Din position: Hem > Stockholms stad > Spånga-Tensta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-03-30

Sammanträde 2017-03-30

Datum
Klockan
18:00
Plats
Tensta Träff, Hagstråket 13


Sammanträdet inleds kl. 18.00 med öppet forum och information från Trafikverket om arbet Läs mer...et med förbifart Stockholm.
Därefter är alla välkomna att ställa frågor till stadsdelsnämndens politiker.
Hörselslinga finns i lokalen.
Tidigast klockan 18.30 börjar det formella stadsdelsnämndsammanträdet.


1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

2 Underlag för budget 2018 med inriktning mot 2019 och 2020

Dnr 1.1-124/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner underlag till budget 2018 med inriktning 2019 och 2020 och överlämnar till kommunstyrelsen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar om omedelbar justering.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Svar på remiss angående principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

Dnr 1.5.1-013/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens svar på remiss angående principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen och överlämnar det till kommunstyrelsen.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att justera ärendet omedelbart.

4 Svar på samråd gällande om den planerade el förbindelsen Överby-Beckomberga

Dnr 1.5.3-162/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna stadsdelsförvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen, samt
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att justera ärendet omedelbart

5 Svar på remiss om Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete

Dnr 1.5.1-021/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till Stadsledningskontoret, samt
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att justera ärendet omedelbart.

6 Remissvar av Havs- och vattenmyndigetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys

Dnr 1.5.1-96/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen till Stadsledningskontoret, samt
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att justera ärendet omedelbart.

7 Skolbiblioteksplan för Stockholms skolor och förskolor

Dnr 1.5.1-025/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen, samt

2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att justera ärendet omedelbart.

8 Svar på motion angående korttidsplatser för behövande äldre personer som bor i eget boende

Dnr 1.5.1-102/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna förvaltningens tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på motionen, samt
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att omedelbart justera ärendet.

9 Medborgarbudget 2017

Dnr 1.2.6-456/2016
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga informationen om medborgarbudgeten till handlingarna,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avsätta 2 mnkr från investeringsbudgeten till pilotprojektet medborgarbudget.
3. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att utse en parlamentarisk styrgrupp där en representant från respektive parti som har en ordinarie plats i nämnden ingår (MP, S, V, M och L), att nämndens ordförande är ordförande för styrgruppen, samt att styrgruppen beslutar i tjänstutlåtandet redovisade punkter. Respektive parti anmäler till förvaltningen vilken ledamot i nämnden som ska representera partiet i styrgruppen,
4. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att avgränsa pilotprojektet Medborgarbudget till Gullingeparken i Tensta centrum.
5. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att uppdra till stadsdelsdirektören att upphandla för projektet erforderliga konsulter, entreprenörer och material,
6. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna studieresa till Lissabon.

10 Justering av delegationsordningen

Dnr 11-126/2017
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd godkänner revideringen av delegationsordningen i enlighet med tjänsteutlåtandet.

11 Månadsrapport mars 2017

Dnr 1.2.1-123/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna månadsrapporten för mars 2017.

12 Kvalitetsgarantier för nämndens verksamheter 2017

Dnr 1.1-092/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna enheternas kvalitetsgarantier.

13 Omsorg på obekväm arbetstid - om föräldrars rätt till omsorg när förskolan är stängd

Dnr 1.4-813/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga Skolinspektionens rapport och rekommendationer för Spånga -Tensta till handlingarna.

15 Svar på Skolinspektionens beslut, dnr 400-2015:5698

Dnr 1.4-209/2016
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna förvaltningens tjänsteutlåtande som svar till Skolinspektionen, samt,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att omedelbart justera ärendet.

16 Skolinspektionens beslut, uppföljning av förskola efter tillsyn Spånga-Tenstas stadsdelsområde

Dnr 1.4-289/2016
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga Skolinspektionens beslut efter uppföljning för förskola efter tillsyn i Spånga-Tensta stadsdelsområde till handlingarna

17 Deltagande i centralupphandling av vård och omsorgsboendet Elinsborg 2018

Dnr 2.2.1-121/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att rekommendera äldrenämnden att upphandla driften för Elinsborg vård- och omsorgsboende.
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att justera ärendet omedelbart.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Yttrande till Förvaltningsrätten, överklagande av stadsdelsnämndens beslut den 2 februari 2017 § 7, föreningsbidrag

Dnr 1.4-176/2017
Förslag till beslut Omedelbar justering
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämna bilagt yttrandet till förvaltningsrätten som sitt eget.

19 Återrapportering Spånga Trygghetsringning

Dnr 5.4-124/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna återrapporteringen av verksamhetsbidraget från föreningen Spånga Trygghetsringning.

20 Återrapportering samverkansgruppen PRO-SPF

Dnr 5.4-172/2016
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna återrapporteringen av verksamhetsbidraget från föreningen Samverkansgruppen PRO-SPF,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att begära återbetalning av 7 313 kronor av bidraget som inte förbrukats.

21 Återrapportering av verksamhetsbidrag från Syriska föreningen i Stockholm

Dnr 5.4-798/2015 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna återrapporteringen av verksamhetsbidraget från Syriska föreningen i Stockholm.

22 Återrapportering marknader i Spånga Centrum 2016

Dnr 5.2-167/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga återrapporten från Spånga Företagarförening till handlingarna.

23 Återrapportering Tensta Marknad 2016

24 Återredovisning av projektet multiprofessionellt arbetssätt 2016

Dnr 2.1-075/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna återredovisningen och lägga den till handlingarna.

25 Avtalsuppföljning Blå huset

Dnr 2.2.2-122/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna avtalsuppföljningen av Blå Huset avseende år 2016.

26 Kulturutveckling för unga i socialt utsatta områden EU-projekt för metodutveckling

Dnr 1.1-087/2017
Förslag till beslut
Spånga Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna deltagande i EU-projekt för metodutveckling i kultur för unga från oktober 2017 till och med september 2019 (Växgo).

27 Årsraport plaskdammar 2016

Dnr 1.6-027/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten plaskdammar 2016 till handlingarna.

28 Beslut om fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Dnr 1.1-190/2017
Förslag till beslut
1. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter till stadsdelsdirektören enligt förvaltningens förslag,
2. Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att stadsdelsdirektören har rätt att fördela arbetsmiljöuppgifter vidare ut i organisationen, så att det systematiska arbetsmiljöarbetet kan bedrivas på ett tillfredställande sätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Äldreboendeplanering i region 2018, 2019 och 2020 med utblick mot 2030/40

Dnr 1.1-095/2016
Förslag till beslut
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att godkänna äldreboendeplan för region Västerort avseende den del som berör Spånga-Tensta stadsdelsnämnd.

31 Rapport om utvärdering av sociala insatsgrupper i västra Stockholm

Dnr 1.1-095/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

32 Anmälningsärende avseende tillsynplan enligt alkohollagen och tobakslagen i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2017

Dnr 1.4-101/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägger anmälan av tillsynsplan för tobak- och folkölstillsyn 2017 till handlingarna.

33 Svar på medborgarförslag om bättre information om stadsdelens verksamhet

Dnr 1.2.4-363/2016 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att överlämnar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på medborgarförslaget.

34 Anmälan av medborgarförslag gällande skolvägsmiljö

Dnr 1.2.4-051/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om skolvägsmiljö.

35 Anmälan av medborgarförslag gällande aktiviteter för barn och ungdomar under skollov i Spånga

Dnr 1.2.4-081/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om aktiviteter för barn och ungdomar under skollov i Spånga.

36 Anmälan av medborgarförslag gällande åtgärder i Branddammsparken i Bromstensområdet

Dnr 1.2.4-133/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att bereda inkommet medborgarförslag om åtgärder i Branddammsparken i Bromstensområdet.

37 Övertagande av driftansvaret för fritidsgårdarna i Spånga-Tensta

Dnr 1.1-172/2017
Förslag till beslut
Spånga- Tensta stadsdelsnämnd godkänner att fritidsgårdarna Folkan, Grottan och Bromsten fritidsgårdar återgår till egen regi från och med den 1 november 2017.

38 Anmälan av protokoll från Civila rådet

39 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

Dnr 1.1-006/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokoll från den 7 februari 2017 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

Dnr 1.1-008/2017 Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga protokoll från den 8 februari 2017 till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

Dnr 1.1-125/2017 Förslag till beslut Stadsdelsnämnden lägger tjänstemannabesluten till handlingarna.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari och februari 2017

(Handlingar finns i pärm vid sammanträdet) Förslag till beslut Spånga-Tensta stadsdelsnämnd beslutar att lägga rapporten till handlingarna.

44 Information, nämndens och förvaltningens frågor

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Underlag för budget 2018 med inriktning mot 2019 och 2020

§3 Svar på remiss angående principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen

§4 Svar på samråd gällande om den planerade el förbindelsen Överby-Beckomberga

§5 Svar på remiss om Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm - Lägesrapport av hållbarhetskommissionens arbete

§6 Remissvar av Havs- och vattenmyndigetens rapport Tydligare regler för små avloppsanläggningar med tillhörande konsekvensanalys

§16 Skolinspektionens beslut, uppföljning av förskola efter tillsyn Spånga-Tenstas stadsdelsområde

§17 Deltagande i centralupphandling av vård och omsorgsboendet Elinsborg 2018

§26 Kulturutveckling för unga i socialt utsatta områden EU-projekt för metodutveckling

§28 Beslut om fördelning av arbetsmiljöuppgifter inom Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

§31 Rapport om utvärdering av sociala insatsgrupper i västra Stockholm

§32 Anmälningsärende avseende tillsynplan enligt alkohollagen och tobakslagen i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd 2017

§35 Anmälan av medborgarförslag gällande aktiviteter för barn och ungdomar under skollov i Spånga

§36 Anmälan av medborgarförslag gällande åtgärder i Branddammsparken i Bromstensområdet

§39 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshindersfrågor

§40 Anmälan av protokoll från pensionärsrådet

§41 Anmälan av tjänstemannabeslut fattade på delegation.

§42 Anmälan av inkomna och upprättade handlingar under januari och februari 2017

§43 Kurser och konferenser

§44 Information, nämndens och förvaltningens frågor