläggande service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna för både brukare och personal.

Förbättrad hjälp åt barn och unga och personer med missbruk och psykiska problem

Den sociala barn- och ungdomsvården behöver kraftiga förstärkningar, både för att fånga upp och hjälpa barn som far illa och för att följa upp insatser, inte minst barn som är placerade i familjehem. Ett uppsökande arbete ska bedrivas gentemot föräldrar med missbruksproblem, barn till psykiskt funktionshindrade och andra barn som far illa. Resurserna till missbruksvården ska öka.

Barns situation ska uppmärksammas när vuxna söker ekonomiskt bistånd. Barnperspektivet är tydligt i stadens riktlinjer och innan beslut fattas ska konsekvenser för varje barn alltid övervägas och dokumenteras. Ett barn-perspektiv innebär att det inte ska vara möjligt att vräka barnfamiljer. Det ska utformas en lokal handlingsplan för det vräkningsförebyggande arbetet.

Allt fler försätter sig i skuldfällan. Ju tidigare människor får hjälp, desto större chans att ta sig ur den uppkomna situationen. Fler skuldrådgivare skulle korta ner orimligt långa kötider och förebygga vräkningar p.g.a. hyresskulder. Väntetiden för att få träffa en skuldrådgivare ska inte vara mer än en månad. Den som är berättigad till försörjningsstöd ska även ha rätt till SL-kort.

Utvecklat miljöarbete

För att staden ska kunna nå högt satta klimatmål, målen i miljöprogrammet och vattenprogrammet samt bidra till att uppnå Sveriges miljökvalitetsmål behöver miljö- och klimatkompetensen stärkas på stadsdelsförvaltningarna. Stadsdelen ska i samverkan med områdets invånare, företag och föreningar förbättra den lokala boende- och stadsmiljön samt öka medvetenheten och engagemanget för miljö- och klimatfrågor.

Stadsdelen ska prioritera arbetet med energirådgivning inom förvaltningens egna verksamheter samt mot företag och hushåll. Stadsdelens verksamheter ska i största möjliga utsträckning tillgodose sina bilbehov via bilpooler.

Ambitionen måste vara att Stockholm ska vara ledande i Sverige när det gäller att hushålla med energi och investera i förnyelsebara energikällor.

Vid byggplaner ska staden arbeta för ett medborgarinflytande som sträcker sig över kraven i Plan- och bygglagen. Metoder ska utvecklas för att fånga upp grupper som aldrig kommer till tals i stadsbyggnadsrelaterade frågor. Barnperspektivet ska in i stadsplaneringen och metoder för att inkludera barn och deras tankar i stadsplaneringen ska utvecklas.

Mindre barngrupper i förskolan

I förskolan behöver barngruppernas storlek minskas till högst 14 barn i småbarnsgrupperna och 18 barn i storbarnsgrupperna, samtidigt som mål och indikatorer för antal barn per vuxen arbetas fram. Dessutom är det viktigt att hålla nere förskoleenheternas storlek. Alla förskolor ska ges tillgång till

genuspedagoger.

Förbättrad upphandling
Arbetet med policy för upphandling måste vidareutvecklas, särskilt med fokus på förfrågningsunderlagens kvalité, miljökrav samt med tydliga och uppföljningsbara antidiskrimineringsklausuler. Två av de miljökrav som ska ställas är: 1) att inga dubbdäck får användas av dem som utför transporter, 2) att inga kemikalier som finns upptagna på REACH:s kandidatlista förekommer i några produkter eller varor.

Den drastiska minskningen av vissa fiskarter i våra hav är ett stort ekologiskt hot. Stadsdelarna bör besluta att inte servera hotade fiskarter på förskolor, skolor och äldreboenden, också för att öka kunskapen hos förvaltning, personal och elever om ekologi och matens miljöpåverkan.

Hälsosam och god mat i alla verksamheter
Hälsosam, näringsriktig och närlagad mat är avgörande för hälsan och välbefinnandet. Andelen ekologiskt odlad mat som erbjuds i stadsdelens verksamheter ska öka. År 2011 ska målet vara att 40 procent av maten i stadsdelens verksamheter är ekologisk.

Kvalité och valfrihet inom omsorgen om äldre och funktionsnedsatta
Alla med hemtjänst som har mat som bistånd ska få information om rätten att få maten tillagad i hemmet. Social gemenskap vid måltider är viktigt, till exempel bör matlag erbjudas. En utevistelsegaranti ska införas, som gör att fler äldre får möjlighet att komma ut, besöka grönområden och känna frisk luft. Det är oroande att den borgerliga majoriteten konkurrensutsätter verksamheter utan att några egenregianbud läggs. Egenregianbud ska alltid uppmuntras och konkretiseras när verksamhet som drivs i kommunal regi ska konkurrensutsättas, både för att få bästa möjliga kvalitet till lägsta kostnad, men också för att invånarna i stadsdelen ska ha valfriheten att kunna välja bland en mångfald av utförare. Det ska i varje stadsdel finnas kommunala alternativ, både när det gäller hemtjänst och äldreboende, eftersom det för många är en viktig del av valfriheten att kunna välja detta.

Arbetet inom äldreomsorgen och omsorgen för människor med funktionsnedsättningar är fysiskt och psykiskt tungt och många människor orkar inte arbeta fram till pensionen. Staden ska utreda en riktad arbetsförkortning för personal i äldre- och funktionshinderomsorg.

Aktivt arbete mot diskriminering
Stadsdelen ska bedriva ett offensivt arbete mot diskriminering. Den diskrimineringsklausul som Miljöpartiet införde 2002-2006 ska återinföras. Föreningar som diskriminerar ska på samma sätt som företag veta att de riskerar att förlora sina bidrag. Stadsdelen ska tydligt prioritera arbetet med att säkerställa att ingen diskrimineras, exempelvis genom att använda anonymiserade jobbansökningar, antidiskrimineringstester och kontinuerlig utbildning för alla anställda och politiker.

Arbetet för att den fysiska tillgängligheten i stadsdelen ska öka och attityderna till människor med funktionshinder måste förbättras. En viktig del i en god arbetsmiljö är att det finns ett bra, strukturerat sätt att hantera kränkningar, trakasserier och mobbning på arbetsplatsen samt att stadsdelsnämnden prioriterar detta arbete ytterligare. En annan del i en god arbetsmiljö är att det finns bra rehabiliteringsmöjligheter. Vi vill se tydligare fokus på och arbete med rehabilitering inom stadsdelens verksamheter, exempelvis genom inrättandet av en s.k. MAR (medicinskt ansvarig för rehabilitering).

Satsningar på konsumentvägledningen ska öka. Genom internationaliseringen har frågan om hur olika produkter påverkar stockholmarna som konsumenter blivit än mer aktuell. Många undrar exempelvis hur de ska göra med pensionen, vilket elbolag de ska välja och många vill kunna utnyttja sin konsumentmakt.

”En-dörr-in” för alla arbetssökande
Stadens arbetsmarknadsåtgärder ska vara utformade så att varje enskild
person hittar sin kortaste väg till rätt jobb. I stället för nuvarande Jobbtorg ska ”En-dörr-in”-verksamheter finnas i varje stadsdel. Därför för vi över 228,4 mkr för arbetsmarknadsåtgärder från arbetsmarknadsnämnden till stadsdelsnämnderna. ”En-dörr-in”-verksamheterna ska organisatoriskt och demokratiskt tillhöra respektive stadsdelsnämnd, men flera stadsdelsnämnder kan gå samman och gemensamt driva ”En-dörr-in”-verksamhet. Verksamheten ska omfatta alla arbetslösa, även dem som står allra längst från arbetsmarknaden och dem som är i behov av rehabilitering. Alla arbetssökande ska erbjudas skräddarsytt och individuellt stöd - vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i verksamheten. Det sociala företagandet ska stimuleras.

Stadsdelen ska garantera sfi-elever studier till och med nivån för nationella provet. Det finns anställda inom stadsdelsnämndernas verksamheter med mycket begränsade kunskaper i svenska, exempelvis inom skolbespisningen och lokalvården. Det bör utredas om dessa grupper kan läsa sfi inom ramen för stadens kompetensprogram.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till verksamhetsplan och budget för 2012 grundad i Socialdemokraternas budget i kommun- fullmäktige,

att uppdra åt förvaltningen att återkomma med förslag till aktivitetsplan för 2012,
att godkänna redovisade omslutningsförändringar om 101,0 mkr avseende ökade intäkter och kostnader,
att fastställa resultatenheter och internpriser för 2012 ,
att alla ska ha rätt till heltid, deltid ska vara en möjlighet,
att det är fullt meddelarskydd i all privat verksamhet,
att inrätta ett ungdomsråd/ungdomsparlament,
att vid upphandling även lägga egenregianbud samt
att därutöver anföra följande:

Ett Östermalm där alla kan arbeta och växa
Stockholm och Östermalm är en stad med nästintill oändliga möjligheter. Den urbana miljön kombinerat med ett tolerant och jämlikt samhälle har skapat möjligheter som finns i få andra delar av världen. Det är ingen slump att Stockholm (och Sverige som land) kommer högt upp i många internationella granskningar såväl av näringsklimat som välstånd.

I grunden handlar det om Stockholmarens förmåga att växa och utvecklas och om Stockholmarens nyfikenhet, kreativitet och vilja att skapa något bestående för sig och de sina. Men lika mycket handlar det om ett samhällssystem som låter människor vara starka och självständiga individer. I en storstad, mer än i många andra miljöer, är vi beroende av varandra. Där är vi beroende av ett samhälle som fungerar.

Den socialdemokratiska välfärden är ett kollektivt ansvar byggt på solidaritet och gemenskap, men välfärdens syfte, mål och strategier är i allra högsta grad individuella till sin karaktär. Här förenas individualism och kollektivism.

Det är när staden är tillräckligt stark för att fungera väl som alla kan få en tillräckligt bra kunskapsgrund för att kunna få ett arbete. Det är när det investeras tillräckligt i vår gemensamma infrastruktur som det är möjligt att kunna röra sig fritt och komma till sitt arbete. Det är när vi tillsammans investerar tillräckligt i välfärd som det finns en värdig äldreomsorg som ger även äldre chans att leva sitt liv efter egna önskemål.

I den budget som de borgerliga partierna röstat igenom i Stockholm stad ökar utanförskapet och beroendet av försörjningsstöd ökar kraftigt – klyftorna

växer. I stora delar av staden växer en generation upp där möjligheten till jobb känns alltför avlägsen. Möjligheten till en bostad, en god hälsa eller en bra utbildning – alla är de indikatorer på en stad som blir alltmer tudelad. Med tudelningen följer missade möjligheter. Barn som aldrig får chansen att visa sin fulla potential, ungdomar som aldrig kommer in på arbetsmarknaden eller känslan av ökande otrygghet begränsar möjligheter. En stad som missar möjligheter är en halv stad.

Stockholm kan bättre än idag.
Vi vill erinra om att vi i kommunfullmäktige har föreslagit en starkare budget för nämndens verksamhet än nuvarande moderatledda majoritet. Socialdemokraternas budget skulle öka resurserna för Östermalms stadsdelsnämnd med minst 5 miljoner kronor jämfört med majoritetens förslag. Det skulle ge en bättre service till medborgarna och en större trygghet och kontinuitet i verksamheterna. I vårt socialdemokratiska budgetförslag visade vi på en alternativ väg för Stockholm och Östermalm. En väg där stora investeringar i utbildning och jobb ger möjligheter för fler. En väg som är fylld också av möjligheter för Stockholm.

Ett Stockholm som arbetar – bryt passiviteten
Till Stockholm kommer årligen 1000-tals nya stockholmare i jakten på drömjobbet. Här växer drömmar, skapas framtidstro och lösningar på stora framtidsproblem. Det är lätt att se möjligheterna som finns på Stockholms arbetsmarknad. Samtidigt ökar nu försörjningsstöd kraftigt. Det är bara en av flera indikatorer på att Stockholm behöver en ny politik för fler jobb. Långtids-arbetslösheten, arbetslösheten bland ungdomar och personer med utom-europeisk bakgrund är fortsatt mycket hög.

Den borgerliga majoritetens budget för Stockholms stad innebär att de aktiva insatserna för fler jobb minskar med 9 miljoner kronor samtidigt som försörjningsstödet beräknas öka med 83 miljoner kronor (vilket är en ökning med hela 8%). Det är en utveckling som riskerar undergräva mycket av övrig välfärdsverksamhet i Stadsdelsnämnderna om utvecklingen inte vänds. I det socialdemokratiska förslaget till budget föreslog vi ett jobbpaket som kommer att ge många fler arbetslösa möjlighet att få jobb, praktik eller utbildning om det blir verklighet. Det är ett paket om totalt 140 miljoner kronor. Räknar man in de indirekta sysselsättningseffekterna av de investeringar vi gör i utbildningsväsendet och övrig kommunal verksamhet, kommer ytterligare många fler att få jobb. Det skulle också ha inneburit en möjlighet att bromsa ökningen av försörjningsstöd om fullmäktige röstat igenom det.

Med vårt förslag skulle fler ungdomar och vuxna ha fått den utbildning som behövs för att komma in på arbetsmarknaden. Ungdomar och andra utsatta grupper skulle ha fått mer riktade insatser – med större effekt. Näringspolitiska insatser skulle ha gett förutsättning för fler jobb.

Ett Stockholm utan barnfattigdom
När klyftorna ökar och alltfler behöver försörjningsstöd är det också allt fler barn och ungdomar som drabbas av ekonomisk utsatthet. Barnfattigdom, mer än annat, stänger igen möjligheter. Ett rikt Stockholm är ett Stockholm som ger alla barn, oavsett bakgrund, en möjlighet att växa. Därför är det ökande behovet av försörjningsstöd inte bara dåligt ur ett individperspektiv eller ur ett jobbperspektiv.

Utöver ökade insatser för jobb (se ovan), sänkta avgifter, socialtjänsten, ökat föreningsstöd och sommarjobbssatsning motsatte vi oss starkt den kraftiga neddragning på sommarkollo som kommer att bli verklighet om de borgerliga partiernas budget genomförs. Det är ett slag primärt mot de som inte har råd med andra aktiviteter under sommaren.

En utveckling av projektet FUSSION, tillkomsten av ett ungdomsråd/ parlament och insatserna av våra utmärkta fältassistenter är en bra grund i denna strävan. Därtill behövs en utökning av öppethållandet på våra ungdomscaféer. Genom att initiera en ombyggnad av befintligt hus samt mark intill skating-banan i Humlegården till ett Ungdomens Hus vill vi göra ytterligare satsningar på stadsdelens ungdomar.

En förskola som får bra förutsättningar
Den moderata budgeten innebär i praktiken en neddragning på förskolans område. En schablonhöjning på dryga procenten motsvarar inte de kostnader som förskolorna ska hantera. Det kommer drabba den pedagogiska verksamheten i förskolan.

Kvaliteten i förskolan behöver förstärkas och barngruppernas storlek minskas. Vi vill öka satsningen på utbildning av barnskötare och förskollärare. En äldreomsorg som är värdig – på riktigt
De senaste månadernas debatt om vanvård i privat utförd äldreomsorg har fått den borgerliga majoriteten i Stockholm stad och Östermalm som tidigare påskyndade just denna privatisering att nu påstå sig vilja granska denna.

Vi anser att det är dags att dra i bromsen och följa upp konsekvenserna av privatiseringen.

En översyn av regelverket kring privat verksamhet för att genom höjda kvalitetskrav kunna tillförsäkra östermalmarna att kvaliteten i verksamheten är god och att skattemedel används till det den är avsedd för och inte stora vinster åt aktieägarna. Därigenom kan också oseriösa aktörer stoppas och fler vita jobb tillskapas. Med fler vita jobb följer också fler jobb med bra anställnings-villkor.

Vår budget för Stockholm stad innebär en ökning av resurserna till hem-tjänsten. Det möjliggör mer tid och mer möjlighet för de äldre att styra över sin tid.

Vi vill satsa på kvaliteten i omsorgen om äldre genom att t.ex. öka personaltätheten och förbättra personalkontinuiteten. Man ska kunna välja både privat och kommunal äldreomsorg. Idag är samtliga äldreboenden upphandlade på Östermalm. Servicehusen är tyvärr avvecklade.

Det finns idag ett mycket stort antal privata hemtjänstutförare på Östermalm och ett stort antal vård- och omsorgsboende i staden att välja mellan. För den äldre som ska söka hemtjänst eller ett boende krävs därför ofta att anhöriga är behjälpliga. Vissa äldreboenden är mer populära än andra vilket innebär köer och att man i vissa fall aldrig kan komma till det boende man helst önskar. Därför är valfriheten chimär.

Äldreomsorgen är vidare ett område där det för många brukare och anhöriga råder stor osäkerhet. Trygghetsboendet har genomförts trots att formerna för verksamheten och övergången mellan servicehusboende och trygghetsboende har varit och är oklara.

Lokal demokrati

Den lokala demokratin ska stärkas. Vi anser att utöver de ansvarsområden som stadsdelsnämnderna har idag ska till dessa även föras ansvaret för grundskolan, barmarks-och vinterväghållning samt ett större ansvar för arbetsmarknadsfrågor. Likaså anser vi att ansvaret för de enskilda förskolorna ska till-föras stadsdelsnämnderna ansvarsområdet.

Stadsdelsnämnden ska vidare arbeta med att fördjupa demokratin, uppmuntra engagemang och skapa fora för dialog med medborgarna. Eftersom stadsdelsnämnderna i den borgerliga majoriteten avlövas vad gäller ansvarsområden blir den lokala demokratin tyvärr en schimär. Detta har visat sig inte minst med TV-eken.

Aktivitetsplanen

Vi skulle slutligen också omedelbart återkalla aktivitetsplanen. Majoriteten genomför av ideologiska skäl en total privatisering av alla äldreboenden.

Någon verklig valfrihet finns inte då brukarna exempelvis saknar möjlighet att välja egen regi. Vidare är det anmärkningsvärt att man – trots vad som framkommit när det gäller utfall och bristande överensstämmelse till gällande regelsystem – fortsätter med att använda sig av avknoppningar/personal-övertagande som metod för konkurrensutsättning och utförsäljning.

En utförsäljning för dess egen skull är oförsvarlig. Alla verksamheter mår bra av en rimlig balans mellan olika utövare där ett konstruktivt samspel kan ske mellan egenregi samt ideella organisationer och privata utövare. Idag är det i stort sett endast de stora vårdbolagen som kan komma ifråga med stora vinster som följd. Att helt utesluta egenregi tyder på att man gömmer sig bakom

fristående utövare och inte riktigt vågar

Särskilt uttalande avgavs av ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamöterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) enligt följande; en attraktiv, trygg och växande stad, kvalitet och valfrihet samt kostnadseffektiva verksamheter är ledstjärnor för alliansen inför verksamhetsåret 2012. Men den ekonomiska krisen internationellt får även återverkningar på svensk ekonomi och således även på stadsdelsnämndens ekonomi som efter flera år med rejäla budgetöverskott nu har en prognos som innebär att vi precis klarar budgeten 2011 och inför 2012 vidtar ett antal besparingar för att klara kärnverksamheten: väl fungerande förskolor, trygg och bra äldrevård, viktiga satsningar på barn och ungdom samt aktiviteter att få människor i arbete och egen försörjning.

Vi fortsätter vårt arbete att ge ungdomar en rik, trygg, varierad och tillgänglig kultur och fritid med förebyggande ungdomsinsatser med fältassistenter, föräldravandrarna och projektet FUSSION.

Äldreomsorgen är budgetmässigt vårt största verksamhetsområde där vi har en noggrann kostnadskontroll men framförallt genom våra tjänstemän och kontaktpolitiker följer upp våra entreprenörers åtaganden och aktivt deltar i förbättringar på våra särskilda boenden. Men vi genomför även ett antal utvecklingsprojekt inom demens, kost och det sociala innehållet.

Arbetsföra personer skall motiveras till praktik och arbete genom Jobbtorgen. Nästa år kommer 100 platser finnas till förvaltningens förfogande. Det är en ökning med 50 platser vilket såväl vi som förvaltningen ser som mycket positivt på.

Det är också glädjande att vi nu långsiktigt lyckats rädda verksamheten för hemlösa vid Bryggan som nu kan fortsätta sin viktiga verksamhet.

§5 Kvalitets- och avtalsuppföljning av Rios vård- och omsorgsboende 2011

Dnr 2011-145-1.2.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-05 med förslag till kvalitets- och avtalsuppföljning av Rios vård- och omsorgsboende 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner kvalitets- och avtalsuppföljning av Rios vård- och
omsorgsboende 2011.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; de senaste månadernas debatt om vanvård i privat utförd äldreomsorg har fått den borgerliga majoriteten i Stockholm stad och

Östermalm som tidigare påskyndade just denna privatisering att nu påstå sig vilja granska denna.

Vi anser att det är dags att dra i bromsen och följa upp konsekvenserna av privatiseringen.

En översyn av regelverket kring privat verksamhet för att genom höjda kvalitetskrav kunna tillförsäkra östermalmarna att kvaliteten i verksamheten är god och att skattemedel används till det de är avsedda för och inte till stora vinster åt aktieägarna. Därigenom kan också oseriösa aktörer stoppas och fler vita jobb tillskapas. Med fler vita jobb följer också fler jobb med bra anställnings-villkor.

Nu visar det sig att entreprenören inte följt avtalet fullt ut vad gäller andelen sjuksköterskor och arbetsterapeut. Man kan inte tolka det på annat sätt än att man vill helt enkelt göra så stora vinster som möjligt inom äldreomsorgen.

§6 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Rios vård- och omsorgsboende

Dnr 2011-847-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-05 med förslag till förlängning av entreprenadavtal för drift av Rios vård- och omsorgs-boende.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden förlänger avtalet med Attendo Care AB för tiden 2012-11-01 – 2014-10-30.

2. Stadsdirektören får i uppdrag att teckna förlängningsavtalet.

3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.


Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att inte förlänga avtalet med Attendo Care AB,

att framställa till kommunstyrelsen att Rio, när nuvarande avtal med
Attendo Care har gått ut, ska drivas i egen regi samt

att i övrigt anföra följande:

Det är ur valfrihets- och kvalitetssynpunkt viktigt att det finns både kommunalt drivna vård- och omsorgsboenden och boenden som drivs av entre-prenörer. Inget av Östermalms sex vård- och omsorgsboenden är idag i kommunal drift. Det är därför ur valfrihetssynpunkt viktigt att åtminstone ett av dessa boenden drivs i egen regi, eftersom kommunal drift för många personer upplevs som en garanti för kvalitet och är ett viktigt kriterium vid val av boende. När avtalet med Attendo upphör 2012 bör därför Rio drivas i egen regi.

Också ur kvalitets- och effektivitetssynpunkt är det viktigt att det finns kommunalt drivna vård- och omsorgsboenden – och även hemtjänst – i alla stadsdelsnämndsområden. En sådan konkurrens gagnar kvaliteten och dessutom gynnar det stadsdelens egen kompetens när det gäller förmågan att driva boenden.

Tidigare under hösten lade Miljöpartiet en skrivelse i kommunstyrelsen om behovet av att förbättra upphandlingsreglerna och införa ett nytt kontrollsystem för driften av vård- och omsorgsboenden. Miljöpartiet har under många år krävt att samma kvalitetskrav ska gälla privata och offentliga utförare, och att Stockholms stad måste ta sitt ansvar för att se till att kraven uppfylls.


Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att ej förlänga avtalet med Attendo Care AB för tiden 2012-11-01 till och med 2014-10-30 samt
att verksamheten från och med 2012-11-01 ska övergå i egen regi.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; de senaste månadernas debatt om vanvård i privat utförd äldreomsorg har fått den borgerliga majoriteten i Stockholm stad och

Östermalm som tidigare påskyndade just denna privatisering att nu påstå sig vilja granska denna.

Vi anser att det är dags att dra i bromsen och följa upp konsekvenserna av privatiseringen.

En översyn av regelverket kring privat verksamhet för att genom höjda kvalitetskrav kunna tillförsäkra östermalmarna att kvaliteten i verksamheten är god och att skattemedel används till det den är avsedd för och inte till stora vinster åt aktieägarna. Därigenom kan också oseriösa aktörer stoppas och fler vita jobb tillskapas. Med fler vita jobb följer också fler jobb med bra anställningsvillkor.

Nu visar det sig att entreprenören inte följt avtalet fullt ut vad gäller andelen sjuksköterskor och arbetsterapeut. Man kan inte tolka det på annat sätt än att man vill helt enkelt göra så stora vinster som möjligt inom äldreomsorgen.

§7 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende

Dnr 2011-873-2.2.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-13 med förslag till förlängning av entreprenadavtal för drift av Körsbärsgårdens vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Nämnden förlänger avtalet med Stiftelsen Rödakorshemmet till och med 2012-04-30.

2. Stadsdirektören får i uppdrag att teckna förlängningsavtal.

§8 Val av ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2012

Dnr 2011-795-1.2.5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-11-28 med förslag till ledamöter och ersättare i stadsdelsnämndens pensionärsråd 2012.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden utser ledamöter och ersättare till pensionärsråd 2012
  enligt följande;

Ledamöter

SPF Karlaplan Margareta Thörnblom

SPF Gärdet-Oscars Christina Harjulin

SPF Engelbrekt Olof Björlin

SPF Hedvig Eleonora Viveca Sarman

PRO Östermalm Ulla Bowallius

Ersättare

SPF Karlaplan Ulla Löfberg

SPF Gärdet-Oscars Yvonne Wendt

SPF Engelbrekt Alice Unander-Scharin

SPF Djurgården Kerstin Appel

PRO Gärdet Ingrid Stockman.

2. Alice Unander-Scharin SPF Engelbrekt, bosatt utanför stadsdels- nämndens geografiska område, utses till ersättare i stadsdels- nämndens pensionärsråd.

§9 Anvisningar för kontroll och attest samt begäran om utbetalning av pengar enligt regler för ekonomisk förvaltning

Dnr 2011-868-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-05 med förslag till Anvisningar för kontroll och attest samt begäran om utbetalning av pengar enligt kap.3 §§ 4-5 i Regler för ekonomisk förvaltning.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden fastställer anvisningarna för kontroll och attest enligt till tjänsteutlåtandet bifogad bilaga.

§10 Kost, hälsa, rörelse och hållbar utveckling i stadsdelens kommunala förskolor

Dnr 2011-856-1.2.6.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-11-29 med förslag att anmäla stadsdelens kommunala förskolor till det nationella projektet Fokus Matglädje: ”Kost, hälsa, rörelse och hållbar utveckling i stadsdelens kommunala förskolor.”

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner förvaltningens anmälan av stadsdelens kommunala förskolor till det nationella projektet Fokus Matglädje.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; Miljöpartiet de gröna välkomnar beslutet att delta i det nationella projektet Fokus Matglädje och ser med glädje fram emot att följa projektets utveckling och implementering.

§11 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Stora Skuggans 4H-gård

Dnr 2011-751-5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-07 med förslag till svar på ansökan om verksamhetsbidrag från Stora Skuggans 4H-gård.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta. Till detta förslag anslöt sig vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP).

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers (S) m fl yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar Stora Skuggans 4H-gård ett verksamhetsbidrag om 300 tkr.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bevilja Stora Skuggans 4-H-gård verksamhetsbidrag med 600 000 kr.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; i en storstad som Stockholm och för innerstaden är Stora Skuggans 4h-gård en viktig verksamhet för barn och ungdomar. Den är så viktig att Östermalms stadsdelsnämnd borde kunna ta kostnaden och bevilja det sökta verksamhetsbidraget 600 000 kr.

§12 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Föreningen Föräldravandring på Östermalm

Dnr 2011-867-5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-07 med förslag till svar på ansökan om föreningsbidrag till Föreningen Föräldravandring på Östermalm.

Under överläggning i ärendet framlade ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot ledamoten Birgit Marklund Beijers m fl (S) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden beviljar Föreningen Föräldravandring på Östermalm förenings-bidrag med 200 tkr.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bevilja Föreningen Föräldravandring på Östermalm föreningsbidrag med 250 00 kr.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; Föräldravandrarna på Östermalm gör en fantastisk insats för att fånga upp otrygga ungdomar. Verksamheten har också skapat ett gott samarbete mellan föräldrar och unga i stadsdelen. Nattvandringarna har fört med sig en bättre förståelse och kunskap kring våra ungdomars uteliv.

De bidrar också till att stävja ungdomars alkoholkonsumtion på Östermalm som är den högsta i staden. Genom att finnas där ungdomarna är har de
lyckats avstyra incidenter som kunde ha slutat mycket illa.

Vi kan även se ett bättre samarbete mellan föräldrar, ungdomar, fältassistenter, skolor, närpolis och brottsförebyggande råd som är både imponerande och föredömligt.

§13 Bidrag till utomstående organisation; ansökan från Östermalms föreningsråd

Dnr 2011-861-5.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-07 med förslag till svar på ansökan om föreningsbidrag till Östermalms föreningsråd.

Ledamoten Magnus Lingen (S) lämnade sammanträdet och deltog inte i överläggningen eller i beslutet då han ansåg sig jävig.

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamöterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordföranden ställde proposition på eget (M) m fl förslag mot ledamoten

Birgit Marklund Beijers m fl (S) yrkande och fann att eget (M) m fl förslag bifallits.

Votering begärdes och verkställdes.


Följande voteringsordning fastställdes; den som stödjer ordförande Johan Sjölins (M) m fl förslag röstar ja; den som stödjer ledamoten Birgit Marklund Beijers m fl (S) förslag röstar nej.

Ja-röster avgavs av Johan Sjölin (M), Erik Hafström (M), Lotta Juul Martin-Löf (M), Johanna Sjö (M), Mark Klamberg (FP) , Berit Snapp (C) och Kitty Ericsson (M).

Nej-röster avgavs av Birgit Marklund Beijer (S), Berit Nyberg (S), Stefan Nilsson (MP), Maria Antonsson (MP), Milly Namiro Darlson (S) och Fredrik Boeke (S).

Nämnden hade sålunda beslutat med sju röster mot sex att bifalla ordförande Johan Sjölins (M) m fl förslag.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden avslår Östermalms föreningsråds ansökan om förenings-
  bidrag.

 1. Nämnden anför i övrigt

Östermalms föreningsråd erhöll 2008-2009 ett bidrag på 100000 från Östermalms stadsdelsnämnd för att genomföra en satsning på marknadsföring, vilken också har genomförts. Detta var uttryckligen ett engångsbidrag.

Eftersom stadsdelsförvaltningen tvingas se över alla sina kostnader och dra in på delar av det som är frivilliga åtaganden, måste Föreningsrådets ansökan om nytt bidrag vägas mot andra angelägna aktiviteter för invånarnas bästa.

Vi anser att det är angeläget att det lokala föreningslivet har tillgång till lokaler för sin verksamhet. Föreningsrådet anger i sin ansökan att det finns ett utbud av sådana lokaler i närområdet från olika aktörer, såsom kommersiella uthyrare, kyrkans församlingslokaler, skolor kvällstid, bostadsrättsföreningars lokaler och restauranger och näringsställen. Föreningsrådets lokaler har för-delen av ett unikt läge vid Karlaplan/Fältöversten, och åtnjuter också ett inte oväsentligt bidrag från Kulturnämnden, som för 2010 uppgick till 1236000 kr, och där Föreningsrådet nu ansökt om 1500000 kr.

Det nu sökta bidraget från Östermalms stadsdelsnämnd avses gå till att öka standarden på lokalerna, inköp av kopieringsapparat, samt till olika marknadsföringsåtgärder, bl a för att i samverkan med eventleverantör erbjuda ett för-finat utbud av tjänster som paket för fester och t ex barnkalas.

Vi anser inte att detta ska bekostas av skattemedel.

I tider där förvaltningen tvingas se över alla sina kostnader och dra in på delar av det som kan betraktas som frivilliga åtaganden, avslår vi ansökan om föreningsbidrag på det sökta beloppet 274 Tkr. Vi tror att föreningen trots detta kan bedriva en bra verksamhet och bistå stadsdelens föreningar med lokaler för möten under 2012.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) med instämmande av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att bevilja Östermalms föreningsråd föreningsbidrag med 274 00 kr.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; Föreningsrådet fyller en mycket viktig demokratisk funktion genom att till medborgarna upplåta lokaler för sammanträden och sammankomster av olika slag. Trots den stora betydelsen för den lokala demokratin och det ideella föreningslivet har anslagen för verksamheten under inte höjts nämnvärt och till och med under flera år legat stilla. En förutsättning om verksamheten nu ska överleva är att rådet ges möjlighet att utvecklas till en modern anläggning och marknadsföra verksamheten vilket stadsdelsnämndens bidrag kan medverka till. Det är viktigt att rådet i sin marknadsföring vänder sig till såväl allmänhet och föreningsliv som det lokala näringslivet.

§14 Svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn

Dnr 2011-625-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-02 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om förslag till reviderade riktlinjer för handläggning av ärenden rörande vårdnad, boende, umgänge och namn.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

§15 Svar på remiss från kommunstyrelsen om Stockholms stads program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer

Dnr 2011-764-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-11-28 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om Stockholms stads program för kvinnofrid – mot våld i nära relationer 2012 – 2014.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att i huvudsak bifalla förvaltnings förslag samt

att i övrigt anföra följande:

I och med att detta program fokuserar på vad som ska uppnås och inte göras anser vi att det blir desto viktigare med tydliga mål. Annars blir det som i många andra verksamheter i staden där man anser att målen har uppfyllts trots att arbetet inte har utförts. Ska vi använda oss av RBS, resultatbaserad styrning, så måste indikatorerna och målen vara väldigt tydliga. Vi undrar också var diskussionen om vad som ska göras kommer att äga rum.

§16 Svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Åke Askensten (MP) om nya konstytor i stadsmiljön

Dnr 2011-719-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-06 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om motion av Åke Askensten (MP) om nya konstytor i stadsmiljön.

Under överläggning i ärendet yrkade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) att nämnden ska tillstyrka motionen.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot vice ordförande Stefan Nilssons m fl (MP) yrkande och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
kommunstyrelsen som svar på remissen.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande.

§17 Svar på remiss från kommunstyrelsen om kulturvision 2030

Dnr 2011-667-1.5.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-05 med förslag till svar på remiss från kommunstyrelsen om kulturvision 2030.

Under överläggning i ärendet framlade vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) framlade ett annat förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Ordförande Johan Sjölin m fl (M) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde de tre förslagen mot varandra och fann att förvaltningens förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

 1. Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till
  kommunstyrelsen som svar på remissen.

 2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att avge följande remissyttrande:

Kulturvisionen bör formuleras som ett politiskt majoritetsneutralt dokument.

Barnkonventionen bör implementeras tydligt i texten. Formuleringarna att alla barn ska ”erbjudas” att ta del av och själva utöva kultur, och senare i texten ”har möjlighet till” eget skapande är till intet förpliktigande och alldeles för vaga. I stället bör direkta referenser till Barnkonventionens artikel 31 användas. Dessutom bör kulturens plats i skolan framhållas i högre grad.

Dokumentet saknar helt genus/jämställdhetsperspektiv. Eftersom jämställdhet ingår i kulturförvaltningens mål för t ex bidragsgivningen så bör visionen innehålla någon tanke om hur denna ska förverkligas.

Medborgarperspektivet saknas till stor del. Människor buntas ihop och kategoriseras som ”Stockholm byggs av människor som är välutbildade” eller att somliga har ”alternativa livsstilar”. Alternativ till vad frågar man sig.

Dokumentet idylliserar stadslivet och förbigår den stora svårighet det innebär, att vi lever i en allt mer segregerad stad. Integrationen är en av Stockholms största utmaningar för framtiden. Visionen måste innebära att människor i alla delar av staden ska kunna ta del av kulturen. För detta krävs medvetna satsningar. Kulturen måste vara närvarande i arbetet med att minska segra-tionen, såväl geografiskt, mångkulturellt, genus- som tillgänglighetsmässigt.

Vi saknar en vision för dem som ska skapa denna ”kultur i världsklass”, nämligen de utövande konstnärerna. Hur ska staden kunna bidra till att kulturutövare inom alla genrer får möjlighet att leva och verka? Hur ska konstnärerna kunna erbjudas någon form av trygghet i skapandet så att långsiktigheten kan garanteras?

Alla dessa viktiga perspektiv saknas i det nuvarande förslaget till kulturvision och behöver arbetas in i dokumentet för att det skall fungera som den ledstjärna det är tänkt att vara.

Reservation. Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för eget förslag enligt följande;

Stadsdelsnämnden föreslås besluta

att instämma i vänsterpartiets, socialdemokraternas, miljöpartiets reserva tion i kulturnämnden den 14 juni 2011 som svar på remissen samt

att nämnden överlämnar förvaltningens utlåtande.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; förvaltningen tar upp en viktig fråga när det gäller ungdomars engagemang i olika frågor Det gäller för stadsdelen att bilda ett forum för ungdomar som t.ex. ett ungdomsråd för att skapa diskussion och debatt bland ungdomarna själva.

Det är viktigt med fri entré till muséer och det är helt enkelt en demokratifråga att kunna ha råd att delta i evenemang som museer.

§18 Yttrande till Storstockholms lokaltrafik (SL) om spårvägs- och stomnätsstrategi – etapp 1

Dnr 2011-686-1.5.3.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-05 med förslag till yttrande till AB Storstockholms lokaltrafik (SL) om spårvägs- och stomnätsstrategi. Etapp 1 – centrala delen av Stockholmsregionen.

Stadsdelsnämndens beslut

Nämnden godkänner och överlämnar detta tjänsteutlåtande till AB Storstockholms lokaltrafik (SL) som sitt yttrande om spårvägs- och stomnätsstrategi – etapp 1.

Särskilt uttalande avgavs av vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) enligt följande; Miljöpartiet de gröna är positiva till att spårvägs- och stomnätsstrategin tagits fram. Vi vill uppmärksamma att strategin saknar båtlinjer, vilka med fördel skulle kunna bidra till ett utökat stomnät. Därför är det önskvärt att strategin kompletteras med båtlinjer och bryggor vid strategiska knutpunkter.

Stomnätsstrategins inriktning ligger i linje med Miljöpartiets politik att stombusslinjerna ska byggas ut till ett sammanhängande nät som i framtiden kan trafikeras med spårvagnar. Fler nya linjer, nya vagnar och ny teknik ska göra det attraktivt och enkelt att resa kollektivt. Det är viktigt att staden redan nu säkrar kollektivtrafikens framkomlighet genom att skapa ett jämnt trafikflöde genom utbyggnad av busskörfält, bättre trafikövervakning och trafikstyrning. Staden ska alltid planeras utifrån prioritetsordningen gång, cykel, kollektiv-trafik och bil.

Särskilt uttalande avgavs av ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) enligt följande; förvaltningens påpekande om att Värtabanan kan bli en viktig länk mellan Norra Djurgårdsstaden, Albano och Hagastaden är bra. När det gäller Hagastaden är det dock viktigt att trafikförsörjningen planeras med utgångspunkt från tunnelbana.

§19 Yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om alkoholservering i restaurang Collage-Sthlm

Dnr 2011-789-1.5.2.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-11-28 med förslag till yttrande till socialnämndens tillståndsenhet om serveringstillstånd i restaurang Collage-Sthlm, Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm (dnr 9.3.81-07756/2011).

Under överläggning i ärendet framlade ordförande Johan Sjölin m fl (M), ledamöterna Mark Klamberg (FP) och Berit Snapp (C) ett förslag till beslut och yrkade bifall till detta.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) yrkade bifall till förvaltningens förslag.

Ordföranden ställde proposition på förvaltningens förslag mot eget (M) m fl förslag och fann att eget (M) m fl förslag bifallits.

Stadsdelsnämndens beslut

1. Collage Sthlm Restaurant AB, Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm bör uti­från en social bedömning beviljas utökat serveringstillstånd från kl 03:00 till kl 05:00 för för­sälj­ning och servering till all­mänheten av spritdrycker, vin, stark­öl och andra jästa alko­hol­drycker inomhus och på uteservering.

2. Nämnden överlämnar och åberopar yttrandet till Socialnämnden.

3. Nämnden anför i övrigt:

Stockholm är en internationaliserad storstad både matmässigt och invånarmässigt och där en balans mellan restriktiv alkoholpolitik och sena serveringstider måste finnas. Att bedriva alkoholservering medför ett stort ansvar.Samtidigt är ett rikt restaurangliv ett viktigt inslag i en levande storstad i världsklass och restaurangägare ska kunna konkurrera på lika villkor.

En av restaurangnäringens viktigaste uppgifter är att kunna erbjuda såväl Stockholmarna som den ökande skaran turister ett brett utbud av restau-ranger, barer, diskotek, konsert- och nöjes etablissemang vilket ökar möjligheten för varje besökare att finna något som tilltalar just honom/ henne. Det är i det varierade utbudet som stadens centrum får sin livsnerv och attraktionskraft.

Vi inom Alliansen vill skapa ett Stockholm som erbjuder trygga restaurang-miljöer och bra boendemiljöer. Därför görs en omfattande utredning innan serveringstillstånd beviljas, där både sökandens och serveringsställets lämplighet kontrolleras.

Vi inom Alliansen vill se ett modernt och kontinentalt Stockholm växa fram, där det ska vara lätt att få tillstånd att servera alkohol, men där det också ska vara lätt att bli av med det om man inte sköter sig.

Östermalms stadsdelsnämnd har att ta ställning till närmiljön runt Collage Sthlm Restaurant AB på Ingmar Bergmans gata 2, som ansöker om utökat tillstånd för al­koholservering inom- och utomhus. Området präglas sedan tidigare av flera middagsrestauranger och det finns inga bostäder i den fastighet res­tau­rang­en. Målgruppen för verksamheten är publik med en nedre åldersgräns på 23 år. Mot den bakgrunden bör Collage Sthlm Restaurant AB uti­från en social bedömning beviljas utökat serveringstillstånd.

Reservation. Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) och ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) reserverade sig mot nämndens beslut med hänvisning till tidigare yrkande att bifalla förvaltningens förslag att inte bifalla Collage Sthlm Restaurant AB, Ingmar Bergmans gata 2, 114 34 Stockholm att utifrån en social bedömning få utökat serveringstillstånd från kl 03:00 till kl 05:00 för försäljning och servering till allmänheten av spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker inomhus och på uteservering samt överlämna och åberopa detta yttrande till socialnämnden/ tillståndsenheten.

§20 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om förskolan

Dnr 2011-841-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-06 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om ”barngruppernas storlek”

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§21 Svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om stängningen av Vanadisbergets återvinningscentral (ÅVC)

Dnr 2011-842-1.1.

Förelåg stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande 2011-12-05 med förslag till svar på skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om stängningen av Vanadisbergets återvinningscentral (ÅVC).

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen anses besvarad med detta tjänsteutlåtande.

§22 Anmälan av månadsrapport november 2011

Dnr 2011-131-1.2.1.

Anmäldes förvaltningens månadsrapport per den 30 november 2011.

Stadsdelsnämndens beslut

Rapporten godkänns och läggs till handlingarna.

§23 Anmälan av ansökan till Socialstyrelsen

Dnr 2011-871-1.2.6.

Anmäldes socialförvaltningens ansökan 2011-11-01 till Socialstyrelsen om statsbidrag för försöksverksamhet med meningsfull sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning (dnr 30808/2011).

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§24 Anmälan av exploateringsnämndens och trafik- och renhållningsnämndens beslut

Dnr 2011-410-1.2.4.

Anmäldes utdrag ur exploateringsnämndens protokoll 2011-11-24 § 24 och trafik- och renhållningsnämndens protokoll 2011-11-24 § 16 om gång- och cykelbana längs med tunnelbanebron över Norra Länken.

Svar på skrivelse från Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Anmälan läggs till handlingarna.

§27 Anmälan av promemoria

Anmäldes promemoria 2011-12-15 med förteckning över inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag, domar m m till Östermalms stadsdelsnämnd.

Stadsdelsnämndens beslut

Promemorian läggs till handlingarna.

§28 Anmälan av protokoll

Anmäldes protokoll 2011-12-08 från sociala delegationen.

Stadsdelsnämndens beslut

Protokollet läggs till handlingarna.

§29 Information från stadsdelsdirektören

Melodifestival för funktionshindrade

Avdelningschef Anna-Lena Christensson Österberg informerade om att hon har biljetter till försäljning till melodifestivalen i Väsby den 14 januari 2012 kl 18.30 – en musiktävling för personer med funktionsnedsättning.

Ny ramp i Humlegården

Avdelningschef Mats Claesson informerade om att den nya skateboardrampen i Humlegården invigs tisdagen den 20 december kl 16.00.

Socialborgarrådet besöker förvaltningen

Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr besökte ledningsgruppen den 13 december tillsammans med bitr borgarrådssekreterare Angelica Karlsson.

Anna König Jerlmyr besöker samtliga stadsdelsförvaltningar. Göran Månsson berättade kort om Östermalms stadsdelsområde avseende geo­grafi, demografi, förändringar och tenden­ser. Borgarrådsbesöket av­slu­ta­des med studiebesök till Bryggan – en öppen verk­samhet för hem­lö­sa från he­la staden/ länet.

§30 Övriga frågor

Belysningen i Humlegården

Ordförande Johan Sjölin informerade om att trafikkontoret kommer att se över och förbättra belysningen i Humlegården, särkilt med tanke på över-fallet av en ung kvinna i förra månaden. Även belysningen vid bollplanket ska förbättras.

Förvaltningsgruppens protokoll

Ersättaren Fredrik Boeke (s) önskade att förvaltningen mailar ut förvaltningsgruppens protokoll till varje nämndsammanträde eller att protokollet bifogas nämndutskicket. Göran Månsson återkommer i frågan.

Ny nämnd vid årsskiftet

Ersättaren Eduardo Hornos Ledoux (MP) meddelade att han inte kommer att ingå i stadsdelsnämnden nästa år och ville passa på att tacka förvaltningen och hela nämnden för ett gott samarbete.

§31 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om vinster inom äldreomsorgen

Dnr 2011-951-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om vinster inom äldreomsorgen.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§32 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om ungdomsråd för stadsdelen Östermalm

Dnr 2011-952-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om ungdomsråd för stadsdelen Östermalm.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§33 Skrivelse från ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) om den s.k. Lill-eken

Dnr 2011-953-1.1.

Ledamoten Birgit Marklund Beijer m fl (S) överlämnade en skrivelse om återplantering av den s.k. Lill-eken på TV-ekens plats på Oxenstiernsgatan.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§34 Skrivelse från vice ordförande Stefan Nilsson m fl (M) om rätt till plats på vård- och omsorgsboende

Dnr 2011-950-1.1.

Vice ordförande Stefan Nilsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om rätt till plats på vård- och omsorgsboende.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.

§35 Skrivelse från ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) om en park på platsen bredvid TV-eken

Dnr 2011-949-1.1.

Ledamoten Maria Antonsson m fl (MP) överlämnade en skrivelse om att anordna en park på platsen bredvid TV-eken.

Stadsdelsnämndens beslut

Skrivelsen överlämnas till förvaltningen för beredning.