Din position: Hem > Stockholms stad > Socialnämnden > Sammanträde 2009-12-15

Sammanträde 2009-12-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora konferensen, Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen, Swedenborgsgatan 20, 3 tr

1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Sekretessärende

3 Central upphandling enligt LOV av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS för Stockholms stad

Bordlagda ärenden

4 Förslag till revidering av riktlinjerna för handläggning av ekonomiskt bistånd

Remissärenden

6 Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur kring idrotten

Svar på remiss från kommunstyrelsen
Dnr 1.6-0835/2009

7 Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens interna kontroll av tillståndsgivningen.

Uppföljning av tidigare granskning.
Svar på remiss från revisionskontoret
Dnr 1.3-0831/2009

9 Månadsrapport per den 30 november

10 Funktionshinderinspektörernas granskning nr 2:

Daglig verksamhet och sysselsättning SoL i Farsta, Hässelby-Vällingby, Södermalm och Östermalms stadsdelsnämnder
Dnr 3.6-0100/2009

11 Avtal 2010 med Stiftelsen Hotellhem om hotellhem för familjer

12 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa

13 Rapport från Ungdomsjourens uppsökande arbete sommaren 2009

14 Projekt inom föreningen Kvinnors rätt; Jourlägenheter

15 Volontärbyrån

Ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd
Dnr 10.1-0766/2009

16 Kvalitetsredovisning för sfi i Stockholms stad läsåret 2008-2009

17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS och SoL, kvartal 3 2009

18 Restaurering av ångfartyget S/S Orion

19 Anmälan av tilldelningsbeslut vid upphandling av "sysselsättning för döva med psykiska funktionsnedsättningar"

20 Val av ledamöter och ersättare till individutskottet under 2010

21 Val av ledamöter och ersättare till tillståndsutskottet under 2010

22 Val av ledamöter och ersättare till organisations- och föreningsutskottet under 2010

23 Val av ledamöter och ersättare till arbetsmarknads- beredningen under 2010

24 Ändring av socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens delegeringsförteckning

Anmälningsärenden

25 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Svar på remiss DS 2009:60
Dnr 1.6-0882/2009

26 a) Anmälan av protokollsjustering

b) Anmälan av handikapprådets protokoll

c) Anmälan av delegationsprotokoll

d) Anmälan av beslut fattade av tjänsteman enligt delegation

e) Anmälan av inkomna handlingar

f) Anmälan av förvaltningsgruppens protokoll

Övriga frågor

27 Nämndens frågor

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (110 kb)

§1 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden Ulf Kristersson (M) öppnade sammanträdet. Föredragningslistan godkändes.

§2 Val av protokolljusterare och tid för justering av protokollet

Ordföranden Ulf Kristersson (M) och vice ordföranden Karin Rågsjö (V) fick i uppdrag att justera dagens protokoll. Protokollet ska justeras 17 december 2009.

§3 Central upphandling enligt LOV av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS för Stockholms stad

Dnr 3.5-0812/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förfrågningsunderlag för upphandling av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden uppdrar åt förvaltningschef att godkänna sökanden, teckna avtal, häva avtal samt att besluta om mindre ändringar av avtalsvillkor och kvalitetskrav beroende på ändrad lagstiftning och teknisk utveckling.

 3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Stockholms stad har beslutat att tillämpa lagen om valfrihetssystem, LOV, för upphandling av ledsagar- och avlösarservice. Startdatum är 1 april 2010. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har i budget 2010 fått uppdraget att ta fram förfrågningsunderlag, genomföra annonsering, godkänna sökanden samt teckna och vårda avtal. Stockholms stad har sedan 1 januari 2002 ett kundvalssystem för ledsagning och avlösning enligt LSS och SoL. På uppdrag av KF genomförde äldreförvaltningen 2007 en central upphandling enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, av ledsagning och avlösning enligt LSS och SoL med kundval. Ramavtalet löper ut 31 mars 2010.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 december 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan

Nilsson (MP) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Elisabeth Brandt

Ygeman m.fl. (S) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP), ledamoten Dikran Dison (KD) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) och ledamöterna Elisabeth Brandt

Ygeman m.fl. (S) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden avbryter upphandlingen enligt LOV av ledsagarservice och avlösarservice enligt SoL och LSS.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Nya flexibla lösningar är lättare att genomföra utan privatiseringar och splittring av fungerande verksamhet. Lagen om valfrihetssystem (LOV) präglas av ett synsätt där människor i första hand ses som konsumenter, medan brukarinflytande för oss handlar om självbestämmande över den egna vardagen.

LOV införs inom ledsagarservice utan någon som helst dialog med brukarorganisationerna och handikapprörelsen. Målet måste vara att höja kvalitén inom vård och omsorg, inte att ge marknaden ytterligare spelrum inom dessa områden.

Särskilt uttalande

Ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är glädjande att icke-valsalternativet inte föreslås bli upphandlat. Det kan på goda grunder antas att de brukare som inte väljer utförare utgår ifrån att de får ett kommunalt alternativ. Därför är vi också emot att det kommunala alternativet inte alltid är i egen regi. För att brukarna ska ha verklig valfrihet ska det alltid finnas möjlighet att välja ett kommunalt alternativ som drivs i egen regi.

§4 Förslag till revidering av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd – Bordlagt ärende

Dnr 3.1-0767/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner förslaget till revidering av riktlinjerna för egen del.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Gällande riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd genomgick en omfattande översyn enligt beslut i budget 2007 och fastställdes av kommunfullmäktige 1 oktober 2007. Därefter har förändringar som påverkar arbetet med ekonomiskt bistånd skett i lagstiftningen och i omvärlden. Vidare har önskemål om förtydliganden i vissa avsnitt framförts från de som använder riktlinjerna i sin dagliga verksamhet och slutligen har erfarenheter från arbetet mot felaktiga utbetalningar medfört behov av omarbetningar i handläggningsavsnittet. Sammantaget innebär dessa faktorer att en ny översyn av riktlinjerna är nödvändig.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 20 oktober 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten

Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V) ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bifaller delvis förvaltningens förslag till beslut.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Vi välkomnar särskilt de förändringar som stärker barnperspektivet, kvinnofridsperspektivet och rättsäkerheten och de förslag som innebär en realistisk anpassning till rådande förhållanden på arbetsmarknaden. Därutöver vill vi föreslå att arbetslösa ska kunna läsa in grundskolan med försörjningsstöd, vilket tidigare har funnits i riktlinjerna. Det finns önskemål inom jobbtorgen om ökade möjligheter att arbetslösa ska få studera med försörjningsstöd, särskilt i stadsdelsområden där arbetslösa har låg grundutbildning. Vi anser i motsats till vad riktlinjerna antyder att korta, tidsbegränsade kurser som beviljas med försörjningsstöd många gånger inte leder till ett hållbart arbete utan ger en inlåsningseffekt i rundgång mellan enkla arbeten och försörjningsstöd.

När det gäller skolkort hos SL anser vi inte att behovet ska anses vara tillgodosett genom det extra tillägg till studiebidraget som gymnasieelever i familjer med låga inkomster har rätt till. Detta tillägg kan behövas för att täcka andra omkostnader som försörjningsstödet inte täcker. Vi delar uppfattningen att vårdnadsbidrag inte ska godtas som ett hinder för att stå till arbetsmarknadens förfogande på heltid men konstaterar att det visar att vårdnadsbidraget inte kan användas av alla familjer, till skillnad från en utbyggd föräldraförsäkring.

Självfallet är det viktigt med noggrannhet i handläggningen, men för att kunna upprätthålla detta krävs tillräckligt med personal. Det är viktigt att handläggningen av ekonomiskt bistånd inte bara handlar om kontroll utan lika mycket om att tid ska finnas för stöd och råd och nödvändigt socialt arbete. Om personalen är pressad av hög arbetsbelastning ökar risken för fel.

Vi vill betona vikten av att hembesök i samband med nybesök görs med respekt för den enskildes utsatta situation, eftersom vi vet att personer kan uppleva en sådan situation som kränkande. Förslaget att hembesök ska göras innan första hyran beviljas får inte leda till risk för hyresskuld.

Vi instämmer helhjärtat i förslaget att beräkningarna för en skälig nivå för energiförbrukning ska tas bort från riktlinjerna, och noterar samtidigt att Konsumentverket har höjt den beräknade förbrukningen.

När nödprövning görs för barnfamiljer måste barnets behov alltid vara i fokus och familjens situation ses i ett helhetsperspektiv. När det gäller behandling av spelberoende med flera utgår vi ifrån att landstinget är berett att ta det ansvar som anges i riktlinjerna, så att den enskilda personen inte blir utan behandling när det finns ett behov. Beträffande ledighet från arbetssökarverksamhet eller praktik i samband med helgdagar är det viktigt att inte inskränkningar görs som kan uppfattas som diskriminering.

Särskilt uttalande

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) lämnade följande särskilda uttalande.

Vi anser att den generella ledigheten från arbetssökarverksamhet enbart ska gälla de av riksdagen beslutade helgdagarna. Utöver detta bör även godkänd frånvaro kunna beslutas med respekt för andra kulturers officiella helgdagar.

§5 Anmälan av rapport: Socialpsykiatrin i Stockholm – enkät till brukarna våren 2009 – Bordlagt ärende

Dnr 3.1-0746/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner för sin del anmälan av brukarundersökningen.

2. Nämnden överlämnar rapporten för kännedom till kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna.

Ärendet

Under våren 2009 genomförde USK (Utrednings- och statistikkontoret) en undersökning för att fånga brukarnas syn på det stöd och insatser de får från stadens socialpsykiatri. Undersökningen omfattade dels generella frågor, (grupp 1), dels frågor om insatserna boendestöd och sysselsättning, (grupp 2). Svarsfrekvensen var 50 % bland dem som besvarat frågorna generellt (grupp 1) samt 56 % bland som har någon form av insatserna boendestöd och sysselsättning (grupp 2). När man tolkar svaren måste hänsyn tas till det relativt stora bortfallet i undersökningen.

Bland de svarande i grupp 1 är könsfördelningen jämn och i båda grupperna är majoriteten mellan 45 och 64 år. I grupp två är det fler kvinnor som svarat och åldersfördelningen är något högre bland personer mellan 25 och 44 år än i grupp 1. I båda grupperna är det vanligast att personerna har en insats, ca 55 procent . Ca 27 procent har två insatser. I båda grupperna är de svarande mest nöjda med boendet, daglig sysselsättning och sitt sociala liv och umgänge. Minst nöjd är man med sin fysiska hälsa, sin ekonomi och sin psykiska hälsa.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 september 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är glädjande att brukarundersökningens resultat är tydligt. Det finns ett ökat behov av sysselsättning/arbetsträning, mer anpassat boende, stöttning för att motionera, boendestöd, ekonomisk rådgivning och kontaktperson.

Det är mycket glädjande att vissa av verksamheterna får så höga poäng av brukarna, såsom boendestöd och sysselsättningsverksamheter. Att missnöjet är störst bland de som har lite boendestöd kan ses som ett uttryck för att de behöver mer boendestöd.

Resultaten av brukarundersökningen visar vad som är viktigt i det fortsatta arbetet. Vi instämmer i vikten av likvärdiga utredningar och bedömningar i staden, så att inte vissa brukares ansökningar bedöms för restriktivt. Detta är grupper som ofta inte slåss för sina rättigheter och därför är lyhördhet vid bedömningar mycket viktiga.

§6 Bekämpa våldet och främja en ny supporterkultur kring idrotten

Svar på remiss från kommunstyrelsen

Dnr 1.6-0835/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Tjänsteutlåtandet överlämnas till kommunstyrelsen.

Ärendet

I ärendet redovisas vad som idag görs inom det område som allmänt benämns idrottsrelaterad huliganism. Stadsledningskontoret anser att mycket av det arbete som idag bedrivs av myndigheter och föreningar till övervägande del är ändamålsenligt. Insatserna från myndigheter och det civila samhället måste dock synkroniseras effektivare.

Förvaltningen delar uppfattningen att det är viktigt att säkra tryggheten kring idrotten och stävja våld eller annan ordningsstörning. Klubbarna och supporterföreningarna har ett stort ansvar och det är, enligt förvaltningens uppfattning, de som måste ta huvudansvaret för evenemangen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 19 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§7 Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens interna kontroll av tillståndsgivningen

Uppföljning av tidigare granskning

Svar på remiss från Stadsrevisionen

Dnr 1.3-0831/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden hänvisar till tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

2. Socialtjänst och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till revisionskontoret.

Ärendet

Revisionskontorets uppföljning av tidigare granskning (rapport 2007:01) av nämndens interna styrning och kontroll av verksamheten för tillståndsgivning vid servering av alkohol visar att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden vidtagit vissa åtgärder för att förbättra skyddet avseende risk för mutor och annan otillbörlig påverkan. Nämnden rekommenderas att fortsätta sitt arbete med att utveckla den interna kontrollen. Förvaltningen anser att tillståndsenheten uppfyller kraven på en fungerande handläggning av tillståndsärenden. De brister som finns i IT-stöd och avsaknad av aktuella riktlinjer för mutor och representation kommer att åtgärdas inom kort.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§8 Budget och verksamhetsplan 2010 för socialtjänst- och arbetsmarknads-nämnden

Dnr 1.2-0840/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner i huvudsak budget med verksamhetsplan för 2010 enligt tjänsteutlåtandet.

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen.

3. Tillståndsenheten och Familjerådgivningen definieras som resultatenheter verksamhetsåret 2010.

4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden redovisar omslutningsförändringar med 143,0 mnkr till kommunstyrelsen.

5. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar om priser enligt bilaga 7 i tjänsteutlåtandet.

6. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden fastställer risk- och väsentlighetsanalys enligt bilaga 4 i tjänsteutlåtandet.

7. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden fastställer regler för resultatenheter enligt bilaga 6 i tjänsteutlåtandet.

8. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att delegera beslut om avgiftsbefrielse från avgiften för familjerådgivning till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden.

9. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar höja priset för deltagande i gruppsamtal inom familjerådgivningen till 225 kr per deltagare.

10. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 2,2 mnkr för anpassning av Bedömningskansliet till Paraplysystemet.

11. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 3,3 mnkr för förbättring och utveckling av BBIC-formulär.

12. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ansöker hos kommunstyrelsen om 0,5 mnkr för teknisk plattform för dokumentation inom individ- och familjeomsorgen.

13. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden framför därutöver följande.

Trots den ekonomiska krisen har Stockholm klarat sig bra och kan fortsätta satsa på trygg, tillgänglig och väl fungerande service, ökad valfrihet för medborgarna samt en trygg och ansvarstagande ekonomisk förvaltning. En av förklaringarna till att Stockholm klarat krisen bättre är den tydliga strategin för jobb istället för bidrag som vi arbetat med under mandatperioden.

Behandlings- och prostitutionsenheten bedriver en angelägen verksamhet som bör utvecklas. Vi stödjer den omstrukturering och sammanslagning som föreslås. Ingen ekonomisk neddragning ska göras på verksamheten, därför reserveras pengar från omstruktureringsreserven för att bevara den brukarfokuserade verksamheten i samma omfattning som idag. Samtidigt vill vi att det under året ska ske en översyn av prostitutionsenheten för att tydliggöra deras uppdrag och målgrupp med anledning av den målgruppsförskjutning som har skett och återrapportera detta till nämnden.

Arbetet mot hemlöshet i Stockholm är fortsatt prioriterat. Vi satsar extra resurser för att utveckla metoderna och stödet till hemlösa. För att så mycket som möjligt av de av kommunfullmäktige satsade pengarna mot hemlöshet ska komma brukarna till godo väljer vi att fortsätta den omstrukturering förvaltningen har inlett av Enheten för hemlösa. Vi satsar även under året på att tillsammans med Stadsmissionen och Lunds universitet utveckla Housing First på svenska.

Ett stort antal ensamkommande flyktingbarn kommer varje år till Sverige. Stockholm ska tillsammans med Migrationsverket fortsätta arbeta aktivt för att utveckla mottagandeprocessen för denna målgrupp.

Stockholm har utsetts till Sveriges kvalitetskommun 2009 och 2010 är året då Stockholms ska bli världens mest tillgängliga huvudstad. Vi kommer aldrig att vara helt nöjda utan tänker fortsätta att söka nya och bättre lösningar för att göra våra verksamheter och miljöer mer tillgängliga för alla medborgare.

Ärendet

Utgångspunkten för budgetplaneringen 2010 har varit att slå vakt om nämndens kärnuppdrag dvs. insatser för utsatta barn och unga, hemlösa, våldsutsatta kvinnor och inte minst människor som står utanför arbetsmarknaden. De besparingar som föreslås tar i första hand sikte på administrativa och stödjande funktioner samt på insatser som ligger vid sidan om kärnuppdraget och myndighetsutövningen. Besparingarna berör även personalkategorierna behandlingsassistenter och socialsekreterare. Den pågående omstruktureringen inom institutionsvården innebär att nämnden under 2010 inom ram måste hantera en omfattande övertalighet.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 30 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) framlade ett förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade efter votering med sju röster – ordföranden Ulf

Kristersson (M), ledamoten Marie Ljungberg Schött (M), ledamoten Jonas Nilsson (M), ledamoten Kerstin Gustavsson (M), ledamoten Christina

Elffors-Sjödin (M), ledamoten Dikran Dison (KD) och tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) – mot sex röster – vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamoten Elisabeth Brandt Ygeman (S), tjänstgörande ersättaren

Dimitrios Soulis (S), tjänstgörande ersättaren Eva Andersson Ney (S), tjänstgörande ersättaren Monzer Dia (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) – enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren

Patrik Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden avslår besparingsförslagen i budget och verksamhetsplan för 2010 enligt tjänsteutlåtandet.
 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden avslår förslaget att höja priset för deltagande i gruppsamtal inom familjerådgivningen till 225 kronor per person.
 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att avbryta planerade och påbörjade upphandlingar enligt aktivitetsplanen, som skulle innebära att det inte finns kommunala alternativ kvar.
 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen om en verklighetsanpassning av budget 2010, som innebär att nedskärningarna utgår.
 1. Därutöver vill vi framföra anföra följande.

Den budget och verksamhetsplan för 2010 som nu ska beslutas innebär nedskärningar med drygt 61,8 mnkr. Så mycket som 70 personer riskerar att bli övertaliga och eventuellt uppsagda. Detta är en verksamhetsplan grundad på en budget som på intet sätt svarar mot brukarnas behov – det är en tydlig nedskärningsbudget där inget område är fredat. Nedskärningarna följs inte upp med tydliga konsekvensanalyser, vilket är allvarligt för stadens sociala arbete som helhet. Då det är tredje året i rad som det genomförs stora nedskärningar inom stadens socialtjänst, undrar vi vilka den moderatstyrda majoritetens egentliga ambitioner är för socialt arbete i staden.

Människor i psykisk obalans, som har självmordstankar och behöver tala med någon har kunnat ringa till Jourhavande Kurator. Den tjänsten läggs ner och de 10000 samtal per år som inkommer hänvisas till psykiatrin trots att de inte tar emot den här typen av samtal. Vi frågar oss hur en socialtjänst i världsklass inte kan ha råd med 10000 samtal från medborgare som är i psykisk obalans?

Uppsökarenheten för vuxna jobbar på gatorna med män och kvinnor, ofta missbrukare, som behöver akut hjälp och stöd. I ett välfärdssamhälle, och inte minst av en socialtjänst i världsklass, förväntade vi oss att denna verksamhet skulle vara fredad. Men nu tas två uppsökare bort och verksamheten skärs ned. Istället hänvisas till stadsdelarna, som inte har uppsökare på natten. Har Stockholm inte råd med uppsökande verksamhet värd namnet längre?

Polisen i Stockholm har vid flera tillfällen rapporterat om den ökade gatuprostitutionen under senaste halvåret. Ändå väljer den moderatstyrda majoriteten att ta bort två tjänster från prostitutionsenheten som arbetar med en av samhällets allra mest utsatta grupper, människor vars liv och hälsa är i riskzonen varje dag.

Maria Ungdom är Stockholms mest kvalificerade verksamhet i arbetet med ungdomar som testar droger eller regelbundet använder droger. Sedan majoriteten tillträdde har inte en extra krona satsats på deras verksamhet. Istället tas två tjänster bort från Maria Ungdom, samtidigt som narkotikaanvändningen bland unga ökar. Vi kommer inte till någon annan slutsats än att dessa ungdomar förvånande nog inte är prioriterade från den moderatstyrda alliansens sida.

Två tjänster ska försvinna från Enheten för hemlösa. Men varje månad står cirka 50 unga vuxna mellan 18-29 år och bankar på dörren till stadens härbärgen, många med manifesta missbruksproblem. Problemen eskalerar, behoven har ökat och den moderata socialpolitiken svarar med att skära i verksamheten. På vilket sätt är detta en prioritering och var är lägenheterna till ”Housing First” som skulle förnya hemlöshetspolitiken?

Utan föregående dialog med handikapporganisationerna får stadens ledsagarservice stora nedskärningar på 4,5 mnkr. Med tanke på att underlag för beslut saknades vid förra sammanträdet är det orimligt att föreslå nämnden så stora nedskärningar som drabbar personer med funktionsnedsättningar. Det är också häpnadsväckande att den moderatstyrda majoriteten sa ja till besparingar utan att ha tagit till sig den utredning som låg till grund för beslutet. Utredningen lägger som förslag att man ska minska administrationen med motsvarande en halv tjänst, till skillnad från förslaget att dra ner fem tjänster helt utan att kunna beskriva hur detta ska genomföras med bibehållen kvalitet i verksamheten.

Arbetslösa ungdomar lyfts fram som en av de stora satsningarna. I Stockholm har vi över 2000 ungdomar som varken är i utbildning eller i jobb och som ingen myndighet har kontakt med. Många av dessa ”Drop-outs” riskerar att dras in i kriminalitet. Den moderata socialpolitiken har inte presenterat en enda idé för hur dessa unga killar och tjejer ska nås.

I budgeten framgår att utsatta barn och ungdomar prioriteras, samtidigt som 100 miljoner kronor fattas inom individ- och familjeomsorgen för att barn och ungdomar ska kunna få den hjälp och det stöd de har rätt till enligt socialtjänstlagen. Trots BUSS-utredningens gedigna arbete läggs endast 7 mnkr till den sociala barnavården i nämnden, vilket inte är trovärdigt när många av stadsdelarna samtidigt också sparar på just barn och unga.

Resursteamen för barn och ungdom, de som har varit rådgivare när det gäller svåra placeringsärenden i staden, ska läggas ner. Vår uppfattning är tvärtom att staden inte har råd att förlora denna resurs.

Även funktionen med placeringskonsultationer och uppföljning/kvalitetskontroll av upphandlade vårdgivare försvinner helt vilket är djupt oroande. Det är de mest utsatta barnen och ungdomarna som är i vård och de barnen blir nu skyddslösa. Stadens omfattande insyn och uppföljning av vårdgivarna utifrån upphandlingen försvinner helt vilket innebär att den enskilda socialsekreteraren ska göra detta utifrån "sitt" barn. Socialstyrelsen kommer inte att kunna ha den täta och regelbundna kontrollen och insyn i varje vårdgivares verksamhet när de tar över tillsynen 2010. Kontakt med vårdgivare 1-2 gånger per år är inte tillräckligt för att garantera vårdens kvalitet och barnens och ungdomarnas säkerhet.

Stadsdelarna slåss med ett svårt budgetläge, de skär ner på boende och behandling för missbrukare vilket innebär att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens enhet för boende och behandling i sin tur skär ner sin verksamhet. Antalet platser där det krävs drogfrihet begränsas och istället satsas på billiga lågtröskelboenden. En konsekvens av detta är bland annat att kvinnliga missbrukare som vill sluta förlorar sin frizon.

Familjerådgivningen i Stockholm ska höja priserna nästan till det dubbla, och hårt trängda familjer hänvisas till att söka bistånd för rådgivningen trots att ytterst få familjer kommer att få bistånd för detta. 2010 blir ett tufft år för utsatta invånare i Stockholm. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden kommer tyvärr att ägna året åt att avveckla i stället för att utveckla verksamheten. Det enda rätta är att nämnden vänder sig till kommunstyrelsen med en hemställan om utökade resurser för att klara verksamheten inom socialtjänstlagens ramar.

Vi har råd med en socialtjänst i världsklass – på riktigt.

§9 Månadsrapport för november 2009

Dnr 1.2-0052/2009

Socialtjänst och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner månadsrapporten för november 2009.

Ärendet

Förvaltningsledningen bedömer att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens samlade verksamhet för 2009 kommer att redovisa ett överskott på 3,9 mnkr.

För verksamhet i egen regi prognostiseras ett överskott på 4,5 mnkr och för stadsövergripande frågor ett överskott på 3,1 mnkr. Stöd till utomstående organisationer beräknas lämna ett överskott på 2,2 mnkr medan entreprenader och upphandlad verksamhet prognostiserar ett underskott på 5,9 mnkr. För området utomlänsplacerade funktionshindrade prognostiseras ett överskott på 0,3 mnkr vilket återredovisas i samband med årsbokslutet. Antalet sfi-studerande har ökat ytterligare varför antalet prestationer nu bedöms till 8200. Det är 200 fler än den prognos som ligger till grund för nämndens budget. Nämndens två resultatenheter bedöms båda visa ett nollresultat och lämnar därmed varken över- eller underskott att föras till 2010.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 9 december 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Månadsrapporten för november pekar på ett överskott samtidigt som finansieringen av hemlöshetsarbetet helt tydligt är underfinansierat inom socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens budget. Att stadsdelsnämnderna inte länge har råd att placera sina brukare och inte heller efterfrågar boenden för barn och familj tyder på nedskärningar som drabbar brukare. Att stadsdelarna i betydligt mindre omfattning placerar ungdomar vid akut behov av skydd kan innebära att många ungdomar idag inte får det skydd de har rätt till.

Inflödet till Enheten för hemlösa är fortsatt oroväckande högt. Beläggningen på stadens härbärgen är också högt vilket är en tydlig trend. Att stadsdelsnämnderna köper färre och färre platser på stadens boenden och behandlingsenheter tyder på att många med behov av behandling och annat boende inte får behovet tillgodosett. Den missbrukssituation som vi har i Stockholm är allvarlig. Att minska på vård och behandling utan att först göra en analys av konsekvenserna visar att majoriteten inte tar sitt ansvar för den rätt som missbrukare har enligt socialtjänstlagen att få vård och behandling. Det är tveksamt om den öppenvård som stadsdelsnämnderna erbjuder täcker det vårdbehov som finns. Att stadsdelarna inte efterfrågar platser för lågtröskelboenden för kvinnor tyder enbart på en sak – att missbrukande kvinnor inte får det stöd och den hjälp de behöver för att komma ur sitt missbruk.

Det behövs en stark arbetsmarknadspolitik med riktade insatser, främst för dem som står längst från arbete. Vi efterlyser riktade insatser till unga vuxna. Det behövs effektiva åtgärder som riktas specifikt mot de ungdomar och unga vuxna som idag är arbetslösa men heller inte befinner sig i utbildning. Vi kan inte sitta och se på när en generation faller ur systemet. De insatser som nu pågår kommer ett år för sent.

Att vakanshålla tjänster har på Enheten för hemlösa fått konsekvenser för personalgruppen som redan är hårt belastad. Underskottet för familjerådgivningen är trots tillskott från fullmäktige alarmerande och en djupare analys borde vara självklar. Vi ser fram mot en total genomlysning av samtliga entreprenörer, arbetssätt, metoder samt kostnader. Dessutom efterlyser vi en plan för utvärdering av verksamheterna. Ledsagarservice slås nu sönder och stora besparingar ska göras på de brukare som ingen har frågat om vilken typ av verksamhet de vill ha.

Den moderatledda majoritetens löften om mer pengar till frivilligorganisationerna var falsk marknadsföring. Det har sparats på organisationerna i tre år.

Vi kan aldrig acceptera nedskärningar som försämrar situationen för hemlösa, personer med missbruk, ungdomar, arbetslösa och personer med funktionsnedsättning.

§10 Funktionshinderinspektörernas granskning nr 2: Daglig verksamhet, LSS och sysselsättning, SoL i Hässelby-Vällingby, Farsta, Södermalms och Östermalms stadsdelsnämnder

Dnr 3.6-0100/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens godkänner för egen del funktionshinderinspektörernas rapport.

2. Granskningsrapporten överlämnas till Hässelby-Vällingby, Farsta, Södermalms och Östermalms stadsdelsnämnder för beslut om åtgärder.

Ärendet

Funktionshinderinspektörernas granskningsrapport nummer två omfattar sysselsättning SoL, (socialtjänstlagen) och daglig verksamhet LSS,(lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i Farsta, Hässelby-Vällingby, Södermalms och Östermalms stadsdelsnämnder. Granskningen har pågått 2008-09-01-2009-10-31 och har särskilt uppmärksammat brukarnas delaktighet, självbestämmande samt bemötande i verksamheterna. I de aktuella stadsdelsnämnderna har 29 enheter besökts och 18 av dessa har granskats enligt tidigare framtagen pilotmodell. Verksamheter för personer med förvärvad hjärnskada och för yngre personer med demens har tillkommit i denna granskningsomgång. Studiebesök har genomförts vid verksamheter i enskild regi

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 1 december 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§11 Avtal 2010 med Stiftelsen Hotellhem om hotellhem för familjer

Dnr 3.2-0888/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden förlänger avtalet med Stiftelsen Hotellhem i Stockholm, för tiden 2010-01-01- 2010-12-31.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden svarar fr.o.m. 2009 för stadens åtaganden gentemot Stiftelsen gällande hotellhemsverksamhet för familjer. Totalt antal lägenheter hösten 2009 är 161. Avtalstiden är från 1 januari 2009 till och med. 31 december 2009. Avtalet förlängs ett år i sänder, dock längst till och med 31 juli 2013, om det inte sägs upp senast ett år före avtalstidens gång. Förvaltningen bedömer att verksamheten drivs på ett tillfredsställande sätt och föreslår nämnden att förlänga nuvarande avtal med Stiftelsen med ytterligare ett år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 3 december 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§12 Riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa

Dnr 3.2-0846/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner tjänsteutlåtandet som svar på skrivelse Dnr 409-0086/2008.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner riktlinjer för samverkan omfattande samverkansformer, samverkansområden med förslag till samverkansöverenskommelse mellan stadens skolor och stadsdelsförvaltningarna.

3. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att under första kvartalet 2010 återkomma med förslag till stödmaterial för skolor och stadsdelsnämndernas verksamheter enligt ovanstående samt med förslag till riktlinjer för befrielse från undervisning/rätt till utbildning.

4. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet till kommunstyrelsen för beslut.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och utbildningsförvaltningen har tillsammans utarbetat förslag till riktlinjer för samverkan mellan skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa. Riktlinjerna omfattar samverkansformer, samverkansområden med förslag till samverkansöverenskommelse mellan stadens skolor och stadsdelsnämndernas verksamheter samt stödmaterial.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 25 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Att tidigt se barn som far illa i hemmiljö eller inom förskola och skola är oerhört väsentligt för barnen. Ju tidigare ett barn kan få hjälp och stöd desto större är förutsättningarna för barnets positiva utveckling.

Det är av därför högsta vikt att det finns en strukturerad och välfungerad samverkan mellan stadsdelarna och stadens skolor - såväl de kommunala som de fristående. Enligt ärendet är samverkan med de fristående skolorna i stort sett obefintlig i dagsläget vilket är skrämmande.

Innan den moderatstyrda majoriteten valde att centralisera grundskolan fanns en välfungerande samverkan mellan skolorna och stadsdelarna. Det är under all kritik att majoriteten har låtit det gå tre år från omorganisationen av grundskolan till dess att detta ärende tagits fram.

Det räcker dock inte med riktlinjer på papper. Utan implementering av riktlinjerna och personella förutsättningar finns det en risk för att det inte blir något reellt samarbete mellan skolan och socialtjänsten.

§13 Rapport från Ungdomsjourens uppsökande arbete sommaren 2009

Dnr 4.0-0881/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Ungdomsjouren redovisar kontinuerligt ungdomssituationen i city. Rapporten visar att sommaren 2009 var betydligt lugnare med ett minskat antal ungdomskontakter jämfört med sommaren 2008. Den slutsats som kunde dras var dock att det finns behov av mer operativa insatser och riktat stöd för målgruppen äldre ungdomar och yngre vuxna, som ordinarie socialtjänst inte har kunskap om eller lyckas fånga upp. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har i samband med tertialrapport 2 beviljats projektmedel till två projekt för att utveckla nya metoder i arbetet med unga vuxna 18-25 år.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 18 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) framlade ett annat förslag till beslut och föreslog att nämnden skulle besluta enligt detta förslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten

Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

Reservation

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) reserverade sig mot nämndens beslut till förmån för sitt eget förslag enligt följande.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att under ett år genom en stadsövergripande finansiering frigöra resurser för att förstärka Ungdomsjouren samt att stärka samarbetet med uppsökare från stadsdelarna, polis samt frivilligorganisationer i syfte att tydligare få ett grepp över ungdomarnas situation.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att staden omedelbart tar kontakt med polisen angående samarbetet på Sergels torg/ ”Plattan”.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att tillsammans med ett antal ungdomar som representerar de som vistas på ”Plattan” skapa en referensgrupp.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att i juni 2010 återkomma med en åtgärdsplan för hur staden i samverkan med andra ska nå och fånga upp ungdomar som vistas på ”Plattan”.

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att under 2010 arrangera ett kunskapsseminarium med Ungdomsjouren, Maria Ungdom, Lugna gatan, polisen och eventuellt andra aktörer riktat till ledamöter och ersättare i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden samt i stadsdelsnämnderna.

 1. Därutöver vill vi framföra följande.

Sergels torg är klassisk plats för ungdomar som har hamnat utanför samhället. I de utmärkta rapporterna från Ungdomsjouren beskrivs en verklighet där allt för många ungdomar far illa.

Dessa ungdomar riskerar att bli nästa generations hemlösa och det behövs kraftfulla åtgärder för att bryta den trenden. De pojkar som beskrivs i ärendet befinner sig självklart i en riskzon för kriminalitet och kan lätt rekryteras in i de kriminella gäng som beskrivs. Förstärkta insatser är en självklarhet på en samlingsplats som ”Plattan”. Dessutom behövs fler mötesplatser för unga samt mer generösa öppettider på mötesplatser för unga, främst kvällar och helger. Mötesplatser för äldre tonåringar måste finnas likväl som för de yngre.

Som politiker är det oerhört värdefullt att få djupare kunskap om det som beskrivs i ärendet, ett längre seminarium kan ge oss mer kunskap om vad som behöver göras.

§14 Projekt inom föreningen Kvinnors Rätt; Jourlägenhet

Dnr 1.7-0312/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar slutrapporten till Länsstyrelsen i Stockholms län

Ärendet

Regeringen har avsatt 109 mnkr årligen 2007, 2008 och 2009 för att förstärka och utveckla stödet till våldsutsatta kvinnor och barn. Länsstyrelsen i Stockholms län har fått drygt 20 mnkr att fördela. Enligt beslut av länsstyrelsen i september 2009 beviljades Stockholms stad genom socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden i samarbete med frivilligsektorn medel till 12 projekt om sammanlagt 7,1 mnkr. Av dessa var 9 pågående projekt och 3 nya projekt. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beviljades även 2,1 mnkr för ytterligare tre projekt i egen regi.

Under 2009 avslutades ett av de pågående projekten i samarbete med frivilligsektorn, projekt Jourlägenhet i samverkan med föreningen Kvinnors Rätt. Sammanfattningsvis avslutades projekt Jourlägenhet på grund av följande: jourlägenheten blev inte i praktiken ett akutboende, projektets kringkostnader blev för dyra, projektets arbetsinsatser blev för tunga för föreningens aktiva medlemmar samt hade majoriteten av de boende kvinnorna en mer komplex och tung problematik än vad man inom projektet kunde hantera.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 17 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Lärdomarna i projektets slutrapport ger ännu en bild av de utmaningar som finns i vår stad. Projektet visar på det stora behov av stöd till kvinnor som utsätts våld och förtryck som finns i vårt samhälle, hur krävande och svårt detta arbete är för personalen och ideella krafter, hur resurskrävande detta arbete är i ekonomiska termer samt hur komplex situationen är i de olika personernas unika fall.

De fyra anledningarna till varför projektet avslutades kan inte ses som något annat än ännu ett bevis på att de tydligt begränsade resurserna inom stadens sociala verksamheter inte ens räcker för att möta det akuta behov av stöd och skydd som finns, och då än mindre det behov av långsiktiga insatser som likväl är avgörande.

Vi förutsätter att nämnden tar lärdomarna i projektets slutrapport på allvar och tolkar dem som ett direkt uppdrag att, tillsammans med stadsdelsnämnderna, prioritera och utveckla verksamheterna inom kvinnofrid, barnfrid och mansmottagningar.

§15 Volontärbyrån

Ansökan om fortsatt ekonomiskt stöd

Dnr 10.1-0766/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beviljar Forum för Frivilligt Socialt Arbete 1,0 mnkr till Volontärbyråns verksamhet i Stockholm år 2010.

Ärendet

Volontärbyrån i Stockholm startade sin verksamhet 1 januari 2003 och förmedlar kontakt mellan volontärer och frivilligorganisationer via internet. Intresset för Volontärbyrån är stort både från allmänheten och från frivilligorganisationerna. Sedan starten har 12 770 volontärkontakter förmedlats till organisationer i Stockholm. Av de föreningar som har använt Volontärbyråns förmedling har den största delen varit verksamma inom det sociala området, men även till andra områden såsom integration, idrott och kultur har ett stort antal volontärer sökt sig. Förvaltningen anser att de insatser som förmedlas genom Volontärbyrån är viktiga såväl för de föreningar som tar emot volontärer som för de personer som engagerar sig i det frivilliga föreningsarbetet och föreslår att Volontärbyrån beviljas ett fortsatt ekonomiskt stöd med 1 mkr för år 2010 till sin verksamhet i Stockholm.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 15 oktober 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§16 Kvalitetsredovisning för sfi i Stockholms stad läsåret 2008-2009

Dnr 14.0-0885/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner för sin del ”Kvalitetsredovisning för sfi i Stockholms stad läsåret 2008-2009” enligt tjänsteutlåtandet.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att överlämna redovisningen till utbildningsnämnden.

Ärendet

Varje kommun är skyldig att årligen upprätta en kvalitetsredovisning på kommunal nivå för all kommunalt bedriven förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och skolverksamhet. På verksamhetsnivån gäller skyldigheten att upprätta en kvalitetsredovisning på varje skola. Sfi är en egen skolform och ska därför på nämndnivå ha en egen kvalitetsredovisning som sedan integreras i stadens övergripande redovisning.

I ärendet redovisar förvaltningen kvalitetsredovisning för Sfi Stockholm avseende läsåret 2008-2009. Av redovisningen framgår att verksamhetens resultat i förhållande till målen i läroplanen uppnås och i många fall överträffas. I redovisningen lämnas också en bedömning av hur arbetet bedrivits.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 26 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är positivt att förbättringar sker inom kunskapsmålen och betygsresultaten på sfi, om än från en låg nivå. Det är framför allt konsekvensen av finanskrisen som gör att fler får möjlighet att läsa klart sfi istället för att pressas ut i okvalificerade arbeten, vilket naturligtvis är positivt men väcker frågan vad som händer när konjunkturen vänder.

Kvalitetsredovisningen är tämligen otydlig och redovisar inte på ett sammanhållet sätt utvecklingen inom sfi i Stockholm. Redovisningen skulle behöva visa statistik från fler områden än betygsutvecklingen samt även bygga på granskning, inte bara på enheternas egna exempel.

Inom området ”ansvar och inflytande” redovisas att ”de flesta enheter” tar arbetet med ansvar och inflytande på allvar. Det är otillräckligt – det ska vara självklart att ta inflytandearbetet på allvar. Istället ska det finnas en tydlig redovisning vad som görs inom sfi i de olika verksamheterna. Nu finns bara exempel som enheterna själva har lyft fram.

Inom området ”Normer och värden” anges att ”de flesta anordnare” har likabehandlingsplan som uppdateras regelbundet. Detta är något som är lagstadgat sedan 1990-talet och som ska finnas på enheterna. Det är bra att normer och värden utses som utvecklingsfrågor, men vilka sanktioner kommer förvaltningen ålägga dem som inte följer det lagstadgade och rekommenderade värdegrundsarbetet?

Inom området ”utbildningsval – arbete och samhällsliv” anges att de flesta anordnare har praktiksamordnare men att antalet praktikplatser varierar mellan 139 och 4 platser mellan anordnarna. Vilka konsekvenser får denna skillnad i antal platser för kvalitén inom sfi?

§17 Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS samt rapportering enligt 4 kap. 1 § SoL, kvartal 3 2009

Dnr 3.1-0886/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner för egen del stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § LSS samt 4 kap 1 § SoL, kvartal 3 2009.

2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar stadsdelsnämndernas och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens (enheten för hemlösa) rapportering av ej verkställda gynnande beslut till kommunfullmäktige.

Ärendet

Enligt socialtjänstlagen (SoL) är kommunerna skyldiga att till länsstyrelserna rapportera alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § SoL som inte verkställs inom tre månader från beslutsdatum. Kommunerna har från 1 juli 2008 LSS skyldighet att till länsstyrelsen rapportera när gynnande beslut enligt 9 § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, inte verkställts inom tre månader från det att beslutet fattats.

För det tredje kvartalet 2009 redovisade stadsdelsnämnderna totalt 23 gynnande ej verkställda beslut enligt LSS, en minskning med 17 ärenden jämfört med föregående kvartal. Avseende SoL redovisade stadsdelsnämnderna och socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden, enheten för hemlösa, totalt 16 ej verkställda beslut, en minskning med två ärenden jämfört med föregående kvartal.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 23 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

Det är glädjande att se att ej verkställda beslut enligt LSS har gått ner kraftigt under 2009 liksom ej verkställda beslut enligt SoL inom stöd och service till personer med funktionsnedsättningar. Däremot är det ingen vikande trend för ej verkställda beslut enligt SoL inom individ- och familjeomsorgen vilket bör följas upp i nästa rapport. Goda exempel på nämnder som har minskat de ej verkställda besluten bör spridas i staden.

§18 Restaurering av ångfartyget S/S Orion

Svar på skrivelse från Abdo Goriya (S) och Eva Louise Erlandsson-Slorach (S)

Dnr 2.6-0683/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden bordlägger ärendet.

Ärendet

Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda nyttan och möjligheten att bidra till S/S Orions restaurering och därmed möjliggöra ett långsiktigt åtagande från föreningens sida i syfte att bidra till Stockholms sociala verksamhet och marina kulturarv och miljö.

Nämndens anslag för stöd till utomstående organisationer 2010 är i allt väsentligt redan intecknade och möjligheten att stödja föreningar som tidigare inte har sökt bidrag är därför liten. Museiföreningen S/S Orion renoverar ett ångfartyg och ger på så sätt ungdomar möjlighet till en meningsfull sysselsättning och möjlighet att lära känna det svenska kulturarvet. Ungdomsverksamheten är dock bara en del av verksamheten och den är relativt begränsad. Museiföreningen kan inge en ansökan om medel via en ansökan om föreningsstöd. Dock bedömer förvaltningen att möjligheten att få ekonomiskt stöd under 2010 är ytterst begränsad.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle bordlägga ärendet.

§19 Anmälan av tilldelningsbeslut vid upphandling av ”sysselsättning för döva med psykiska funktionsnedsättningar”

Dnr 3.5-0409/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner rapporten.

Ärendet

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden har fått i uppdrag att utarbeta förslag till verksamheter för målgruppen döva med psykisk funktionsnedsättning. Uppdraget har utförts genom en entreprenadupphandling av sysselsättning för döva med psykiska funktionsnedsättningar. Entreprenaden ger inga volymgarantier till utföraren. Det är stadsdelsförvaltningarna som placerar och utföraren får sina intäkter genom placeringarna.

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutade 2009-06-16 att godkänna förvaltningens förslag till förfrågningsunderlag avseende upphandling av sysselsättning för döva med psykiska funktionsnedsättningar. Vid anbudstidens utgång hade endast ett anbud från Iris Hadar AB inkommit. Förvaltningsdirektören har utsett Iris Hadar AB till vinnare av upphandlingen och avtal har tecknats.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 6 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Särskilt uttalande

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) lämnade följande särskilda uttalande.

I augusti 2007 försvann Stockholms enda kommunala verksamhet för målgruppen döva med psykisk funktionsnedsättning – Brittagruppen i Skärholmen. De personer som har dessa kombinerade funktionsnedsättningar är en särskilt utsatt grupp. Det hade funnits möjligheter att revidera verksamheten, men i stället valde majoriteten att lägga ner. Två år senare påbörjas en upphandling, vilket innebär att i två år har döva med dessa funktionsnedsättningar inte haft någon särskilt anpassad sysselsättningsverksamhet. Detta är ovärdigt Stockholms stad, och visar att en ideologiskt motiverad konkurrensutsättning går före brukarnas bästa.

§20 Val av ledamöter och ersättare till individutskottet under 2010

Dnr 1.1-0902/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden väljer följande ledamöter och ersättare till individutskottet under 2010.

Ordförande

Kerstin Gustavsson (M)

Vice ordförande

Marion Sundqvist (MP)

Ledamöter

Bengt Carlsson (M)

Marie Ljungberg Schött (M)

Mia Sundelin (S)

Ersättare

Sonny Österman (M)

Vladan Boskovic (FP)

Jackie Nylander (V)

§21 Val av ledamöter och ersättare till tillståndsutskottet under 2010

Dnr 1.1-0903/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden väljer följande ledamöter och ersättare till tillståndsutskottet under 2010.

Ordförande

Marie Ljungberg Schött (M)

Vice ordförande

Elisabeth Brandt Ygeman (S)

Ledamöter

Christina Elffors-Sjödin (M)

Patrik Silverudd (FP)

Jackie Nylander (V)

Ersättare

Petra Gardos Ek (M)

Tina Gashemi (M)

Stefan Nilsson (MP)

§22 Val av ledamöter och ersättare till organisations- och föreningsutskottet under 2010

Dnr 1.1-0901/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden väljer följande ledamöter och ersättare till organisations- och föreningsutskottet under 2010.

Ordförande

Jonas Nilsson (M)

Vice ordförande

Jackie Nylander (V)

Ledamöter

Lena Kling (FP)

Dikran Dison (KD)

Abdo Goriya (S)

Ersättare

Petra Gardos Ek (M)

Jonas Naddebo (C)

Marion Sundqvist (MP)

§23 Val av ledamöter och ersättare till arbetsmarknadsberedningen under 2010

Dnr 1.1-0904/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden väljer följande ledamöter och ersättare till arbetsmarknadsberedningen under 2010.

Ordförande

Ulf Kristersson (M)

Ledamöter

Cecilia Brink (M)

Fatima Nur (FP)

Hardy Hedman (KD)

Karin Rågsjö (V)

Abdo Goriya (S)

Stefan Nilsson (MP)

Ersättare

Kerstin Gustavsson (M)

Christina Elffors-Sjödin (M)

Lena Kling (FP)

Dikran Dison (KD)

Mia Sundelin (S)

Dimitrios Soulios (S)

Marion Sundqvist (MP)

§24 Ändringar i socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens delegeringsförteckning

Dnr 1.1-0926/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner ändringarna i delegeringsförteckningen under förutsättning av att överenskommelse nås med de fackliga organisationerna enligt MBL § 11.

Ärendet

Biträdande förvaltningschefen kommer att vara tjänstledig från sin anställning under våren 2010. Förvaltningen har därför gjort en översyn av chefskapet vid kansliavdelningen som biträdande förvaltningschefen ansvarar för. Biträdande förvaltningschefen har inom sitt ansvarsområde delegation att fatta beslut av olika slag. Delegeringen behöver nu fördelas utifrån en förändrad ansvarsfördelning. Förvaltningen lämnar i tjänsteutlåtandet förslag till ändrad delegering.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 14 december 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson (M) föreslog, med instämmande från samtliga ledamöter, att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

§25 Allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Svar på remiss Ds 2009:60

Dnr 1.6-0882/2009

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

 1. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden godkänner anmälan.

 2. Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden justerar paragrafen omedelbart.

Ärendet

Remissen utgörs av en departementspromemoria som handlar om förutsättningarna för de kommunala bostadsföretagens verksamhet i framtiden. En ny lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag föreslås. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen anser i likhet med t.ex. SKL att huvudsyftet för kommunala bostadsföretag ska vara bostadsförsörjning, inte att de ska vara vinstsyftande.

På grund av den mycket korta remisstiden har förvaltningens tjänsteutlåtande gått vidare till beredningen av kommunstyrelsens svar på remissen.

Förvaltningen hade redovisat ärendet i ett tjänsteutlåtande daterat 27 november 2009.

Förslag till beslut

Ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik

Silverudd (FP) och ledamoten Dikran Dison (KD) föreslog att nämnden skulle besluta enligt förvaltningens förslag till beslut.

Vice ordföranden Karin Rågsjö (V), ledamöterna Elisabeth Brandt Ygeman m.fl. (S) och ledamoten Stefan Nilsson (MP) föreslog att ärendet skulle överlämnas till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.

Beslutsgång

Ordföranden ställde förslagen till beslut mot varandra.

Nämnden beslutade utan omröstning enligt ordföranden Ulf Kristersson m.fl. (M), tjänstgörande ersättaren Patrik Silverudd (FP) och ledamoten

Dikran Dison (KD) förslag till beslut.

§26 Anmälningsärenden

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens beslut

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden beslutar lägga följande ärenden till handlingarna.

Protokoll från socialtjänst- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde 19 november 2009 justerat 23 november 2009.

Protokoll från handikapprådets sammanträde 10 december 2009 justerat 11 december 2009.

Protokoll från individutskottets sammanträde 19 november 2009 justerat 19 november 2009.

Protokoll från tillståndsutskottets sammanträde 3 december 2009 justerat 9 december 2009.

Protokoll från organisations- och föreningsutskottets sammanträde 19 november justerat 23 november 2009.

Protokoll från arbetsmarknadsberedningens sammanträde 11 november justerat 14 december 2009.

Beslut fattade av tjänsteman enligt delegation med dnr 2.5-0073/2009, dnr 2.2-0858/2009 och dnr 14.0-0867/2009

Inkomna handlingar till socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden under perioden 6 november 2009 – 30 november 2009.

Protokoll från förvaltningsgruppens sammanträde 11 december 2009 justerat 11 december 2009.

§27 Nämndens frågor

Socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden överlämnade till förvaltningen förvaltningsuppdraget Från nyanländ till nyanställd från ordföranden Ulf Kristersson (M) som innebär att utarbeta förslag till nya riktlinjer för nyanländas etablering i Stockholms stad.

Ersättaren Jackie Nylander (V) ställde frågor om entreprenaden Råcksta stödboende vilka besvarades av bitr. förvaltningschefen Eddie Friberg.