Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-03-12

Sammanträde 2015-03-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Sammanträdet startar efter allmänhetens frågestund, dock senast kl. 19:00

Frågestunden Läs mer...till allmänheten inleds med information om Norra Djurgårdsstaden av Staffan Lorentz från exploateringskontoret och Nils Göransson, Östermalms stadsdelsförvaltning

1 Val av justerare och dag för justering

Val av protokollsjusterare, tid för och anmälan av protokollsjustering, fastställande av dagordning samt upprop och närvaroregistrering.

Beslutsärenden

2 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Linnégårdens vård- och omsorgboende

3 Ansökan om verksamhetsbidrag från RSMH Carpe Diem Östermalm/Lidingö för år 2015

4 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2014

5 Ny förskola i Norra Djurgårdsstaden fastigheten Jackproppen 1 - inriktningsärende

6 Skrivelse angående Gustav Adolfsparkens parklek och återkommunaliserande av välfungerande verksamheter

Svar på skrivelse från (M), (FP), (C) och (KD) Dnr 2015-071-1.1.

7 Återinförande av referensgrupp för Norra Djurgårdsstaden

Remissärenden

8 Trafikförändringar inom SL trafiken 2015/2016

9 Samråd inom vattenförvaltningen Norra Östersjöns vattendistrikt

Remiss från kommunstyrelsen
Dnr 2014-735-1.5.1. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

10 Månadsrapport februari 2015

11 Anmälan av lokalt samverkansprogram för vård och omsorg av personer med demenssjukdom

13 Protokoll från nämndens pensionärsråd

14 Protokoll från nämndens råd för funktionshinderfrågor

15 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

16 Anmälan av promemoria 2015-03-12 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

17 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde

19 Gemensam upphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer för Stockholms stad - dygnetruntvård

Dnr 2014-546-2.2.2. (Omedelbar justering)

20 Gemensam upphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer för Stockholms stad - öppenvård

Dnr 2015-102-2.2.2. (Omedelbar justering)

21 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

22 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

25 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Förlängning av entreprenadavtal för drift av Linnégårdens vård- och omsorgboende

§4 Redovisning av genomförd tillsyn gällande försäljning av folköl och tobak 2014

§5 Ny förskola i Norra Djurgårdsstaden fastigheten Jackproppen 1 - inriktningsärende

§6 Gustav Adolsparkens parklek och återkommunaliserande av verksamheter

§7 Återinförande av referensgrupp för Norra Djurgårdsstaden

§9 Samråd inom vattenförvaltningen Norra Östersjöns vattendistrikt

§11 Anmälan av lokalt samverkansprogram för vård och omsorg av personer med demenssjukdom

§13 Protokoll från nämndens pensionärsråd

§14 Protokoll från nämndens råd för funktionshinderfrågor

§15 Anmälan av delegationsbeslut enligt delegationsordningen

§16 Anmälan av promemoria 2015-03-12 med förteckning av inkomna brev, skrivelser m.m.

§17 Information från stadsdelsdirektören

§19 Gemensam upphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer för Stockholms stad - dygnetruntvård

§20 Gemensam upphandling av insatser för barn, ungdomar och familjer för Stockholms stad - öppenvård

§21 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§22 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § 1 punkten föräldrabalken (FB)

§25 Anmälan av sociala delegationens protokoll