Din position: Hem > Stockholms stad > Skarpnäcks stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-04-12

Sammanträde 2018-04-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Skarpnäcks kulturhus, A-salen, Skarpnäcks Allé 25

Tema: Odla lokalt!

Sammanträdet fortsätter direkt efter att den allmänna frågestunden avslutats.

2 Val av justerare och meddelande om tid och plats för protokolljustering

3 Godkännande av dagordning samt beslut om närvaro- och yttranderätt

4 Anmälan av protokolljustering

5 Information från stadsdelsförvaltningen

6 Nämndens frågor till förvaltningen

BESLUTSÄRENDEN

7 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020 och 2021

Dnr: 1.1.– 99/18
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Fördelning av föreningsbidrag för kvinnors organisering 2018

Dnr: 5.4.-61/18
(Utsändes)
Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks stadsdelsnämnd

Dnr: 1.1.– 468/17
(Utsändes)
Omedelbar justering

10 Upphandling parkskötsel med renhållning och vinterväghållning på parkvägar

Dnr: 2.2.2.– 499/17
(Utsändes)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Boendeplan för äldre 2019 med utblick mot 2040, region Östra söderort

12 Månadsrapport mars 2018

13 Medborgarförslag om en skulptur av katten Cato

Svar på medborgarförslag
Dnr: 1.2.4.-495/17
(Utsändes)

REMISSER

14 Ett fönster av möjligheter – stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr:2018/236
Dnr: 1.5.1.– 84/18
(Utsändes)

15 Förslag till handlingsplan för godstrafik

Svar på remiss från trafikkontoret, dnr: T2017-03649
Dnr: 1.5.3.– 36/18
(Utsändes)

16 Förslag till regional handlingsplan för grön infrastruktur i Stockholms län

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 2018/330
Dnr: 1.5.1.–74/18
(Utsändes)
Omedelbar justering

17 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med barnfamiljer som lever i osäkra boendeförhållanden 2017-2019

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 2018/246
Dnr: 1.5.1.– 62/18
(Utsändes)

18 Reviderat idrottspolitiskt program

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: KS2018/228
Dnr: 1.5.1.– 47/18
(Utsändes)

19 Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 2018/000069
Dnr: 1.5.1.– 66/18
(Utsändes)

20 Stockholms stads strategi för romsk inkludering 2018-2022

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 2018/000070
Dnr: 1.5.1.– 53/18
(Utsändes)

21 Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019

Svar på remiss från Kommunstyrelsen, dnr: 2018/370
Dnr: 1.5.1.– 78/18
(Utsändes)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

22 Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Hemmet för gamla

23 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

24 Inkomna medborgarförslag enligt lista

25 Inkomna och utgående skrivelser från medborgare, remisser, m.m. enligt lista

26 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar enligt lista

27 Anmälan av beslut i delegation avseende allmänna ärenden enligt lista

28 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

SLUTNA DELEN / MYNDIGHETSUTÖVNING /

29 Beslut om överflyttning av vårdnad till särskild förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap. 8 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

30 Tillsynsärende enligt 20 § Tobakslagen (1993:581)

(Begränsat utskick, utsändes)
Omedelbar justering

31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken (FB)

(Begränsat utskick, utsändes)

32 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven verksamhet

(Begränsat utskick, utsändes)

33 Anmälan av beslut i delegation i enskilda ärenden enligt lista

(Begränsat utskick, utsändes)

34 Information om Lex Sarah i egen regi

(Begränsat utskick, utsändes)

§2 Val av justerare och meddelande om tid och plats

§3 Godkännande av dagordning

§4 Anmälan av protokolljustering

§5 Information från stadsdelsförvaltningen

§6 Nämndens frågor till förvaltningen

§7 Underlag för budget 2019 med inriktning 2020

§8 Fördelning av föreningsbidrag för kvinnors

§9 Revidering av delegationsordning för Skarpnäcks

§10 Upphandling parkskötsel med renhållning och

§11 Boendeplan för äldre 2019 med utblick mot 2040

§12 Månadsrapport mars 2018

§13 Medborgarförslag om en skulptur av katten Cato

§14 Ett fönster av möjligheter – stärkt

§15 Förslag till handlingsplan för godstrafik

§16 Förslag till regional handlingsplan för grön

§17 Handlingsplan för socialtjänstens arbete med

§18 Reviderat idrottspolitiskt program

§19 Stockholm stads riktlinjer för nationella

§20 Stockholm stads strategi för romsk inkludering

§21 Trafikförändringar i SL-trafiken 2018/2019

§22 Patientsäkerhetsberättelse 2017 för Hemmet för

§23 Skrivelser från nämndens råd enligt lista

§24 Inkomna medborgarförslag enligt lista

§25 Inkomna och utgående skrivelser från

§26 Anmälan av protokoll och minnesanteckningar

§27 Anmälan av beslut i delegation avseende

§28 Inkomna skrivelser från nämndens ledamöter

§29 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad

§30 Tillsynsärende enligt 20 § Tobakslagen

§31 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2

§32 Information om Lex Sarah i enskilt bedriven

§33 Anmälan av beslut i delegation avseende

§34 Information om Lex Sarah i egen regi