Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2007-11-20

Sammanträde 2007-11-20

Datum
Klockan
16.30
Plats
Bråvallasalen, Stadshuset

2 Eventuella frågor för beredning och eventuell information från kontoret

3 Anmälan av inkomna skrivelser

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Inrättande av ett barnråd/Råd till skydd för Stockholms barn. Motion (2007:31) av Ann-Marie Engel (v). Remiss (S)*

6 Sammanträdestider 2008 (S)

7 Protokoll från Handikapprådet vid Trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads Parkerings AB, 2007-08-23 (S)

8 Avtal med Luftfartsverket om förlängning av upplåtelse av Stockholm-Bromma flygplatsområde (S)

9 Ekonomisk uppföljning månad 10/2007 (Adm)

10 Centrala upphandlingar av ramavtal. Remiss (Adm)

11 Förstudie väg E4/E20 i tunnel Norra Stationsområdet. Väg E4/E20 Norra länkens anslutning till Essingeleden. Remiss (Tp+Expl+SLK)*

12 Stadsrevisionens rapport över stadens arbete med EU:s normer för partiklar (PM10) och kvävedioxid. Yttrande (Tp)*

13 Trafikmiljön för Hornstull. Motion (2007:34) av Åsa Romson (mp). Remiss (Tp)

14 Förslag till ny utformning av cykelbanor på Folkungagatan. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd) (Tp)

15 Betänkandet framtidens flygplatser – utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70). Remiss (Tp+Expl+SLK)*

16 Höjning av boendeparkeringsavgifterna (T)

17 Avtal om nyttjande av tunnlar mellan Stockholms kommun och AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad (T+Expl+SLK)*

18 Redovisning av remissbehandling av utredning ”Miljöbelastning av snöhantering i Stockholm” (Stm)

19 Upphandling avseende vinterväghållning och renhållning (Stm)*

20 Ramavtal för konsultupphandling-konstbyggnadsteknik 2008-2010 (Tt)

21 Ramavtal för entreprenadarbeten – mindre byggnadsarbeten och underhåll 2008-2010 (Tt)

22 Ge parkeringsvakter ett utökat ansvar och arbetsuppgifter av informatörs/guidekaraktär. Återremiss.

Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m.fl.(m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd) samt fråga från Mats Lindqvist (mp)
Bordlagt den 23 oktober 2007 nr 13 (T)

23 Upprustning av kajplanet vid Norr Mälarstrand. Genomförandebeslut

Bordlagt den 23 oktober 2007 nr 14 (Stm)

24 Rapport avseende återvinningsbåten

Bordlagt den 23 oktober 2007 nr 24 (A)

25 Begäran om markanvisning för biogastankning av sopbilar, förbehandling av insamlat matavfall, rengöring av sopbilar och framtida omlokalisering av ÅVC Vantör

Bordlagt den 23 oktober 2007 nr 25 (A)
Mötesinformation

Justerat:3 december 2007
Mikael Söderlund Annika Ödebrink

Närvarande:

Ledamöter
Mikael Söderlund (m), ordförande
Jan Valeskog (s) vice ordförande §§1-16 och §§18-25
Tord Bergstedt (m)
Anna Johansson (m)
Annika Davidsson (m)
Anders Broberg (kd)
Annika Ödebrink (s)
Jimmy Lindgren (s)
Torhild Lamo (v)
Mats Lindqvist (mp)

Ersättare
Lars Bengtson (m) tjänstgörande
Datevig Mardirossian Lönn (m)
Anna Manhag (m)
Åsa Nilsson Söderström (fp) tjänstgörande
Charlotte Svensson (s) tjänstgörande
Adnan Bozkurt (s) §17
Milly Namiro Darlson (s)
Lars Randerz (s)
Kajsa Stenfelt (v)

Tjänstemän
Trafikdirektör Magdalena Bosson och nämndsekreteraren Åse Geschwind.

Vidare tjänstemännen vid kontoret Erik Andersson, Louise Bill, Erica Lawesson, Ted Ell, Lars Jolerus, Eva Leijon, Barbro Edholm, Anette Scheibe och Marita Söderqvist samt borgarrådssekreteraren Henrik Nerlund och biträdande borgarrådssekreteraren Magnus Thulin från roteln.

§1 Justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utsåg ledamoten Annika Ödebrink (s) att tillsammans med ordföranden Mikael Söderlund (m) justera dagens protokoll. Justering sker senast den 4 december 2007.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan gjordes av inkommen skrivelse till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Skrivelse från vice ordföranden Jan Valeskog (s) om beräknade totalkostnader för privatiseringen av p-vakterna i Stockholm.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att överlämna skrivelsen till trafikkontoret för beredning.

Fråga om rutiner och avtal avseende stadens återvinningsstationer

Ledamoten Anna Johansson (m) hade vid sammanträdet den 23 oktober ställt fråga om rutiner och avtal avseende stadens återvinningsstationer.

Tjänstemannen Marita Söderqvist redogjorde för hur kontoret följer upp avtalet avseende återvinningsstationer för returpapper och förpackningsavfall på offentlig platsmark. En skriftlig information delades även ut till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Fråga om dagstädning på Västmannagatan

Ledamoten Anders Broberg (kd) hade vid sammanträdet den 23 oktober ställt fråga om hur kontoret kan agera avseende bilar som inte flyttas från Västmannagatan då det är städdag.

Tjänstemannen Erik Andersson svarade att kontoret gör kontinuerliga informationsinsatser avseende servicedagar och parkering. Andra åtgärder som kontoret har att ta till är parkeringsövervakning samt möjlighet att flytta på eventuella fordon som hindrar arbete på väg.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

Inbjudan till VP-seminarium den 7 december 2007

En inbjudan till genomgång av förslag till Verksamhetsplan 2008 delades till nämnden. Genomgången hålls den 7 december 2007 i Bolindersalen, Tekniska Nämndhuset. Anmälan görs till nämndsekretariatet.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackade för informationen.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser

Anmälan gjordes av inkomna skrivelser, protokollsutdrag m m till trafik- och renhållningsnämnden vilka förtecknats i promemoria av den 13 november 2007 och, vad gäller senare inkomna skrivelser m m, i promemoria av den 20 november 2007.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt att godkänna anmälan.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2007-010-00364

Trafikkontoret hade den 5 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§5 Inrättande av ett Stockholm Barnråd / Råd till skydd för Stockholms barn. Motion (2007:31) av Ann-Marie Engel (v). Remiss

Dnr T2007-000-03009

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 24 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga A.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen till kommunstyrelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga A.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga A.

§6 Sammanträdestider 2008

Dnr T2007-010-03296

Trafikkontoret hade den 5 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden fastställer datum för sammanträden 2008 enligt följande; 22 januari, 12 februari, 18 mars, 15 april, 20 maj, 17 juni, 19 augusti, 16 september, 14 oktober, 11 november och 16 december.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§7 Protokoll från Handikapprådet vid Trafik- och renhållningsnämnden och Stockholms stads Parkerings AB, 2007-08-23

Anmälan gjordes av protokoll från handikapprådets sammanträde den 23 augusti 2007.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

§8 Avtal med Luftfartsverket om förlängning av upplåtelse av Stockholm-Bromma flygplatsområde. Remiss

Dnr T2007-540-03987

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 9 novemver 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B2.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga B3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på remissen till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga B3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga B2.

§9 Ekonomisk uppföljning månad 10/2007

Dnr T2007-112-00816

En av trafikkontoret den 15 november avgiven promemoria med ekonomisk uppföljning för oktober 2007 anmäldes till nämnden.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden godkände anmälan.

§10 Centrala upphandlingar av ramavtal. Remiss

Dnr T2007-000-03560

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 15 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) och ledamoten Torhild Lamo (v)

yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga C1.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga C2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) och ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga C2.

§11 Förstudie väg E4/E20 i tunnel Norra Stationsområdet. Väg E4/E20 Norra länkens anslutning till Essingeleden. Remiss

Dnr T2007-512-04025

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret och stadsledningskontoret hade den 4 november 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga D.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorens förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna och åberopa kontorens gemensamma utlåtande.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga D.

§12 Stadsrevisionens rapport över stadens arbete med EU:s normer för partiklar (PM10) och kvävedioxid. Yttrande

Dnr T2007-007-03369

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 1 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som yttrande över rapporten.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E1.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E2.

Ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga E3.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunstyrelsen som yttrande över rapporten.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E1.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E2.

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga E3.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga E2.

§13 Trafikmiljön för Hornstull. Motion (2007:34) av Åsa Romson (mp). Remiss

Dnr T2007-320-03131

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 31 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden besvarar motionen med kontorets utlåtande.

Beslut

Ärendet bordlades.

§14 Förslag till ny utformning av cykelbanor på Folkungagatan. Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m fl (m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd)

Dnr T2007-313-01080

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 9 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Birgitta Magnusson inkommen den 19 november 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar som svar på skrivelsen överlämna och åberopa kontorets utlåtande.

Beslut

Ärendet bordlades.

§15 Betänkandet framtidens flygplatser – utveckling av det svenska flygplatssystemet (SOU 2007:70). Remiss

Dnr T2007-330-37000

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret och stadsledningskontoret hade den 29 oktober 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) yrkade bifall till gemensamt förslag som redovisas i bilaga F.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar och åberopar kontorens gemensamma utlåtande till kommunstyrelsen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga F.

§16 Höjning av boendeparkeringsavgifterna

Dnr T2007-340-04013

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 22 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa förslag till ändrad dygnsavgift för boendeparkering.

 2. Nämnden godkänner denna anmälan av höjning av boendeparkeringsavgifter för periodbetalare i enlighet med kommunfullmäktiges budget 2008 för Stockholms stad.

 3. Nämnden beslutar att de föreslagna höjningarna börjar gälla från den 1 januari 2008.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G1.

Vice ordföranden Jan Valeskog m fl (s) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga G2.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Förslaget om ändrad dygnsavgift till 50 kr/dygn avstyrks.

 2. En höjning av dygnsavgiften till 40 kr/dygn föreslås.

 3. Kontoret får i uppdrag att arbeta för fler parkeringsplatser samt förändrade och enklare regler vid parkering på gatumark.

 4. I övrigt godkänns kontorets förslag.

 5. Därutöver anförs följande:

För att få acceptans för en höjning krävs fler parkeringsplatser samt förändrade och enklare regler vid parkering på gatumark. Tydligare markering i gatan samt generösare utnyttjande av gatumark efterfrågas därför från nämnden. För att öka incitamentet uppdras kontoret att återuppta konceptet där medborgarna får en fri boendeparkeringsmånad under sommaren. Enligt kommunfullmäktiges budget 2008 ska periodbetalningen för boendeparkering höjas med 100 kr/månad till 600 kr/månad. För att öka incitamentet att periodbetala måste dygnsparkeringsavgiften höjas då dagens 30 kr/dygn motsvarar en månadskostnad på 600 kronor. Nämnden anser dock att en höjning från 30 kr/dygn till 50 kr/dygn är en alldeles för hög höjning och föreslår istället kommunfullmäktige att fastställa förslag till ändrad dygnsavgift för boendeparkering till 40kr/dygn.

Ordföranden Mikael Söderlund (m) förtydligade vikten av att en höjd kostnad för boendeparkering måste medföra ökad service för medborgarna.

Reservationer

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga G2

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

§17 Avtal om nyttjande av tunnlar mellan Stockholms kommun och AB Fortum Värme samägt med Stockholm stad

Dnr T2007-620-04006

Protokollsutdrag

Trafikkontoret samt exploateringskontoret hade den 30 oktober 2007 avgivit gemensamt tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs – vad avser trafik- och renhållningsnämnden – enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner Avtal om nyttjande av tunnlar.

 2. Nämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna Avtal om nyttjande av tunnlar, senast 2007-12-31.

 3. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorens förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ledamoten Mats Lindqvist (mp) enligt bilaga H.

På grund av jäv deltog inte vice ordföranden Jan Valeskog (s) i handläggningen av detta ärende.

§18 Redovisning av remissbehandling av utredning ”Miljöbedömning av snöhantering i Stockholm” samt beslut om fortsatt inriktning

Dnr T2006-660-00211

Protokollsutdrag

Trafikkontoret hade den 30 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner för sin del denna redovisning.

 2. Nämnden överlämnar och åberopar kontorets utlåtande till kommunfullmäktige för fastställande.

 3. Nämnden ger kontoret i uppdrag att arbeta med vinterväghållningen med den inriktning som kontoret föreslår.

 4. Nämnden föreslår kommunstyrelsen att verka för en översyn av gällande lagstiftning i enlighet med förslaget i kontorets utlåtande.

Tjänstemannen från trafikkontoret Ted Ell föredrog ärendet.

Beslut

Ärendet bordlades.

§19 Upphandling avseende vinterväghållning och renhållning

Dnr T2007-440-04065

Trafikkontoret hade den 5 november 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av dessa sju entreprenader och ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ledamoten Torhild Lamo (v) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga I1.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt kontorets förslag:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att ge kontoret i uppdrag att genomföra upphandlingen av dessa sju entreprenader och ge förvaltningschefen i uppdrag att fatta tilldelnings- och anskaffningsbeslut.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig ledamoten Torhild Lamo (v) med hänvisning till sitt yrkande i bilaga I1.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande gavs av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) enligt bilaga I2.

Ersättaryttrande

Ersättaryttrande gavs av ersättaren Kajsa Stenfelt (v) i enligt bilaga I1.

§20 Ramavtal för konsultupphandling för konstbyggnadsteknik 2008-2010

Dnr T2007-006-03933

Trafikkontoret hade den 26 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt trafikdirektören att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtalen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§21 Ramavtal för entreprenadarbeten – mindre byggnadsarbeten och underhåll 2008-2010

Dnr T2007-006-03934

Trafikkontoret hade den 26 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av upphandlingsförfarandet och uppdrar åt förvaltningschefen att fatta tilldelningsbeslut och teckna ramavtalen.

 2. Nämnden förklarar beslutet omedelbart justerat.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.

§22 Ge parkeringsvakter ett utökat ansvar och arbetsuppgifter av informatörs/guidekaraktär. Återremiss.

Svar på skrivelse från Mikael Söderlund m.fl.(m), Inge-Britt Lundin (fp) och Anders Broberg (kd) samt fråga från Mats Lindqvist (mp)

Dnr T2007-350-01543

Bordlagt 23 oktober 2007 nr 13

Trafikkontoret hade den 1 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I ärendet förelåg även skrivelse från Sonja Mogert SKTF inkommen 24 september 2007. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets redovisning av återremissen och överlämnar och åberopar kontorets utlåtande som svar på skrivelsen och den framställda frågan.

Beslut

Ärendet bordlades.

§23 Upprustning av kajplanet vid Norr Mälarstrand. Genomförandebeslut

Dnr T2007-400-03471

Bordlagt 23 oktober 2007 nr 14

Trafikkontoret hade den 3 oktober 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden fattar genomförandebeslut om upprustning av kajplanet vid Norr Mälarstrand enligt kontorets förslag.

Beslut

Ärendet bordlades.

§24 Rapport avseende återvinningsbåten

Dnr T2007-702-03441

Bordlagt 23 oktober 2007 nr 24

Trafikkontoret hade den 26 september 2007 avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

 1. Trafik- och renhållningsnämnden godkänner rapporten.

 2. Nämnden ger kontoret i uppdrag att avsluta insamling med återvinningsbåt.

Yrkanden

Bifall yrkades till kontorets förslag.

Ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) yrkade bifall till förslag som redovisas i bilaga J.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutade, efter propositioner på framställda yrkanden, enligt det av ordföranden Mikael Söderlund m fl (m), tjänstgörande ersättaren Åsa Nilsson Söderström (fp) och ledamoten Anders Broberg (kd) framställda yrkandet d v s:

 1. Kontorets förslag godkänns i huvudsak.

 2. Därutöver anförs följande:

Då förhoppningarna om en ökad tillströmning av besökare till återvinningsbåten under 2007 inte infriades samt att avfallshanteringen på båten inte är kostnadseffektiv håller nämnden med kontoret om att insamlingen med återvinningsbåten ska avslutas. Dock anser nämnden att kontoret måste säkra alternativen för insamlingen av farligt avfall i och med att återvinningsbåten tas ur bruk.

Reservation

Mot beslutet reserverade sig vice ordföranden Jan Valeskog mf l (s), ledamoten Torhild Lamo (v) och ledamoten Mats Lindqvist (mp) med hänvisning till kontorets förslag.

§25 Begäran om markanvisning för biogastankning av sopbilar, förbehandling av insamlat matavfall, rengöring av sopbilar och framtida omlokalisering av ÅVC Vantör

Dnr T2007-513-03442

Bordlagt 23 oktober 2007 nr 25

Trafikkontoret hade den 27 september avgivit tjänsteutlåtande i rubricerade ärende, till vilket hänvisas. I tjänsteutlåtandet föreslogs enligt följande:

Trafik- och renhållningsnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att lämna till Exploateringskontoret en begäran om markanvisning för biogastankning av sopbilar, förbehandling av insamlat matavfall, rengöring av sopbilar och framtida omlokalisering av ÅVC Vantör i anslutning till Högdalenverket.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslöt enligt kontorets förslag.