Din position: Hem > Stockholms stad > Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-03-30

Sammanträde 2017-03-30

Datum
Klockan
17:30
Plats
Husby Träff, Edvard Griegsgången 16, Husby centrum

Allmänhetens frågestund, klockan 18.00 - 18.45
Medborgarna är välkomna att ställa frågor Läs mer...och diskutera med politikerna i stadsdelsnämnden.

OBS! Den slutna delen av sammanträdet börjar klockan 17:30 – endast för nämndens ledamöter och ersättare. Allmänheten är välkommen från klockan 18:00.

1 Val av justerare och dag för justering

2 Anmälan av föregående protokoll

Slutet sammanträde - beslutsärenden

3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB)

4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB)

5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket p 1 föräldrabalken (FB)

Slutet sammanträde - anmälningsärenden

6 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

Svar på begäran om yttrande från IVO med dnr 8.8.1.-33213/2016-3
Dnr 1.4.-091-2017

7 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

8 Anmälan av sociala delegationens protokoll

(Cirkulerar under sammanträdet)

Allmänhetens frågestund, Öppet sammanträde

9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

Beslutsärenden

10 Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2017

11 Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020

11:a Återtagande av drift av Kista vård- och omsorgsboende

12 Revidering av delegationsordningen

13 Anställ ordningsvakter för demokratipengarna

Svar på skrivelse från Benjamin Dousa m.fl. (M)
Dnr 1.6.-688-2016

14 Minnesplats

Svar på medborgarförslag Dnr 1.2.4.-630-2016

15 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

16 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) till tjänstemän vid socialjouren

17 Förlängning av försöksverksamhet med bidrag till föreningar

Remissärenden

18 Motion om digitala trygghetsvandringar

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-616-2016

19 Översyn av hastighetsgränser i Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck

Svar på remiss från trafikkontoret
Dnr 1.5.3.-682-2016

20 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

Svar på remiss från äldreförvaltningen
Dnr 1.5.1.-019-2017

21 Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete

22 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.5.1.-028-2017

23 Projektrapport nr 7, 2016 "Ensamkommande flyktingbarn"

Yttrande till revisionskontoret
Dnr 1.5.1.-107-2017

Anmälningsärenden

24 Markanvisning för skola i Husby till Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Information från exploateringskontoret
Dnr 1.2.5.-093-2017

25 Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2016 samt ansökan om statsbidrag för år 2017

26 Patientsäkerhetberättelser för Akalla socialpsykiatriska boende och Silkeborg gruppbostad

27 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

29 Konferenser och utbildningar

30 Protokoll från pensionärsrådet

32 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

33 Anmälan av delegationsbeslut

(Cirkulerar under sammanträdet)

34 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.

(Cirkulerar under sammanträdet)

§1 Val av justerare och dag för justering

§1:a Ändring av föredragningslistan

§2 Anmälan av föregående protokoll

§3 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

§4 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

§5 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap. 7 § 1 st. 1 p. föräldrabalken (FB)

§6 Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende Svar på begäran om yttrande från IVO med dnr 8.8.1.-33213/2016-3

§7 Anmälan av beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i enskilt ärende

§8 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§9 Förvaltningens och nämndens information och frågor

§10 Uppföljningsrapport till nämnden i mars 2017 Prognosen bygger på ekonomiskt utfall t.o.m.

§11 Underlag för budget 2018 med inriktning 2019 och 2020

§11:a Återtagande av drift av Kista vård- och omsorgsboende 2018

§13 Anställ ordningsvakter för demokratipengarna Svar på skrivelse från Benjamin Dousa m.fl.

§14 Minnesplats Svar på medborgarförslag

§15 Förordnande att begära polishandräckning enligt 43 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§16 Delegation enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och förordnande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) till tjänstemän vid socialjouren

§17 Förlängning av försöksverksamhet med bidrag till föreningar

§18 Motion om digitala trygghetsvandringar Svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Översyn av hastighetsgränser i Bromma, Rinkeby-Kista, Enskede-Årsta-Vantör, Farsta och Skarpnäck

§20 Principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

§22 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor 2017-2020 Svar på remiss från kommunstyrelsen

§23 Projektrapport nr 7, 2016 "Ensamkommande flyktingbarn" Yttrande till revisionskontoret

§24 Markanvisning för skola i Husby till Skolfastigheter i Stockholm AB

§25 Redovisning av verksamhet med personliga ombud år 2016 samt ansökan om statsbidrag för år 2017

§26 Patientsäkerhetsberättelser för Akalla socialpsykiatriska boende och Silkeborg gruppbostad

§27 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§29 Konferenser och utbildningar

§30 Protokoll från pensionärsrådet

§32 Protokoll från rådet för trygghet i fastigheter och utemiljö

§33 Anmälan av delegationsbeslut

§34 Inkomna rapporter, protokollsutdrag m.m.