Din position: Hem > Stockholms stad > Trafiknämnden > Sammanträde 2022-04-21

Sammanträde 2022-04-21

Datum
Klockan
16:00
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03 2022

INVESTERINGSÄRENDEN

7 Gullmarsplan torg, mindre gatuåtgärder. Genomförandebeslut

8 Reinvesterings- och investeringsmedel för trädåtgärder 2022. Genomförandebeslut

9 Reinvesteringsåtgärder på cykelvägnätet under 2022. Genomförandebeslut

10 Reinvesteringsåtgärdet på trafikleder 2022. Genomförandebeslut

12 Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnder. Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Avtal avseende störningshantering inom Stockholm Stad och Stockholms län

16 Trafikutvecklingen i Stockholm 2021. Lägesrapport Ändrade resmönster efter covid-19. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

17 Årsavtal för mindre gatuarbeten inom innerstaden 2023. Upphandling

18 Växter inom levande Stockholm. Upphandling

19 Stadsövergripande trädmål. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

20 Trafikförändringar i SL-trafiken 2022/23. Svar på remiss från kommunstyrelsen

21 Motion om att omvandla Bromma flygplats till Stockholms nya stadsdel - bygg 30 000 nya bostäder av Karin Wanngård (S) och Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

22 Motion om en bilfri innerstad av Malin Ericson och Lisa Palm (Fi). Svar på remiss från kommunstyrelsen

23 Stadsgemensam visselblåsarfunktion. Svar på remiss från kommunstyrelsen

24 Färdtjänst till Medborgarplatsen. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius m.fl. (V)

25 Brister i framkomlighetsarbetet för oskyddade trafikanter. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius (V)

26 Antal parkeringsplatser. Svar på skrivelse från Peter Wallmark (SD) och Inge Pihlström (SD)

TILLÄGGSÄRENDEN

27 Riktlinjer för utplacering av enklare hinder på gång- och cykelvägar

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafiknämnden

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 03 2022

§7 Gullmarsplan torg, mindre gatuåtgärder. Genomförandebeslut

§8 Reinvesterings- och investeringsmedel för trädåtgärder 2022. Genomförandebeslut

§9 Reinvesteringsåtgärder på cykelvägnätet under 2022. Genomförandebeslut

§10 Reinvesteringsåtgärder på trafikleder 2022. Genomförandebeslut

§12 Ändring av reglementen för vissa facknämnder och stadsdelsnämnden. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Avtal avseende störningshantering inom Stockholm Stad och Stockholms län

§16 Trafikutvecklingen i Stockholm 2021. Lägesrapport Ändrade resmönster efter covid-19. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§17 Årsavtal för mindre gatuarbeten inom innerstaden 2023. Upphandling

§18 Växter inom Levande Stockholm. Upphandling

§19 Stadsövergripande trädmål. Svar på uppdrag från kommunfullmäktige

§20 Trafikförändringar i SL-trafiken 2022/23. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§21 Motion om att omvandla Bromma flygplats till Stockholms nya stadsdel – bygg 30 000 nya bostäder av Karin Wanngård (S) och Jan Valeskog (S). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§22 Motion om en bilfri innerstad av Malin Ericson och Lisa Palm (Fi). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§23 Stadsgemensam visselblåsarfunktion. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§24 Färdtjänst till Medborgarplatsen. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius m.fl. (V)

§25 Brister i framkomlighetsarbetet för oskyddade trafikanter. Svar på skrivelse från Rikard Warlenius m.fl. (V)

§26 Antal parkeringsplatser. Svar på skrivelse från Peter Wallmark (SD) och Inge Pihlström (SD)

§27 Riktlinjer för utplacering av enklare hinder på gång- och cykelvägar