Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Östermalms stadsdelsnämnd 2013-09-26

Östermalms stadsdelsnämnd 2013-09-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolan, Banérgatan 38-40, aulan

Frågestunden för allmänheten inleds kl. 18:00 med information av Ketil Kindestam, projektl Läs mer...edare på Trafikförvaltningen, Stockholms läns landsting (fd SL) för Spårväg City

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering samt upprop och närvaroregistrering

Beslutsärenden

2 Tertialrapport 2, 2013

3 Delegation - Lagändringar vad avser assistansersättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

4 Tillfälligt återtagande av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende

5 Avtals- och kvalitetsuppföljning av Kampementets vård- och omsorgsboende 2013

Remissärenden

6 Alkoholserveringstillstånd till Selma Deli, Jaktgatan 4

Remiss från Socialnämnden (Tillståndsenheten)
Dnr 2013-432-1.5.2
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2013-370-1.5.1. (Omedelbar justering)

8 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2013-371-1.5.1. (Omedelbar justering)

9 Anvisningar för arbete med HIV/STI prevention i Stockholms stad

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2013-372-1.5.1. (Omedelbar justering)

10 Slutbetänkandet ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU: 2013:44)

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2013-435-1.5.1. (Omedelbar justering)

11 Underrättelse om utställning av järnvägsplan samt miljökonsekvenser och samrådsredogörelse för Spårväg City sträckan Djurgårdsbron - Frihamnen

Remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 2013-430-1.5.3.

12 Samrådsförfarande för detaljplan för skydd av träd i Diplomatstaden i stadsdelen Östermalm

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2013-437-1.5.3.

13 Samrådsförfarande för detaljplan för skydd av träd i Ekhagen i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2013-446-1.5.3.

14 Samrådsförfarande kring detaljplan för skydd av träd i Gärdesbebyggelsen i stadsdelen Ladugårdsgärde

Remiss från Stadsbyggnadsnämnden
Dnr 2013-447-1.5.3.

Anmälningsärenden

15 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

16 Anmälan av promemoria 2013-09-26 med förteckning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag m.m. till Östermalms Stadsdelsnämnd

17 Information från stadsdelsdirektören

Svar på skrivelse

19 Svar på skrivelse från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S)

Slutet sammanträde

20 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

21 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

22 Anmälan av beslut i jävsfråga - enskilt ärende

23 Anmälan av Sociala delegationens protokoll

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (198 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Tertialrapport 2, 2013

§3 Delegation – Lagändringar vad avser assistanser-sättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

§4 Tillfälligt återtagande av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende

§5 Avtals- och kvalitetsuppföljning av Kampementets vård- och omsorgsboende 2013

§5:a Kvalitets- och avtalsuppföljning av Kattrumpstullens vård- och omsorgsboende 2013

§6 Alkoholserveringstillstånd till Selma Deli, Jaktgatan 4

§7 Översyn av ersättningssystem inom hemtjänsten

§8 Förslag till reviderade riktlinjer för riksfärdtjänst

§9 Anvisningar för arbete med HIV/STI prevention i Stockholms stad

§10 Slutbetänkandet ansvarsfull hälso- och sjukvård (SOU: 2013:44)

§11 Underrättelse om utställning av järnvägsplan samt miljökonsekvenser och samrådsredogörelse för Spårväg City sträckan Djurgårdsbron – Frihamnen

§12 Samrådsförfarande för detaljplan för skydd av träd i Diplomatstaden i stadsdelen Östermalm

§13 Samrådsförfarande för detaljplan för skydd av träd i Ekhagen i stadsdelen Norra Djurgårdsstaden

§14 Samrådsförfarande kring detaljplan för skydd av träd i Gärdesbebyggelsen i stadsdelen Ladugårdsgärde

§15 Protokoll från stadsdelsnämndens råd för funktionshinderfrågor

§16 Anmälan av promemoria 2013-09-26 med förteck-ning av inkomna brev, medborgarförslag, skrivelser, protokollsutdrag m.m. till Östermalms Stadsdelsnämnd

§17 Information från stadsdelsdirektören

§19 Svar på skrivelse från Birgit Marklund Beijer m.fl. (S)

§20 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§21 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken (FB)

§22 Anmälan av beslut i jävsfråga – enskilt ärende

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll