Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-04-10

Sammanträde 2014-04-10

Datum
Klockan
18.00
Plats

1 Val av justerare och dag för justering

Protokollet justeras den 16 april 2014. Protokollet från sammanträdet den 13 mars 2014 justerades den 19 mars 2014.

2 Svar på remiss om Stockholms stads kemikalieplan 2014-2019

Dnr 16-2014-1.5.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

3 Svar på remiss om motion om frihet inom äldreomsorgen (2013:76)

Dnr 93-2014-1.5.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

4 Svar på remiss om Betänkandet Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

Dnr 115-2014-1.5.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

5 Svar på skrivelse om att göra Spånga-Tensta till en aktiv stadsdel i EU utvecklingsfrågor.

Dnr 68-2014-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

6 Studieresa till Juan les Pins Frankrike för Bromstensgårdens personalgrupp

Dnr 184-2014-1.2.6. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner att Bromstensgårdens personalgrupp åker på en studieresa till Frankrike, Juan les Pins, den 30 april t.o.m. den 3 maj 2014.

7 Yttrande om samråd om förslag till detaljplan för Gunnebo 12 i stadsdelen Solhem

Dnr 121-2014-1.5.3. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på samrådet.

8 Rapport från Stadsrevisionen om avvikelsehantering inom socialtjänsten

Dnr 141-2014-1.6. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Rapport från Stadsrevisionen om uppföljning av externa utförare inom Socialtjänsten

Dnr 140-2014-1.6. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Personalbokslut för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2013

Dnr 168-2014-1.2.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger Personalbokslut för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2013 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Anmäla av medborgarförslag om att öka säkerheten för barn och ungdomar

Dnr 64-2014-1.2.4. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att öka säkerheten för barn och ungdomar.

12 Anmäla av medborgarförslag om att Hjulsta är i behov av en ungdomsverksamhet.

Dnr 146-2014-1.2.4. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om att Hjulsta är i behov av en ungdomsverksamhet.

13 Sammanställning av Stockholm Business Region Developments företagsbesök 2013

Dnr 193-2014-4.3.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger sammanställningen till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2014

Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger rapporten till handlingarna.

15 Information, kurser och konferenser

16 Nämndens och förvaltningens frågor

17 Pensionärsrådets protokoll 2014 Samlingsakt

Dnr 25-2014-1.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från13 februari 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Rådets för funktionshinderfrågor protokoll 2014 Samlingsakt

Dnr 26-2014-1.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger protokoll från den 24 februari 2014 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Svar på remiss inför trafikförändringar 2014/2015

Dnr 163-2014-1.5.3.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering.

20 Svar på remiss om motion om en strategi för äldreomsorgspersonalen i Stockholms stad.

Dnr 92-2014-1.5.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.

21 Svar på remiss om förlängning av aktuellt avtal samt krav- och behovsanalys av IT stöd

Dnr 124-2014-1.5.1. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar tjänsteutlåtandet som svar på remissen.

22 Svar på remiss om strategi för ökad cykling i Stockholms stad

Dnr 123-2014-1.5.3. Förslag till beslut Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen.

23 Remissvar - Förslag till riktlinjer för serveringstillstånd

Dnr 116-2014-1.5.2. Förslag till beslut Remissen besvaras med förvaltningens tjänsteutlåtande.

24 Ändring i delegationsordning 6.1.3 och 3.18.6 samt tillägg av avsnitt 8.21

Dnr 214-2014-1.1
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner revidering av delegationsordning 6.1.3.
2. Stadsdelsnämnden godkänner revidering av delegationsordning 3.18.6.
3. Stadsdelsnämnden godkänner tillägg till delegationsordningen 8.21

25 Svar på skrivelse om redogörelse över hur mångfalds- och likabehandlingsarbetet bedrivs i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Dnr 91-2014-1.1.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens redovisning.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Anmälningsärende avseende lägesrapport år 2013, Tillsyn av tobak och folköl

Dnr 180-2014-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden lägger anmälan avseende lägesrapport år 2013, Tillsyn av tobak och folköl till handlingarna.

27 Svar på medborgarförslag om att lysa upp vattentornet i Tensta

Dnr 842-2013-1.2.4.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.
2. Stadsdelsnämnden beslutar att skicka medborgarförslaget och tjänsteutlåtandet till Stockholm Vatten AB för kännedom.

28 Svar på skrivelse angående livsmedelsbutik i Hjulsta Centrum

Dnr 8-2014-1.6.
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på skrivelsen.

29 Svar på remiss om ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden

Dnr 164-2014-1.5.1.
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden lägger kontorsyttrandet till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering av ärendet.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Rapport från projekt Järva rent och snyggt 2013

Dnr 145-2014-1.2.6
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.
2. Stadsdelsnämnden godkänner förvaltningens planering för 2014 med ansökan till Järvalyftet om 2,5 mnkr.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017

Dnr 206-2014-1.1
Förslag till beslut

1. Stadsdelsnämnden godkänner underlag till budget 2015 med inriktning 2016-2017 och överlämnar till kommunstyrelsen.
2. Stadsdelsnämnden beslutar om omedelbar justering i detta ärende.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Månadsrapport för mars

Dnr 228-2014-1.2.1
Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden godkänner månadsrapport för februari 2014.
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (178 kb)

§1 Val av justerare och dag för justering

§3 Svar på remiss om motion om frihet inom äldreomsorgen (2013:76)

§4 Svar på remiss om Betänkandet Framtidens valfrihetssystem - inom socialtjänsten (SOU 2014:2)

§5 Svar på skrivelse om att göra Spånga-Tensta till en aktiv stadsdel i EU utvecklingsfrågor.

§6 Studieresa till Juan les Pins Frankrike för Bromstensgårdens personalgrupp

§8 Rapport från Stadsrevisionen om avvikelsehantering inom socialtjänsten

§9 Rapport från Stadsrevisionen om uppföljning av externa utförare inom Socialtjänsten

§10 Personalbokslut för Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 2013

§13 Sammanställning av Stockholm Business Region Developments företagsbesök 2013

§14 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under mars 2014

§15 Information, kurser och konferenser

§16 Nämndens och förvaltningens frågor

§17 Pensionärsrådets protokoll 2014

§18 Rådets för funktionshinderfrågor protokoll 2014

§24 Ändring i delegationsordning 6.1.3 och 3.18.6 samt tillägg av avsnitt 8.21

§25 Svar på skrivelse om redogörelse över hur mångfalds- och likabehandlingsarbetet bedrivs i Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

§26 Anmälningsärende avseende lägesrapport år 2013, Tillsyn av tobak och folköl

§29 Svar på remiss om ändringar i reglemente för kommunstyrelsen, servicenämnden, socialnämnden, stadsdelsnämnderna och valnämnden

§30 Rapport från projekt Järva rent och snyggt 2013

§31 Underlag för budget 2015 med inriktning 2016 och 2017