Din position: Hem > Stockholms stad > Östermalms stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-10-26

Sammanträde 2017-10-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Östermalmsskolans aula, Banérgatan 38-40

Frågestunden för allmänheten inleds kl. 18:00 med information om Norra Djurgårdsstaden av Läs mer...Staffan Lorentz, exploateringskontoret och Daniel Edenborgh samt Sofia Regnell, Östermalms stadsdelsförvaltning.

1 Val av justerare och dag för justering

Upprop och närvaroregistrering, val av protokollsjusterare, tid för protokollsjustering, anmälan av föregående protokoll och fastställande av dagordning.

Medborgarförslag - beslutsärenden

2 Extratjänster till hemtjänsten

3 Om barnverksamhet på finska

Beslutsärenden

4 Revidering av delegationsordningen

5 Utanordnare för utbetalning av pengar på nämndens vägnar

6 Uppföljning och kvalitet inom mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

Svar på skrivelse från Therese Carlborg m.fl. (M) och Mats Hasselgren (L)
Dnr 2017-411-1.1.

7 Ansökan om aktivitetsbidrag till föreningen RSMH Carpe Diem - tredje aktivitetsbidragsansökan

8 Revidering av lokala riktlinjer för bidrag till ideella föreningar och utomstående organisationer

Remissärenden

10 Serveringstillstånd till Restaurang Texas Longhorn, Lövängsgatan

Remiss från socialnämnden, tillståndsenheten
Dnr 2017-582-1.5.2. (Omedelbar justering)

11 Serveringstillstånd till ACK Förvaltning AB

Remiss från socialnämnden, tillståndsenheten
Dnr 2017-591-1.5.2. (Omedelbar justering)

12 Revidering av regler för intagning och plats i förskola och pedagogisk omsorg i Stockholms stad

13 Detaljplan för Domherren 1 i stadsdelen Östermalm

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2017-598-1.5.3. (Omedelbar justering)

14 Detaljplan för fastigheten Brandvakten 7 i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2017-02658

Remiss från stadsbyggnadskontoret
Dnr 2017-557-1.5.3. (Omedelbar justering)

15 Ett modernt och hållbart växande Stockholm

Remiss från kommunstyrelsen, finansroteln, svar på motion (2017:33) av Anna König Jerlmyr m.fl. (M)
Dnr 2017-373-1.5.1. (Omedelbar justering)

Anmälningsärenden

16 Månadsrapport september 2017

17 Reviderad arkivinstruktion och arkivbeskrivning avseende Östermalms stadsdelsnämnd

18 Resultat från brukarundersökningarna inom socialpsykiatrin år 2017

Rapport från SLK- avdelningen för välfärdsstyrning
Dnr 2017-551-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Resultat från brukarundersökningarna inom funktionsnedsättning år 2017

Rapport från SLK - avdelningen för välfärdsstyrning
Dnr 2017-621-1.2.1.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

21 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

22 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

Protokoll 2017-08-30, 2017-09-20 och 2017-10-04
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Anmälan av protokoll från Östermalms trygghets- och säkerhetsråd

24 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

26 Information från stadsdelsdirektören

Slutet sammanträde, Beslutsärenden

28 Förfrågningsunderlag upphandling hemtjänstinsatser under nattetid och larmutryckning dygnet runt för Östermalms stadsdelsförvaltning

Dnr 2017-288-2.2.2. (Omedelbar justering)
Senare utsändning

29 Upphandling av matlådor - Hemtjänst Östermalm

Dnr 2017-454-2.2.2. (Omedelbar justering)
Senare utsändning

30 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi enhet

Svar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
Dnr 2017-492-1.2.2. (Omedelbar justering)

31 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi

32 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

33 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB) (Omedelbar justering)

34 Övervägande om fortsatt hemlighållande av vistelseort enligt 14 kap 3 stycket lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

34a. Begäran om biträde enligt 2 kap 1 § föräldrabalken (FB) avseende fastställande av faderskap. (Omedelbar justering) Senare utsändning Anmälningsärenden

34:a Begäran om biträde enligt 2 kap 1 § föräldrabalken (FB) avseende fastställande av faderskap.

(Omedelbar justering) Senare utsändning

Anmälningsärenden

35 Anmälan enligt patientsäkerhetslagen (lex Maria) - enskild regi enhet

36 Information om inkommen utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi enhet

37 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll 2017-09-07 och 2017-10-05

§1 Val av justerare och dag för justering

§4 Revidering av delegationsordningen

§5 Utanordnare för utbetalning av pengar på nämndens vägnar

§6 Uppföljning och kvalitet inom mottagandet av ensamkommande flyktingbarn

§7 Ansökan om aktivitetsbidrag till föreningen RSMH Carpe Diem - tredje aktivitetsbidragsansökan

§8 Revidering av lokala riktlinjer för bidrag till ideella föreningar och utomstående organisationer

§14 Detaljplan för fastigheten Brandvakten 7 i stadsdelen Östermalm, S-Dp 2017-02658

§17 Reviderad arkivinstruktion och arkivbeskrivning avseende Östermalms stadsdelsnämnd

§18 Resultat från brukarundersökningarna inom socialpsykiatrin år 2017

§19 Resultat från brukarundersökningarna inom funktionsnedsättning år 2017

§20 Anmälan av pensionärsrådets protokoll

§21 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§22 Anmälan av protokoll från ungdomsrådet

§23 Anmälan av protokoll från Östermalms trygghets- och säkerhetsråd

§24 Anmälan av tjänstemannabeslut enligt delegationsordningen

§26 Information från stadsdelsdirektören

§28 Förfrågningsunderlag upphandling hemtjänstinsatser under nattetid och larmutryckning dygnet runt för Östermalms stadsdelsförvaltning

§29 Upphandling av matlådor - Hemtjänst Östermalm

§30 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi enhet­

§31 Utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - egen regi­

§32 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§33 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § 1 stycket föräldrabalken (FB)

§34 Övervägande om fortsatt hemlighållande av vistelseort enligt 14 § 3 stycket lag med särskilda bestämmelser om vård av unga- LVU

§34:a Begäran om biträde gällande fastställande av faderskap enligt föräldrabalken (FB)

§35 Anmälan enligt patientsäkerhetslagen (lex Maria) - enskild regi enhet­

§36 Information om inkommen utredning enligt 14 kap socialtjänstlagen (lex Sarah) - enskild regi enhet

§37 Anmälan av sociala delegationens protokoll