Din position: Hem > Stockholms stad > Trafik- och renhållningsnämnden > Sammanträde 2013-06-13

Sammanträde 2013-06-13

Datum
Klockan
16:30
Plats
Stora Kollegiesalen, Stadshuset

1 Val av justerare och tid för justering

2 Frågor för beredning och information från kontoret

ANMÄLNINGSÄRENDEN

3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5 2013 (Adm)

7 Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet- Energimyndighetens beräkningar och förslag till kompletteringar. Anmälan av svar på remiss (Anl)

8 Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län. Anmälan om svar på remiss (Stm)

9 EU-kommissionens formella underrättelse angående Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (KOM:s ref SG-Greffe(2013)D/5828, överträdelse 2012/2216. Anmälan om svar på remiss (Tp)

INRIKTNINGSBESLUT, GENOMFÖRANDEBESLUT OCH SLUTREDOVISNINGAR

10 Åtgärder efter jordskred i Ekhagen. Inriktningsbeslut (Anl)

REMISSER, UTREDNINGAR, UPPHANDLINGAR

11 Revidering av delegationsordning för trafikkontoret (Adm)

12 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2014. Inriktningsärende (A)

13 Ett "demokratins torg" på Ragnar Östbergs plan. Motion (2013:30). Svar på remiss (T)

Dnr T2013-000-01952

*
Omedelbar justering

14 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy). Svar på remiss (Anl)

Dnr T2013-000-02111

*
Omedelbar justering

15 Åtgärder för att minska utsläppen av kvävedioxid. Svar på skrivelse från Emilia Hagberg m fl (MP) (Tp)

16 Stockholm Ren och Vacker. Lägesrapport 11 (Stm)

17 Reklamstrategi. Redovisning av uppdrag från nämnden. Inriktningsbeslut (T)

Dnr T2010-540-04537
Bordlagt den 20 maj 2013, pkt 9

18 Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle – Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017. Svar på remiss (A)

19 Möjligheten att nå klimatmålen med byggandet av Förbifart Stockholm. Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl. (MP). Överensstämmer finansieringen av Förbifart Stockholm med framkomlighetsstrategin och Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050? Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) (Tp)

20 Ändrade avgifter i samband med flyttning av fordon (T) *

Bilagor till protokoll
Närvaro.pdf (139 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden utser Martin Hansson (MP) att tillsammans med ordföranden Ulla Hamilton (M) justera dagens protokoll.

Justering sker måndagen den 24 juni 2013.

§2 Frågor för beredning och information från kontoret

Skrivelser för beredning

Anmälan görs av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden enligt följande:

1. Textilgatan i Hammarby Sjöstad, från Malte Sigemalm (S), Martin Hansson m.fl. (MP) och Tobias Johansson (V). Dnr T2013-320-03642

2. Redovisning av Stockholmsvärdar m.fl., från Margareta Stavling (S). Dnr T2013-000-03643

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden överlämnar skrivelserna till trafikkontoret för beredning.

Svar på fråga om tavla för föreningsmeddelanden vid Årsta pendeltågsstation

Fredrik Alfredsson svarar på fråga ställd av Kajsa Stenfelt (V) om trafikkontoret tagit bort föreningstavlan vid pendeltågsstationen i Årsta. Tidigare fanns en sådan tavla där, men nu ser det ut som att den är utbytt mot en reklampelare. Hur har det gått till och hur ska det gå till?

Att tavlan för föreningsmeddelanden är borttagen beror på ett missförstånd och tavlan kommer att sättas tillbaka.

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden tackar för svaret.

§3 Anmälan av inkomna skrivelser till trafik- och renhållningsnämnden

Inkomna skrivelser m.m. till trafik- och renhållningsnämnden enligt förteckning från den 3 juni 2013 och den 13 juni 2013 anmäls.

§4 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom trafikkontoret

Dnr T2013-010-00074

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 15 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§5 Anmälan av protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

Det finns inget protokoll att anmäla vid dagens sammanträde.

§6 Anmälan av ekonomisk uppföljning månad 5 2013

Dnr T2013-112-00490

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att lägga anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 10 juni 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§7 Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet- Energimyndighetens beräkningar och förslag till kompletteringar. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2013-000-01808

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 20 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§8 Rekommendationer för lägsta grundläggningsnivå längs Östersjökusten i Stockholms län. Anmälan av svar på remiss

Dnr T2013-000-02547

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner anmälan.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 21 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Martin Hansson m.fl. (MP) enligt följande:

Vi tillstyrker länsstyrelsens rekommendationer för lägsta grundläggningsnivåer längs länets Östersjökust. Östersjöns och Mälarens vattennivåer är en viktig framtidsfråga för såväl Stockholm som för andra regioner. Det är också en nationell fråga av stor dignitet. Att ha säkerhetsmarginaler och inte fortsätta bygga för nära vattnet är mycket viktigt. Redan idag behöver bebyggelsen lokaliseras, placeras och utformas på ett sätt som är hållbart över tid. Extra marginal skall om möjligt hållas till byggnader och anläggningar med samhällskritiska funktioner.

Det råder osäkerhet om hur mycket havsytan kan stiga och det är även möjligt att den stiger över beräknade maxnivåer. Hur mycket den globala havsytan kan förändras på lång sikt inrymmer stora osäkerheter. Stockholms stad ska agera kraftfullt och vara ledande i arbetet med klimatanpassning av den bebyggda miljön. Klimatförändringarna är en av mänsklighetens största utmaningar.

Särskilt uttalande lämnas av Annika Ödebrink m.fl. (S) enligt följande:

Riktlinjerna kring vattennivåer ändras ständigt, eftersom ingen i dagsläget vet hur klimatförändringarna kommer att påverka oss. Många forskare och experter har ibland olika uppfattningar kring den exakta framtida utvecklingen. Det är dock säkert att det blir klimatförändringar som påverkar vattenståndet, och då är det viktigt att staden och regionen följer den senast forskningen och tar god höjd för de förändringar som kommer att komma.

§9 EU-kommissionens formella underrättelse angående Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/50/EG av den 21 maj 2008 om luftkvalitet och renare luft i Europa (KOM:s ref SG-Greffe(2013)D/5828, överträdelse 2012/2216). Anmälan av svar på remiss

Dnr T2013-007-02567

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lägger anmälan till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Martin Hansson m.fl. (MP) och Tobias Johansson (V) enligt följande:

Det är av största vikt att luftkvaliteten snarast förbättras i Stockholms stad och län. Stockholms stad överskrider idag luftkvalitetsdirektivets gränsvärden vad gäller partiklar (PM10) och kvävedioxid. Socialstyrelsen beräknar att luftföroreningarna orsakar runt 3000 förtida dödsfall per år i Sverige. Bara i stockholmsregionen uppskattas lika många personer dö av hälsovådlig luft som dör i trafiken i hela landet på ett år. Trots att luften i Stockholm under lång tid har gett upphov till stora hälsoproblem har lite gjorts från Regeringen och den moderatledda majoriteten i Stockholms stadshus gjort för lite för att förbättra den.

Sverige har lyckats få ner partikelhalterna, men inte till de nivåer som krävs. Nivåerna skulle ha uppnåtts senast 2005 – Sverige har haft ett antal år på sig.

Vid förbud mot dubbdäck på en gata uppnåddes stora effekter. Staden har rätt att förbjuda dubbdäck på flera gator. Länsstyrelsen har föreslagit detta i sitt åtgärdsprogram. Staden har dock motsatt sig detta, varför frågan har förts upp till regeringens bord. Där har den dock fastnat. Staden har alltså verktyg som kan räcka för att klara normen, men väljer att inte utnyttja dem. Staden har också i flera år underlåtit att beakta konsekvenserna för luftkvaliteten vid samhällsplanering och utformningen av parkeringspolitiken.

I enlighet med Miljöbalken tog den förra regeringen i december 2004 ett beslut om att ta fram ett åtgärdsprogram för renare luft i Stockholms län. Problemet är att ingen av parterna – regeringen, länsstyrelsen eller den moderatledda majoriteten i Stockholm stad har visat beslutsamhet nog att genomföra åtgärderna.

Ett åtgärdsprogram skulle kunna vara ett mycket viktigt verktyg. Men ansvaret är delat mellan stat och kommun vilket har lett till att ansvaret har fallit mellan stolarna. För att säkerställa att luften i Stockholm och andra städer är ren krävs regeringsbeslut som ger kommunen rätt att kunna införa avgifter eller miljözoner för lätta lastbilar och fordon utan katalysator. Kommunen behöver få rätt att ta ut avgifter för dubbdäck och att höja trängselavgifter samt införa avgifter på den stora Essingeleden, som går rakt genom Stockholm. Skatteregler som gynnar användning av dieselbilar bör ändras eftersom dessa bilar står för en stor del av utsläppen av kväveoxider. Men det krävs också begränsningar i biltrafiken och större investeringar i kollektivtrafiken. Därför är det oroväckande att företrädare för regeringen och majoriteten i Stockholms stadshus å ena sidan förespråkar stora motorvägsprojekt och inte verkar se sambandet mellan bilarnas utsläpp och den skadliga luften i Stockholm. Vi noterar att det är kommunernas miljöförvaltningar som svarar för tillsyn över väghållarna. Erfarenhetsmässigt har olika tolkningar om vem som har tillsynsansvar försvårat tillsynsarbetet.

Staten agerar för långsamt när det gäller andra instrument. Till exempel har infrastrukturministern fortfarande inte agerat på förslaget om utvidgade möjligheter att införa miljözon för att omfatta äldre bilar, trots att det nu har gått över tre år sedan transportstyrelsen redovisade detta förslag.

Vi kan notera att staden och staten har vidtagit flera åtgärder för att förbättra situationen vad gäller partiklar än vad gäller kväveoxider, där vi inte klarar de nationella normerna. Det är svårt att undvika slutsatsen att skillnaden beror på att kommissionens påtryckningar om partiklarna, medan det saknas en nationell instans som med samma muskler som kommissionen kan driva på om kväveoxider.

Sammantaget kan vi konstatera att det har varit en tydlig ovilja från både staden och staten att agera mot den hälsovådliga luften, och att det dessvärre behövs fortsatt tryck från EU för att det ska bli förbättringar.

§10 Åtgärder efter jordskred i Ekhagen. Inriktningsbeslut

Dnr T2013-400-03051

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden fattar inriktningsbeslut om åtgärder för återuppbyggnad avgata, gångväg samt byggnation av kaj till en beräknad investeringsuppgift om 11 mnkr.

2 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner att 3mnkr får disponeras inför genomförandebeslut för utredning, projektering, skyddsåtgärder samt åtgärder för förstärkning av mastkransbrygga.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 17 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§11 Revidering av delegationsordning för trafikkontoret

Dnr T2013-020-02685

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 22 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§12 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 2014. Inriktningsärende

Dnr T2013-701-02628

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2014 i enlighet med kontorets inriktningsärende.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 6 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Tobias Johansson (V) föreslår (se beslutet).

2) Jonas Naddebo (C) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall för år 2014 i enlighet med detta inriktningsärende.

2 Trafikkontoret skall avvakta med införandet av ett inpasseringssystem tills länets kommuner har haft möjlighet att ta ställning till, och enas om, ett slutgiltigt förslag på en länsgemensam teknisk lösning.

3 Vi vill därutöver anföra:

Det ska vara lätt att leva miljövänligt i Stockholm. Den hållbara staden är en stad där det är naturligt och enkelt för människor att vara miljömedvetna i vardagen, både när det handlar om energihushållning, transporter och avfallshantering. Att införa ett eget kommunalt inpasseringssystem trots att Kommunalförbundet Stockholms län arbetar med att ta fram en länsgemensam teknisk lösning är ett kortsiktigt tillvägagångssätt. Att ha ett flertal konkurrerande system i närliggande kommuner belägna i en integrerad storstadsregion är förvirrande och ineffektivt och medför att det blir svårare för människor att återvinna.

Vår farhåga är att detta komplicerade system leder till att större mängder avfall dumpas i skog och mark runt om i Stockholms stad och kringliggande kommuner, med negativa miljöeffekter som följd. Stockholm har rönt stor internationell uppmärksamhet för vårt framgångsrika avfallsarbete och det faktum att endast en väldigt liten del av regionens avfall hamnar på soptippar. Detta var en av de punkter Stockholm fick mycket beröm för i OECD:s respektive London School of Economics utvärderingar av Stockholms klimatarbete, vilka presenterades under de gångna veckorna. Det vore därför synd och onödigt att underminera dessa framgångar på grund av ett snävt kommunalt revirtänkande. Att ha flera komplexa och konkurrerande inpasseringssystem som leder till att avfall kanske inte bara hamnar på en soptipp, utan även i naturen och stadsmiljön, är ett steg bort från stadens framgångsrika miljöarbete som bygger på att göra det lätt att göra rätt.

Trafikkontoret ska därför avbryta planeringen för Stockholms stads eget inpasseringssystem och invänta att samtliga av länets kommuner har haft möjlighet att ta ställning till, och enats om, ett färdigt länsgemensamt tekniskt system.

3) Martin Hansson m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att delvis godkänna förvaltningens förslag till beslut.

2 Att det görs en större prisdifferentiering med avseende på hämtningstäthet.

3 Att ta bort avgifter från det 16:e besöket.

4 Samt att därutöver anföra:

Avfallstaxorna är kraftfulla styrmedel för att minska uppkomsten av osorterat avfall. Vi anser därför att det är viktigt att det lönar sig att sortera ut matavfall. Det kommer även fungera som ett incitament för att fler hyresvärdar och en- och tvåfamiljshus väljer att prova matavfallskärl.

För att motverka och förebygga uppkomsten av avfall bör de hushåll som genererar lite avfall och endast behöver hämtning var 4:e vecka premieras genom en lägre avgift än den som föreslås. Taxan för hämtning varje vecka bör höjas, för att styra mot en mindre mängd genererat avfall och en högre utsorteringsgrad.

Stockholm ligger idag långt efter det nationella målet att omhänderta 50 procent av matavfallet år 2018. Därför måste arbetet med insamling och behandling av matavfall till biogas intensifieras. Staden ska utöka matavfallsinsamlingen till minst 70 procent samt investera i en biogasanläggning och möjlighet för optisk sortering.

Stadens övergripande mål för avfallet bör alltid vara att styra mot att så pass stora volymer som möjligt av avfallet samlas in. Därför bör ett inpasseringssystem vid återvinningscentralerna ej finnas då detta riskerar att minska viljan att lämna sitt avfall. Det administrativa krångel detta system innebär, både för staden samt medborgarna, kan få hämmande effekter på insamlingssystemets transparens och går emot avfallsplanens intention om ”god tillgänglighet”. De förlorade intäkter staden åker på i och med företag som ej betalar är försumbar i sammanhanget och uppväger inte nackdelarna med ett inpasseringssystem.

4) Annika Ödebrink m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna Trafikkontorets svar och därutöver anföra:

Socialdemokraterna har i tidigare budgetprocess föreslagit att avgiften för utsorterat matavfall ska vara låg eller slopas helt. Det är därför glädjande att det nya förslaget till avfallstaxa innehåller en sådan positiv förändring.

Vi är dock tveksamma till att abonnenter med stor avfallsmängd, av vårdskäl, ska beläggas med en högre taxa än den normala. Vi menar att dessa kostnader bör bäras solidariskt och kollektivt inom ramen för stadens totala avfallstaxa. Taxan på kommunens avfallstjänster är differentierad för att stimulera till minskade avfallsmängder, det är både önskvärt och bra. Vi anser det däremot kontraproduktivt att skapa ekonomiska incitament som leder till att ge verksamheter, som finns för att ge vårdbehövande människor ett drägligt liv, ekonomiska motiv för att dra ner på de förbrukningsmaterial som gör det möjligt.

Det föreslagna inpasseringssystemet med 15 fria inpasseringar per år är i teorin bra. Dock riskerar begränsningar och inskränkningar i tillgängligheten till ÅVC att grovsopor, miljöfarligt avfall mm dumpas i skog och mark. Det är viktigt att ÅVC har hög service och tillgänglighet samt att den nya modellen för inpassering utvärderas så att eventuella negativa konsekvenser uppdagas. Ekonomiska incitament är ofta effektiva verktyg för att förändra människors attityder och handlingssätt, men när det gäller avfall har det visat sig att de också kan ge upphov till oönskade ”kreativa” lösningar.

Vi förutsätter också att det kommande avtalet mellan kommunerna i länet innebär en enhetlig teknisk lösning på inpasseringssystemet.

Vi anser vidare att avfall från verksamheter som skolor, affärer och hotell, även fortsättningsvis ska vara ett ansvar för kommunen.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Tobias Johansson (V).

Reservation

Jonas Naddebo (C) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Martin Hansson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Annika Ödebrink m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§13 Ett "demokratins torg" på Ragnar Östbergs plan. Motion (2013:30).

Svar på remiss
Dnr T2013-000-01952

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att som svar på remissen överlämna kontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 13 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Annika Ödebrink m.fl. (S) och Tobias Johansson (V) föreslår (se beslutet).

2) Martin Hansson m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att bifalla motionen.

2 Att därutöver anföra följande:

Ibland sker demonstrationer vid Stadshuset som då kan samla flera hundra personer. Ytorna längs Hantverkargatan och utanför entrén vid Ragnar Östbergs plan, där dessa demonstrationer idag oftast samlas, är dock idag inte helt lämpade för sådana sammankomster. Bland annat bör platserna kunna utvecklas för att säkerställa trygga möten mellan allmänheten och ansvariga politiker, t.ex. för dialog eller för att överlämna listor över namninsamlingar och liknande.

Trafikkontoret anför flera intressanta aspekter kring logistik, siktlinjer och trafikmiljö, vilka alla bör beaktas i en fortsatt utredning och i skapandet av ett "demokratins torg" i anslutning till Stadshuset. Kontorets synpunkter kring vilken plats som bör väljas för att utveckla till en bättre och tryggare demonstrations- och mötesplats bör förmedlas vidare till utredningen. Som kontoret anför är kulturmiljövärdena höga på platsen, varför även Kulturförvaltningens mycket positiva svar på remissen bör vägas in i den framtida processen.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C), Annika Ödebrink m.fl. (S) och Tobias Johansson (V).

Reservation

Martin Hansson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§14 Innovationer och krav på samhällsansvar i stadens upphandlingar (upphandlingspolicy). Svar på remiss

Dnr T2013-000-02111

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden lämnar kontorets tjänsteutlåtande som svar på remissen.

2 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 6 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Martin Hansson m.fl. (MP) föreslår (se beslutet).

2) Annika Ödebrink m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna kontorets förslag.

Att därutöver anföra:

Stockholm är en stor aktör beträffande upphandlingar och använder många olika leverantörer. Det är därför viktigt att hela upphandlings- och leverantörskedjan är seriös.

Vi menar därför att staden ska ställa krav på de leverantörer som anlitas att ansvara för att eventuella underleverantörer lever upp till samma krav på seriositet som den avtalsbärande huvudentreprenören och att staden i fall där detta brister har möjlighet att häva avtalet med huvudentreprenören.

I utlåtandet förs ett resonemang om respekten för mänskliga och demokratiska fri- och rättigheter och att leverantörer ska dela stadens värderingar kring dessa frågor. Staden vill dock inte försvåra för mindre leverantörer så att de inte kan delta i en upphandling om kraven är för höga, säger man.

Vår uppfattning är att när det gäller seriositet, samhälleligt- och social ansvar samt mänskliga fri- och rättigheter, ska samma krav ställas på alla leverantörer oavsett företagets storlek. Staden bör i detta sammanhang också inleda ett resonemang om Fairtrade City diplomering.

3) Tobias Johansson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att i huvudsak avslå kontorets förslag till remissvar.
2 I övrigt anföra följande:

(V)år uppfattning är att uppgifter som hör till kommunens kärnverksamhet bör drivas i egen regi. Men trots detta finns naturligtvis ett behov att årligen upphandla varor och tjänster för åtskilliga belopp.

Vår uppfattning är därför att staden bör arbeta systematiskt med offentlig upphandling på ett sådant sätt att ekonomisk brottslighet trängas tillbaka. I den mån det är möjligt bör också krav på trygga anställningar och bra arbetsvillkor ställas när staden upphandlar varor eller tjänster.

Turerna till Vanadislundens återvinningscentral manifesterar nödvändigheten av att Staden fortsättningsvis använder upphandlingsverktyget för att gynna företag som erbjuder bra arbetsvillkor, följer lagar och betalar skatt.

Tyvärr fastslås inte denna princip i liggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP), Jonas Naddebo (C) och Martin Hansson m.fl. (MP).

Reservation

Annika Ödebrink m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Tobias Johansson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

§15 Åtgärder för att minska utsläppen av kvävedioxid. Svar på skrivelse från Emilia Hagberg m fl (MP)

Dnr T2012-007-01331

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets tjänsteutlåtande som svar på skrivelse ”Åtgärder för att minska utsläppen av kvävedioxid” från Emilia Hagberg m fl (MP).

2 Trafik- och renhållningsnämnden översänder ärendet för kännedom till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 14 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§16 Stockholm Ren och Vacker. Lägesrapport 11

Dnr T2007-440-00726

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden godkänner kontorets lägesrapport samt överlämnar rapporten till kommunstyrelsen för kännedom.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 23 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§17 Reklamstrategi. Redovisning av uppdrag från nämnden. Inriktningsbeslut

Dnr T2010-540-04537
Bordlagt den 20 maj 2013, pkt 9

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden uppdrar åt kontoret att förebreda nya avtal i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande.

2 Trafik- och renhållningsnämnden föreslås godkänna kontorets redovisning av uppdrag från 2011-01-18 och lägga ärendet till handlingarna.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 22 april 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

1) Ordföranden Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C) föreslår (se beslutet).

2) Martin Hansson m.fl. (MP) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att i huvudsak godkänna kontorets tjänsteutlåtande beträffande nya avtal.

2 Att avtalet säkerställer att lånecykelsystemet utvecklas och förbättras.

3 Att kontoret ges i uppdrag att i samverkan med regionens aktörer utveckla ett samverkande system för utvecklingen av lånecyklar i regionen.

4 Att kontoret ges i uppdrag att utreda i vilken mån upphandlingar för reklam och upphandlingar för lånecykelsystem kan särskiljas.

5 Att avtalet säkerställer att medborgar- och turistinformationen kan utvecklas.

6 Att avtalet säkerställer att offentliga toaletter kan utökas.

7 Att avtalet omfattar klisterpelare.

8 Samt att därutöver anföra:

Ett av nämndens uppdrag till kontoret var att säkerställa att stockholmarna får fullgod ersättning för den reklamexponering de utsätts för. I det sammanhanget är förvaltningens redovisning av hur avtalen kan förbättras överraskande blekt och saknar i princip idéer på ytterligare eller utvecklande nyttigheter som gynnar stockholmarna.

Trafikkontoret bör bland annat titta på hur cykelsystemet kan utvidgas och förbättras. Det behövs en samverkan med regionens aktörer för att utveckla ett samverkande system för utvecklingen av lånecyklar i regionen. Idag utvecklas detta inom varje kommun vilket ger problem för den kommunöverskridande cyklingen i länet. Detta är olyckligt och strategier för att öppna upp systemet till en regional helhet bör sökas. Det bör även utredas i vilken mån upphandlingar för reklam och upphandlingar för lånecykelsystem kan särskiljas för att förenkla utbyggnaden av lånecykelsystemet. Vidare bör kontoret tillsammans med aktörerna titta på hur medborgar- och turistinformationen kan utvecklas med ny tillgänglig teknik och hur de offentliga toaletterna kan bli fler, anpassas och förbättras för olika typer av offentliga miljöer.

Genom att ställa tydliga och bra krav samt ett gott samarbete med avtalsbärarna bör stockholmarna kunna få ut mer av kommande reklamavtal.

3) Annika Ödebrink m.fl. (S) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

Att i huvudsak godkänna kontorets tjänsteutlåtande beträffande nya avtal.

Att avtalet säkerställer att lånecykelsystemet utvecklas och förbättras.

Att kontoret ges i uppdrag att i samverkan med regionen utveckla ett gemensamt system för lånecyklar.

Att avtalet säkerställer att medborgar- och turistinformationen kan utvecklas.

Att avtalet säkerställer att offentliga toaletter kan utökas utan avgift.

Att avtalet omfattar klisterpelare.

Att avtalet omfattar telefonkiosker.

Samt att därutöver anföra:

Ett av nämndens uppdrag till kontoret var att säkerställa att stockholmarna får fullgod ersättning för den reklamexponering de utsätts för. I det sammanhanget är förvaltningens redovisning av hur avtalen kan förbättras överraskande blekt och saknar i princip idéer på ytterligare eller utvecklande nyttigheter som gynnar stockholmarna.

Trafikkontoret bör bland annat titta på hur lånecykelsystemet kan utvidgas och förbättras. Det behövs inte bara ett fungerande lånecykelsystem inom staden, utan även ett mellankommunalt synsätt där lånecykelsystemen integreras eller är kompatibla med varandra.

Vidare bör kontoret tillsammans med aktörerna titta på hur medborgar- och turistinformationen kan utvecklas med ny tillgänglig teknik och hur de offentliga toaletterna kan bli fler, anpassas och förbättras för olika typer av offentliga miljöer.

Genom att ställa tydliga och bra krav samt ett gott samarbete med avtalsbärarna bör stockholmarna kunna få ut mer av kommande reklamavtal.

4) Tobias Johansson (V) föreslår att nämnden beslutar enligt följande:

1 Att avslå kontorets förslag till beslut.

2 Trafik- och renhållningsnämnden ger kontoret i uppdrag att omarbeta förslaget till strategi utifrån de riktlinjer och synpunkter som anförs nedan.

Varje dag överöses stockholmarna av reklam i det offentliga rummet. Samtidigt blir det allt svårare för föreningar, partier och folkrörelser att komma ut med sin information p.g.a. att antalet offentliga anslagstavlor minskar.

(V)i anser att förslaget till strategi saknar flera viktiga aspekter och inte tar ett samlat grepp om all reklam i stadens offentliga rum. Exempelvis berör förslaget inte trekantspelare och telefonkiosker.

Likaså saknas en samlad strategi hur staden ska se på reklam i det offentliga rummet och vilka motprestationer från näringslivet som är de mest eftersträvansvärda.

När det exempelvis gäller systemet med lånecyklar så tyder mycket på att uppbyggnaden av systemet hade både gått fortare och blivit bättre om det gjorts i stadens egen regi. Vi kan nu se ett behov av ett gemensamt lånecykelsystem för hela länet. En analys om vem som är den bästa aktören att fortsätta bygga ut lånecykelsystemet bör därför göras innan uppdraget ges till näringslivet.

Genom att omarbeta förslaget till strategi kan staden ta ett samlat grepp kring frågan om reklam i det offentliga rummet. Ska Stockholm stad medverka till att reklammeddelanden sprids i det offentliga rummet måste motprestationerna från näringslivet överträffa de nackdelar som reklamen skapar för medborgarna.

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) ställer de framlagda förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt förslag från Ulla Hamilton m.fl. (M), Mark Klamberg (FP) och Jonas Naddebo (C).

Reservation

Martin Hansson m.fl. (MP) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Annika Ödebrink m.fl. (S) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Tobias Johansson (V) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till sitt förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Jonas Naddebo (C) och Martin Hansson m.fl. (MP) enligt följande:

Trafikkontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till reklamstrategi. I många delar ett väl genomfört uppdrag. Däremot så har man inte riktigt nått ända fram när det gäller säkerställandet av fullgod ersättning till stockholmarna och strategin har heller inte fullt utrett möjligheten att skilja reklam från nyttighet.

Centerpartiet och miljöpartiet hade gärna sett att staden kunnat utmana rådande system i dessa frågor och gått före i utvecklingen för att skapa ett renare system, utan nyttigheter, där fullgod ekonomisk ersättning för reklamutrymmet kunde komma stockholmarna till del.

§18 Tillsammans vinner vi på ett giftfritt och resurseffektivt samhälle – Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017. Svar på remiss

Dnr T2013-700-02650

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att överlämna kontorets tjänsteutlåtande till kommunstyrelsen som svar på remissen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 24 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

§19 Möjligheten att nå klimatmålen med byggandet av Förbifart Stockholm. Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl. (MP). Överensstämmer finansieringen av Förbifart Stockholm med framkomlighetsstrategin och Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050? Svar på skrivelse från Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V)

Dnr T2013-300-03042

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden besvarar skrivelser från Daniel Helldén m.fl. (MP) och Kajsa Stenfelt (V) med kontorets tjänsteutlåtande.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 31 maj 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

Särskilt uttalande

Särskilt uttalande lämnas av Martin Hansson m.fl. (MP) och Tobias Johansson (V) enligt följande:

För att klara 2-gradersmålet krävs det enligt Trafikverkets rapport Trafikslagsövergripande planeringsunderlag för Begränsad klimatpåverkan en minskning av växthusgaserna med 80 procent till år 2030. I den ena av skrivelsen ställs frågan vilka åtgärder som anser rimliga för att Förbifart Stockholm ska vara förenlig för 2-gradersmålet. Något svar lämnas inte. Däremot hänvisas till att ökningen av koldioxid enbart är 0,7 procent på länsnivå med byggande av Förbifart Stockholm, hänvisning görs till att Miljöbedömningen har beräknat på lägre emissioner per fordonssträcka när trafiken flyter bättre och det är mindre köbildning.

Att inriktningsplaneringen till Länsstyrelsen länsplan visar på fem gånger mer trängsel 2030 än 2010 förbises helt. Trängseln kommer inte att minska och därmed har miljöbedömningen underskattat utsläppen av koldioxid. Totalt beräknas vägtrafiken att öka med 69 procent till år 2035 jämfört med år 2007. Trafikökningen som en direkt effekt av Förbifart Stockholm beräknas till 3-5 procent. Samtidigt som det råder en övertygelse om att vägtrafiken måste minska.

Kontoret hänvisar till bedömningar om högre bensinpris som enda utgångspunkt för ett resonemang kring styrmedel för att klara klimatmålen. Detta beräknas dock enbart ge en minskning av koldioxidutsläppen i länet med 20 procent, långt ifrån målet om minus 80 procent till år 2030.

Miljöbedömningen till Förbifart Stockholm har angett exempel på en kombination av åtgärder som bedöms nödvändiga för att uppnå målet om minus 80 procent koldioxid från trafiken i Stockholms län. Dessa är förutom en enligt Trafikverket optimistisk syn på teknikutveckling för fordon och bränslen:

• dubblerad bränslekostnad

• oförändrade marginalkostnader (övriga kostnader för att ha bil)

• områdesavgifter för bil. En inre zon (70 kr per dag), en yttre zon (35 kr per dag) och en maxavgift på 105 kr. Essingeleden ligger i den inre zonen.

• dubblerad turtäthet i kollektivtrafiken

• halvering av kollektivtrafiktaxan

• 20 procent lägre bil- och körkortsinnehav.

• ett mer bilsnålt samhälle samt ökade satsningar på kollektiv-, gång- och cykeltrafik.

Ju långsammare teknisk fordonsutveckling och omställning till förnybar energi desto mer måste trafiken i länet begränsas för att klara klimatmålen. Känslighetsanalyserna visar dessutom att det kommer att krävas kraftigare styrmedel för att begränsa trafiken om Förbifart Stockholm är utbyggd jämfört med nollalternativet.

Genomförs dessa åtgärder minskar den beräknade trafikvolymen på Förbifart Stockholm år 2035 med cirka 60 procent, antalet fordon minskar från cirka 140000 ner till cirka 60000 – 70000 fordon per dygn. Detta resonemang saknas helt i kontorets synpunkter.

Finansieringen av Förbifart Stockholm bygger till en del på ökad trafik över befintliga snitten för trängselskatt, samt trängselskatt över Essingeleden. Om trafiken hålls vid 2008 års nivåer i enlighet med Framkomlighetsstrategin innebär detta att intäkter inte kommer att komma in i den takt som nu förutspås. Finansieringen av Förbifarten kommer att behöver använda intäkter från trängselskatten ytterligare en längre tid bortom 2053. I ett läge där biltrafiken stabiliseras vid 2008 års nivåer samtidigt som länet växer kommer kollektivtrafiken att belastas allt hårdare. I det sammanhanget är det orimligt att ytterligare intäkter från trängselskatten fortsätter att gå till Förbifart Stockholm. Obalansen i systemet blir paradoxalt när en minskad vägtrafik som leder till ökade behov av kollektivtrafik innebär att intäkter från trängselskatten fortsätter att tas in under en utökad tidsperiod. Kontoret duckar för detta systemfel och framtida målkonflikt och ser inte stadens roll i den överrenskommelse som har slutits.

§20 Ändrade avgifter i samband med flyttning av fordon

Dnr T2013-350-02649

Beslut

Trafik- och renhållningsnämnden beslutar enligt kontorets förslag:

1 Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa kostnader för flyttning av fordon enligt följande:

Avgiftsgrundande åtgärd

Avgift kr

1

Omgående till uppställningsplats

1 580

2

Flyttning till uppställningsplats inom ett dygn*

1 390

3

Kort flyttning omgående

1 000

4

Flyttning av tungt fordon

4 300

5

Åtgärder som behövs i samband med skrotning av fordon som omfattas av producentansvar

900

6

Åtgärder som behövs i samband med skrotning av fordon som inte omfattas av producentansvar

2 000

7

Flyttning och utlämning av cykel**

300

8

Utlämning av fordon utanför kontorstid

1 700

9

Dygnsavgift för förvaring av fordon dag 11 - 90

40

10

Dygnsavgift för förvaring av fordon dag 1 – 10***

60

*Detta inkluderar även fordonsvrak som ska transporteras vidare till auktoriserad
bilskrot.

**Nytt från och med dessa upphandlingar, dygnsavgift tas inte ut för cyklar.

***Högre dygnsavgift under de första dagarna av uppställningstiden på grund av
de arbetsmoment som ska utföras avseende flyttade fordon enligt lag. Har inte
tidigare specificerats separat.

Avgifterna ska börja tillämpas 2013-09-01.

2 Trafik- och renhållningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att till trafik- och renhållningsnämnden delegera justeringar av avgifter till följd av förändringar i index.

3 Trafik- och renhållningsnämnden beslutar att omedelbart justera paragrafen.

Handlingar i ärendet

Trafikkontorets tjänsteutlåtande från den 3 juni 2013.

Nämndens behandling av ärendet

Framlagda förslag till beslut

Nämnden föreslår (se beslutet).

Beslutsgång

Ordföranden Ulla Hamilton (M) finner att nämnden beslutar enligt kontorets förslag.

***

Ordföranden Ulla Hamilton avslutar sammanträdet med att önska alla en riktigt skön sommar.